Stylita
3272

Boží slovo na den 8.9. A.D. 2019

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, …
Tina 13
🙏
Kallistratos
Evangelium ukazuje, že člověk nemá být lehkomyslný spekulant s vírou, ale člověk, který je opřen o prozíravost a logiku. Je tu příklad stavitele i krále a velká míra odpovědnosti... Křesťan nemá být kecálek, který uvěří kdečemu a nebo pocitový křesťan a nebo ten, který lehkověrně spoléhá co mu Bůh nadělí... Ne, Bůh žádá racionální rozhodnutí, odvahu pramenící z pochopení stavu věcí a také …More
Evangelium ukazuje, že člověk nemá být lehkomyslný spekulant s vírou, ale člověk, který je opřen o prozíravost a logiku. Je tu příklad stavitele i krále a velká míra odpovědnosti... Křesťan nemá být kecálek, který uvěří kdečemu a nebo pocitový křesťan a nebo ten, který lehkověrně spoléhá co mu Bůh nadělí... Ne, Bůh žádá racionální rozhodnutí, odvahu pramenící z pochopení stavu věcí a také respekt k Desateru, kde je Bůh na 1 místě. V tom je Ježíš radikální, radikálně miluje a velká Láska má vždy své nároky...
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zachránili.
Mdr 9,13-18

Žalm:
Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach
a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“
Neboť tisíc let je v tvých očích
jako včerejší den, který minul,
a jako noční hlídka.

Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen,
podobají se pučící trávě:
Zrána kvete a bují,
večer je skosena a vadne.

Nauč nás počítat naše dny,
ať dojdeme k moudrosti srdce.
Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
Slituj se nad svými služebníky!

Nasyť nás brzy svou slitovností,
ať jásáme a radujeme se po celý život!
Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
dej zdar práci našich rukou,
dej zdar práci našich rukou!
Zl 90(89)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filemonovi.
(Mluví to) Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život (tady) v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, (přijmi ho,) jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe (tady) ve vězení, (které snáším pro hlásání) evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je (tolik milý), jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy (přesvědčen), že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám. Flm 9b-10.12-17

vangelium: Lk 14,25-33

Církevní kalendář:
Svátek Narození Panny Marie
K historii svátku:
Patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně (viz společ.pam. 26. 7.). V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla (bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik.
více: catholica.cz