Clicks69
Stylita
1

Boží slovo na den 14.10. A.D. 2019

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš.“
Lk 11,29-32
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých:…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména (přivedli) k ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Rim 1,1-7

Žalm:
Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrajte!
Zl 98

Evangelium:
Lk 11,29-32

Církevní kalendář:
sv. Kalist I. (+ asi 222)
Pocházel údajně z čeledi Elvidiovy a vyrostl jako otrok u M. Aurelia Karpofora. Prošel nucenými pracemi na Sardinii, odtud se po propuštění vrátil do Říma, kde ho po nějaké době Zefyrin vysvětil na jáhna a svěřil mu správu cemeterií při Appiově silnici. Po papežově smrti byl povolán na jeho místo. Povstal proti němu vzdoropapež Hippolyt, k jehož názorům patřilo tvrdé nevratné odsouzení velkých hříšníků, zastávání se pohanského římského práva ve věci sňatků i chybný pohled na Nejsv. Trojici. Papež Kalixt byl v těch věcech velmi rozhodný, řídil se evangeliem. Mimo jiné vybudoval v Zátibeří dobročinný ústav a nakonec zde zemřel.
více: catholica.cz