Clicks581
Otčenáš
2

Učedníkem Pána Ježíše může být pouze ten, kdo všechno opustil

17Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: »Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?«
18Ježíš mu odpověděl: »Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh.
19Znáš přikázání: 'Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'«
20On mu na to řekl: »Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.«
21Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: »Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!«
22On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
23Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: »Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!«
24Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: »Děti, jak je těžké vejít do Božího království!
25Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.«
26Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: »Kdo tedy může být spasen?«
27Ježíš na ně pohleděl a řekl: »U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno!«
28Tu mu řekl Petr: »My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.«
29Ježíš odpověděl: »Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium,
30aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný!
31A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.«
Mk 10. kapitola
Otčenáš
Návštěvníci kostelů se nechali obelhat a myslí si, že jsou Ježíšovými učedníky.
Nejsou.
Pán Ježíš Kristus vyjmenoval své požadavky, které členové pozemských (světských) spolků ignorují. Jak by mohl být učedníkem Ježíše někdo, kdo Božím Slovem pohrdá?
25Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:
26»Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry …
More
Návštěvníci kostelů se nechali obelhat a myslí si, že jsou Ježíšovými učedníky.
Nejsou.
Pán Ježíš Kristus vyjmenoval své požadavky, které členové pozemských (světských) spolků ignorují. Jak by mohl být učedníkem Ježíše někdo, kdo Božím Slovem pohrdá?
25Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:
26»Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.
27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby?
29Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli,
30a říkali by: 'Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.'
31Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
32Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
33Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

Lk 14. kapitola
Otčenáš
Úzká vstupní brána do Ježíšovy školy.
Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk14:33
Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne. Lk 18:22b
Chceš-li následovat Krista, musíš zemřít tomuto světu. Stejně, jako když zemře člověk a opouští všechno, co měl, tak i učedník před vstupem do Ježíšovy školy …More
Úzká vstupní brána do Ježíšovy školy.
Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk14:33
Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne. Lk 18:22b
Chceš-li následovat Krista, musíš zemřít tomuto světu. Stejně, jako když zemře člověk a opouští všechno, co měl, tak i učedník před vstupem do Ježíšovy školy opouští všechno, aby získal to nejcennější. Absolutní chudoba je podmínka, kterou člověk nemůže obejít.