Kristovo víťazstvo nad diablom.

Kristovo víťazstvo nad diablom, Jeho smrť a proroctvo Habakuka, snem diablov v pekle.
(Mystické Mesto Božie, zväzok III. PREBODNUTIE )

701. Úctyhodné skryté tajomstvá tejto kapitoly odpovedajú na mnohé iné tajomstvá uvedené na rôznych miestach tohoto dlhého životopisu. Jedno z nich je, že Lucifer a diabli po celý život Spasiteľa, aj pri jeho zázrakoch, nikdy nemohli zistiť, či je Pán skutočne Bohom a Vykupiteľom sveta. V dôsledku toho tiež nezistili dôstojnosť blahoslavenej Panny Márie. Božská prozreteľnosť to tak zariadila, aby sa celé tajomstvo vtelenia a vykúpenia mohlo tým vhodnejšie vykonať . Lucifer, hoci vedel, že Boh má na seba vziať ľudské telo, nevedel nič o spôsobe a okolnostiach vtelenia. A pretože bol ponechaný, aby si utvoril úsudok podľa svojej pýchy, bol plný preludov. Niekedy, keď videl Kristove zázraky, veril, že je Bohom, inokedy zase zavrhoval takú domnienku, keď videl Pána chudobného, poníženého, trpiaceho a unaveného. Mučený týmito odporujúcimi si dôkazmi ostával v pochybnostiach a stále pátral, až do predurčenej hodiny Kristovej smrti na kríži, keď mocou umučenia a smrti jeho presvätého človečenstva, ktorú Lucifer sám spôsobil, bol presvedčený a porazený úplným rozlúštením tohoto tajomstva.
702. Toto víť azstvo Krista a Spasiteľa sa vykonalo takým vznešeným a zázračným spôsobom, že cítim ťažkopádnosť a nedostatočnosť svojich síl na popísanie toho. Stalo sa to spôsobom veľmi duchovným a príliš ďalekým, aby sa to dalo pochopiť zmyslami, podľa ktorých musím celý ten dej popísať. Aby som to mohla náležíte znázorniť, priala by som si, aby sme vedeli hovoriť a dorozumievať sa vzájomne pomocou jednoduchých stykov a zjavovaní, akými sa dorozumievajú anjeli, lebo taký spôsob hovoru by bol potrebný, aby sme správne porozumeli tomuto veľkému zázraku všemohúcnosti Božej. Poviem, čo môžem a ostatné ponechám pre lepšie porozumenie a osvietenie o tom vierou, čo nemôžem vyjadriť svojimi bezvýznamnými slovami.
703. V predchádzajúcej kapitole som povedala, že Lucifer a jeho diabli akonáhle videli, že Pán berie kríž na svoje sväté ramená, chceli odletieť a vrhnúť sa do pekla, pretože v tom okamihu začali cítiť s väčšou silou pôsobenie Jeho božskej moci. Božským riadením toto nové mučenie ich presvedčilo, že im hrozí veľká skaza smrťou tohto nevinného Muža, ktorý nemohol byť iba človek a ktorého zničenie sami zosnovali. Preto si priali utiecť a prestali popudzovať Židov a žoldnierov, ako to robili do tej chvíle. Ale rozkaz najblahoslavenejšej Márie, posilnený božskou mocou, ich zadržal a sputnal reť azami ako najhroznejších drakov a prinútil ich, aby išli za Kristom na Kalváriu. Konce tých mystických reťazí, ktorými boli sputnaní, boli dané do rúk veľkej Kráľovnej Márie, ktorá mocou svojho božského Syna držala ich všetkých v poddanosti a zajatí. Hoci sa mnohokrát pokúsili odtrhnúť sa a zúrili bezmocnou zlosť ou, nemohli prekonať moc nebeskej Panej. Prinútila ich, aby prišli až na Kalváriu a stáli okolo kríža, kde na jej rozkaz museli stáť nepohnuto a pozorovať koniec veľkých tajomstiev, ktoré sa tam odohrávali pre spásu ľudí a záhubu diablov.
