Clicks404
Stylita
4

Boží slovo na den 24.9. A.D. 2021

Když se jednou Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.“
Lk 9,18-22
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, dvacátého prvního dne sedmého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea: „Mluv k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu, i k ostatním z lidu: `Kdo zbývá ještě mezi vámi, jenž viděl tento dům v jeho prvotní …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, dvacátého prvního dne sedmého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea: „Mluv k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu, i k ostatním z lidu: `Kdo zbývá ještě mezi vámi, jenž viděl tento dům v jeho prvotní slávě? A jak to vidíte nyní? Nezdá se vám jako nic ve vašich očích? Vzmuž se nyní, Zorobábeli – praví Hospodin – vzmuž se, veleknězi Jozue, synu Josadakův, vzmužte se, všichni lidé země – praví Hospodin – a pracujte, neboť já jsem s vámi – praví Hospodin zástupů. Slovo, které jsem s vámi sjednal při vašem východu z Egypta, a můj duch zůstanou mezi vámi, nebojte se!'„ Neboť tak praví Hospodin zástupů: „Ještě jednou, za malou chvíli, otřesu nebem i zemí, mořem i souší; otřesu všemi národy, přijdou (sem) skvosty všech národů, slávou naplním tento dům – praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato – praví Hospodin zástupů. Budoucí sláva tohoto domu bude větší než byla (sláva) prvního – praví Hospodin zástupů. Na tomto místě dám pokoj – praví Hospodin zástupů.“
Ag 1,15b-2,9

Žalm:
Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.

Bože, zjednej mi právo
a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,
zbav mě člověka lstivého a zločinného!

Bože, vždyť ty jsi má síla,
proč jsi mě zahnal?
Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?

Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou
a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři,
k Bohu, který mě naplňuje radostí.
Oslavím tě citerou,
Bože, můj Bože!
Zl 43

Evangelium:
Lk 9,18-22
Martina Bohumila Lutherová
praví Hospodin – vzmuž se, veleknězi Jozue, synu Josadakův, vzmužte se, všichni lidé země – praví Hospodin – a pracujte, neboť já jsem s vámi – praví Hospodin zástupů.
Martina Bohumila Lutherová
Závěr/Dopis o původu a době Antikrista (954)/ USCAE

Takto jsem, Vaše výsosti, já, oddaný služebník, věrně naplnil to, co jste nařídila. I v jiných věcech jsem připraven uposlechnout to, co budete považovat za hodné nařídit.

🤪Jeho milost nařídila a tak jsem poslech a věrně naplnil,se vyhnout

tomu, že antikrist je papežský stolec. 😂
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
Lidi zlatí to je parta hic, ona řkc a to se psal rok 954.
O cca 900 let později v La Salletě Panna Maria sdělila
pasačce:" Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista."