Clicks6K

Św. Jan Paweł II kontynuował i rozwinął nauczanie przedsoborowych papieży

Klemens XI w 1713 roku potępił twierdzenie jansenistów "poza Kościołem nie jest udzielana żadna łaska"(Konstytucja "Unigenitus Dei Filius": źródło: christianitas.org/…/ch51_NA_aneks4.…).

Pius IX nauczał, że:

ci, którzy w sposób niepokonalny nie znają naszej świętej religii, którzy zachowują prawo naturalne i jego nakazy wyryte przez Boga w sercu każdego, którzy są gotowi słuchać się Pana i którzy wiodą życie uczciwe i sprawiedliwe - mogą z pomocą mocy Boskiego światła i działającej łaski - uzyskać życie wieczne, gdyż Bóg widzi dokładnie, bada, zna umysły i dusze, myśli, obyczaje wszystkich i w swej najwyższej dobroci, w swej nieskończonej łaskawości nie pozwala, by ktoś cierpiał kary wieczne, nie będą winnym jakiegoś dobrowolnego grzechu (Encyklika "Quanto conficiamur moerore"; źródło: christianitas.org/…/ch51_NA_aneks4.…).

Pius IX również nauczał, iż

za pewne należy uważać, że ci, co są w nieznajomości prawdziwej religii, nieznajomości nie do przezwyciężenia, żadnej nie ponoszą z tego powodu winy w oczach Pana. Lecz któż - wobec różnorodnej natury narodów, krajów, umysłów oraz wielu innych okoliczności - miałby tyle odwagi, by określić granice tej niewiedzy? (Pius IX allokucja "Singulari quadam"; źródło: christianitas.org/…/ch51_NA_aneks4.…).

• Św. Pius X wydał katechizm, który naucza:

Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, który już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść, jak na przykład muzułmanie i im podobni ("Katechizm Katolicki św. Piusa X"; Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu; str. 60; żródło: wds.pl/rozne-katechizm… patrz także wersja internetowa w jęz. angielskim: CATECHISM OF SAINT PIUS X: The Ninth Article of the Creed, Those Outside the Communion of Saints, 12 Q. Who are infidels?; źródło: sensusfidelium.us/…/the-ninth-artic…).

Katechizm kard. Gasparriego (opracowany na polecenie św. Piusa X) naucza:

162. Czy dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony? Dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony nie tylko wtedy, gdy ma wiarę przynajmniej w te prawdy, w które każdy musi wierzyć, bo są one nieodzownym warunkiem zbawienia, i gdy ma miłość, która zastępuje chrzest, ale także wtedy, jeśli przy pomocy światła Bożego i łaski Bożej, nie znając bez własnej winy prawdziwej religii i będąc gotowym słuchać Boga, pilnie zachowywał prawo przyrodzone (Katechizm kard. Gasparriego 162 (djvu, 47,3 Mb); patrz także: www.antoni.agmk.net/pliki/katechizm-katol…).

163. Czy dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może być zbawiony? Dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może również być zbawiony, jeśli nie stracił łaski otrzymanej na chrzcie, a jeśli ją utracił, odzyskał ją przez odpowiednią pokutę (Katechizm kard. Gasparriego 163 (djvu, 47,3 Mb); patrz także: www.antoni.agmk.net/pliki/katechizm-katol…).

Pius XI nauczał:

Żywimy niezłomną nadzieję, że do walki przeciw mocom ciemności, usiłującym wyrywać z serc ludzkich pojęcie Boga, staną mężnie obok wyznawców Chrystusa także ci wszyscy, stanowiący zresztą ogromną większość ludzkości, którzy wciąż wierzą w Boga i oddają Mu cześć (Pius XI, encyklika "Divini Redemptoris" 72; żródło: opoka.org.pl/…/divini_redempto…).

Kongregacja Świętego Oficjum w 1949 na polecenie Piusa XII stwierdza:

To samo należy powiedzieć o Kościele jako o powszechnym środku zbawienia. Toteż aby jakaś osoba osiągnęła zbawienie wieczne, nie jest zawsze konieczne, by należała ona do Kościoła z tytułu członkostwa, trzeba jednak, aby z nim była złączona przynajmniej pragnieniem lub życzeniem. Przy tym nie jest zamsze konieczne, aby to życzenie było wyraźne, jak w przypadku katechumenów. Gdy ktoś pozostaje w nieświadomości niezawinionej, Bóg przyjmuje pragnienie domniemane, tak nazwane, ponieważ jest zawarte w dobrym usposobieniu duszy, gotowej swoja wolę dostosować do woli Bożej (List Kongregacji Świętego Oficjum do arcybiskupa Bostonu, 8 sierpnia 1949; źródło: www.antyk.org.pl/…/poza-kosciolem.…).

