O ĽAHKOMYSEĽNOM POSUDZOVANÍ BLÍŽNEHO

Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. (Lk 18, 11)
Tak hovorí človek pyšný, zaľúbený do seba, človek, ktorý pohŕda blížnym, ktorý prekrúca a odsudzuje dokonca jeho najlepšie skutky. Žiadne slovo a žiadna práca iných ľudí nenájde u neho uznania. Najmenšia zámienka mu stačí, aby prísne posúdil blížneho. Ó, prekliaty hriech, koľko spôsobuješ sporov, koľko hádok a nenávisti, koľko duší strhávaš do večného zatratenia! Keď nad niekým zavládneš, tak ten chudák sa zo všetkého vysmieva a na všetko nadáva. Takéto zlostné scény, takéto súdy, ktoré spôsobujú krivdy na dobrom mene blížneho, musí Pán Ježiš veľmi nenávidieť, keď uvádza ten príklad o pyšnom farizejovi a dodáva, ako veľmi touto pýchou a zlosťou uškodil svojej duši. Aby som vás pred tým vystríhal, budem hovoriť o zlobe jazyka a o tom, akým spôsobom sa musíme brániť pred ľahkomyseľným posudzovaním iných ľudí.
I.
Posudzovanie, to je myšlienka alebo slovo, pozbavené základov, ktoré spôsobuje krivdu dobrému menu blížneho. Taký ľahkomyseľný súd má svoj prameň v srdci, ktoré je skazené, závistlivé alebo plné pýchy. Dobrý kresťan pozná svoju vlastnú úbohosť a nepripisuje iným zlé veci iba ak má povinnosť o niekoho sa starať a s úplnou istotou vie o jeho chybách. Naproti tomu človek plný pýchy a závisti má najlepšiu predstavu o sebe, a sužuje sa a zožiera, keď vidí čosi dobré na druhom človeku. Kain sa sužuje, že jeho brat sa páči Bohu a preto sa ho rozhodne zabiť. Z toho istého dôvodu na život svojho brata, Jakuba, číha pomstivý Ezau. Nepomohlo nič, že čestný Jakub sa mu pokúšal všetkými možnými spôsobmi preukázať svoju lásku a náklonnosť. Zlostný a závistlivý Ezau zle hodnotí najčistejšie zámery brata, pripravuje voči nemu podozrenia a chce jeho smrť. Skutočne tento hriech pripomína červíka, ktorý vo dne i v noci zožiera biedne ľudské srdce. To je druh horúčky, ktorá pomaly zožiera svoju obetu. Preto ľudia, ktorí podliehajú tomuto zlu, stále sú smutní, mlčia a nechcú sa priznať, čo na nich dolieha lebo im to pýcha nedovolí. Ó, Bože, aký smutný je život takého človeka! A človek, ktorý je oslobodený od tejto duchovnej choroby, naopak je spokojný, korí sa pred Bohom, nezmýšľa zle o iných a s dôverou dúfa v Božie milosrdenstvo. Na dôkaz toho uvediem vám pekný príklad zo života Otcov púšte.
Kedysi zomieral istý rehoľník, ktorý viedol pekný a čistý život. Predstavený sa ho vtedy pýtal, čo by sa v ňom najviac mohlo páčiť Bohu? Zomierajúci pustovník odpovedal: „Pre svätú poslušnosť, otče, ti poviem tajomstvo môjho srdca, hoci mi je to ťažké. Od mladých rokov som zakusoval ťažké diabolské pokušenia. Ale v týchto ťažkých bojoch ma podporoval a potešoval dobrý Pán Boh, a raz sa mi ukázala dokonca Najsvätejšia Matka v celej sláve, oslobodila ma od pekelných prepadov, povzbudila ma, aby som vytrval v čnosti a podala mi prostriedky, ktoré mám užívať, aby som sa mohol páčiť Bohu a víťaziť nad nepriateľom mojej duše. Prikázala mi menovite pokorovať sa, umŕtvovať sa pri jedle, skromne sa obliekať, v tichosti vykonávať dobré skutky a nehľadať pri tom pochvaly sveta a nikdy neposudzovať prísne blížneho. Poslúchol som tieto rady a preto som získal početné zásluhy pre život večný“.
Musíme sa teda báť vynášania unáhlených súdov, ľahkých súdov, lebo neraz sa presvedčíme, že sme sa pomýlili a potom to budeme ľutovať, ako to ľutovali tí sudcovia, ktorí na základe obvinenia dvoch falošných svedkov odsúdili na smrť čistú Zuzanu, pričom jej nedali čas na obranu. Takto konali aj zlostní Židia, ktorí Kristovi povedali, že sa rúha a že je diablom posadnutý, tak postupovali aj farizeji voči Magdaléne: okríkli ju ako hriešnicu, hoci si dôkladne neoverili, či náhodou nezanechala zlý život. A predsa ju videli smutnú a uplakanú pri nohách Ježiša.
