Clicks4.2K
ľubica
114

Keď sa lož skrýva za pravdu alebo pozvánka na sv. omšu do Ríma pre členov Rotary-klubov.....

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, ohromil svet prostým vystupovaním a empatiou k chudobným, chorým a handicapovaným. Preto nemohlo nikoho prekvapiť, že má veľmi dobrý vzťah k hnutiu Rotary International, s ktorým ho spájajú obdobné humanistické ciele, vyjadrené rotariánským mottom: “Service about self “, čo v preklade znamená “Služba bez ohľadu na seba”.

Súčasný pápež bol dokonca v rotariánskom roku 1999/2000 zvolený za čestného člena Rotary klubu Buenos Aires, vtedy ešte ako arcibiskup hlavného mesta Argentíny. Dobré vzťahy však pokračovali aj neskôr, o čom svedčí udelenie striebornej medaily osobnosti roka, ktorou klub vyznamenáva vynikajúce osobnosti spoločenského života. Toto prestížne ocenenie udelil Rotary klub Buenos Aires dnešnému pápežovi Františekovi v roku 2005. Členovia klubu na túto významnú udalosť spomínajú v blahoželaní k jeho voľbe za najvyššieho predstaviteľa rímskokatolíckej Cirkvi. Ku grantulantom sa pripája aj Rotary klub z Třebíče s prianím úspešného pontifikátu.

ČO TO JE ROTARY INTERNATIONAL, ROTARIÁNSTVO A KTO SÚ ROTARIÁNI?

Čo to je Rotary International? Je to medzinárodný spolok, ktorý sa za veľmi krátku dobu úžasne rozšíril po celom svete. Jedny ho pokladajú za nový druh slobodomurárstva, kým iní tvrdia, že sa mu má dôverovať a výstrelky, ktoré sa tu a tam javia ako nepriateľské cirkvi, treba pripočítať na vrub jednotlivcom alebo jednej skupine, nie však celému združeniu. Pozrime sa však, aké je skutočné pozadie tohto spolku a činnosti jeho členov.

Prvý Rotary klub založil advokát Paul P. Harris v Chicagu 23. februára 1905, druhý v St. Franciscu v roku 1908 a následne nato vznikali rýchlo po sebe ďalšie kluby, najskôr v Amerike, potom aj na ďalších miestach, roztrúsených po celom svete.


Pozvánka na sv. omšu, ktorú odslúži rímsky biskup Bergoglio z príležitosti jubilea rotariánov 30.4.2016 na Svätopeterskom námestí

www.rotary-jubilee2016.org

Ich znakom je zubaté koleso so šiestimi lúčmi a s nápisom “ROTARY INTERNATIONAL“. Rotariáni vysvetľujú tento symbol nasledovne:

Rotariáni sa majú zhromažďovať každý týždeň u jedného z nich podľa vopred stanoveného poradia.

Všetci sa majú zomknúť v jedno – jednotlivci, spoločenstvá, národy, kontinenty a celý svet.

Symbol ozubeného kolesa predstavuje ďalší vývojový stupeň už známeho slobodomurárskeho trojuholníka.

Pravdepodobne tiež naznačuje hlavný účel združenia, ktorým je vytvorenie jedinej silnej a široko rozvetvenej organizácie na povznesenie celej ľudskej spoločnosti (podľa osvieteneckých ídeálov slobodomurárov – pozn. redakcie).

Taliansky veľvyslanec v Londýne, barón Chiaramonte Bordonaro, vystihol zameranie klubu prostredníctvom zasadania londýnskeho Rotary klubu takto: “Je to druh Spoločnosti národov, avšak väčšej než je ona, hoci nepracuje navonok; jej hlavným cieľom je to, aby sa národ s národom čo najviac zjednotili v každej oblasti ľudskej pôsobnosti, inteligencie a vedy.”

Podľa talianskeho advokáta Omera Ranellettiho, sekretára Rotary klubu v Ríme, bolo po desiatich rokoch od založenia Rotary 15 tisíc členov, no už v roku 1928 ich bolo vyše 132 tisíc, združených v 2.630 kluboch, ktoré prináležia k štyridsiatim dvom civilizovaným národom.

Angličan James Henderson založil prvý taliansky klub v Miláne pred ôsmimi rokmi. Teraz v roku 1928 má Taliansko v hlavných mestách do dvadsať klubov. Fašisti im nedôverovali, pokladajúc ich za slobodomurárske kluby, ktoré sú v Taliansku zakázané. Rotariáni potom urobili vo svojich časopisoch vyhlásenie, že sú nezávislí na slobodomurároch a že celým srdcom lipnú na fašistickom režime. K tomu poznamenali viedenské slobodomurárske noviny: “Wiener Friemaurer Zeitung” v 1927 toto: “…diese mussten alles mögliche tun, um nicht für verkappte Freimaurervereinigungen gehalten zu werden”, čo v preklade znamená: …boli nútení urobiť všetko možné, len aby neboli považovaní za utajené slobodomurárske spolky. Od tej doby sa Rotariáni šíria po Taliansku pod ochranou fašistov. Mussolini vyhlásil, že im praje, taliansky kráľ sa stal čestným členom Rímskeho klubu a korunný princ i ďalší princovia savojského rodu sa dali zapísať do Rotary klubov v rôznych mestách.

Rotary Club sa riadi stanovami, spoločnými pre celý svet. Zmenu v niektorom bode stanov smie schváliť iba medzinárodný kongres Rotary. Za aktívnych i čestných členov sa prijímajú len osoby významné, plnoleté, ktoré sú charakterné a bezúhonné a pracujú v akejkoľvek oblasti ľudského života. Vo výbere sa postupuje prísne, prísna je i disciplína klubov, a tak tvoria akúsi aristokraciu ľudskej spoločnosti.