Pius XII pisał:

Nie możemy tu pominąć milczeniem, jak bardzo miłe Nam były życzenia i wyrazy szacunku nadesłane również przez tych, którzy do widzialnego ciała katolickiego Kościoła nie należą. Kierując się wszakże wrodzoną szlachetnością i szczerością ducha, nie zapomnieli o tym, co ich z Nami łączy z racji miłości, jaką mają ku osobie Chrystusa, lub z racji wiary w Boga. Dziękujemy im za to serdecznie i polecamy ich wszystkich razem i każdego z osobna, opiece i kierownictwu Boga i uroczyście ich zapewniamy, że jedno tylko pragnienie Nas ożywia i jednym tylko życzeniem się kierujemy, byśmy mianowicie, idąc pilnie w ślady Dobrego Pasterza, doprowadzili wszystkich do prawdziwego szczęścia tak, by wszyscy "życie mieli i obficie mieli" (Encyklika "Summi Pontificatus" 10: źródło: opoka.org.pl/…/summi_pontifica…).

W swoim wigilijnym orędziu radiowym z 1942 roku Pius XII powiedział:

Zwracamy się do was wszystkich, którzy uznajecie i cześć oddajcie Chrystusowi Zbawcy! Do wszystkich, którzy są z nami zjednoczeni co najmniej węzłem duchowym wiary w Boga; do tych wreszcie wszystkich, którzy tęsknią do wyzwolenia się ze zwątpień i błędów, pragną światła i przewodnika! (Orędzie radiowe w Wigilię Bożego Narodzenia 1942 r. Con sempre nuova freschezza; źródło: chomikuj.pl/…/CON+SEMPRE+NUOV…; patrz także przypisy do tekstu Moniki Chomątowskiej christianitas.org/…/adwokat-diabla-…).

Pius XII ekskomunikował jezuitę o. Leonarda Feeneyteologa, który twierdził, że zasada, iż poza Kościołem nie ma zbawienia, powinna być rozumiana w sposób bardzo ścisły, tzn. wszyscy nienależący formalnie do Kościoła będą potępieni (www.szkolateologii.dominikanie.pl/…/15-sprawa-o-leo… ).

***

Posoborowi papieże kontynuowali i rozwinęli nauczanie tych przedsoborowych papieży, dlatego skrajnie niekonsekwentne i zupełnie pozbawione logiki jest krytykowanie ich przy jednoczesnym pochwalaniu tamtych przedsoborowych papieży.

Pismo Święte naucza: Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii (Rz 2,14-16).

Warto wspomnieć, że już św. Tomasz z Akwinu nauczał, iż skutek sakramentu może być osiągnięty przed jego przyjęciem, przez samą wolę przyjęcia tego sakramentu ("Suma teologiczna", Eucharystia, III, 73-83, t. 28, tłum. i opr. ks. S. Piotrowicz, Londyn: Veritas, 1974). Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie łaski uświęcającej przed przyjęciem chrztu, jeśli tylko była wcześniej wola przyjęcia tego sakramentu, a więc można być członkiem Kościoła "z pragnienia”.

Oto jak ukazano ten problem w nowszych czasach, w pierwszym na ziemiach polskich czasopiśmie teologicznym, wydawanym w latach 1833-40 w Przemyślu:

Sobór Florencki zda się wykluczać od zbawienia tych, którzy nie pozostają w wyraźnym związku z Kościołem, ale dotyczy to osób świadomie z nim zrywających czy walczących. Skoro chrzest udzielany przez akatolików jest ważny, to daje potrzebną do zbawienia łaskę uświęcającą, którą traci się tylko przez grzech. Można ją zaś odzyskać przez żal doskonały. Trwanie przy błędzie często nie wynika ze złej woli, lecz łączy się ze szczerym przekonaniem. Teologowie odróżniają przecież herezję formalną i materialną. Tej drugiej ulega i wielu katolików, pojmując prawdy wiary, bez zdawania sobie z tego sprawy, inaczej niż uczy Kościół albo też akceptując całą jego naukę, znaną im mgliście lub wyrywkowo. A jednak nie przestają być oni członkami Kościoła. Pełna doń przynależność wyraża się tak widzialnie, jak niewidzialnie. Do owej pełni brakuje sporo także wielu katolikom. By zostać zbawionym, trzeba wszak mieć zarówno wiarę, jak miłość. Bez nich katolicyzm wyznawcy może być równie pozorny, jak akatolicyzm tego, kto pragnie prawdy i kocha, mimo iż różne przeszkody uniemożliwiają mu zewnętrzny związek z Kościołem. Ale czy "między braćmi od nas odłączonymi", skoro żyją wśród katolików, mogą być ludzie trwający przy innych przekonaniach bona fide? Bóg to wie. Nie chcemy się wdzierać w Jego sądy, tylko próbujemy zrozumieć, jak to jest możliwe. Wiemy przecież, jak tępy bywa rozum, ile znaczy wpływ wychowania, uprzedzenia, występki ludzi Kościoła. Justyn zwał ongiś chrześcijanami tych, co żyli rozumnie. Klemens z Aleksandrii pisał, iż jak Żydów wiódł do Chrystusa Zakon, tak Greków prowadziła doń filozofia. Erazm z Rotterdamu zaś mógł konsekwentnie wołać: św. Sokratesie, módl się za nami! Tak, Pismo uzależnia zbawienie od wiary, ale i od miłości (J 3,18; 14,21). Chrystus umarł za wszystkich, Bóg wszystkich chce zbawić, ale nie zobowiązuje do tego, co niemożliwe. Konieczność wiary i chrztu do zbawienia dotyczy tych, do których Ewangelia dotarła. U innych warunki te spełnia gotowość uwierzenia w to, co Bóg objawi, a pragnienie chrztu zawiera się w doskonałej miłości (Nie ma zbawienia zewnątrz Kościoła Chrystusowego, "Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy" 1840, z. 1, s. 3-20; z. 2, s. 3-38; źródło; opoka.org.pl/…/poza_kosciolem.…).

Ks. Sienatycki nauczał w podręczniku dogmatyki (wyd. 1932 r.):

Kto jest członkiem Kościoła Chrystusowego i przy tym posiada łaskę uświęcającą, mówi się o nim, że należy do ciała i duszy Kościoła, kto nie jest, bez własnej winy, członkiem Kościoła n.p. poganin, innowierca, a posiada łaskę uświęcającą, ten należy do duszy Kościoła. Należenie do duszy Kościoła z pragnieniem, przynajmniej niewyraźnym (votum implicitum) należenia do ciała Kościoła jest niezbędnym warunkiem zbawienia, o czym jeszcze będzie mowa przy rozważaniu przymiotów Kościoła. Kto jest członkiem Kościoła i nie posiada łaski uświęcającej, ale posiada przynajmniej wiarę nadprzyrodzoną, ten należy jeszcze do duszy Kościoła, choć w sposób bardzo niedoskonały, bo tylko jedynie łaska uświęcająca czyni członków Kościoła żywymi, co jest analogicznie głównym i istotnym skutkiem działania duszy w ciele ludzkim (Źródło: Ks. Sieniatycki, Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna, Kraków 1932; str. 292-297; 303-304).

Słynny Katechizm kard. Gasparriego (również wydany przez św. Piusa X) naucza:

162. Czy dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony? Dorosły, który umiera bez Sakramentu Chrztu, może być zbawiony nie tylko wtedy, gdy ma wiarę przynajmniej w te prawdy, w które każdy musi wierzyć, bo są one nieodzownym warunkiem zbawienia, i gdy ma miłość, która zastępuje chrzest, ale także wtedy, jeśli przy pomocy światła Bożego i łaski Bożej, nie znając bez własnej winy prawdziwej religii i będąc gotowym słuchać Boga, pilnie zachowywał prawo przyrodzone (Katechizm kard. Gasparriego 162 (djvu, 47,3 Mb); patrz także: www.antoni.agmk.net/pliki/katechizm-katol…).

163. Czy dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może być zbawiony? Dorosły, ochrzczony ważnie, a należący bez swej winy do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej, może również być zbawiony, jeśli nie stracił łaski otrzymanej na chrzcie, a jeśli ją utracił, odzyskał ją przez odpowiednią pokutę (Katechizm kard. Gasparriego 163 (djvu, 47,3 Mb); patrz także: www.antoni.agmk.net/pliki/katechizm-katol…).

***

Czy to oznacza, że możemy zaniechać ewangelizacji takich innowierców i spokojnie pozostawić ich w fałszywych religiach? Absolutnie nie! Pan Jezus wyraźnie nakazał: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15), a św. Paweł wołał strwożony: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!»(1 Kor 9, 16).

Ci sami przedsoborowi papieże, którzy usprawiedliwiali innowierców dobrej woli (bez własnej winy nie znających prawdy o Chrystusie i założonym przez Niego i Kościele), jednocześnie bardzo surowo przestrzegali przed indyferentyzmem religijnym, który wprost sprzeciwia się dogmatowi Extra Ecclesiam nulla salus.