Tak isto farizej, o ktorom hovorí Ježiš Kristus v Evanjeliu: myslí zle o mýtnikovi, upodozrieva ho a odsudzuje, a pritom sa opiera len o domnienky nechce vidieť, ako sa mýtnik bije do pŕs, ako rosí slzami dlažbu svätyne a prosí Boha o milosrdenstvo.
Ľudia preto často ľahkomyseľne posudzujú blížnych, lebo to považujú za akúsi drobnosť, a zatiaľ obyčajne týmto spôsobom páchajú smteľný hriech. Nie je dôležité, že tieto súdy sa rodia iba v srdci. Ale ani v mysli nemožno posudzovať druhého človeka, lebo naše srdce má milovať Boha i blížneho a vystríhať sa zlosti a nenávisti. Čo je pravda, posudzovanie v myšlienkach je menším hriechom ako ohováranie, ale predsa zlostná myseľ vždy bude vnútornou otravou.
Chráňme sa pred vynášaním ľahkomyseľných súdov a dobre sa zamyslime skôr, ako vyjadríme akékoľvek hodnotenie. Nasledujme v tom sudcu, ktorý má odsúdiť človeka na smrť. Vypytuje sa svedkov, jedného po druhom, skúma ich, zamýšľa sa, či sa ich výpovede zhodujú, pozerá na nich prísne, aby ich vystrašil a spôsobil, žeby hovorili pravdu, usiluje sa ich dokonca nakloniť k vyznaniu samého obvineného. A ak má len nejakú pochybnosť, tak odkladá rozsudok. Naproti tomu, keď po vykonaní starostlivého rozsudku musí predsa vyhlásiť rozsudok smrti, tak to robí s akousi bázňou a so strachom, žeby mohol odsúdiť nevinnú osobu. Bolo by vo svete menej posudzovania, menej duší by horelo v pekle, keby ľudia zachovávali takúto ostražitosť. Sám Boh nakoniec nás učí, že nesmieme ľahkomyseľne súdiť a odsudzovať. On sám dobre vedel o hriechu Adama, a predsa, aby nás vystríhal a poučil, vypočúval prvých rodičov, aby ich naklonil k vyznaniu viny, a až potom vyniesol rozsudok.
Poviete mi: Predsa my posudzujeme na základe toho, čo sami vidíme alebo čo počujeme od iných, teda sa nemýlime. Nič vám nepomôže takéto vysvetľovanie vinník už mohol ľutovať a polepšiť sa; a kto vie, či on kedysi nepôjde do neba, a vás bude čakať večné zatratenie.
Kto ľahkomyseľne nesúdi blížneho, ten sa ľahko spasí a bude spokojný v hodine smrti. Raz zomieral pustovník, ktorý všetci považovali za veľmi nedokonalého. Predstavený zbadal, že v takej strašnej chvíli tento zomierajúci mních vôbec nepociťuje strach. Začal ho teda upodozrievať, či tento pokoj niekedy nepochádza od zlého ducha, lebo predsa v hodine smrti sa báli neraz dokonca najväčší svätci. Spýtal sa teda ťažko chorého, čo mu dáva taký pokoj a útechu? Ako odpoveď počul: „Za života som nemyslel ani nehovoril o nikom zle. Považoval som seba za najhoršieho z bratov a vždy som zakrýval cudzie omyly, lebo dobre viem, že Pán Ježiš jasne povedal: Nesúďte a nebudete súdení. Z toho pramení moja dôvera a môj pokoj. Vtedy udivený predstavený, keď počul tieto slová, vykríkol: „Ó, krásna čnosť, akú hodnotu máš v očiach Boha! Môžeš, drahý brat, zomierať, lebo nebo je bez pochýb tvoje!“
Ohováranie stretávame veľmi často. Niekto vychvaľuje prednosti nejakej dievčiny počuje to zlostný jazyk, teda hneď dodáva: „Má pekné prednosti, ale má aj chyby, lebo sa stretáva s človekom, ktorý nemá dobrú mienku. Zdá sa mi, že sa nestretávajú za dobrým účelom“. Tamtá zasa sa strojí a oblieka svoje deti nad svoje možnosti lepšie by urobila, keby zaplatila dlhy. A tá sa zdá úprimná a sladká, ale mali by ste o nej inú mienku, keby ste ju poznali dobre takú, aká je. Tú svoju dobrotu iba predstiera. A ten sa chce s ňou oženiť. Ja by som mu radil, keby sa mňa opýtal, lebo je to skazená osoba. Niekto sa pýta, ako sa menuje okoloidúca osoba. „Dobre, že ju nepoznáš znie odpoveď. Viac ti nemôžem povedať. Lepšie je nestretávať sa s ňou, všetci na ňu ukazujú prstom. Táto žena iba predstiera nábožnú a statočnú, ale horšieho človeka od nej nestretneš takí ľudia obyčajne ukrývajú pod pláštikom čnosti svoje chyby“.