Pozvánka na sv. omšu, ktorú odslúži rímsky biskup Bergoglio z príležitosti jubilea rotariánov 30.4.2016 na Svätopeterskom námestí

www.rotary-jubilee2016.org

Až na niektoré výnimky má byť podľa stanov zastúpené každé odvetvie len jedným aktívnym členom, ale tlač viacerými členmi. Áno, každý väčší denník môže mať svojho zástupcu v klube tej krajiny, kde vychádza. Z toho vidno, akú dôležitosť prikladá Rotary tlači. Kluby sú vcelku autonómne, riadené radou šiestich až deviatich členov, ktorá vymenováva rôzne komisie a tie potom pracujú. Viacej klubov sa zoskupuje pod interprovinciálne vedenie a tieto jednotky pod internacionálne riaditeľstvo, ktorého sídlo je v Chicagu; toto vydáva rozkazy pre celú organizáciu a vedie si tak obozretne, že nezasvätenec jeho plány neodhalí. Politiku vylučuje, zaoberá sa podľa štatútu len hospodárskymi, sociálnymi a mravnými otázkami. Chce zušľachtiť všetky pracujúce vrstvy, dať priemyslu národné a svetové poslanie a urobiť z obchodu užitočnú, dôstojnú a čestnú činnosť. Tvrdia, že založili novú filozofiu, v ktorej zlúčili praktickú anglosaskú povahu s latinskou citlivosťou, že vzbudili záujem o počestnosť – čo bezpochyby veľmi zaváňa slobodomurárstvom. Základnou pohnútkou všetkých rotariánov a všetkej ich aktivity je slúžiť ľudskej spoločnosti. Každé zamestnanie je dobré a má ideálnu hodnotu, ak slúži ľudskej spoločnosti. Aby umožnili spoluprácu všetkým, vylučujú zo svojich zásad každé Credo i nacionalizmus.

“Náš plán”, hovorí advokát Harris, “vylučuje skoro úplne Credo, oslavuje aktivitu a je prístupný protestantom, katolíkom, židom, kresťanom i budhistom. Máme byť spiatočnícky, či postupovať s dobou? Veľký cieľ, ktorý sme si vytýčili a ktorý chceme s nadšením dosiahnuť, je usilovať o dohodu a šíriť ju, snažiť sa o dobrú vôľu všetkých a všeobecný mier.”

“Rotariánska morálka” – dodáva Herman Dons – “nemá národnosti, ani náboženstvá, ani nepatrí žiadnej politickej strane. Je podivuhodne a stoicky neutrálna v najširšom slova zmysle a nanajvýš blahodarná; okrem toho je univerzálna a tým smeruje k medzinárodnej propagácii a aktivite.”

“Rotary”, vraví advokát Ranelletti, “má úplnú a absolútnu autonómiu v programe, v myslení i v činnosti, je oslobodená od každého puta, každého predsudku i rázu náboženského, politického a iného. Sme a budeme žiarlivo na stráži nad touto autonómiou.” Podľa tejto filozofie sú všetky náboženstva rovnaké a ich morálka je výnimočná a stojí nad morálkou všetkých náboženstiev.

Osservatore Romano opisuje, ako sa konajú stretnutia rotariánov v Amerike (a aj inde): Prijímajú sa členovia každého náboženstva; obyčajne pozvú na stretnutie protestantského pastora i katolíckeho kňaza. Všetci členovia sú povinný zúčastniť sa stretnutia raz týždenne, ktoré sa koná obvykle popoludní. Obedujú, každý za svoje. Spievajú sa rôzne piesne; jeden prednáša o nejakom predmete, ktorý zaujíma všetkých. Vládne medzi nimi duch bratstva a rovnosti. Oslovujú sa krstným menom. Katolíckych laikov je pri Rotary málo; skôr len tí, ktorí sú závislí na protestantoch alebo sú s nimi v obchodnom spojení. Žiaľ i kňazi sa zúčastňujú, aj keď len výnimočne. A veľmi často sú kompromitovaní, keďže ráz zábavy, reči a skutkov pri tom je veľmi klzký a ľahkomyseľný. Preto “Osservatore Romano” nechápe, ako môžu byť kňazi členmi Rotary; istotne o tom duchovné úrady nevedia. Významní členovia Rotary nosia pri schôdzkach odznaky na stuhe, podobné slobodomurárskym odznakom.

Aký je katolícky postoj k tejto rotariánskej otázke? Predovšetkým je isté, že zakladateľ Rotary, advokát Harris, bol slobodomurárom, slobodomurármi boli aj prví členovia. Hlavný riaditelia Rotary, ak nie sú sami slobodomurármi, tak stoja pod ich vplyvom, ba mnohí sú otvorenými slobodomurármi.

Celý program Rotary je veľmi podobný programom iných spolkov, založených slobodomurármi. Tieto sa snažia združiť a priviesť pod priamy vplyv slobodomurárstva rôzne stavy a triedy spoločnosti: chlapcov, dievčatá, ženy i mužov. Wiener Freimauer Zeitung (Viedenské slobodomurárske noviny) ich nazývajú “odnožami amerického slobodomurárstva” a hovoria, že mnohé už zapustili veľmi hlboké korene. Pre združenie mužov boli vytvorené kluby rozmanitých typov.

Rotary Cluby sú nielen svojím pôvodom, ale aj svojimi prejavmi, svojimi vzťahmi i svojou činnosťou slobodomurárske. V Mexiku sa spolu s Callesovou vládou podieľali na krutom prenasledovaní katolíckej cirkvi a vyvinuli aktívnu protestantskú propagandu. Arcibiskup zo Santiaga vydal pre svojich veriacich túto inštrukciu: “Hľa, konkrétny príklad metódy Rotary Clubu: mexická Y. M. C. A. (YMCA) organizovala pred rokom veľkú zbierku pol milióna pessos na podporu protestantskej propagandy. Zjazdu spisovateľov predsedal metodistický biskup Mojžíš Saenz, podtajomník ministerstva vyučovania. Katolícki poddaní boli donútení vydržiavať vlastnými peniazmi protestantskú propagandu! A medzi poprednými činiteľmi, poverenými zbierkou na tieto protestantské fondy Y. M. C. A (YMCA)., boli a aj verejne vystupovali mexický rotariáni.” (Ord. list. Arcib. Santiago z 31. marca 1927.) Robert Greenfield, protestant a slobodomurár, píše vo svojej práci “Náboženská otázka v Mexiku” (New York, 20. december 1927), že slobodomurárstvo používa v Mexiku a v iných štátoch latinskej Ameriky Y. M. C. A. (YMCA) a rotariánov k potláčaniu katolicizmu a chce ho vyhubiť s koreňmi, aby rozšírilo panamerický vplyv.