704. Lucifer a jeho pekelné zástupy boli také premožené bolesťami a mukami, ktoré im spôsobovala prítomnosť Pána a Jeho požehnanej Matky a strachom pred hroziacou im skazou, že by im to bolo veľkou úľavou, keby im bolo dovolené vrhnúť sa do pekelných temnôt. Keď im to však nebolo dovolené, vrhali sa jeden na druhého a zúrivo sa rvali navzájom, ako sršni pobúrení vo svojom hniezde, alebo ako plemeno ohavných tvorov, hľadajúcich zmätene nejakú tmavú skrýšu. Ale ich zúrivá zlosť nebola ako zvieracia, ale ako diabolská, ktorí sú oveľa ukrutnejší než draci. Potom sa spupná pýcha Lucifera videla úplne zničená a všetky pyšné myšlienky, že si postaví trón nad nebeskými hviezdami a vypije vody Jordánu, boli mu na zahanbenie ( Iz 14, 13, Job 40, 18). Aký slabý a zničený bol teraz ten, ktorý sa tak často pýšil, že prevráti celý svet! Aký biedny a zahanbený bol ten, ktorý zviedol tak mnoho duší falošnými sľubmi a márnymi vyhrážkami! Ako sa zľakol tento nešť astník, keď uvidel šibenicu, na ktorú chcel povesiť Mardochea! ( Ester 7, 9). Aké hrozné zahanbenie pre neho, keď videl pravú Ester, najblahoslavenejšiu Pannu Máriu, prosiť za oslobodenie svojho ľudu a o zahubenie zradcu a potrestanie jeho pýchy! Tam naša nepremožiteľná Judit sťala jeho hlavu ( Jud 13, 10), tam šliapala na jeho pyšnú šiju. Ó, Luciferu, teraz viem, že tvoja namyslenosť a pýcha je oveľa väčšia, než tvoja sila ( Iz 16, 6). Namiesto lesku teraz ťa pokrývajú červíci ( Iz 14, 11) a hniloba ť a obklopuje a stravuje tvoju zdochlinu! Ty, ktorý si sužoval národy, si teraz viac zranený, spútaný a zovretý, než celý svet. Od teraz sa nebudem báť tvojich falošných hrozieb, nebudem viac počúvať tvoje zlé našepkávanie, lebo vidím, aký si teraz zničený, zoslabnutý a úplne bezmocný.
705. Teraz prišiel čas, aby tento starý drak bol premožený Pánom života. Pretože toto mala byť hodina, v ktorej mal byť vyvedený z klamú a pretože táto jedovatá zmija nemohla uniknúť pred hlasom Kúzelníka tým, že si zapchá uši (Ž 57,5), Pán začal vyslovovať sedem posledných slov na kríži a zároveň tiež ustanovil, aby Lucifer a jeho diabli rozumeli tajomstvá, ktoré obsahovali tie slová lebo práve týmto odhalením oných tajomstiev chcel Pán zvíťaziť nad nimi, nad hriechom a smrťou a zbaviť ich tyranskej moci nad ľudským pokolením. Spasiteľ potom vyslovil prvé slovo: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!"(Lk 23,34). Z týchto slov knieža temností došiel k plnému presvedčeniu, že Kristus, náš Pán, hovoril k večnému Otcovi, že teda je Jeho prirodzeným Synom a pravým Bohom s Ním a s Duchom Svätým, že prijíma smrť vo svojom najsvätejšom a dokonalom človečenstve, spojenom s Božstvom, za spásu celého ľudského pokolenia; že teraz obetuje svoje nekonečné, drahocenné zásluhy za odpustenie hriechov všetkých dietok Adamových, ktoré ich použijú pre svoje vyslobodenie, nevynímajúc ani úbožiakov, ktorí Ho ukrižovali. Pri tomto poznaní zmocnila sa Lucifera a jeho diablov taká zúrivosť a zúfalstvo, že sa ihneď chceli rýchle vrhnúť do pekelných priepastí a napínali všetky sily, aby to docielili napriek veľkej moci Kráľ ovnej.
706 Z druhého slova, ktoré Pán vyslovil ku kajúcemu lotrovi: "Amen, hovorím ti ešte dnes budeš so mnou v raji," zloduchovia poznali, že ovocie vykúpenia pri ospravedlnení hriešnikov vedie k oslave spravodlivých. Poznali, že od tejto hodiny zásluhy Kristove začínajú účinkovať s novou mocou a silou, že oni otvoria brány raja, ktoré prvý hriech zatvoril a že odteraz budú ľudia vchádzať do večnej blaženosti a zaujmú svoje určené nebeské miesta, čo doteraz bolo nemožné. Videli, ako moc Kristova volá hriešnikov, ospravedlňuje ich a okrášľuje, a títo cítili víť azstvo, ktoré dobyli nad sebou vznešenými cnosťami pokory, trpezlivosti, tichosti a všetkými cnosťami svojho života. Nie je možné ľudským jazykom vyjadriť zmätok a muky Lucifera, ktoré cítil pri pohľade na to; boli také veľké, že sa znížil až natoľko, že prosil najblahoslavenejšiu Pannu, aby mu dovolila zostúpiť do pekla, a aby ho od seba odohnala; avšak veľká Kráľovná to nedovolila, pretože na to ešte neprišiel čas.