Na svete je plno farizejov, ktorí všade vidia iba hriechy, ktorých všetko pohoršuje. Keď sa spýtame človeka, ktorý kohosi ohovára, na čom zakladá svoje predpojatosti, tak povie, že všetci tak hovoria. Ale to nestačí, aby sme posudzovali iných. Hoci by si dokonca sám videl či počul čosi nesprávne, ani tak sa nesmieš vyjadrovať zle o tom človeku, lebo nepoznáš jeho vnútorné pohnútky, nevieš, s akým úmyslom koná. Sv. Mikuláš vstal v noci a išiel k domu, kde bývali tri mladé dievčatá s veľmi zlou povesťou. Nejaký uštipačný a zlostný jazyk by to hneď využil, aby vyhlásil Mikuláša za pokrytca. A my dobre vieme, že on potajomky v noci podhodil týmto dievčatám veno, lebo kvôli svojej biede boli vystavené veľkému nebezpečenstvu. A urobil to v noci, aby týmto spôsobom ukryl svoj dobrý skutok a nepokoril dievčatá touto podporou. A keby ste tak videli krásnu Juditu, ako sňala svoje vdovské šaty, nádherne sa obliekla a tak išla do stanu nemorálneho vodcu nepriateľských vojsk, hneď by ste povedali: „To je prostitútka“. A predsa vieme, že to bola osoba veľmi nábožná, nevinná a milá Bohu žena, ktorá riskovala svoj život pre záchranu milovaného národa. A ktosi, kto by videl nevinného Jozefa, ako uteká z izby Putifárovej ženy, a potom by videl túto ženu, ako s krikom ukazuje kúsok jeho plášťa, určite by hneď uveril, že ten človek chcel spôsobiť krivdu poctivej žene. A skutočne muž uveril klamnej žene a vrhol nevinného mladíka do väzenia, odkiaľ ho až Boh obranca ukrivdených a nevinne prenasledovaných zázračne vyviedol.
Z týchto príkladov vidíte, ako ostražito treba postupovať a že nikdy bez dostatočných dôkazov nemožno odsudzovať iných. Iba vtedy a to po dôkladnom uvážení veci musíme karhať tých, ktorí skutočne blúdia, keď je to našou povinnosťou, to znamená, otec, matka alebo predstavení, ktorí sú zodpovední za takú osobu.
Okrem toho ľudia obyčajne generalizujú chyby. Keď vidia jedného zlého človeka, odsudzujú celý stav. Nájde sa vo farnosti jeden zvrátený človek, a už hovoria, že celá dedina nestojí za nič. V duchovnom stave vidia niekoho, kto má ľahké zvyky, a už hádžu kamene odsúdenia na všetkých sluhov Cirkvi. Mylné sú takéto závery. Keď bol Judáš zlý, či môžete povedať, že iní Apoštolovia neboli nič hodní? Kain bol zvrátený. A či môžeme preto na jednu rovinu s ním postaviť jeho brata Ábela? Jozefovi bratia mali mnoho chýb. A či preto môžeme povedať, že ani Jozef nebol od nich lepší? Stáva sa, že niekto raz odmietne almužnu dotieravému žobrákovi. Či môžeme povedať, že je lakomec, že má srdce tvrdšie ako kameň, že nestojí za nič? A či vieme, že on potajomky koná pekné skutky milosrdenstva, ktoré Boh odhalí až na Poslednom súde? Bratia drahí, nerozvážne súdy sa bijú s čnosťou lásky k blížnemu! Musíme sa báť vynášať také súdy, lebo záležitosti blížnych nepatria nám, ale iba samému Bohu. Každý sa bude zodpovedať za svoje vlastné omyly, nech teda pozerá na seba samého, neodsudzuje druhých. Lebo Pán Ježiš jasne hovorí: „Nesúďte a nebudete súdení. Akou mierou meriate, takou namerajú aj vám“. Nerobme iným to, čo je nemilé nám.
II.
