Anton Čulen
51.6K

Pán Šulík, Ste nápomocný zradcom, spamätajte sa. Ako dlhoročný člen Spolku Svätého Vojtecha žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a ďalšie spravodlivé tresty za vyššie uvedené dôvody

Pán Šulík, Ste nápomocný zradcom, spamätajte sa. Ako dlhoročný člen Spolku Svätého Vojtecha žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a ďalšie spravodlivé tresty za vyššie uvedené dôvody

Vážený pán Šulík, ctení otcovia arcibiskupi a biskupi.

Príhovor otca arcibiskupa Oroscha v internom a neverejnom obežníku sa stal akousi rozbuškou. Odhliadnem od zradcovského posunutia takéhoto materiálu nepovolaným osobám, ktoré nie sú disponované porozumieť tomuto jazyku.

Dovoľte mi pár verených otázok k Vašej verejnej zlostnej reakcii pán Šulík:
1.
Ak píše niečo biskup, ako správca duší, nehovorí o právnych súvislostiach, ale o morálnych. Prečo ste podsunuli vo vašej reakcii opak? “… Nevinnosť tu nie je morálna kategória, ale právna. …“ Asi iba preto, aby ste sa vy osobne zúčastnili kampane proti otcovi arcibiskupovi.

2. Zacitujem Vás osobne pán Šulík: „… Autor príhovoru evidentne svojim kňazom podsúva nepravdivé, vykonštruované informácie. A ako je to dnes medzi mnohými „správnymi a spravodlivými“ katolíkmi zaužívané, stavia sa do pozície sudcu v kauze, ktorú si on sám skonšpiroval. Kde však na to berie právo? …“ Viete, čo je toto? Na Slovensku máme také príslovie: Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Podsúvate tu niečo o podsúvaní, hovoríte zasvätene o nepravdivosti (asi o tom niečo viete!!!), staviate sa do pozície sudcu v kauze, ktorú Ste si sám vykonštruoval…!!!

3. Znova Vás zacitujem pán Šulík: „…A preto je potrebné povedať otvorene, že jeho osobný názor nie je názorom Katolíckej cirkvi. …“ Vy Ste dokonca aj „cirkevný sudca“. Vy opovážlivo a bez súdu verejne súdite arcibiskupa! To je nehorázne. Pán Šulík, vy, človek z kňazskou mocou (našťastie nie úplnou), pravdepodobne neveríte v Ježiša Krista. To je jednoducho fakt. Pretože som Vás usvedčil z nenávisti k arcibiskupovi (alter Christi) a verejnom napadnutí otca arcibiskupa.

Na úplne celú situáciu si dovolím zacitovať svätého Pavla:
„… Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím? Na vaše zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? Ale brat s bratom sa súdi – a to pred neveriacimi?! Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. …“ (1Kor. 6, 4-10)

4. Pán Šulík, Ste nápomocný zradcom, spamätajte sa. Ako dlhoročný člen Spolku Svätého Vojtecha žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a ďalšie spravodlivé tresty za vyššie uvedené dôvody.

Za toto Vaše verejné vystúpenie žiadam príslušného biskupa, aby na príslušnom cirkevnom súde bolo toto konanie a jeho podstata preskúmaná v súvislosti s nasledovnými kánonmi:
Kán. 220 – Nikomu nie je dovolené nelegitímne poškodiť dobrú povesť, ktorú niekto má, ani porušiť právo akejkoľvek osoby na ochranu vlastného súkromia.

Kán. 285 – § 1. Klerici sa podľa predpisov partikulárneho práva majú úplne zdržiavať všetkého, čo sa nesluší na ich stav.

§ 2. Klerici sa majú vyhýbať tomu, čo síce nie je neslušné, ale je cudzie klerickému stavu.

Kán. 287 – § 1. Klerici majú vždy všemožne podporovať zachovávanie pokoja a svornosti medzi ľuďmi založenej na spravodlivosti

Kán. 1373 – Kto verejne vyvoláva nepriateľstvo alebo nenávisť voči Apoštolskému stolcu či ordinárovi pre nejaký úkon cirkevného úradu alebo úlohy alebo vyzýva na neposlušnosť voči nim, má byť potrestaný interdiktom alebo inými spravodlivými trestami.

Nech Vám je Boh predovšetkým milostivý.
Pochválený buď Ježiš Kristus.

Gabriel Smatana
Na vedomie: biskupi Slovenska, iné vybrané osoby
alianciazanedelu.sk/archiv/12857
Peter(skala)
žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a ďalšie spravodlivé tresty za vyššie uvedené dôvody.
👏 🙏
Podsúvate tu niečo o podsúvaní, hovoríte zasvätene o nepravdivosti (asi o tom niečo viete!!!), staviate sa do pozície sudcu v kauze, ktorú Ste si sám vykonštruoval…!!!
👏
Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte saMore
žiadam Vaše okamžité odvolanie zo všetkých funkcií a ďalšie spravodlivé tresty za vyššie uvedené dôvody.
👏 🙏
Podsúvate tu niečo o podsúvaní, hovoríte zasvätene o nepravdivosti (asi o tom niečo viete!!!), staviate sa do pozície sudcu v kauze, ktorú Ste si sám vykonštruoval…!!!
👏

Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov,

🤗
forthetruth333
Mocní tejto zeme teraz padnú! Všetko sa vráti k Bohu. Koniec satanovej
moci! Ó môj ľud! Ľudia nevďační... ste hluchí a slepí, nechcete Mi
venovať pozornosť, radšej počúvate a nasledujete lži médií!
Peter(skala)
"lži (medii)" to je česko-slovensky alebo ako?
... ale maš pravdu, že mocní tohto sveta teraz padnu... teraz - v týchto posledných časov, tak cca 2030
forthetruth333
Skôr,,Peter skôr
Peter(skala)
je pravda, že niektorí padnu skôr, ale tí poslední, až ked bude Varovanie a to bude najskôr v r.2028 alebo o 4 roky neskôr, takže cca. 2030