707. Pri treťom slove, ktoré Pán prehovoril ku svojej Matke: "Žena, hľa syn Tvoj!" diabli poznali, že táto nebeská Pani je pravou Matkou Bohočloveka, že je to tá istá Žena, ktorej podoba a prorocké znamenie im bolo ukázané v nebesiach pri ich stvorení, a že táto Žena ma šliapať po ich hlave, ako to Pán oznámil v pozemskom raji. Poznali veľkú dôležitosť a vznešenosť tejto veľkej Panej, vyvýšenej nad všetko tvorstvo, aj Jej moc, ktorú aj teraz cítili nad sebou. Pretože od počiatku sveta a od stvorenia prvej ženy používali všetku svoju vychytralosť, aby zistili, ktorá by bola tá veľká Žena, oznámená im v nebesiach a pretože Ju teraz poznali v Márii, ktorú doteraz prehliadali, zachvátila týchto drakov nevýslovná zúrivosť; to, že sa tak zmýlili, zdrtilo ich namyslenosť natoľko, že to prevyšovalo všetky ich ostatné muky a vo svojej zlosti zúrili sami proti sebe ako krvilačné levy, pričom ich bezmocný hnev a nenávisť voči nebeskej Panej vzrástli tisícnásobne. Okrem toho poznali, že Kristus ustanovil svätého Jána ako za strážneho anjela svojej Matky, ktorý bol obdarený kňazskou mocou. V tom poznali v skutočnosti ochranu proti svojmu hnevu, ktorý svätý Ján dobre poznal. Lucifer videl nielen evanjelistovu moc, ale aj moc, ktorú dostali všetci kňazi v moci ich účasti na dôstojnosti a moci Vykupiteľa; a že ostatní spravodliví, aj keď nie sú kňazmi, boli postavení pod zvláštnu ochranu Pána a stali sa mocní proti peklu. Toto všetko ochromilo silu Lucifera i jeho diablov.
708. Štvrtým slovom oslovil Kristus večného Otca: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Zlí duchovia odkryli v týchto slovách, že Božia láska k ľuďom je bezvýhradná a večná a aby ju uspokojil, že tajomne zastavil vplyv Božstva na svoje najsvätejšie človečenstvo, čím Jeho utrpenie dosiahlo najvyšší stupeň, aby z neho bolo možné čerpať čo najhojnejšie ovocie; poznali, že vedel a láskyplne si posť ažoval na to, že je zbavený o spásu časti ľudského pokolenia a ako ochotne a rád by trpel viac, keby to bola vôľa večného Otca. Závisť Lucifera a jeho diablov zvýšilo šťastie človeka, ktoré požíva tým, že je Bohu taký milý, a predvídali, že božská Všemohúcnosť bude jednať bez obmedzenia podľa tejto nesmiernej lásky. Toto vedomie drtilo pyšnú zlomyseľnosť nepriateľov a dobre si boli vedomí svojej slabosti a bezmocnosti vo vzdorovaní tejto láske, keby sa ľudia sami nerozhodli, že nebudú dbať na jej vplyv.
709. Piate slovo Krista, "Smädím!" potvrdzovalo víťazstvo nad diablom a jeho nasledovníkmi; títo boli naplnení hnevom a zlosťou, pretože Pán im dal jasne poznať ich úplné zatratenie. Z tohoto slova vyrozumeli, že im hovorí: Ak to, čo trpím pre ľudí a moja láska k nim sa vám zdá veľká, teda vedzte, že moja láska k nim nie je tým ešte uspokojená, že stále ešte túži po ich večnom spasení a že mocné prúdy vôd utrpenia a muk ju neuhasili (Veľp. 8, 7). Oveľa viac by som za nich chcel trpieť , keby to bolo potrebné, aby som ich vyslobodil z vášho tyranstva a urobil ich mocnými a silnými proti vašej zlobe a pýche.