Aké prostriedky treba použiť, aby sme sa polepšili ztohto zlozvyku? Po prvé, vyhýbajme prílišnej zvedavosti, nezaoberajme sa inými prísne skúmajme a posudzujme iba seba samých. Nech svet robí, čo chce. Keď to nepatrí nám, nemiešajme sa do jeho vecí. Tak konali svätí. Kedysi vyčítali sv. Tomášovi, že má dobrú mienku o ľuďoch a že ho preto využívajú. Svätec na to odpovedal: „Možno; ale ja iba o sebe zmýšľam zle a seba považujem za najväčšieho ničomníka na svete. Chcem, aby ma iní klamali, než aby som klamal sám seba, pričom by som zmýšľal zle o blížnych“.
Po druhé, treba vždy rozlišovať medzi skutkom a úmyslom konajúceho. Tak ako hovorí sv. Ambróz konal cisár Valentinián. On nikdy nehodnotil blížnych zlostne a tiež sa nenáhlil s potrestaním, keď poddaný porušil nejaký zákon. Ak bol vinník v mladom veku, tak pripisoval jeho omyly ľahkomyseľnosti a nedostatku skúsenosti. Ľudí v pokročilom veku tiež bránil, pričom hovoril, že sú slabí, že bojovali s pokušením a že už určite ľutujú svoj pád. O osobách s vyšším postavením hovoril, že sa im pošmykla noha preto, lebo hodnosť a dôstojnosť sú veľkým a nebezpečným bremenom. O chudobných a jednoduchých ľuďoch hovoril, že sa dopustili zla iba z úbohosti, lebo nemali čo jesť, že keď ukrivdili blížnemu z nutnosti, mali neskôr zámer túto krivdu vynahradiť. Keď viny jasne bili do očí, kládol ich za vinu diabolským sieťam; nakoniec vždy predpokladal u človeka ľútosť a hovoril si: „Keby mňa Pán Boh vystavil podobnej skúške, tak kto vie, či by som nepostupoval omnoho horšie. Pán Boh všetko posúdi, On jediný dôkladne po- zná srdce človeka, pred Jeho okom sa nič neukryje, ale my chodíme v temnotách“. Takto zmýšľal cisár, lebo bol oslobodený od ošklivej pýchy a od hanebnej závisti, ktorým my, bohužiaľ, tak často podliehame. Keby sme tak chceli pozerať na to, čo sme v uplynulých rokoch nášho života urobili, tak by sme oplakávali svoje vlastné pády a nemiešali by sme sa do cudzích vecí.
Po tretie, nezabúdajme na to, že svätým sa strašne ošklivilo ohováranie. Nasledujme ich a určite sa vyliečime z tohto ošklivého zlozvyku. Sv. Pachómius nemohol vydržať, keď ktosi v jeho prítomnosti hovoril zle o iných a tvrdil, že z úst kresťana nesmú nikdy vyjsť slová, ktoré ubližujú druhému človekovi. Keď už nemohol prekaziť ohováraniu, utiekol z takého miesta. Sv. Ján Almužník osobu, ktorá ohovárala dokiaľ sa nepolepšila nedovolil pustiť do domu. Sv. Augustín vo svojej jedálni prikázal napísať slová: „Kto uráža dobré meno blížneho, ten pri tomto stole nemôže sedieť“. A keď sa niekto príliš bezohľadne vyjadroval o iných, hoci to bol biskup, upozornil ho: „Alebo zmaž tieto slová zo steny, alebo sa vráť domov; ak to neurobíš, ak neprestaneš ohovárať ľudí, odídem a nechám ťa tu samého“. Dosvedčuje to Pozidius, ktorý to videl na vlastné oči, a potom písal život sv. Augustína. Raz sa na cestách sv. Augustín ocitol v spoločenstve akýchsi pustovníkov. Tí, zo začiatku hovorili o dobrých veciach, ale neskôr, ako to obyčajne býva, začali sa zabávať ohováraním ľudí. Bol v tom spoločenstve jeden čestný starec, ktorého sa ku koncu cesty sv. Augustín opýtal, či sa mu dobre putovalo medzi tými pustovníkmi. A ten odvetil: „Je pravda, že sú to dobrí ľudia, iba nemajú na domoch dvere“. Chcel tým povedať, že nevedia udržať svoj jazyk a tým spôsobujú krivdu menu blížneho. Drahí bratia! Skutočne mnoho ľudí nemá dvere, nemá zámky, na svoje ústa. Šťastný je taký človek, ktorý nehovorí zlostne o blížnom, ktorý myslí iba na seba a na svoje omyly, ktorý sa usiluje polepšiť zo svojich omylov. Šťastný je ten, kto sa srdcom vznáša k nebu kto používa jazyk na odprosenie Boha, a oči na oplakávanie svojich hriechov! Amen.

