TerezaK
3553

Tak trefný výrok, který nahrává k uvědomění si některých skutečností snad nevadí jako celý příspěvek:

- podle jednoho z komentářů - nejde mi o to, se vysmívat, jde mi o podstatu proto nezmiňuji autora.

Jeho výrok zní:
(neuvedl to jako nové přikázání, ale se samozřejmostí, že cituje pravé, z Písma Svatého, leč, bez vlastního vědomí, se zásadním rozdílem:)

"(...) sedm dnů budeš pracovat: tedy vydělávat prací na své vlastní živobytí, sedmí den budeš světit."
(tož výrok neznámého autora)

POROVNÁME, JAK TO BŮH SKUTEČNĚ V PÍSMU SVATÉM ŘEKL:
Ex 20,9-10: 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.

NEPATRNÝ ROZDÍL, ALE PODSTATNÝ, KTERÝ ČLOVĚKA PRAKTICKY UVÁDÍ DO SATANOVA, ANTIKRISTOVA DESATERA, NIKOLI DO BOŽÍHO:
pisatel uvádí: "tedy vydělávat prací na své vlastní živobytí."

Tedy to pisatelovo uvedené, je Satanovo desatero,
Exodus uvádí Boží Desatero. Jaký je v tom rozdíl? A proč?

Dnes se totiž považuje za notoricky samozřejmé: vydělávat=pracovat!
Ale je to skutečně tak? Je schopna práce, kterou vyděláváme peníze pokrýt skutečné náklady na mé potřeby: vzduch, voda, čisté potraviny, potřeba pohybu...atd.?
1.) vzduch: většina lidí dojíždí do práce dopravními prostředky, které tak znečistí vzduch, že i kdybychom pracovali měsíce prostou práci, nemohli bychom tuto ztrátu vyrovnat.
2.) voda: většina sítě komunikace a služeb ve kterých člověk "vydělává" pokrývá a znečišťuje tak velké množství vody, že ani měsíce práce by nám nepomohli je vyrovnat.
3.) atd., atd. Princip je v tom, že tím, že se člověk odvedl od poctivé práce vlastních rukou ze země, kterou dal Hospodin každému, k "vydělávání" peněz, společnost ztrácí uvědomění, že vše, co nás živý, vše co máme i po té materiální stránce je od Boha. A odtud by měla pocházet vděčnost Bohu a vědomí, že vše i po duchovní stránce máme od Boha a nezasloužíme si to sami. Je vše darem z lásky k nám. Vytrácí se vděčnost a vědomí, že vlastně duchovní potřeby jsou důležitější a větší.
Myslíme si, že jsme toho dosáhli sami nebo se stáváme otroky Satana- jsme vděční systému, nikoli Bohu.
Vytrácí se schopnost vnímat lásku Boha - lásku vůbec k lidem. člověk se stává obecně necitelným.
(A tak se vrací k požitkům a zase dalšímu spotřebovávání.)

Tedy z toho vyplývá otázka: Pokud lidstvo má tuto předimenzovanou SPOTŘEBU díky naprosto nehospodárnému až ďábelskému používání země, jak tyto přirozené zdroje surovin mohou dopadnout, jak dopadne brzy naše zem?

Kde se mají donekonečna brát nové zdroje? Bůh je sice všemohoucí, ale dal své zákony k fungování života na zemi a nemůže dělat zázraky na přání každý den (nebo Ano?).

Jak to tedy dále bude? Divíme se, že začínají vybuchovat sopky, nebo že nás může brzy pohltit jejich láva? Vždyť je to jen přirozený důsledek vlastního chování člověka.

Viníme Boha z katastrof na zemi, ale neuvědomujeme si, že právě Jeho Milosrdenství ty kalamity nad námi již nesmírně dlouho zadržuje, ale asi to nepůjde do nekonečna.

Poctivá práce vlastních rukou nás vede ke vztahu ke Stvořiteli, vydělávání peněz nás může odvádět od našeho určení být svobodným dítětem Božím, vede nás k otroctví k Ďáblu, Antikristu.

Ještě jedno vyjádření k práci:

Mk 2,23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů.
Mk 2,24 Farizeové mu řekli: "Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!"
Mk 2,25 Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním?
Mk 2,26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?"
Mk 2,27 A řekl jim: "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.
Mk 2,28 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou."

Tedy hlavním důvodem 3. přikázání je: aby člověk neztratil kontakt s Bohem (práce vlastních rukou mu dává vědomí, že vše má od Boha) a správným způsobem uctívání Boha zůstal svobodným Božím dítětem. (Tedy pracovní volno nemá být volno k otroctví, ale zase ke svobodě.)

Dt 5,13 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
Dt 5,14 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.
Dt 5,15 Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.

- Proto také někteří katolíci z lásky k druhým se snaží, pokud možno (dnes už jen asi na venkově), nepoužívat služby jiných, které by nutili druhé rušit nedělní odpočinek. Paradoxem jsou dnes plná nákupní centra, zvl. v neděli, (místo Božích chrámů).

Tedy malý přepis desatera vede k úplnému opaku jeho původnímu významu:
od svobody BOžího dítěte pro Boha k otroctví k satanovi.

viz též: Kniha Zjevení se odehrává, i jednotlivá upřesňující proroctví z ní, vnese do poznání někdo světlo?

autorovi děkuji, se ozve sám, když bude chtít ;-)
ekans
brzo nebudeš mít nic
TerezaK
v tom případě bych nepocítila žádný rozdíl
TerezaK
resp., kéž by to už bylo !