01:18:49
dyk
1.4K
Požehnanie a kliatba v rodine a jeho moc. L. Jablonský exorcista / Ježiš Kristus oslobodzuje / www.youtube.com/watch ... Ctihodná Terézia Neumanová – O požehnaní - Nech nás inšpirujú slová, ktoré …More
Požehnanie a kliatba v rodine a jeho moc. L. Jablonský exorcista / Ježiš Kristus oslobodzuje /

www.youtube.com/watch
...
Ctihodná Terézia Neumanová – O požehnaní - Nech nás inšpirujú slová, ktoré povedal Ježiš Terézii Neumanovej, stigmatizovanej Nemke, ktorá žila iba z Eucharistie "Drahá dcéra, chcem ťa naučiť, aby si s vrúcnosťou prijímala moje požehnanie. Snaž sa pochopiť, že keď prijímaš požehnanie môjho kňaza, deje sa čosi veľkého. Požehnanie je záplava mojej Božskej Svätosti.
...
Moc kňazského požehnania
Ježiš hovorí o svojom svätom požehnaní

„Moje milé dieťa! Chcem ťa naučiť zbožne prijímať moje sväté požehnanie. Pamätaj, že keď dostávaš požehnanie od nejakého kňaza, deje sa niečo veľké. Požehnanie je vyžarovanie mojej božskej svätosti. Otvor svoju dušu a nechaj sa ním posvätiť!
Požehnanie je nebeská rosa pre dušu, aby sa mohlo podariť všetko, čo koná. Poverením žehnať som prepožičal kňazovi moc otvárať moje Srdce, aby z neho mohlo prúdiť do duše požehnanie milosti, získané mojimi Božskými zásluhami. Keď niektorý kňaz žehná, žehnám Ja. Potom prúdia na teba milosti z môjho Božského Srdca v najväčšej plnosti. Otváraj svoje srdce uzobranosťou, aby si nestratil(a) poklady svätého požehnania! Mojím požehnaním dostaneš lásku k tomu, aby si miloval(a) a silu k utrpeniu, posilu pre telo a dušu.
...
Žehnanie laikov

Znakom kríža žehnajú kresťania v prvom rade seba samých. Vždy, keď sa prežehnávajú znakom kríža, požehnávajú svoje myslenie, svoje slová a svoju vôľu. Znakom kríža môže však žehnať aj iných. Svätý František z Assisi nám zanechal toto slávne, laické požehnanie ako svoju závet pre budúce storočia: „Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti ukáže svoju tvár a zmiluje sa nad tebou. Nech obráti k tebe svoju tvár a udelí ti pokoj. Nech ti udelí Pán svoje sväté požehnanie. Amen."

Toto požehnanie môžeme nájsť aj v Starom zákone v knihe Numeri v 6. hlave ako požehnanie odovzdané priamo od Boha Mojžišovi starozákonným kňazom:

"Pán hovoril Mojžišovi: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov:

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“