Wszyscy wyznawcy fałszywych religii, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucili prawdę o Chrystusie Panu i założonym przez Niego jedynym prawdziwym Kościele, nie mogą się zbawić.

Nigdy nie wolno zapominać, że istnieje tylko jedna i jedyna prawdziwa religia objawiona przez Boga: katolicka. Wszystkie inne religie są fałszywe. Istnieje tylko jeden i jedyny prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa: katolicki, do którego mamy obowiązek przyciągnąć wszystkich wyznawców wszelkich (fałszywych) religii, nade wszystko własnym przykładem prawdziwie chrześcijańskiego życia, ponieważ poza Kościołem nie ma zbawienia.

___________________

Aneks

Jest niezaprzeczalnym faktem historycznym, że rozumienie formuły "Poza Kościołem nie ma zbawienia" wzrastało w ciągu wieków w Kościele. Oto krótki zarys historyczny aż do czasów przedsoborowych:

Fakty biblijne a zasada „extra Ecclesiam…”

Św. Ignacy Antiocheński o zasadzie „extra Ecclesiam…”

Cyprian z Kartaginy o zasadzie „Extra Ecclesiam…”

Orygenes o zasadzie „Extra Ecclesiam…”

Fulgencjusz z Ruspe o zasadzie „Extra Ecclesiam…”

Zasada „Extra Ecclesiam…” w bulli „Unam Sanctam”

Zasada „Extra Ecclesiam…” u św. Tomasza z Akwinu

Zasada „Extra Ecclesiam…” a Sobór Florencki

Zasada „Extra Ecclesiam…” a odkrycie Nowego Świata

Jansenizm a zasada „Extra Ecclesiam…”

Zasada „Extra Ecclesiam…” w XIX w.

Encyklika „Mystici Corporis Christi” Piusa XII | Szkoła Teologii

Sprawa o. Leonarda Feeney’a | Szkoła Teologii
Francio53
Z dogmatów Świętej Wiary Katolickiej wynika, że ci którzy nie swej winy są poza Kościołem a zachowują wyryte w sercach przez Boga poczucie prawdy i sprawiedliwości mogą dostąpić zbawienia. Jest to tzw. domniemana przynależność. W obecnych czasach niewielu jest jednak takich, którzy nie mają sposobności poznać prawdziwej wiary.
Pan Jezus polecił św. Faustynie "Dziś sprowadź mi dusze heretyków i …More
Z dogmatów Świętej Wiary Katolickiej wynika, że ci którzy nie swej winy są poza Kościołem a zachowują wyryte w sercach przez Boga poczucie prawdy i sprawiedliwości mogą dostąpić zbawienia. Jest to tzw. domniemana przynależność. W obecnych czasach niewielu jest jednak takich, którzy nie mają sposobności poznać prawdziwej wiary.
Pan Jezus polecił św. Faustynie "Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki." Słowa Pana Jezusa wyraźnie wskazują, że oni rozdzierali Mu ciało i serce (Kościół). Jest to wyraźny warunek.
Manipulowanie wypowiedziami odpowiednio dobranymi (świadome lub nie) z różnych źródeł prowadzą do konkluzji wyrażonych w tym poście.
Zgodnie z Pismem Świętym muzułmanie nie wierzą w prawdziwego Boga, gdyż nie uznali Pana Jezusa za Syna Bożego a Maryję za Jego Matkę.
Odpowiednio manipulując liczbami można dojść do wniosku, że 2+5=10.
Tymoteusz
W obronie Tradycji Kościoła :
„Wszystko przez Piusa X, który uważał, iż muzułmanie wierzą w prawdziwego Boga.”

Czyli mój Szanowny Rozmówca uważa, że muzułmanie nie wierzą w prawdziwego Boga.
Pius 13
Problem interpretacji tego tekstu wynika z niezrozumienia hierarchii przekazu:

Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, który już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść…More
Problem interpretacji tego tekstu wynika z niezrozumienia hierarchii przekazu:

Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, który już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść, jak na przykład muzułmanie i im podobni.