Revue veľkej švajčiarskej slobodomurárskej lóže menom »Alpina« opisuje stretnutie lóže, na ktorom sa jednalo o Rotary kluboch a uverejňuje ich mravný zákonník, ich cieľ, povinnosti a hlavné body ich filozofického systému. S uspokojením uvádza, že v rotariánskych kluboch je mnoho »bratov«, čo vraj je ľahko pochopiteľné, ak sa zoberie do úvahy, akými zásadami sú vedení (Švajčiarsko – Bern, 30. apríla 1927).

Bulletin španielskeho Veľkého Orientu (11. január 1928) píše: “Prednedávnom otvorilo slobodomurárstvo dvere doktorovi Vincenci Dávile, prezidentovi venezuelského Rotary, ktorý tu prednášal. Lahodilo nám, keď sme počuli, že sú slobodomurári znamenitými propagátormi ich klubu, a že nás pokladajú za svojich starších bratov, veď je medzi nami a nimi toľko styčných bodov.”

“Wiener Freimauer Zeitung” (Viedenské slobodomurárske noviny), orgán Veľkej viedenskej lóže (1928), tvrdí, že v Londýne je veľmi kvitnúca slobodomurárska lóža, ktorej členmi môžu byť len rotariáni.


www.rotary-jubilee2016.org

V iných krajinách, kde by otvorené slobodomurárske stanovisko Rotary klubu bolo nepriaznivo prijaté, počínajú si veľmi prefíkane. Radi prijímajú za členov aj dobrých katolíkov, kňazov, ba i biskupov, ktorí istotne nepoznajú ich úmysly a rozprávajú o náboženstve vo svojich listoch veľmi úctivo. Tak sa robilo hlavne v Španielsku, kde chceli odstrániť prudkú polemiku tlače o povahe Rotary.

Áno, ich bulletin uverejnil – pravdaže vymyslenú – správu o audiencii, ktorú vraj povolil Pius XI. skupine rotariánov po medzinárodnom kongrese Rotary v Ostende 1927. Rovnako španielskymi novinami prebehla správa, že národný kongres rotariánov, ktorý sa uskutočnil v máji 1928 v Barcelone, bol zahájený spevom: Veni Creator. Bolo to napísane na oklamanie verejnosti.

“E1 Siglo futuro” dňa 12. júna uverejnil pravdu: kongresisti po bankete v Manserrato navštívili tamojšiu slávnu svätyňu a ich dámy, ktoré ich sprevádzali, zaspievali tam mariánsku pieseň! To bolo všetko.

V Taliansku občas pozývali rotariáni cudzích prelátov na svoje bankety a slávnosti, dali účastníkov fotografovať a potom rozširovali fotografie na dôkaz svojej nestrannosti. Ba podozrenia a pochybnosti o Rotary boli tak silné a rozšírené, že prezident medzinárodnej Rotary, Mistr Harr Rogers, bol nútený vyhlásiť na zmienenom kongrese v Ostende, že, aj keď on sám je slobodomurárom, jednako Rotary sú bez slobodomurárskeho vplyvu. Podobné prehlásenie bolo dané belgickým katolíckym mládencom, ktorí sa priamo pýtali Rotary, že či má slobodomurársky pôvod. Kto sa pýta…

Aj predseda talianskych Rotary klubov, Felice Seghezza, tvrdo protestoval proti tomu, čo napísali “Tribúny” a “Osservatore Romano” otvoreným listom, že každé podozrenie proti Rotary je neopodstatnené. (Ako by aj nie, veď je to v Taliansku!)


Pozvánka na sv. omšu, ktorú odslúži rímsky biskup Bergoglio z príležitosti jubilea rotariánov 30.4.2016 na Svätopeterskom námestí

www.rotary-jubilee2016.org

Z uvedeného vyplýva nasledovné:

Rotary sú slobodomurárskeho pôvodu.

V mnohých krajinách sú preukázateľne v najužšom spojení so slobodomurárstvom.

Na mnohých miestach sa prejavili a naďalej sa prejavujú ako otvorení nepriatelia katolicizmu.


To však nie je zďaleka všetko. Zákonník rotariánskej morálky je úplne odlišný od katolíckej morálky. Je to čistý individualistický utilitarizmus, zastrený humanistickými ideálmi. Základný zákon slobodomurárskeho kódexu, vyhlásený na všeobecnom zjazde v St. Louis 1923 za “dobrý a panujúci”, znie: “Kto lepšie slúži (rozumej spoločnosti), viac z toho ťaží.” Ten istý zjazd prehlásil: “Rotary je vo svojom základe filozofiou života, ktorá sa snaží zmieriť večný spor medzi túžbou po vlastnom prospechu a povinnosťou slúžiť blížnemu. Je to filozofia služby: Prv niečo dať, než myslieť na seba. Je to dôsledok hlavnej zásady. A zaväzuje všetkých rotariánov, aby prijali túto filozofiu “služby” bez tajnej prísahy, každý podľa svojho spôsobu, nezväzovaný žiadnou dogmou alebo vierou.”

Z toho je jasné, že cieľom každej finálnej aktivity je vlastný prospech jednotlivca. Týka sa to každej činnosti, intelektuálnej aj náboženskej. Prezident kongresu v Ostende dáva rotariánstvu úlohu, aby vychovávalo všetkých ľudí a všetky inštitúcie, akoby bolo poverené všeobecným poslaním hlásať novú dokonalosť, doposiaľ neznámu ľuďom. Neuvádza ako puto spoločného spolužitia ľudstva autoritu a spravodlivosť, ale nejakú rovnosť práv, ktorých povahu a rozsah neudáva.