710. Šiestym slovom Pána: "Dokonané je!" bolo Luciferovi a jeho hordám oznámené, že tajomstvo vtelenia a vykúpenia je teraz dokončené v celej dokonalosti podľa ustanovenia božskej múdrosti. Poznali, že náš Vykupiteľ Ježiš Kristus poslušne splnil vôľu večného Otca, že splnil všetky prisľúbenia a proroctvá, ktoré svetu zvestovali dávni otcovia, že svojou pokorou a poslušnosť ou dal Otcovi nebeskému vynáhradu za ich pýchu a neposlušnosť v nebi, keď sa nechceli podrobiť a uznať Ho za svojho Pána v ľudskom tele, a oni sú teraz, podľa múdrosti Božej, spravodlivo pokorení a premožení práve tým Pánom, ktorého odmietli. Veľká dôstojnosť a nekonečné zásluhy Krista vyžadovali, aby práve v tejto hodine konal úrad mocného Sudcu nad anjelmi a ľuďmi, ktorý mu zveril Jeho večný Otec. Teraz použil túto moc tým, že nad Luciferom a všetkými jeho prívržencami vyniesol rozsudok, ktorým ich odsúdil do večného ohňa a oni sa okamžite vrhli do najhlbších pekelných priepastí. Tento rozsudok obsahovalo vyslovené siedme slovo: "Otče, do rúk Tvojich porúčam svojho ducha!" (Lk 23, 46). Mocná Kráľovná a Matka spolupôsobila s touto vôľou svojho Syna Ježiša a v spojení s Ním tiež Ona rozkázala Luciferovi a všetkým jeho diablom, aby odišli do pekelných hĺbok. Mocou týchto nariadení najvyššieho Kráľa a Kráľovnej boli zlí duchovia zahnaní z Kalvárie a zvrhnutí do najhlbšieho pekla oveľa rýchlejšie a s väčšou silou, než blesk z mračien.
711. Keď náš Spasiteľ Ježiš Kristus ako víťazný Premožiteľ pošliapal veľkého nepriateľa, odovzdal svoju dušu Otcovi a naklonením hlavy dovolil, aby sa dostavila smrť (Jn 19, 30). Týmto dovolením premohol tiež smrť , ktorá sa v Ňom sklamala podobne ako zlí duchovia. Lebo smrť by nemohla ľudí napádať alebo mať nad nimi nejakú moc, keby nebolo prvého hriechu, za ktorý bola trestom. Preto hovorí apoštol, že zbraňou, čiže ostňom smrti je hriech, ktorý otvára brány, cez ktoré prichádza smrť na tento svet; pretože však Spasiteľ zaplatil dlžobu za hriech, ktorého sa nemohol dopustiť, preto keď smrť vzala Jeho život nespravodlivo, stratila moc, ktorú mala nad ostatnými potomkami Adamovými ( 1. Kor 15, 55; Rim 5, 12). Preto od tej doby smrť ani diabol nemôžu napadnúť ľudí ináč, než keď zanedbávajú používať pre svoj prospech víť azstvo Krista a tak sa sami dobrovoľne podrobujú smrti i diablovi. Keby nebol zhrešil náš prvý otec Adam a my v ňom, neboli by sme trestaní smrť ou, ale boli by sme prišli do radosti večnej vlasti. Avšak hriech nás urobil otrokmi diablovými. Ten používal smrť, aby nás najprv obral o milosť, požehnanie a priateľstvo Božie, a tým nám tiež znemožnil dosiahnuť život večný. Tak sme ostávali v otroctve hriechu a diabla, poddaní jeho tyranskej moci ( I Jn 3, 8). Náš Spasiteľ Ježiš Kristus olúpil diabla o všetky jeho výhody a umierajúc bez hriechu zadosť učinil za naše hriechy a zaslúžil tým, že má zomrieť iba naše telo, ale duša nie; že smrť má moc vziať nám iba život pozemský, ale nie večný; život prirodzený, nie však nadprirodzený; a že naďalej má byť smrť iba bránou do večnej blaženosti, ak sa my sami toho požehnania nezriekneme. Tak Pán zadosť učinil za trest zaslúžený prvým hriechom a zároveň nám obstaral prostriedky, ktoré môžeme obetovať na zadosťučinenie vlastným menom, keď prijmeme našu prirodzenú, telesnú smrť z lásky k Bohu. Kristus pohltil smrť (1 Kor 15, 55) a obetoval svoju vlastnú smrť ako vnadidlo na oklamanie smrti (Oz. 13, 14). Svojou smrť ou zlomil jej moc, premohol ju a bol sám smrť ou samotnej smrti.
