Clicks1K
Varovanie

Maria Valtorta, ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Ženy učednice

Ježíš je ve svém nazaretském domě, či spíše ve své bývalé tesařské dílně. S ním je tam jeho dvanáct apoštolů a navíc jeho Matka, Marie, matka Jakubova a Judova, Salomé (matka Janova), Zuzana (z Kány) a poprvé i Marta... Vstupuje Jan s Jakubem Alfeovým. „Není tam, Pane. Šla se svým manželem navštívit přítelkyni. To aspoň řekli služebníci," říká Jan.
„To ji bude určitě mrzet," uzavírá Jakub Alfeův.
„Dobře. Není to skupina žen učednic, jak jsem si ji představoval. Ale místo nepřítomné Jany Chúzovy je zde Marta, dcera Theofilova, Lazarova sestra...
Bůh ji sem zavedl právě ve chvíli, kterou jsem zvolil k tomu, abych dal základy, řekl bych osnovu, na které budete vyšívat svou dokonalost učednic. Učedníkem se rozumí ten, který následuje Mistrovo učení a jeho doktrínu. Z toho důvodu budou v širším slova smyslu zváni učedníky všichni, kteří nyní i v průběhu budoucích staletí budou následovat mou doktrínu. A aby bylo zamezeno nejrůznějšímu pojmenování podle mých učedníků, bude se užívat jediného pojmenování, které je sjednotí pod jediným znamením: křesťané... Ale z velkého množství těch, kteří budou následovat mou doktrínu, jsem si už vyvolil některé, a tak se to bude činit v průběhu staletí na mou památku. Tak jako v Chrámu, a ještě před ním, už za Mojžíše, byl pontif, kněží, levité, stejně tak i v mém novém Chrámu, velkém jako celá země a určeném ke stejně dlouhému trvání jako ona, budou velcí a malí, všichni potřební, všichni mnou milovaní, a navíc zde budou ženy, nová kategorie, kterou Izrael vždycky opovrhovala, v Chrámu je omezujíc na zpěvy panen a nic víc.
Nepřete se o to, zda to bylo správné. V uzavřeném náboženství Izraele a v době Hněvu to bylo správné. Všechna hanba dopadala na ženu, původkyni hříchu. V univerzálním náboženství Kristově a v čase odpuštění se toto všechno změnilo. Všechna Milost se soustředila v jediné ženě, a tak ji porodila světu, aby byl vykoupen. Žena už tedy není poznamenána Božím opovržením, ale je Boží pomocnicí. A skrze Ženu, Bohem milovanou, se všechny ženy budou moci stát Pánovými učednicemi...
Žádaly jste mě, abyste mohly přijít a následovat mě podobně jako muži. Ale pouze přijít, pouze naslouchat, pouze se podle toho řídit, to je pro mne málo. Bylo by to vaším posvěcováním, a tedy velkou věcí, ale to mi nestačí. Jsem
Synem Absolutního, a tak od svých vybraných chci absolutno. Chci všechno, neboť jsem všechno dal.
Přejete-li si to a máte-li odvahu zůstat ženami - vybranými učednicemi, ukáži vám práci, kterou budete dělat... Můžete učinit mnoho pro bližní i pro Pánovy služebníky...
Nekonečná bída světa může být ošetřována ženou mnohem lépe než mužem a potom přiváděna muži k úplnému uzdravení. Otevře se vám mnoho srdcí, obzvláště ženských. Musíte je přijímat, jako by to byly drahé zbloudilé děti, vracející se do otcovského domu a neodvažující se oslovit svého otce. Budete těmi, kteří utěší viníky a uchlácholí srdce. Přijde za vámi mnoho těch, kteří hledají Boha.
Přijímejte je jako jeho uzdravené poutníky a říkejte jim: »To zde je Pánův dům. Pán přijde hned«. A zatímco budou čekat, obklopíte je svou láskou. A nepřijdu-li já, přijde jeden z mých kněží.