V tejto filozofii sa stráca každá stopa Boha Stvoriteľa, ktorý rozdeľuje stvoreniam svoje talenty, aby ich používali, no nie ako ich absolútni páni, ale ako verní sluhovia, ktorí z nich majú vydať počet nebeskému Hospodárovi až do posledného haliera, ako jednoznačne učil Spasiteľ vo svojom podobenstve o talentoch.

Rovnako slobodomurárstvo hlasá, že je potrebné nahradiť všetky pozitívne náboženstvá jediným tzv. “pravým” náboženstvom, totiž náboženstvom humanity, ľudskosti, rovnosti, unitarizmu. Nie je tu až príliš nápadná zhoda?

Anderson určuje v hlave číslo VI prvých slobodomurárskych stanov vzťah slobodomurárov k náboženstvu takto: “Ako slobodomurári všetci vyznávame univerzálne náboženstvo. Je to také, ktoré je spoločné všetkým ľuďom: Aby boli dobrí, úprimní a čestní, nech sa už volajú akokoľvek a veria v čokoľvek”.

Teda slobodomurárstvo teoreticky hlása náboženskú neutralitu. To sú očividne naturalistické zásady, odsúdené pápežom Levom XIII. v encyklike: »Humanum genus.«

Je teda Credom slobodomurárstva (v teórii) a rotariánstva náboženský indiferentizmus, ktorý hovorí, že “Boh je vylúčený a zavádza sa iba morálka, zbavená každého náboženského pojmu.” Aká je však chudobná, neistá a slabá, dokazuje ovocie, ktoré priniesla krajinám, kde sa rozmohla a kde počestnosť a mravná neporušenosť rýchle upadla. Takto už písal Lev XIII. v roku 1884. A čo by povedal dnes? Zakúšame jej “blahodarné” účinky na vlastnom tele.


Pozvánka na sv. omšu, ktorú odslúži rímsky biskup Bergoglio z príležitosti jubilea rotariánov 30.4.2016 na Svätopeterskom námestí

www.rotary-jubilee2016.org

Aký je len priepastný rozdiel medzi zakladateľom Rotary a Ježišom Kristom! Prvý vylučuje každé Credo, chce oslavovať len činy a otvára svoje kluby protestantom, katolíkom, židom, kresťanom i budhistom! Druhý, Ježíš Kristus, dáva jedinú morálku pre všetkých, morálku, ktorá spočívajúc pevne na nemeniteľnom Crede, zaväzuje všetkých svojich vyznávačov v praxi k úcte a láske a k účinnej pomoci každému blížnemu, aj inovercovi, aj ateistovi a snaží sa nahradiť celému ľudstvu stratený raj. V tamtej je cieľom služby, preukazovanej spoločnosti, osobný prospech, tu väčšia česť, sláva Božia a služba samotnému Spasiteľovi podľa jeho slov: “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” (Mat 25, 40)

Položme si teda otázku zásadného významu:“Môže byť katolík členom Rotary Clubu?”

Uvedomelý katolík, ktorý je hrdý na svoju pravú vieru, váži si ju, ďakuje Bohu za ňu a je ochotný pre ňu i zomrieť, nemôže byť členom spolku, ktorý svojimi stanovami jeho vieru znižuje na úroveň každej falošnej sekty, ba i pohanstva, ktorý pod zámienkou náboženskej tolerancie a pod zámienkou myšlienky slúžiť spoločnosti berie mu úctu k jeho náboženstvu, kýve jeho pevným presvedčením tak dlho, až opustí pôdu právd viery a autority neomylnej Cirkvi, aby na jej miesto postavil svoj ľudský rozum a jeho kritiku. Pripraviť ľudstvo o vieru – to je cieľom rotariánstva!


www.rotary-jubilee2016.org

Naša náboženská tolerancia musí byť iná, než je tá slobodomurársko-rotariánska. To uznáva aj slobodomurár Albert Lantoine, ktorý v článku “La Morale maconique” (Geneva 1023) napísal:

“Keď potupujeme katolicizmus pre jeho náboženskú intoleranciu, ktorú prejavoval po celé stáročia a prejavuje stále, pochádza naše rozhorlenie z pýchy a obmedzenosti. Veď všetci tí, ktorí majú určité presvedčenie a sú si istí, že slúžia pravému Bohu, nemôžu nemať súcit s tými, ktorí majú iné presvedčenie. To je skutočnosť, ktorú možno pozorovať vždy, nie len u laických spolkov, ale aj u náboženských spoločností.”

Zdá sa to teda zvláštnym, že slobodomurárstvo na jednej strane priznáva, že ten, kto má úplnú istotu o svojej pravde, nemôže byť tolerantným v slobodomurárskom zmysle a nemôže pokladať za rovné každé učenie, dobré i zlé, a na druhej strane toľko sa rozčuľuje nad klerikálnou intransigenciou. Ale nie je to úplne nelogické. Ten istý Lantoine vysvetľuje zdanlivý rozpor týmito slovami:

“Slobodomurárstvo je založené na tolerancii. Kto do neho vstúpi, musí predovšetkým vyznať, že nič nevie, a že nič z toho, čo vie a čomu verí, nie je nezmeniteľné. Prijímajú sa síce vyznávači všetkých náboženstiev, ale s podmienkou, že každý je slobodný, že sa má rozumovo vyvíjať a hľadať čistú pravdu. V tom mu nesmie byť na škodu jeho náboženské presvedčenie, žiadna dogma ho nesmie brzdiť v hľadaní čistej pravdy. Preto musí svoje náboženské presvedčenie podrobiť revízii a zbaviť sa každého dogmatického záväzku a snažiť sa o dosiahnutie čistej pravdy, ktorá je nad všetkými dogmami, ale je nedosiahnuteľná.”

Čiže filozofiou slobodomurárstva je skepticismus, lebo ten je vraj normálnym stavom ľudského rozumu. Nie je to však nič nové. Už Pilát na Ježišovo vyhlásenie: “Ja som sa narodil a prišiel som na tento svet preto, aby som vydal svedectvo pravdy”, odpovedal skepticky: “A čo je pravda?”