712. Týmto víťazstvom Spasiteľ splnil proroctvo obsiahnuté v piesni, alebo v modlitbe Habakuka, z ktorej vyberám pre svoj účel niektoré výroky. Prorok bol poučený o tajomstve a moci Kristovej nad smrť ou a diablom. V prorockom videní modlil sa k Pánovi, aby oživil dielo svojich rúk, to jest človeka; a keď sa hnevá, aby sa rozpomenul na svoje milosrdenstvo. Prorok predpovedal, že sláva a zázraky Pána zahalia nebesia a zem bude plná Jeho chvály; že blesk Jeho bude ako svetlo, a v rukách svojich bude držať rohy, to jest ramená kríža, v ktorých je skrytá Jeho sila; smrť pôjde pred ním premožená a zajatá; diabol bude pred nohami Pána porazený na hlavu a premeria zem (Hab 3, 2-6). Toto všetko sa doslova splnilo; Lucifer ušiel, keď Kristus a Jeho blahoslavená Matka svojimi nohami na hlavu ho porazili a podmanili si ho svojím utrpením a svojou mocou. Keď bol diabol prinútený vrhnúť sa do najhlbšieho pekla, ktoré je uprostred zeme a najďalej od jej povrchu, hovorí sa o ňom, že premeral zem. Ďalšia časť tej piesne sa týka víť azstiev Krista Pána, ktoré dobyl v nasledujúcich storočiach Cirkvi; ale to nie je potrebné tu uvádzať. Je však dôležité, aby ľudia vedeli, že Lucifer a jeho diabli boli obmedzení, ochromení a zoslabení vo svojej moci pokúšať rozumné tvory, a nemôžu im uškodiť , len keď ich tvory samé svojimi hriechmi a svojou slobodnou vôľou uvolnia a povzbudia k návratu a ku zničeniu sveta. Toto lepšie pochopíme, keď budeme sledovať jednanie snemu, ktorý zlí duchovia konali v pekle a podľa toho poviem ešte niečo ďalšie v tomto životopise.
Snem, ktorý konal Lucifer a jeho diabli v pekle po smrti Krista Pána.
713. Porážka, zahnanie a zvrhnutie Lucifera a jeho anjelov z Kalvárie do pekelných priepastí bola oveľa násilnejšia a zhubnejšia, než pri ich vyhnaní z neba. Hoci, ako hovorí svätý Job (10, 21- 22), je to miesto tmavé a prikryté mrákotou smrti, plné biedy, neporiadku, zmätkov a hrôzy, pri tejto príležitosti bol chaos a neporiadok tisíckrát väčší, a zatratenci pocítili nové hrôzy a ďalšie tresty pri rýchle zvolanej schôdzi zúrivých diablov, ktorú konali s besnou zúrivosť ou. Diabli ovšem nemajú moc určovať zatratencom miesta väčších alebo menších muk, lebo všetky ich muky sú ustanovované božskou Spravodlivosťou podľa miery previnenia každého zatrateného. Ale okrem tohoto hlavného trestu, necháva ich občas, podľa príležitosti, trpieť aj mimoriadne tresty, pretože ich hriechy zanechali na svete korene a spôsobujú mnoho škody iným, ktorí sú kvôli nim zatratení a ešte ďalšie následky vznikajúce z prvých hriechov sú príčinou takých mimoriadnych trestov zatratencov. Tak zlí duchovia vynašli nové muky pre Judáša za to, že predal Krista a tým spôsobil Jeho smrť . Diabli vtedy tiež poznali, že ono miesto hrozných muk, kam ho uvrhli, o ktorom som sa zmienila na príslušnom mieste, bolo určené pre potrestanie tých, ktorí sa sami odsúdili tým, že na zemi nechceli žiť podľa svojej viery a tých, ktorí svojvoľne nechceli uveriť a používať pre svoj prospech ovocie vykúpenia. Na týchto si diabli vylievajú hnev oveľa zúrivejšie o nenávisť , ktorá sa podobá tej nenávisti, akú majú k Ježišovi a Márii.
714. Akonáhle bolo Luciferovi dovolené prikročiť k tým záležitostiam a prebrať sa z toho ohromenia, v ktorom sa nejaký čas nachádzal, začal predkladať svojim spoludiablom nové plány svojej pýchy. Pre ten účel ich zvolal dohromady a postaviac sa na vyvýšené miesto, mal k nim reč: "Vy, ktorí ste ma po mnohé roky nasledovali a doteraz nasledujete moje vedenie pre pomstenie môjho potupenia, dobre viete, akej potupy sa mi teraz dostalo od toho Bohočloveka, ako ma tridsať tri rokov klamal, skrývajúc svoje Božstvo a činnosť svojej duše a ako nad nami teraz zvíť azil práve tou smrť ou, ktorú sme mu spôsobili. Prv než vzal na seba telo, nenávidel som Ho a odmietol som uznať , že je viac hodný než ja, aby sa mu všetky tvory klaňali. Bol som ovšem kvôli tomuto odporu i s vami vyvrhnutý z neba a znížený do tohoto hnusného stavu, tak nehodného mojej veľkosti a predošlej krásy, ale ešte viac premôžený a utláčaný tým Človekom a Jeho Matkou. Odo dňa, keď bol stvorený prvý človek, bez spánku a odpočinku som sa snažil nájsť a zničiť ich, alebo keby to nebolo možné, prial som si aspoň Jeho tvory privádzať do záhuby a nútiť ich, aby Ho neuznávali za svojho Boha, aj aby žiaden z nich nikdy nečerpal úžitok z Jeho námah. To bol môj úmysel, tam smerovali všetky moje snahy a námahy. Avšak nadarmo, lebo On ma premohol svojou pokorou a chudobou, zdrvil ma svojou trpezlivosťou a nakoniec svojím umučením a hroznou smrť ou ma olúpil o moju nadvládu nad svetom. Toto mi spôsobuje také hrozné bolesti, že aj keby sa mi podarilo zvrhnúť Ho z jeho miesta po pravici Otca, kde teraz víť azne sedí a keby som strhol do pekla všetky duše, ktoré vykúpil, môj hnev by tým nebol uspokojený a moja zúrivosť utíšená."
