Clicks560
Otčenáš
2

Kornélius, římský setník, opustil stav vojenský a stal se učedníkem Ježíše, brzy nato episkopem

1V Caesareji žil muž jménem Kornélius, setník z italské kohorty.
2Byl zbožný a bohabojný, on i celý jeho dům, židovskému lidu dával štědré almužny a bez ustání se modlil k Bohu.
3Jednou měl vidění. Kolem deváté denní hodiny zřetelně viděl, jak k němu vchází Boží anděl a volá na něho: "Kornélie!"
4Pohlédl na něj a pojal ho děs. "Co je, Pane?" zeptal se. - "Tvé modlitby a tvé almužny," odpověděl mu anděl,,,vystoupily před Boha a on si na tebe vzpomněl.
5Teď tedy pošli muže do Joppe a pozvi si Šimona, zvaného Petr.
6Bydlí u jistého koželuha Šimona, který má dům na břehu moře.``
7Když anděl, jenž k němu mluvil, odešel, zavolal Kornélius své dva služebníky a též jednoho zbožného vojáka z těch, kteří mu byli přiděleni,
8všechno jim vysvětlil a poslal je do Joppe.
9Když byli druhého dne na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr kolem šesté hodiny na terasu, aby se pomodlil.
10Dostal hlad a chtěl něco pojíst. A zatímco mu chystali jídlo, upadl do vytržení.
11Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší k zemi, podobalo se to ubrusu svázanému za čtyři cípy
12a uvnitř byli všichni čtyřnožci, plazi a všichni nebeští ptáci.
13Tu mu jakýsi hlas řekl: "Vzhůru, Petře, pobíjej a jez."
14Ale Petr odpověděl: "Ó ne, Pane! Vždyť jsem nikdy nesnědl nic poskvrněného ani nečistého!"
15Ten hlas k němu promlouvá znovu, podruhé: "O tom, co Bůh očistil, neříkej ty, že je poskvrněné."
16To se opakovalo potřikrát a pak to vše bylo zase vyneseno do nebe.
17Petr byl velice na rozpacích a říkal si, co má to vidění, které měl, asi znamenat, a právě v té chvíli stanuli u vrat muži vyslaní Kornéliem, kteří se už doptali na Šimonův dům.
18Zavolali a dotazovali se, zda tam opravdu bydlí Šimon zvaný Petr.
19A protože Petr stále ještě přemítal o svém vidění, řekl mu Duch:,,Jsou tu jistí mužové a hledají tě.
20Seber se tedy, jdi dolů a bez váhání s nimi odejdi, neboť jsem je poslal já.``
21Petr šel tedy dolů za těmi muži a řekl jim: "Tu jsem. Já jsem ten, jehož hledáte. Co vás přivádí?"
22Odpověděli: "Setník Kornélius, spravedlivý a bohabojný muž, který má dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, aby tě k sobě domů pozval a vyslechl slova, která máš říci."
23Petr je poté uvedl dále a poskytl jim pohostinství. Druhého dne se vydal na cestu a odešel s nimi; doprovázeli ho též někteří bratři z Joppe.
24Do Caesareje vešel následujícího dne. Kornélius je očekával a shromáždil své příbuzné a své důvěrné přátele.
25Ve chvíli, kdy Petr vstupoval, vyšel mu Kornélius vstříc, padl mu k nohám a klaněl se.
26Petr ho však pozvedl a řekl: "Vstaň. Já jsem také jen člověk."
27A za rozhovoru s ním vešel dovnitř. A tu nachází lidi, kteří se shromáždili ve velkém počtu,
28a řekl jim: "Vy víte, že Židovi je naprosto zakázáno stýkat se s cizincem nebo k němu vejít. Ale mně Bůh právě ukázal, že se žádný člověk nesmí nazývat poskvrněným anebo nečistým.
29Proto jsem bez zábran vyhověl vaší výzvě. Ptám se vás tedy: Z jakého důvodu jste mě pozvali?"
30Kornélius odpověděl:,,Je to nyní tři dny, modlil jsem se doma o deváté hodině, a tu náhle přede mnou stojí muž v zářícím oděvu.
31Říká mi: ‘Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena a před Bohem bylo vzpomenuto na tvé almužny.
32Pošli tedy do Joppe pro Šimona zvaného Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona na břehu moře.’
33Ihned jsem tě tedy dal vyhledat a ty jsi dobře udělal, že jsi přišel. Jsme tu tedy teď všichni před tebou, abychom vyslechli, co ti bylo uloženo od Boha.``
34Tu se Petr ujal slova a řekl:,,Vpravdě shledávám, že Bůh nikomu nestraní,
35ale že mu je v každém národě milý ten, kdo se ho bojí a žije podle spravedlnosti.
36Poslal své slovo Izraelitům hlásaje jim radostnou zvěst pokoje prostřednictvím Ježíše Krista: Ten je Pán všech.
37Vy víte o tom, co se dělo v celém Judsku: o Ježíšovi z Nazareta, jeho počátcích v Galileji po křtu, který hlásal Jan;
38jak ho Bůh pomazal Duchem; Svatýma mocí a jak on chodil a konal dobro a uzdravoval všechny, kdo upadli do ďáblovy moci; neboť Bůh byl s ním.
39A my jsme svědky všeho, co vykonal v kraji Židů a v Jeruzalémě. A ti ho dokonce usmrtili, když ho pověsili na dřevo,
40a Bůh ho třetího dne vzkřísil a dal, aby se viditelně ukázal,
41nikoli všemu lidu, ale svědkům, které předem vyvolil Bůh, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili;
42a uložil nám, abychom Lidu hlásali a dosvědčovali, že on je Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých.
43O něm vydávají všichni proroci svědectví, že každému, kdo v něho uvěří, se dostane skrze jeho jméno odpuštění hříchů.``
44Petr ještě mluvil, když se Duch Svatý snesl na všechny, kdo to slovo poslouchali.
45A všichni obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, když viděli, že dar Ducha Svatého byl vylit i na pohany.
46Slyšeli je totiž mluvit jazyky a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:
47"Může se odepřít křestní voda těm, kdo právě tak jako my přijali Ducha Svatého?"
48A přikázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Oni ho potom poprosili, aby s nimi pár dní zůstal.
Sk 10. kapitola
Učeník Pánov
Od koho sa učí vojak,ktorý sa stal kresťanom, že nesmie zabiť, keď môže iba raniť a tak vyradiť útočníka, nesmie byť krutý,že nesmie bojovať pre korisť, že nesmie znásilňovať ženy? Veď toto všetko robia jeho druhovia-nekresťania. Kresťan vojak sa to učí od Ježiša. Lebo je Jeho učeníkom a tieto skutky o tom svedčia.
Otčenáš
Jako se stal z pronásledovatele učedníků Cesty Saula apoštol Pavel, stal se ze setníka římského vojska Kornélia episkopos (biskup). Nepředstavitelně veliké je milosrdenství Boží.
Žádný učedník Pána Ježíše Krista nemůže být současně vojákem. Je to jasné každému, kdo přijal Ježíšova ducha, kdo se stal jeho učedníkem. Učedník Páně cele souzní s učením svého Pána.