Teda nie istota, pochádzajúca z jedinej pravej viery v Boha, ale zúfalý skepticizmus je filozofiou a teológiou slobodomurárov. Preto teda každý slobodomurár musí byť indiferentným ku každému náboženstvu a všetky musí pokladať za údajne si rovné, aby ich nakoniec všetky prekonal a zničil.


Je to diabolský plán; nevysvetliteľným však zostáva, ako môže byť katolík, ba i kňaz, vyznávačom takého učenia a služobníkom pekla!? Táto filozofia je spoločná obom – slobodomurárom i rotariánom!

www.rotary-jubilee2016.org

Ešte jedna dôležitá okolnosť osvieti povahu rotariánstva. Rotariánstvo prišlo, je riadené a finančne podporované z Ameriky. Prečo? Je zaiste známe celému svetu, aký obrovský tlak vyvíja americký kapitalizmus, aby rozšíril svoj politický a hospodársky vplyv do celého sveta. Má investovaných mimo Spojených štátov asi 14 miliárd dolárov, z nich asi 3,5 miliardy v Európe; jeho export značne prevyšuje import. Preto sa snaží upevniť mravným vplyvom túto hospodársku hegemóniu. O tento cieľ sa snažia všetky tie spolky a sekty, navonok mravne výchovné a humánne, ktoré Amerika udržuje ohromnými sumami. Za protestantskými a metodistickými misiami, za YMCAmi a YVCAmi sa skrývajú často veľmi vplyvné a čulé skupiny amerických priemyselníkov a finančníkov.

Predovšetkým sa to týka Rotary klubov: mnohí v nich vidia nástroj angloamerickej expanzie. Angloamerické slobodomurárstvo chce využiť depresiu, v ktorej sa teraz nachádza európske slobodomurárstvo, aby premohlo vplyv latinského slobodomurárstva. Zhromažďuje pod svoju vlajku najlepších pracovníkov európskych štátov, dosadzuje ich v rotariánskych kluboch na vysoké miesta a robí ich tak zástancami amerického priemyslu, financií a politiky.

Nie je možné popierať, že politickí a konzulárni úradníci a zástupcovia veľkých anglických firiem majú privilegované miesta v Rotary kluboch. Amerika a Anglicko má vo vedení Rotary veľkú prevahu. Z celkového počtu 2.639 Rotary klubov, roztrúsených po celom svete, patrí 2.088 Amerike (Spojeným štátom), 85 Kanade, 254 Veľkej Británii; a len 212 klubov je roztrúsených v ostatných 38 štátoch. Z toho je zrejme, kto má v rukách riadenie celého Rotary Clubu.


Táto obrovská organizácia predstavuje veľké nebezpečenstvo pre katolícke náboženstvo i pre mravnosť národov. Je dokázané, že všade tam, kde zapustila pevné korene a domohla sa vplyvu, zaujala nepriateľské stanovisko voči cirkvi.

www.rotary-jubilee2016.org

Radi priznávame, že v Rotary kluboch sú i takí členovia, ktorí nie sú slobodomurári, ba ani s nimi nesympatizujú, ani zďaleka nepomýšľajú stavať sa proti cirkvi; ale predsa, keby dobre porozmýšľali nad programom Rotary a jeho cieľmi, nemohli by v nich s dobrým svedomím zotrvať. Keby sa jednalo o nejakú priemyselnú alebo obchodnú spoločnosť, nebolo by to až také zlé. Ale Rotary majú mravný cieľ, majú mravný katechizmus, majú mravné príkazy. To však nie je pravá katolícka morálka, aj keď by ju neprijali nekatolíci. Je to morálka nezávislá, laická, na ktorej by sa vraj mali zhodnúť všetci ľudia, totožná s morálkou slobodomurárov, ktorú tak energicky zavrhol Lev XIII. Pokladá všetky náboženstva za “si rovné”, chce moralizovať svojich členov a pritom sa v podstate odlišuje od jedinej pravej morálky Ježiša Krista. Preto ju aj zavrhlo toľko katolíckych časopisov, preto španielsky episkopát zakázal svojim veriacim členstvo v Rotary. “Kto nie je so mnou, je proti mne.” (Mt 12, 30).

Prevzaté zo stránky: afinabul.blog.cz/1208/angloamericke-s…
ľubica
ľubica
Začněme citátem papeže Lva XIII.: „Ze všeho nejdříve je třeba strhnout zednářům masku a vrátit jim jejich vlastní tvářnost. Dále je třeba, abyste poučovali lid svými promluvami a pastýřskými listy, pojednávajícími o tomto námětu, jakých úskoků užívají takové společnosti, aby sváděly lid a vábily jej do svých řad, jak zvrácené názory mají a jak hanebně jednají. A jak to již vícekrát potvrdili …More
Začněme citátem papeže Lva XIII.: „Ze všeho nejdříve je třeba strhnout zednářům masku a vrátit jim jejich vlastní tvářnost. Dále je třeba, abyste poučovali lid svými promluvami a pastýřskými listy, pojednávajícími o tomto námětu, jakých úskoků užívají takové společnosti, aby sváděly lid a vábily jej do svých řad, jak zvrácené názory mají a jak hanebně jednají. A jak to již vícekrát potvrdili Naši předchůdcové, ať si nikdo nemyslí, že se smí z jakéhokoliv důvodu stát členem zednářské sekty, má-li pro něho katolická víra a vlastní spása takovou cenu, jakou má mít. Ať nikoho neoklame pokrytecká počestnost – může se totiž někomu zdát, že zednáři nepožadují ničeho, co by bylo v rozporu se svátostí náboženství a mravů, protože však celá ideologie a účel sekty jsou zcela neřestné, je správné, že není dovoleno stávat se zednářem nebo je jakkoliv podporovat.“ (Humanum Genus, 1884)

více:Proč si zednáři cení p. Františka
12 more comments from ľubica
ľubica
prevzaty koment: Pokud by ovšem František Milosrdný Nultý tuto ekumenickou nabídku /Šlechetné pozvání od Pandémonického klubu, viď link dolu/přijal, nezarmoutí tím Rotary International?

