Varovanie
914

OBRAŤTE SE TEĎ!

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
BUĎTE NAPLNĚNY POŽEHNÁNÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
Jsem poslem Nejsvětější Trojice:
NA ZAČÁTKU ADVENTNÍ DOBY VÁM PŘICHÁZÍM PŘIPOMENOUT:
Povinnost žít pokoj v srdci každého z vás.
Povinnost nést Boží světlo v každém z vás a být světlem pro své bratry.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, děti Krále, se musí připravit na prožití adventu tím, že budou činit pokání za spáchané hříchy a zároveň si zachovat víru, naději a lásku.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista zapalují první svíci tohoto adventu v každém chrámu, v každém domě, v každém srdci s vědomím, že náš Král a Pán Ježíš Kristus je Světlo světa [Jan 8, 12] a že toto Světlo bude zářit na věky věků.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, stále lpíte na hmotě a nevíte, jak brzy bude hmota jen vzpomínkou před zavedením toho, co budete nazývat novou měnou. Reakcí lidstva bude pláč nad ztrátou kontroly nad hmotou. Lidské stvoření bude podrobeno.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, když se dívám na pohanství, vidím uprostřed lidstva, jak lidské stvoření pohrdá samo sebou, když si dovoluje i nadále žít ve stínu.
TOTO JE ČAS, ABY LIDSKÉ STVOŘENÍ POSLALO PRYČ ZHÝRALOST A PŘIJALO, ŽE BUDE STÁLE VÍCE PATŘIT NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE KONCE ČASŮ.
OBRAŤTE SE TEĎ!
[Mk 1, 14-15]. Nesmíte čekat. Je naléhavě nutné, aby se děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista vydaly na cestu obrácení a posílily víru.
Tuto generaci ovládá pozemská moc. Zlý se rozhodl zničit rodinu a přimět lidské stvoření k pohrdání naší Královnou a Matkou.
Tato generace je ve vážném nebezpečí, protože velké sopky po celém světě se probouzejí jedna za druhou.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, trpí přírodou a pro své bližní.

Modlete se, Boží děti, modlete se, utrpení dosáhne Brazílii.
Modlete se, Boží děti, modlete se za San Francisko, bude trpět kvůli přírodě.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Chile, Sumatru a Austrálii, které budou otřeseny silou přírody.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, pokračujte v práci na duchovní půdě a posilujte víru, naději a lásku.
"BUĎTE LÁSKOU, A OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO" [Mt 6, 33].
Lidstvo se očišťuje, je třeba, aby skrze očistu v každém srdci zavládla Boží láska.
Žehnám vám svým mečem vysoko vztyčeným.
Svatý archanděl Michael