Z učení Pána Ježíše Krista (Horské …More
Jako se stal z pronásledovatele učedníků Cesty Saula apoštol Pavel, stal se ze setníka římského vojska Kornélia episkopos (biskup). Nepředstavitelně veliké je milosrdenství Boží.
Žádný učedník Pána Ježíše Krista nemůže být současně vojákem. Je to jasné každému, kdo přijal Ježíšova ducha, kdo se stal jeho učedníkem. Učedník Páně cele souzní s učením svého Pána.

Z učení Pána Ježíše Krista (Horské kázání)
21Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: Nezabiješ; a když někdo zabije, bude se za to zodpovídat soudu.
22Já vám však říkám: Kdokoli se hněvá na svého bratra, bude se za to zodpovídat soudu; ale řekne-li svému bratru: ‘Hlupáku!’, bude se za to zodpovídat veleradě; a řekne-li mu: ‘Odpadlíku!’, bude se za to zodpovídat v pekelném ohni.
Mt 5:21-22

Pokyny apoštola Pavla učedníkům v Římě
8Nebuďte nikomu nic dlužni, ledaže vzájemnou lásku. Neboť ten, kdo miluje druhého člověka, naplnil tím zákon.
9Předpis: nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nebudeš dychtit a všechny ostatní jsou totiž shrnuty v tomto slově: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. 10Milosrdná láska bližnímu nijak neubližuje. Tato láska je tedy Zákon ve své plnosti.
11Už proto, že víte, v jakém okamžiku žijeme. Už nadešla hodina, abyste se vytrhli ze spánku; spása je nám nyní blíže než v době, kdy jsme uvěřili.
12Noc pokročila. Nastal den. Nechme být skutky temnoty a odějme se zbrojí světla.
13Jak se sluší za dne, chovejme se důstojně: žádné hodování ani hýření, žádná chlípnost ani prostopášnost, žádné hádky ani žárlivosti.
14Ale odějte se Pánem Ježíšem Kristem a nestarejte se o tělo uspokojováním jeho žádostí.
R 13:8-14