weebly.com/…5/7/8/8/57880451/ján_mária_vianney_-_kázne_web.pdf
Frog
Falešnými pomluvami škodí především každý sám sobě, ale co je mnohem horší, tyto pomluvy mohou zasáhnout do celého Božího plánu spásy. Falešná pomluva může zapříčinit, že je někdo druhý kvůli ní vyhozen ze zaměstnání anebo je mu znemožněno vykonávat jeho poslání, a nemůže tak dovršit ve svém životě to, pro co se narodil. V této souvislosti jsem se vždy podivoval, kolik se dnes rodí dětí s tzv. …More
Falešnými pomluvami škodí především každý sám sobě, ale co je mnohem horší, tyto pomluvy mohou zasáhnout do celého Božího plánu spásy. Falešná pomluva může zapříčinit, že je někdo druhý kvůli ní vyhozen ze zaměstnání anebo je mu znemožněno vykonávat jeho poslání, a nemůže tak dovršit ve svém životě to, pro co se narodil. V této souvislosti jsem se vždy podivoval, kolik se dnes rodí dětí s tzv. Downovým syndromem. Takto postižení lidé většinou nemohou mluvit, a jako jediní jsou tedy uchráněni od pokušení někoho pomluvit. Z medicínského hlediska je tento fenomén už dávno vysvětlen: porucha na 23. chromozomu. Ale z duchovního hlediska je to záhada. Přitom takoví lidé jsou sice duševně omezeni, ale duchovně jsou vnímaví jako normální lidé, i když k tomu mají další postižení jako hluchoněmost, viz např. videozáznam
Hvězdy znakové řeči
Zatímco čistě jen hluchoněmý může pomlouvat pomocí znakové řeči, člověk s Downovým syndromem toho není schopen v důsledku svého duševního omezení, i kdyby se znakovou řeč naučil.
Existují různé teologické názory na původ Downova syndromu. Jedni říkají, že rodiče zhřešili před početím dítěte. Druzí to popírají a odvolávají se na dotaz vznesený Ježíšovi, čím zhřešili slepcovi předci. Buddhisti a hinduisti zase vidí v této nemoci požehnání, že takový člověk je prý schopen přijímat v neomezené míře pozitivní kosmickou energii. Před časem jsem se setkal s názorem talmudských rabínů na tento problém. Oni jsou většinou ovlivněni kabbalou, která učí o dvou druzích pomlouvačů: ta první skupina si ve své zlobě, závisti a nenávisti k druhým pomluvy vymýšlí, kdežto ta druhá šíří pomluvy nevědomky, jako třeba drbavé tetky, jedna něco řekne, a druhá ten drb šíří dál, aniž by si ověřila, zda-li je to vůbec pravda. Kabbala, která je postavená na učení o reinkarnaci, pak říká, že pomlouvači zmíněného druhého druhu (tedy "šiřitelé nepravdivých drbů") v případě, že to má za následek poškození cti nebo poslání druhého člověka, se za trest v dalších životech převtělují do lidí s Downovým syndromem, aby už dál nemohli drby šířit.
Jako křesťané samozřejmě reinkarnaci neuznáváme, takže to můžeme spíše interpretovat tak, že se šíření nepravdivých pomluv může projevit jako trest Boží na potomcích i v příštích generacích. Písmo hovoří o potrestání vin do třetího až čtvrtého pokolení. My jsme ale již poslední generace před koncem tohoto starého světa, a proto se na nás projevují, ať jsme toho vědomi či nikoli, důsledky provinění našich předků mnoho a mnoho staletí dozadu, kvůli naší očistě před vytržením na Novou zem. Ostatně o tom psal ve svém posledním loňském "dušičkovém" poselství Enoch z Kolumbie, těsně před svou smrtí. Vyšlo to tehdy trojjazyčně, tak to sem zkopíruji. Doufám, že každý bude rozumět aspoň jednomu z jazyků.