Žena umí milovat. Je učiněna pro lásku. Pošpinila lásku, když z ní učinila chtíč smyslů, ale v hloubi její tělesnosti je stále uvězněna opravdová láska, skvost její duše: láska oproštěná od chtíče špíny smyslů, učiněná s křídly a andělskými vůněmi, učiněná z čistého plamene a rozpomínek na Boha, na svůj božský původ, na to, že byla stvořena Bohem. Žena: mistrovské dílo dobroty vedle mistrovského díla stvoření, kterým je muž. Nechť tedy tato schopnost milovat slouží k lásce ke Kristu a skrze Krista k lásce k bližnímu. Před kajícími se viníky buďte jedinou milosrdnou láskou. Říkejte jim, aby neměli z Boha strach. Jak byste nedokázali naplnit tento úřad vy, které jste matkami a sestrami? Kolikrát vaše děti nebo bratři byli nemocní a potřebovali lékaře! A měli strach. Ale vy jste jim pohlazením a slovy lásky odňaly tento strach a oni, se svou ručičkou ve vaší, se nechali ošetřovat a už se nebáli. Viníci, to jsou vaši nemocní bratři a vaše děti, obávající se lékařovy ruky, jeho soudu. Ne. Není to tak. Vy, které víte, jak je Bůh dobrý, říkejte, že Bůh je dobrý a že se nesmějí bát. I když Bůh jasně říká: »Toto už nikdy neučiníš« nevyžene toho, který to už učinil a který z toho onemocněl. Naopak ho ošetří, aby ho uzdravil...
A pak přijdou těžké, krvavé, kruté časy. Křesťané, a to i světci, prožijí své hodiny hrůzy, slabosti. Muž není nikdy příliš silný v utrpení. Naopak žena má nad mužem tu královskou nadřazenost, že umí trpět. Učte jí muže a podpořte ho v jeho hodinách strachu, ztracené odvahy, slz, únavy, krve...
Toto jsou tedy, velmi stručně řečeno, vaše hlavní úkoly. Nebudu moci vám zasvětit mnoho času, výhradně vám. Ale vy se ztvárníte tím, že mi budete naslouchat. A ještě lépe se ztvárníte pod dokonalým vedením mé Matky...
Ale má sladká Matko, přečistá Vůdkyně duší k tvému Synu, svatá Hvězdo, která jim sloužíš k orientaci, líbezná Učitelko světců, něžná Vychovatelko těch nejmenších, spásná Pečovatelko o nemocné, nebudou za tebou vždycky přicházet tvorové, kteří touží po svatosti; ale malomocní, ale hrůzní, ale páchnoucí, ale hadi hemžící se kolem nechutných věcí a přijdou připlazit se až k tvým nohám, ó, Královno lidského rodu, a budou k tobě volat: »Slitování! Zachraň nás! Přiveď nás ke svému Synu!« a ty budeš muset položit svou ruku, tuto bílou ruku, na rány, sklonit svůj pohled rajské holubice k pekelným ošklivostem, vdechovat zápach hříchu, a neutéci. Ale naopak na své srdce přitisknout ty, které Satan zmrzačil, tyto zrůdy, tyto prohnilce, a omýt je slzami a přivést mi je. A pak řekneš: »Jak je těžké být Vykupitelovou Matkou!« Ale ty to budeš konat, protože jsi mou Matkou. Líbám a žehnám tvé ruce, tyto ruce, skrze které ke mně přijde tolik tvorů a každý bude jednou mou slávou. Ale ještě než bude mou slávou, bude tvou slávou, svatá Matko.Vy, drahé ženy učednice, následujte příklad té, která byla mou učitelkou, i učitelkou Jakuba a Judy a všech, kteří se chtějí zformovat v Milosti a Moudrosti. Řiďte se podle jejích slov.
Jsou to moje slova, která se jen učinila něžnějšími. Není k tomu co přidat, neboť jsou to slova Matky Moudrosti..."