Vždyť v Buenos Aires je jejím čestným členem – a vždy si tohoto spojení velmi vážil: na nedávné audienci ve Vatikánu ocenil toto organizaci, propagující potraty a sterilizace, a vyjádřil své uznání za „…More
prevzaty koment: Pokud by ovšem František Milosrdný Nultý tuto ekumenickou nabídku /Šlechetné pozvání od Pandémonického klubu, viď link dolu/přijal, nezarmoutí tím Rotary International?

Vždyť v Buenos Aires je jejím čestným členem – a vždy si tohoto spojení velmi vážil: na nedávné audienci ve Vatikánu ocenil toto organizaci, propagující potraty a sterilizace, a vyjádřil své uznání za „humanistické aktivity“ (citát z Vatican Radio) přímo jejímu prezidentovi K. R. Ravindranovi…

Neztratí tím zároveň náš lidský, milovaný vůdce, za kterého opět „začal vanout duch II. vatikánského koncilu“ (překrásný citát moudrého a uvážlivého kardinála L. A. Tagla), jedno cenné přátelství? – Přátelství předsedy Německé biskupské konference, pokorného Reinharda Marxe, který je přímo členem Rotary Clubu – a který byl tolikrát praporečníkem idejí Jorge Bergoglia (nastolování otázky svěcení žen, decentralizace Církve atd. atd. – samé krásné, lidskou svobodu hájící návrhy)?

– Ovšem vzhledem k tomu, že exorcisty jsou Rotary Cluby hodnoceny jako „předsíně zednářských lóží“, nemuselo by jít přímo o zradu – jen o rozšíření všeobjímající náruče našeho otcovského římského biskupa. (Z náruče ovšem raději vylučme konzervativní katolíky, jsou to divní, nemoderní, do minulosti zahledění lidé, stále šermující tím, tím, no jak se to řekne… – aha: evangeliem).

www.tedeum.cz/…/slechetne-pozva…
ľubica
POKLONA Iluminátovi s vyšším stupňom poznania a svätenia v
priamom prenose... Je to vzdávanie poklony niekomu kto stojí
vyššie ! Prísahy ktoré Fero vzdával nesmie porušiť nikdy ! A
vzdať POKLONU tomu kto stojí nad ním je POVINNOSť !!!!!!!!!
Komu sa to presne pápež klania ? Na vlastnej inaugurácii ....?
Pred kým musí zložiť hlavu hlbšie do predklonu ? Hádam to nie
je diktátor Mugabe ktorý má na …
More
POKLONA Iluminátovi s vyšším stupňom poznania a svätenia v
priamom prenose... Je to vzdávanie poklony niekomu kto stojí
vyššie ! Prísahy ktoré Fero vzdával nesmie porušiť nikdy ! A
vzdať POKLONU tomu kto stojí nad ním je POVINNOSť !!!!!!!!!
Komu sa to presne pápež klania ? Na vlastnej inaugurácii ....?
Pred kým musí zložiť hlavu hlbšie do predklonu ? Hádam to nie
je diktátor Mugabe ktorý má na svedomí tisíce ľudských životov
a zákaz vstupu do EU ! Vatikánske vízum mu dvere rýmskeho
letiska otvorilo ...
Ved pred diktátorom zdraví staršieho pána so vztýčenou hlavou ,
potom prichádza španielsky kráľ s manželkou a pápež sa drží statočne
a hlavu tak hlboko ako kráľ neskloní...a zrazu tu je DIKTáTOR
zabiják ....a pápež dostane tesne pred ním informáciu od svojho
poradcu o stupni slobodomurárskeho "svätenia" prichádzajúceho
pána ...Pápež sa správne , hlbšie , predkloní a stisne ruku slob.
murárskym znakom (palec na klb ukazováka ) Mugabemu a aj jeho
žene . Pápež sa s otvorenými ústami nevie ani usmiať iba zmätene
pozerá a prikivuje . Prísahu splnil... vzdal hold vyššiemu rádu ! Kto
je Mugabe a prečo (odkiaľ) by mal mať vyšší stupeň slob. mur.
svätenia ? Veľmi jednoduché ... Mugabe sa narodil v Rhodésii
( ktorá dostala meno po veľkom anglickom slobodomurárovi
Cecilovi Rhodes-ovi ) dnes už neexistujúcej krajine ...a ako malému
chlapcovi sa mu dostalo vzdelania u pátra O´Hea ( európana )
v Juho Africkej Republike . Ten ešte mladého Mugabeho dostal
do "spoločnosti" a k tajomstvám . Aký to bol páter ? Správne...
Jezuita !!!

video
www.youtube.com/watch
ľubica
Hlavné ciele slobodomurárov (text v poľštine): https://wobroniewiaryitradycji... ... žiaľ veľa z toho už aj dosiahli a na zvyšku viditeľne a intenzívne pracujú...
koment pod

www.hlavnespravy.sk/…/781724
ľubica
Hlavné ciele slobodomurárov:

- poprieť existeniu Boha a priviesť ľudstvo k vzbure proti Bohu
- ospravedlniť hriech
- zničiť Evanjelium
- zničiť Eucharistiu
- zničiť vieru v Krista
- zničiť tajomné telo Kristovo, teda cirkev
- oslabiť autoritu pápeža
- rozbiť jednotu cirkvi
- zaviesť falošný ekumenizmu, a to zmiešaním náboženstiev
- pripraviť pôdu pre ukázanie sa Antikrista.
To všetko sa realizuj…
More
Hlavné ciele slobodomurárov:

- poprieť existeniu Boha a priviesť ľudstvo k vzbure proti Bohu
- ospravedlniť hriech
- zničiť Evanjelium
- zničiť Eucharistiu
- zničiť vieru v Krista
- zničiť tajomné telo Kristovo, teda cirkev
- oslabiť autoritu pápeža
- rozbiť jednotu cirkvi
- zaviesť falošný ekumenizmu, a to zmiešaním náboženstiev
- pripraviť pôdu pre ukázanie sa Antikrista.
To všetko sa realizuje mozaikovými krokmi, ako ničenie tradičnej rodiny, zavádzaním relativizmu do hodnotového systému,

LGBTI a GENDER ideológií, tvorba a podpora siekt, chipovanie ľudí a ich totálna kontrola v oblasti myslenia a správania, voľnomyšlienkarstvo a
falošná charita a pod.
....................................