715. "Teraz je možné to, aby ľudská prirodzenosť, hoci oveľa nižšia, než je moja, bola povýšená nad všetky tvory! A bude milovaná a bude požívať také prednosti, že bude spojená so Stvoriteľom v osobe večného Slova! On najprv proti mne bojoval skôr než vykonal toto dielo a potom ma premohol a takto zničil! Hneď od začiatku som považoval toto človečenstvo za svojho najväčšieho nepriateľa; vždy ma naplňovalo neznesiteľným odporom. Ó, ľudia, vyznamenaní a obdarení takými darmi vaším Bohom, ktorého ja nenávidím a ktorý vás tak vrúcne miluje! Ako budem môcť zabrániť vášmu šťastiu? Ako na vás budem môcť uviesť svoje nešťastie, keď nemôžem zničiť existenciu, ktorú ste obdržali? Čo si teraz počneme, moji nasledovníci? Ako obnovíme svoje panovanie? Ako získame znovu našu moc nad ľuďmi? Ako ich premôžeme? Lebo ak nebudú odteraz ľudia úplne bez rozumu a nanajvýš nevďační, ak nebudú horšie zmýšľať než my o tomto Bohočloveku, ktorý ich s takou láskou vykúpil, je jasné, že všetci Ho budú horlivo nasledovať a nik si nebude všímať naše zvádzanie; budú pohŕdať cť ou, ktorú som im podvodne ponúkal a budú milovať opovrhovanie; budú vyhľ adávať umŕtvovanie tela, poznávať nebezpečenstvo telesných rozkoší a pohodlia; budú pohŕdať bohatstvom a pokladmi a milovať chudobu, ktorú ich Majster tak veľmi poctil; a všetko, čo môžeme ponúkať ich žiadostiam, budú odmietať, aby napodobnili svojho pravého Vykupiteľa. Tým naša vláda bude zničená, keď nikto nerozmnoží náš počet v tomto mieste zmätku a múk; všetci dosiahnu blaženosť, ktorú sme my stratili, všetci sa budú pokorovať až do prachu a budú trpezlivo všetko znášať a môj hnev a pýcha mi nič neprospejú."
716. "Ach, beda mi, aké muky mi tento omyl spôsobil! Keď som Ho pokúšal na púšti, jediný výsledok toho bol, že som Mu poskytol príležitosť , aby zanechal príklad svojho víť azstva, aby ma ľudia tým ľahšie premohli, keď Ho budú nasledovať . Moje prenasledovanie len tým lepšie objasnili jeho učenie o pokore a trpezlivosti. Keď som zvádzal Judáša k zrade a Židov, aby Ho na smrť mučili a ukrižovali, tým som iba urýchlil svoju skazu a spásu ľudí; a Jeho učenie, ktoré som sa snažil vytrhnúť (s koreňom), sa tým pevnejšie zakorenilo. Ako sa mohol človek, ktorý bol Bohom, do takej miery pokorovať? Ako mohol toľko zla znášať od zlých ľudí? Ako som sa ja mohol prepožičať k tomu, aby som tak veľmi napomáhal toto hojné a obdivuhodné spasenie? Ó, aká je božská moc toho Človeka, ktorý ma môže natoľko mučiť a zoslabiť ! A ako tá Žena, Jeho Matka a moja Nepriateľka, môže byť taká mocná a nepremožiteľná vo svojom nepriateľstve voči mne? Taká moc u púheho tvora je niečo nové a bezpochyby ju dostala od božského Slova, ktoré zaodiala ľudským telom. Skrz túto Ženu Všemohúci stále bojoval proti mne, hoci ja som Ju vo svojej pýche nenávidel hneď od toho okamihu, keď som Ju poznal v jej obraze a či v nebeskom znamení. Ak môj pyšný hnev nebude utíšený, nič mi neprospeje môj ustavičný boj proti tomuto Vykupiteľovi, proti Jeho Matke a proti ľudom. Teraz teda, vy diabli, ktorí ma nasledujete, teraz je čas, aby sme dali priechod nášmu hnevu proti Bohu. Poďte všetci, poradíme sa, čo by sme mali robiť , lebo si žiadam počuť vaše názory.