Español | Deutsch | English

***************************************************

mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

¡ORAD CON MI ROSARIO DE LA MISERICORDIA Y ENTREGADME VUESTRO ÁRBOL GENEALÓGICO
PATERNO Y MATERNO, PARA IR LIBERÁNDOLO DE LAS MALDICIONES Y ATADURAS ANCESTRALES
QUE OS TIENEN ATADOS A VOSOTROS Y A VUESTRAS GENERACIONES, MATERIAL, SOCIAL Y
ESPIRITUALMENTE!

SEPTIEMBRE 19 2021 - 3:00 P.M.

LLAMADO DE JESÚS DE LA MISERICORDIA A SU PUEBLO FIEL.

MENSAJE A ENOCH. PARROQUIA CORPUS CHRISTI CALI - COLOMBIA

Mi Paz sea con vosotros, Hijos míos

Los días de purificación se irán intensificando y ningún mortal estará exento;
la purificación será más fuerte para todos aquellos que no han liberado su árbol
genealógico, porque todas las cargas de maldiciones y pecados ancestrales, van a
hacer liberadas y purificadas en todo mortal. Vuestro árbol genealógico en la
purificación será liberado para que todas las generaciones pasadas, presentes y
futuras en vosotros, queden libres de las cargas intergenéricas; acordaos que en
los Nuevos Cielos y en la Nueva Tierra, no entrará mancha alguna de pecado. Por
eso, debéis de orar desde ahora por vuestros antepasados, ofreciendo por ellos
oraciones, ayunos, penitencias y Santas Misas, para que cuando lleguen los días
de la gran purificación estéis libres de las cargas ancestrales y no tengáis que
sufrir este duro proceso de liberación.

Hay millones de almas de vuestros familiares difuntos y antepasados, que no han
podido liberarse, y se hallan atadas espiritualmente por la falta de oración de
sus familiares en este mundo. El Cielo Hijos míos, necesita liberar estas almas
que andan errantes por este mundo o suspendidas en el espacio, y que esperan de
vuestras oraciones, ayunos, penitencias, santas misas y demás sacrificios y
ofrecimientos que hagáis por ellas, para liberarse y poder encontrar la Luz, que
las guíe a la eternidad. Necesito pues que oréis por vuestro árbol genealógico
paterno y materno, porque es urgente liberar estas almas para que vuestra
purificación no sea muy dolorosa. Os recuerdo: Lleváis a Dios en vuestro corazón
y a vuestros antepasados en los huesos: por eso, es urgente la liberación de
vuestro árbol genealógico para que vuestros antepasados y vosotros quedéis
libres y así, las generaciones futuras sean fruto agradable a los ojos de mi
Padre. Las almas que no han podido encontrar la Luz de Dios, necesitan ser
liberadas para ser juzgadas y llevadas al lugar que les corresponde en la
eternidad

Orad con mi Rosario de la Misericordia y entregadme vuestro árbol genealógico
paterno y materno, para ir liberándolo de las maldiciones y ataduras
ancestrales, que os tienen también atados a vosotros y a vuestras generaciones,
material, social y espiritualmente. Hay generaciones enteras que nacen y mueren
en la ruina por las maldiciones de ocultismo que llevan grabadas en su sangre;
hay generaciones que les cuesta perdonar porque tienen maldiciones de
resentimiento en su línea genética; otras, traen maldiciones en los matrimonios
que terminan por separarse. Con esto quiero deciros, que todos los obstáculos y
barreras que no dejan progresar material, social y espiritualmente a las
generaciones, tienen como raíz el campo intergeneracional.

Acordaos que mi Padre, os creó sanos y os bendijo para que habitárais la tierra
y fuérais prósperos; pero el pecado y el alejamiento de Dios son los culpables
de todas vuestras desgracias e infortunios y esto ha pasado de generación en
generación, sin que haya sido liberado; es por las maldiciones
intergeneracionales que la bendición de Dios no os llega, porque está atada por
los pecados de vuestros antepasados. Liberad pues mis pequeños vuestro árbol
genealógico paterno y materno, para que seáis sanos y prósperos.