Rotary a Lions club je organizaciou slobodomurarov pre nabor clenov....tam si vyberaju vhodnych adeptov na clenstvo v lozi

Aký je katolícky postoj k tejto rotariánskej otázke? Predovšetkým
je isté, ţe zakladateľ Rotary, advokát Harris, bol slobodomurárom,
slobodomurármi boli aj prví členovia. Hlavný riaditelia Rotary, ak nie
sú sami slobodomurármi, tak stoja pod ich vplyvom, ba mnohí sú
otvorenými slobodomurármi.

Celý program Rotary je veľmi podobný programom iných spolkov,
zaloţených slobodomurármi. Tieto sa snaţia zdruţiť a priviesť pod priamy
vplyv slobodomurárstva rôzne stavy a triedy spoločnosti: chlapcov,
dievčatá, ţeny i muţov. “Wiener Freimauer Zeitung” ich nazýva “odnožami
amerického slobodomurárstva” a hovorí, ţe mnohé uţ zapustili veľmi
hlboké korene. Pre zdruţenie muţov boli vytvorené “kluby― rozmanitých
typov.

Rotary Cluby sú nielen svojím pôvodom, ale aj svojimi prejavmi, svojimi
vzťahmi i svojou činnosťou slobodomurárske. V Mexiku sa spolu s
Callesovou vládou podieľali na krutom prenasledovaní katolíckej cirkvi a
vyvinuli aktívnu protestantskú propagandu. Arcibiskup zo Santiaga vydal
pre svojich veriacich túto inštrukciu: “Hľa, konkrétny príklad metódy
Rotary Clubu: mexická Y. M. C. A. (YMCA) organizovala
pred rokom veľkú zbierku pol milióna pessos na podporu protestantskej
propagandy. Zjazdu spisovateľov predsedal metodistický biskup Mojžíš
Saenz, podtajomník ministerstva vyučovania. Katolícki poddaní boli
donútení vydržiavať vlastnými peniazmi protestantskú propagandu! A medzi
poprednými činiteľmi, poverenými zbierkou na tieto protestantské fondy
Y. M. C. A (YMCA)., boli a aj verejne vystupovali mexický rotariáni.”
(Ord. list. Arcib. Santiago z 31. marca 1927.) Robert Greenfield,
protestant a slobodomurár, píše vo svojej práci “Náboženská otázka v
Mexiku” (New York, 20. december 1927), ţe slobodomurárstvo pouţíva v
Mexiku a v iných štátoch latinskej Ameriky Y. M. C. A. (YMCA) a
rotariánov k potláčaniu katolicizmu a chce ho vyhubiť s koreňmi, aby
rozšírilo panamerický vplyv.........................
z komentov pod:


www.hlavnespravy.sk/…/781724
ľubica
Ako je upravený vzťah katolíkov k Rotary Club-u v súčasnosti? Pokiaľ viem, naďalej platia encykliky pápežov zakazujúce členstvo v slobodomurárskych organizáciách a podľa nich by ľudia, ktorí sú ich členmi mali byť automaticky exkomunikovaní. Rotary Club a Lions Club sú považované za tzv. slobodomurárske para-lóže, čo potvrdili i vysoko postavení napr. francúzski slobodomurári (napr. Jacques …More
Ako je upravený vzťah katolíkov k Rotary Club-u v súčasnosti? Pokiaľ viem, naďalej platia encykliky pápežov zakazujúce členstvo v slobodomurárskych organizáciách a podľa nich by ľudia, ktorí sú ich členmi mali byť automaticky exkomunikovaní. Rotary Club a Lions Club sú považované za tzv. slobodomurárske para-lóže, čo potvrdili i vysoko postavení napr. francúzski slobodomurári (napr. Jacques Chirac), takže ako to dnes je, keď je súčasný pápež členom Rotary Club-u a mnoho ďalších cirkevných predstaviteľov napr. aj z rado Saleziánov? Čo si o tomto všetko myslieť? Hlavnou myšlienkou slobodomurárov je predsa vykorenenie kresťanstva a zničenie všetkého, čo predstavuje, vrátane hodnôt! Sú to predsa vyznávači Lucifera - svetla - osvietenia... Takže?!
z komentov pod:

www.hlavnespravy.sk/…/781724
ľubica
ľubica
komentár v SK: Kluby Rotary z celého sveta u pápeža
Vatikán, 1.5.2016 (KAP) 019 072 - Až 9000 rotariánov z celého sveta sa cez víkend zúčastnilo audiencii u pápeža Františka na Námestí sv. Petra. Predtým prezident zastrešujúceho zväzu medzinárodnej dobročinnej organizácie, K.R. „Ravi“ Ravindran, pri podujatí pódiovej diskusie s jezuitskou službou utečencom a organizáciami OSN v Ríme vysvetlil …More
komentár v SK: Kluby Rotary z celého sveta u pápeža
Vatikán, 1.5.2016 (KAP) 019 072 - Až 9000 rotariánov z celého sveta sa cez víkend zúčastnilo audiencii u pápeža Františka na Námestí sv. Petra. Predtým prezident zastrešujúceho zväzu medzinárodnej dobročinnej organizácie, K.R. „Ravi“ Ravindran, pri podujatí pódiovej diskusie s jezuitskou službou utečencom a organizáciami OSN v Ríme vysvetlil nové cesty pomoci utečencom.
en.radiovaticana.va/…/1226522
Rotariáni prišli do Ríma pri príležitosti púte rotariánskej púte v Svätom roku milosrdenstva.
Pri krátkom stretnutí Františka a prezidenta klubov Rotary na konci generálnej audiencie v sobotu, pápež podľa slov Ravindrana pochválil angažovanosť organizácie v oblasti očkovacích programov proti obrne. Ravindran pre Rádio Vatikán povedal, že vidí „veľkú synergiu myslenia s týmto pápežom“. František je podľa neho „príkladným vzorom rotariána, pretože robí presne to, čo by mal robiť každý rotarián“.
Rotariáni majú podľa vlastných údajov 1,2 milióna členov, ktorí sú organizovaní v 35 000 Rotary kluboch. Ako sami uvádzajú spoločenská a humanitárna angažovanosť spolkov obsahuje pôsobenie v oblasti šírenia mieru, boj proti chorobám a chudobe a tvorbu trvalo udržateľných lokálnych hospodárskych systémov.
Do globálneho vykorenenia detskej obrny investoval Rotary od r. 1985 podľa vlastných údajov 1,5 miliardy dolárov. K tomu sa pridávajú osobné aktivity a hodiny nasadenia členov v očkovacích programoch. -zg-
..............................

