Clicks560
Otčenáš
2

Mít na mysli lidské věci je satanské

27Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: „Za koho mne lidé pokládají?“
28Oni mu řekli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků.“
29A on se jich tázal: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpovídá: „Ty jsi Mesiáš.“
30Přísně jim domluvil, aby to o něm nikomu neříkali.
31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých.
32A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat.
33Když se však Ježíš otočil a uviděl své učedníky, pokáral Petra a řekl: „Jdi ode mne, satane, protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“
34A zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.
35Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a evangeliu, zachrání ji.
36Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí?
37Neboť co může dát člověk výměnou za svou duši?
38Kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, když přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.
Mk 8:27-38
Otčenáš
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se domnívá, že je na tomto světě doma. Učedník na Cestě má na mysli věci Boží, služebníci Satana mají srdce plná věcí lidských.
Jak vidíte v evangeliu, Pán Ježíš pojmenoval světsky myslícího Petra satanem. Také vy všichni, kteří jste pospíchali volit …More
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se domnívá, že je na tomto světě doma. Učedník na Cestě má na mysli věci Boží, služebníci Satana mají srdce plná věcí lidských.
Jak vidíte v evangeliu, Pán Ježíš pojmenoval světsky myslícího Petra satanem. Také vy všichni, kteří jste pospíchali volit světská uskupení, jste satani. Někteří z vás zašli dokonce tak daleko, že dokonce kandidovali a už se viděli v parlamentu. Vzpamatujte se!
Otčenáš
Apoštol Pavel v listu Římanům píše -

5Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha.
6Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.
7Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.
8Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.
9Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud …
More
Apoštol Pavel v listu Římanům píše -

5Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha.
6Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.
7Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.
8Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.
9Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.
10Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti.
11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.
R 8. kapitola
Čiňte pokání! Musíte znovu narodit z vody a Ducha, stát se duchem, aby Bůh oživil vaše smrtelná těla!