Na najwyższym poziomie interpretacji muzułmanie są niewiernymi - nie ulega to wątpliwości. Dalej wpis katechizmowy mówi o monoteizmie muzułmanów, który jednak jest niewystarczający do zbawienia, gdyż odrzucają Mesjasza. W związku z tym sugerowany tytuł wpisu jest dezinformujący i powinien on brzmieć. "Mimo wiary w boga muzułmanie nie mogą być zbawieni". cbdu.
jumaber
jumaber
taki ktoś
No gdzieżby ktoś śmiał podważyć Obrońcę. Ale jeśli ktoś to zrobi- od razu post zostanie skasowany, jak zwykle w takich przypadkach robi Obrońca :)
BTR77
Autor wpisu ma problem z czytaniem ze zrozumieniem:

Niewiernymi są ci ... jak na przykład muzułmanie


Proste.
jumaber
Św. Pius X wydał katechizm, który naucza:

Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, który już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść, jak na przykład muzułmanie i …More
Św. Pius X wydał katechizm, który naucza:

Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, który już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść, jak na przykład muzułmanie i im podobni. pokrętna interpretacja słów Papieża.
jumaber
oczywiście chodzi o tytuł artykułu
taki ktoś
Ja się nie bałam, zadałam wczoraj kilka pytań i co? A no posty zostały przez Obrońcę skasowane :)
lourd
Przecież muzułmanie, mordujący chrześcijan i dokonujący mnóstwo innych podobnych rzeczy, oszukujący, gwałcący itp, itd - wszystko z nakazu islamu - NIE PRZESTRZEGAJĄ zasad prawa naturalnego a więc dopuszczając się tego, co im nakazuje Koran, zbawieni NIE BĘDĄ. Więc Papieże nie mają tu na myśli muzułmanów, czy innych niewiernych, którzy wyznają swą religię i stosują się do ich zasad lecz tych, …More
Przecież muzułmanie, mordujący chrześcijan i dokonujący mnóstwo innych podobnych rzeczy, oszukujący, gwałcący itp, itd - wszystko z nakazu islamu - NIE PRZESTRZEGAJĄ zasad prawa naturalnego a więc dopuszczając się tego, co im nakazuje Koran, zbawieni NIE BĘDĄ. Więc Papieże nie mają tu na myśli muzułmanów, czy innych niewiernych, którzy wyznają swą religię i stosują się do ich zasad lecz tych, którzy NIE praktykują tych nakazywanych im zasad.
fartuszniak leszek
fartuszniak leszek
Jan Paweł II powiedział:
"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali"

Obecnie nie mamy innego Kościoła ogólnie dostępnego w Polsce jak ten Kościół posoborowy. Msze w rycie trydenckim są w niewielu kościołach głównie w dużych miastach. Katolicy muszą być w takim Kościele Katolickim jaki mają w pobliżu.
Nie można mówić tylko o winie Soboru Watykańskiego II bo ten Sobór nie zakazał rytu …More
Jan Paweł II powiedział:
"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali"

Obecnie nie mamy innego Kościoła ogólnie dostępnego w Polsce jak ten Kościół posoborowy. Msze w rycie trydenckim są w niewielu kościołach głównie w dużych miastach. Katolicy muszą być w takim Kościele Katolickim jaki mają w pobliżu.
Nie można mówić tylko o winie Soboru Watykańskiego II bo ten Sobór nie zakazał rytu trydenckiego i łaciny, ale wprowadził luki w przepisach które umożliwiły przeciwnikom wewnątrz kościoła wprowadzanie metodą posłuszeństwa pełzających zmian w liturgii jak:
- Odwrócono kapłana tyłem do Świętego Ołtarza i Tabernakulum
- Postawiono tron przy ołtarzu dla hierarchy.
- Zamiast ołtarza postawiono biesiadny stół protestancki.
- Usunięto balaski ( które ułatwiały uklęknięcie przed ołtarzem ).
- Komunia na stojąco i niestety nawet Komunia na rękę.
- Rozważa się wprowadzenie Komunii dla rozwodników
- Wprowadzono świeckich szafarzy
- Wprowadzono ministrantki
- Pozwolono na klaskanie w kościele, jak na sali koncertowej.
- Urządzanie głośnych koncertów w kościołach.

To przykładowe zmiany które osłabiły Kult Boga w Kościołach, a uwaga została przekierowana na człowieka.
Oczywiście w przeszłości były organizowane akcje zwalczające Katolików ale to tworzyło męczenników więc zmieniono metody walki z Kościołem.
Jeżeli doczekamy się że wiele wersetów z Pisma Świętego będzie uznane jako "mowa nienawiści" to dla wytrwałych zostaną katakumby jak za czasów rzymskich.
Jeżeli dotrze do świadomości, że człowiek jest tylko słabym stworzeniem to sam będzie szukał Prawdziwego Boga i zrobi wszystko by odczytać Jego wolę by być zbawionym i nie być potępionym na wieki.