🤨 🤨 🤨 🥴 😡
ľubica
ľubica
...som zvedavá či toto uverejní aj sk/cz sekcia vatikánkeho rozhlasu:

(Vatican Radio) Nearly 9,000 Rotary members attended the Jubilee Audience in St. Peter’s Square on Saturday at the invitation of Pope Francis. A delegation greeted the Pope at the end of the Audience.

Rotary, which brings together a global network of volunteer leaders dedicated to tackling the world’s most pressing humanitar…
More
...som zvedavá či toto uverejní aj sk/cz sekcia vatikánkeho rozhlasu:

(Vatican Radio) Nearly 9,000 Rotary members attended the Jubilee Audience in St. Peter’s Square on Saturday at the invitation of Pope Francis. A delegation greeted the Pope at the end of the Audience.

Rotary, which brings together a global network of volunteer leaders dedicated to tackling the world’s most pressing humanitarian issues, kicked off the Rotarian Jubilee on Friday afternoon, with a conference on the challenges refugees are facing worldwide.

The conference organized by the Jesuit Refugee Service - in partnership with Rotary, UNHCR and WFP - and entitled “Helping Refugees to Start Over”, focused on the work that can be done to give millions of refugees dignity and quality education – the best possible tool for them to be able to shape their lives, not lose hope, dream of a future.

Linda Bordoni spoke to Ravi Ravindran, President of Rotary International about the Jubilee Audience with the Pope and about Rotary’s commitment to improving the lives of refugees.

Listen to the full interview:

Mr. Ravindran called Pope Francis a model for Rotarians, saying "he is doing exactly what every Rotarian should be doing. So we see a great synergy of thought with this Pope, and being here, receiving his blessing, I think is something quite wonderful for us."

"We are all very excited; we are passionate about this. We have Rotarians who have come from 80 countries to be present, so you can imagine the excitement."

Mr. Ravindran compared the conference on giving refugees a new start to lighting a candle in the darkness. "I realize that trying to take on this whole problem is beyond us. I have to be honest and say that Rotary cannot solve this problem, but rather than cursing the darkness, we can light a candle. I definitely know of many, many Rotary Clubs who in their own small way are doing what they can to give refuge, to educate, to take care, to nurse refugees. So if many of us do what we are doing, then to a large extent the problem gets alleviated."


en.radiovaticana.va/…/1226522
ľubica
Drahí priatelia Rodiny rotariánov,

S veľkou radosťou vás pozývame do Ríma pri príležitosti

„Jubilea rotarianov,” ktoré bude pápež František sláviť 30. apríla 2016.

Bude s nami aj Ravi Ravindran, náš medzinárodný prezident.

Jubileum prezentuje dobu odpúšťania a zmierenia, čas solidarity, nádeje a spravodlivosti. Je to záväzok slúžiť s radosťou a v pokoji našim bratom a sestrám.Tohoročná téma …More
Drahí priatelia Rodiny rotariánov,

S veľkou radosťou vás pozývame do Ríma pri príležitosti

„Jubilea rotarianov,” ktoré bude pápež František sláviť 30. apríla 2016.

Bude s nami aj Ravi Ravindran, náš medzinárodný prezident.

Jubileum prezentuje dobu odpúšťania a zmierenia, čas solidarity, nádeje a spravodlivosti. Je to záväzok slúžiť s radosťou a v pokoji našim bratom a sestrám.Tohoročná téma prezidenta znie “Buďte darom svetu”. Veríme, že posilníme naše priateľstvo a tak budeme napomáhať naše lepšie porozumenie a zlepšenie vzťahov.Spolu so všetkými klubmi Rotary dištriktu 2080 sme zaviazaní urobiť túto udalosť tak pamätihodnou ako bol 11. marec 2000, keď nás prijal pápež sv. Ján Pavol II. Rím s jeho históriou, umením, kultúrou, vedou, hospodárstvom bude ideálnym prostredím pre bohatý program, ktorý čoskoro všetkým sprístupníme. Dúfame, že sa tam s vami stretneme.

Dištriktová komisia pre Jubileum rotariánov

..............................................................................


🥴 🤨 🤨 🤬

filozofiou slobodomurárstva je skepticismus, lebo ten je vraj normálnym stavom ľudského rozumu. Nie je to však nič nové. Už Pilát na Ježišovo vyhlásenie: “Ja som sa narodil a prišiel som na tento svet preto, aby som vydal svedectvo pravdy”, odpovedal skepticky: “A čo je pravda?”

Teda nie istota, pochádzajúca z jedinej pravej viery v Boha, ale zúfalý skepticizmus je filozofiou a teológiou slobodomurárov.
Preto teda každý slobodomurár musí byť indiferentným ku každému náboženstvu a všetky musí pokladať za údajne si rovné, aby ich nakoniec všetky prekonal a zničil.

Je to diabolský plán; nevysvetliteľným však zostáva, ako môže byť katolík, ba i kňaz, vyznávačom takého učenia a služobníkom pekla!? Táto filozofia je spoločná obom – slobodomurárom i rotariánom!

www.rotary-jubilee2016.org
ľubica
MKH-Šelma podobná leopardovi 3.6.1989..... - vysvetlené a jasne demaskované slobodomurárstvo.......
VIAC: v Modrej knihe