Os bendigo: En el Nombre de mi Padre. En mi Nombre y en el Nombre del Santo
Espíritu. Quedad en mi Paz

Vuestro Maestro, Jesús de la Infinita Misericordia

Dad hijos míos a conocer los mensajes de salvación, a toda la humanidad

***************************************************

KOMMHERRJESUS - Botschaften 2021

Betet Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz und übergebt Mir euren Stammbaum
väterlicher- und mütterlicherseits, um ihn von den Flüchen und Ahnenbindungen zu
befreien, die auch euch und eure Generationen materiell, sozial und geistig
binden.

19. September 2021, 15.00 Uhr – Aufruf vom Barmherzigen Jesus an Sein treues
Volk. Botschaft von Enoch.

Mein Friede sei mit euch, Meine Kinder.

Die Tage der Reinigung werden sich intensivieren, und kein Sterblicher wird
davon ausgenommen sein; die Reinigung wird für all jene stärker sein, die ihren
Stammbaum nicht befreit haben, denn alle Lasten von Flüchen und Ahnensünden
werden in jedem Sterblichen gelöst und gereinigt werden. Euer Stammbaum wird bei
der Reinigung befreit, so dass alle eure vergangenen, gegenwärtigen und
zukünftigen Generationen in euch frei von der generationsübergreifenden Last
sein werden; denkt daran, dass in den Neuen Himmeln und der Neuen Erde kein
Makel der Sünde eindringen wird. Deshalb müsst ihr von nun an für eure Vorfahren
beten, indem ihr für sie Gebete, Fasten, Bußübungen und Heilige Messen
darbringt, damit ihr, wenn die Tage der Großen Reinigung kommen, von den Lasten
der Vorfahren befreit seid und diesen harten Prozess der Befreiung nicht
erleiden müsst.

Es gibt Millionen von Seelen eurer verstorbenen Verwandten und Vorfahren, die
sich nicht befreien konnten und durch das fehlende Gebet ihrer Verwandten in
dieser Welt geistig gebunden sind. Der Himmel, Meine Kinder, muss diese Seelen
befreien, die in dieser Welt umherirren oder im Jenseits verharren und die auf
eure Gebete, Fasten, Bußübungen, Heiligen Messen und andere Opfer und Gaben
warten, die ihr für sie macht, um sie zu befreien und das Licht finden zu
können, das sie in die Ewigkeit führen wird. Ich bitte euch also, für euren
Stammbaum väterlicher- und mütterlicherseits zu beten, denn es ist dringend
notwendig, diese Seelen zu befreien, damit eure Reinigung nicht zu schmerzhaft
wird.

Ich erinnere euch daran: Ihr tragt Gott in eurem Herzen und eure Vorfahren in
euren Knochen, deshalb ist die Befreiung eures Stammbaums dringend notwendig,
damit eure Vorfahren und ihr frei sein könnt und damit die künftigen
Generationen in den Augen Meines Vaters eine angenehme Frucht sind. Die Seelen,
die nicht in der Lage waren, das Licht Gottes zu finden, müssen befreit werden,
damit sie gerichtet und an ihren rechtmäßigen Platz in der Ewigkeit gebracht
werden können.

Betet Meinen Barmherzigkeitsrosenkranz und übergebt Mir euren Stammbaum
väterlicher- und mütterlicherseits, um ihn von den Flüchen und Ahnenbindungen zu
befreien, die auch euch und eure Generationen materiell, sozial und geistig
binden. Es gibt ganze Generationen, die aufgrund von okkulten Flüchen, die in
ihr Blut eingraviert sind, geboren werden und im Verderben sterben; es gibt
Generationen, denen es schwerfällt zu vergeben, weil sie Flüche des Grolls in
ihrer genetischen Linie tragen; andere bringen Flüche in Ehen, die in Trennung
enden. Damit will Ich sagen, dass alle Hindernisse und Barrieren, die die
Generationen daran hindern, sich materiell, sozial und geistig
weiterzuentwickeln, ihre Wurzeln im Bereich zwischen den Generationen haben.

Erinnert euch daran, dass Mein Vater euch gesund erschaffen und gesegnet hat,
damit ihr die Erde bevölkert und in Wohlstand lebt; aber die Sünde und die
Entfremdung von Gott sind schuld an all eurem Unglück und euren Missgeschicken,
und das ist von Generation zu Generation weitergegeben worden, ohne dass ihr
davon befreit wurdet; wegen der Flüche zwischen den Generationen kommt der Segen
Gottes nicht zu euch, denn er ist durch die Sünden eurer Vorfahren gebunden.
Gebt also, Meine Kleinen, euren väterlichen und mütterlichen Stammbaum frei,
damit ihr gesund und wohlhabend seid.

