Clicks1.7K
Varovanie

JAKMILE BUDE SVOBODA SLOVA ZRUŠENA, PRAVDA BUDE TAJENA

Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2012 v 15:55.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/630.html

JAKMILE BUDE SVOBODA SLOVA ZRUŠENA, PRAVDA BUDE TAJENA

Má vroucně milovaná dcero,
nyní se naplňují proroctví, ve kterých svoboda národů, dovolující jim mluvit bez omezení, končí.
V mém poselství ze dne 1. ledna 2011, jsem vám řekl, že hlas lidu prostřednictvím médií bude lidstvu tajen a odebrán.
Až svobodný hlas médií bude umlčen, pak budete vědět, že žijete v diktatuře.
Mnohé změny budou národům vnuceny prostřednictvím kontroly médií. Jakmile bude svoboda slova zrušena, Pravda bude utajena. Potom národy, jeden za druhým, budou krmeny lžemi, diktovanými pohany.
Kniha Pravdy je dána světu, aby lidé pocítili Boží lásku, byli vedeni k Pravdě a našli tak svobodu.
Svoboda vlastní volby je vám právě odebírána elitní skupinou. Jste jako beránci jdoucí na porážku a mnozí z vás budou zavedeni na scestí a stanou se slepými k Pravdě.
Svoboda je darem, který dostal každý člověk od Boha, který respektuje svobodnou vůli svých dětí.
Mnohá rozhodnutí činíte vaší svobodnou vůlí. Nad některými volbami se můj Otec mračí, přesto se však do vaší svobodné vůle nikdy nevměšuje, nebere vám ji, a také vám ji vzít nechce.
Otroci Satana budou vždy útočit na vaši svobodnou vůli. Provádí to tak, že pokoušejí národy, aby vzaly svobodu těm, nad nimiž vládnou. Dělají to z mnoha důvodů.
První důvod je udělat z vás otroky pro jejich vlastní sobecký prospěch. Druhý je ovládat růst obyvatelstva. Třetí důvod je vymazat všechny stopy Boha.
Od mé smrti na kříži byl tento plán uskutečněn v mnoha zemích. Přesto se západnímu světu podařilo, aby zůstal svobodný od diktatur, jak jen to bylo možné. To vše se nyní změní.
Každý národ bude pod nadvládou jiného. Budou mezi sebou bojovat o moc. Mnohé národy začnou zavádět zákony, směřující ke komunismu.
Pak přijde doba, kdy rudý drak a medvěd všechny ovládnou, ale mnoho lidí si to neuvědomí, protože mnohé o této diktatuře zůstane veřejnosti skryto.
Vězte toto: až pokusy vymazat Boží jméno zapustí kořeny a vy se stanete otroky lží, pak udeří ruka mého Otce.
Třetina světa bude vyhlazena a Boží zásah bude trvat až do Posledního dne.
Ke zmírnění špatných zákonů, které budou zavedeny ve vašich zemích, kde vám Pravda bude utajena, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (87), za ochranu národů od zla.
Ochraňuj náš národ před zlem

"Ó, Otče, ve jménu tvého Syna, zachraň nás před komunismem.
Zachraň nás před diktaturou.
Ochraňuj náš národ před pohanstvím.
Nedej ublížit našim dětem.
Pomoz nám vidět Boží Světlo.
Otevři naše srdce k učení tvého Syna.
Pomoz všem církvím, aby zůstaly věrné Božímu Slovu.
Snažně Tě prosíme, uchraň naše národy od pronásledování.
Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, nehleď na to, jak jsme Tě urazili.
Ježíši, Synu člověka, pokryj nás svou vzácnou Krví.
Vysvoboď nás z nástrah Zlého.

Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá pohltit svět. Amen."
Modlete se, modlete se, modlete se, neboť srdce mého Otce je zlomeno rychlostí, s jakou jsou hříšné zákony v tomto čase zaváděny v každém národu na zemi.
Doufejte. Modlete se a důvěřujte Mi, aby toto zpustošení mohlo být zmírněno.
Modlete se, aby co nejvíce Božích dětí mělo oči stále otevřené a zůstaly věrné Pravdě mého učení.

Váš Ježíš