717. Na tento hrozný návrh niektorí z hlavných diablov odpovedali povzbudzovaním Lucifera a navrhovaním rôznych plánov, ako obmedziť úžitok vykúpenia u ľudí. Všetci sa zhodli v tom, že osobe Kristovej nemožno škodiť, nie je možné zmenšiť nekonečnú cenu Jeho zásluh, účinkov svätých sviatostí, nie je možné sfalšovať alebo odstrániť učenie, ktoré Kristus hlásal; ale rozhodli, že podľa nového poriadku, pomocou a dobrodeniami určenými Bohom pre spásu ľudí musia teraz hľadať nové cesty pre prekážanie a obmedzovanie diela Božieho tým väčším klamaním a pokúšaním. Vzhľadom na tieto plány niektorí prešibaní a zlomyseľní diabli hovorili: "Je síce pravda, že ľudia dostali teraz nové a veľmi mocné učenie a zákon, nové účinné sviatosti, majú nový vzor a Učiteľa cností, mocnú prímluvkyňu a zástankyňu v tej Žene, ale prirodzené náklonnosti a vášne tela ostali tie isté a citové a rozkoš milujúce tvory nezmenili svoju prirodzenosť. Využime teda s väčšou prešibanosť ou túto situáciu a snažme sa podľa možnosti čo najviac mariť účinky toho, čo tento Bohočlovek pre ľudí vykonal. Začnime usilovný boj proti človečenstvu vnukaním nových lákadiel, podnecujme ich, aby hoveli svojim vášniam a žiadostiam a zabúdali na všetko ostatné. Keď tak ľudia budú zaujatí týmito nebezpečnými vecami, nebudú môcť venovať pozornosť veciam opačným."
718. Postupovali podľa tejto rady a rozdelili medzi sebou prácu tak, aby každý oddiel diablov mohol s odbornou a odlišne vycvičenou prešibanosťou a šikovnosťou pokúšať k rôznym neprávostiam. Rozhodli sa rozširovať po svete modlárstvo, aby ľudia nemohli dospieť k poznaniu pravého Boha a svojho vykúpenia. Kde by sa nedarilo modlárstvu, dohodli sa, že budú zakladať sekty kacírstva, pre ktoré budú vyhľadávať za vodcov a učiteľov bludov najprevrátenejšie a najskazenejšie osoby z ľudského pokolenia. Vtedy tam títo zlí duchovia zosnovali sekty a bludy Mohameda, Ária, Pelagia, Nestoria a všetky ďalšie rôzne bludy, ktoré vznikli v Cirkvi od začiatku až do dnešnej doby aj s tými, ktoré mali pripravené, o ktorých však nie je potrebné ani radno sa tu zmieňovať . Lucifer prejavil veľkú spokojnosť s týmito pekelnými radami, ktoré odporovali božskej pravde a boli vhodné pre zničenie samotných základov ľudského vyslobodenia, najmä božskej viery. Zahrnul pochlebovačnou chválou a vyznamenal vysokými úradmi tých, ktorí sa ukázali ochotní vziať si na starosť a vyhľadávať bezbožných pôvodcov oných bludov. 719. Niektorí diabli si vzali na starosť prevracanie náklonností detí pri ich počatí a narodení; iní zvádzali rodičov k nedbalosti vo vyučovaní a poučovaní svojich detí buď pre nezriadenú lásku alebo pre nechuť a vyvolávanie nenávisti medzi rodičmi a deťmi. Niektorí sa ponúkli, že budú spôsobovať nenávisť medzi manželmi a ich manželkami a privádzať ich na cestu cudzoložníctva, alebo aby brali na ľahkú váhu sľúbenú manželskú vernosť . Všetci sa uzniesli na tom, že budú medzi ľuďmi rozsievať spory a roztržky, nenávisť a pomstu, pyšné a zmyselné myšlienky, túžbu po bohatstve a cti a chytrácke námietky proti všetkým cnostiam, ktorým Kristus učil. Nadovšetko všetci hodlali zoslabovať spomienku a pamätanie na Jeho umučenie a smrť , na prostriedky spásy a na večné muky v pekle. Diabli dúfali, že takými prostriedkami sa im podarí zať ažiť všetky mocnosti a schopnosti ľudí, aby sa venovali úplne iba pozemským záležitostiam a zmyselným rozkošiam a ostane im málo času pre duchovné myšlienky a starostlivosť o svoje spasenie.