Ich segne euch: Im Namen Meines Vaters. In Meinem Namen und im Namen des
Heiligen Geistes. Bleibt in Meinem Frieden.

Euer Meister, Jesus der unendlichen Barmherzigkeit.

Verkündet, Meine Kinder, der ganzen Menschheit die Botschaften des Heils.

***************************************************

The days of purification will intensify, and no mortal will be exempt

The purification will be stronger for all those who have not released their
family tree, because all the burdens of curses and ancestral sins, will be
released and purified in every mortal.

September 19, 2021 – Call of Jesus of Mercy to His faithful people. Message to
Enoch. Parish of Corpus Christi, Cali – Colombia

The days of purification will intensify, and no mortal will be exempt
“My Peace be with you, my children.

The days of purification will intensify and no mortal will be exempt; the
purification will be stronger for all those who have not released their family
tree, because all the burdens of curses and ancestral sins, will be released and
purified in every mortal. Your family tree in the purification will be released
so that all past, present and future generations in you will be free of
intergeneric burdens; remember that in the New Heavens and on the New Earth, no
stain of sin will enter. Therefore, you should pray from now on for your
ancestors, offering for them prayers, fasts, penances and Holy Masses, so that
when the days of the great purification arrive, you will be free of the
ancestral burdens and you will not have to suffer this hard process of
liberation.

There are millions of souls of your deceased relatives and ancestors, who have
not been able to free themselves, and are spiritually bound by the lack of
prayer of their relatives in this world. Heaven, my children, needs to free
these souls who are wandering in this world or suspended in space, and who are
waiting for your prayers, fasts, penances, holy masses and other sacrifices and
offerings that you make for them, to free them and to be able to find the Light
that will guide them to eternity. I need then that you pray for your paternal
and maternal family tree, because it is urgent to free these souls so that your
purification will not be very painful. I remind you: You carry God in your heart
and your ancestors in your bones: therefore, it is urgent the liberation of your
family tree so that your ancestors and you remain free and thus, the future
generations will be pleasant fruit in the eyes of my Father. The souls who have
not been able to find the Light of God, need to be freed in order to be judged
and taken to their rightful place in eternity.

Pray with my Rosary of Mercy and give me your paternal and maternal family tree,
to free it from the curses and ancestral ties, which also bind you and your
generations, materially, socially and spiritually. There are entire generations
that are born and die in ruin because of the occult curses that are engraved in
their blood; there are generations that find it difficult to forgive because
they have curses of resentment in their genetic line; others bring curses in
their marriages that end up separating. With this I want to tell you that all
the obstacles and barriers that do not allow the generations to progress
materially, socially and spiritually, have their roots in the intergenerational
field.

Remember that my Father created you healthy and blessed you so that you would
inhabit the earth and be prosperous; but sin and estrangement from God are to
blame for all your misfortunes and this has passed from generation to
generation, without being released; it is because of the intergenerational
curses that the blessing of God does not reach you, because it is bound by the
sins of your ancestors. Therefore, my little ones, free your paternal and
maternal family tree, so that you may be healthy and prosperous.

I bless you: In the Name of my Father. In my Name and in the Name of the Holy
Spirit. Be in my Peace

Your Master, Jesus of Infinite Mercy

Make known, my children, the messages of salvation to all mankind.
Zuzana Schlosserova shares this
6
Odporúčam prečítať, keďže tohto hriechu sa dopúšťa veľmi veľa ľudí, a možno si ho ani nie sú vedomí.
dominikguzman shares this
1866
Odporúčam prečítať, keďže tohto hriechu sa dopúšťa veľmi veľa ľudí, a možno si ho ani nie sú vedomí.
apredsasatoci
Nie som si vedoma, alebo ma zožiera závisť, zloba, nenávisť.... Žerie z vnútra ako rakovina. Nemôžem spávať. Ohovorim, znevazim.... hneď sa lepšie buva.
Také znevazenie niekoho pomáha. On/ona sú zlí (ja som automaticky dobrá). Je to príjemná emócia. 🤫
apredsasatoci
Po dlhej dobe niečo kresťanské na kresťanských stránkach. 🤔