720. Keď Lucifer vypočul všetky tie rozmanité návrhy diablov, povedal im:" Som vám veľmi vďačný za vaše návrhy. Schvaľujem a prijímam ich všetky, bude ľahké uskutočniť ich u tých, ktorý sa nehlásia k zákonu, ktorý tento Vykupiteľ dal ľuďom, ale s tými, ktorí ho prijmú a pevne sa ho budú pridržiavať , bude ť ažšia práca. Avšak proti tomuto zákonu a proti tým, ktorý sa budú podľa neho riadiť, obrátim všetok svoj hnev a zúrivosť a budem veľmi kruto prenasledovať tých, ktorý budú počúvať učenie tohoto Vykupiteľa a stanú sa Jeho stúpencami. Proti týmto musíme nanajvýš neúprosne a kruto bojovať až do konca sveta. V tej novej Cirkvi sa musíme snažiť zasievať svoj kúkoľ (Mt 14, 25), ctižiadosť, hrabivosť, zmyselnosť a smrteľnú nenávisť so všetkými ostatnými neprávosť ami, nad ktorými som hlavou. Lebo ak sa raz tieto hriechy medzi veriacimi rozmnožia, budú zároveň so svojimi sprievodnými neprávosť ami a nevďakom hnevať Boha a všetkým právom ich potom zbaví pomáhajúcej milosti, ktorú im Vykupiteľ získal svojim zásluhami. Keď sa tak jedenkrát zbavia týchto prostriedkov spasenia, máme víť azstvo nad nimi zaistené. Musíme sa tiež snažiť oslavovať u ľudí zbožnosť a všetko, čo je duchovné a Božské, tak aby neuznávali moc svätých sviatostí a prijímali ich v stave ťažkého hriechu alebo aspoň bez horlivosti a zbožnosti. Pretože tieto sviatosti sú duchovné, je potrebné prijímať ich s dobrou prípravou a náležíte prispôsobenou vôľou, aby z nich bolo možné získať úžitok. Keď raz ľudia opovrhnú týmto liekom, budú vo svojej chorobe slabnúť a budú menej schopní odolávať našim pokušeniam, nezbadajú náš klam a na svojho Vykupiteľa a na príhovor Jeho Matky si nespomenú. Tak pre svoj ošklivý nevďak stanú sa nehodní milosti a rozhnevajú svojho Boha a Spasiteľa, že im odníme svoju pomoc. Prajem si, aby ste mi všetci pri tom všetkom zo všetkých síl napomáhali, nestrácajúc žiaden čas ani príležitosť v prevádzaní mojich rozkazov."
721. Nie je možné uvádzať tu všetky plány, ktoré vtedy drak so svojimi spojencami zosnoval proti Cirkvi svätej a jej dietkam, aby všetky tie vody Jordánu mohli vplynúť do jeho hrtanu ( Jób 40, 18 ). Stačí povedať , že skoro celý rok po smrti Kristovej sa radili a uvažovali spoločne o stave sveta, aký bol do tej doby a aké zmeny urobil na ňom Kristus, náš Boh a Pán, svojou smrť ou, keď najprv zjavil svetlo svojej viery, ktoré potvrdil takými mnohými zázrakmi, požehnaniami a príkladmi svätých osôb. Keď ani toto všetko nestačilo priviesť všetkých ľudí na cestu spasenia, ľahko pochopíme, prečo Lucifer prevládal a že jeho hnev bol taký veľký, že nás to právom núti zvolať so svätým Jánom:" Beda zemi a moru, lebo zostúpil k nám diabol, plný zlosti...!" Ale tiež beda, že tieto pravdy, ktoré sú také neklamné a pred ktorými by sme sa mali hroziť a varovať , sú v dnešných dňoch z pamäti smrteľníkov vymazané na nenapraviteľné nebezpečenstvo a škodu celého sveta! Náš nepriateľ je vychytralý, krutý a bdelý, my naproti tomu sme ospalí, vlažní a nedbalí! Aký teda div, že sa Lucifer na svete tak silno upevnil (udomácnil), keď ho tak mnohí počúvajú, prijímajú jeho klam a nasledujú ho, zabúdajúc úplne na večnú smrť, ktorú im satan tak nenávistne a zlomyseľne sa snaží spôsobiť a iba tak málo je tých, ktorí mu odolávajú? Prosím snažne všetkých, ktorí toto čítajú, aby nezabúdali na tieto strašné nebezpečenstvá. Ak nie sú presvedčení o tomto nebezpečenstve v dôsledku zlých svetových pomerov a zla, ktoré sami na sebe zakúšajú, nech poznajú toto nebezpečenstvo aspoň z tých veľkých a mocných prostriedkov a opatrení, ktoré Spasiteľ uznal za potrebné zanechať vo svojej Cirkvi. Nebol by pripravil také protilieky, keby naša choroba a nebezpečenstvo večnej smrti neboli také veľké a hrozné.
Andrej Ďurove shares this
65
👌