Clicks1.3K

2. vatikán postavil člověka na místo Boha a civilizace jde ke dnu

Katolický biskup R. Williamson to 3x vysvětluje:
30. listopadu 2019. Druhý vatikánský koncil byl logickým vyvrcholením mnoha staletí, kdy lidé chtěli postavit člověka na místo Boha a i když bylo v 70. letech 20. století Bratrstvo sv. Pia X. vymyšleno a založeno proto, aby vzdorovalo omylům Druhého vatikánského koncilu, od roku 2012 se dostalo pod vliv otráveného půvabu těchto omylů. Proto by nekatolíci, kteří hledají opravdová řešení moderních problémů, jež znají až příliš dobře, měli sledovat debaty ohledně Druhého vatikánského koncilu a Bratrstva. Zatímco arcibiskup Lefebvre jednou řekl, že celý Druhý vatikánský koncil je prošpikovaný subjektivismem, neřekl naopak jednou biskup Fellay, že 95 % jeho textů je přijatelných? A zatímco arcibiskup často tak mnohoslovně říkal, že člověk musí mít dlouhou lžíci, když chce jíst polévku s dnešními koncilními Římany, nenásleduje naopak nástupce biskupa Fellayho jeho příkladu, když se chová jako by si myslel, že může přechytračit římské ďábly? Opravdová síla arcibiskupa nebyla jeho chytrost, ale vždy jeho víra a jeho věrnost katolické pravdě. Úryvek z: rexcz.blogspot.com

4. ledna 2020

PROFESOR DREXEL – I

Jak krize Církve a světa neúnavně pokračuje z jednoho roku do druhého, může to být na začátku dalšího nového roku ten pravý moment vrátit se k poselstvím Našeho Pána z počátku 70. let 20. století, kdy nespočet dobrých katolíků začínal vážně trpět kvůli zmatení a potížím následujícím poté, co jim bylo vnuceno nové náboženství Druhého vatikánského koncilu, který skončil v roce 1965. Jednou takovou obětí Druhého vatikánského koncilu byl P. Albert Drexel (1899–1977), uznávaný profesor filologie z Vorarlberska v Rakousku, ale také zbožný katolík, jemuž se od roku 1922 zjevoval s poselstvím každý první pátek v měsíci Náš Pán, aby směroval jeho zanícení.

Teprve od roku 1970 však byla tato poselství zapisována a shromážděna než zemřel, a poté byla zveřejněna v malé knížečce, která je i dnes stále k dostání pod názvem „Víra je víc než poslušnost“. Žádný katolík nemá povinnost věřit, že jsou tato slova od samotného Našeho Pána, ale poselství z prvních pátků let 1970 až 1977 jsou pro mnoho ovcí potvrzením, že v nich poznávají hlas Pána. Zde je například poselství z 5. března 1976, z nějž jsou převzata slova výše, právě z doby, kdy se Víra pravé Církve a poslušnost vůči falešné církvi dostávaly do nejostřejšího konfliktu:

Budoucnost pro tebe vypadá temně. Tvůj vnitřní boj za pravdivé vnímání a cestu kudy jít ve zmatení, je Mi známý. A tak tě osvítím. Můj věrný syn Marcel (arcibiskup Lefebvre), který pro víru velice trpí, jde po správné cestě. Je jako světlo a pilíř pravdy, jež mnozí moji vysvěcení kněží zrazují. Víra je víc než poslušnost. Proto je mou vůlí, aby dílo teologického vzdělávání kněží pokračovalo v duchu a podle vůle mého syna Marcela, pro spásu a velkou pomoc mé jediné a pravé Církvi.

Duch světa infiltroval Církev a Duch Boží opustil mnohá srdce, která byla povolána hlásat Jeho Ducha. Hovoří o jiných věcech a ztrácejí se v podvodech a nástrahách Satana. A tak kazí lid a dokonce i děti (...) Tento duch proniknul kněze, kláštery a konventy, protože mniši a řádové sestry ztratili a opustili ducha zakladatelů svých řádů. Stali se pohoršením pro lid i svět. Ztratili nejen lásku k Mé nejsvětější Matce, ale také úctu vůči Mé svátostné přítomnosti. Namísto toho mniši kážou o světských věcech, luxusu, o životě v rozkoši a řádové sestry nehovoří o svatých andělech a mnohé ani o nejsvětější Panně a Matce Marii. Ještě ale existují místa ticha a modlitby, zvláštní svatyně, v nichž Maria, Má Matka a Matka milosti, je ctěna
.“

Možná je toto poselství trochu zastaralé, protože rozdíly mezi plody Druhého vatikánského koncilu a plody arcibiskupa Lefebvra měly čas mnoha duším jasně ukázat, kde lze nalézt pravého Ducha Božího. Ve skutečnosti dnes nese arcibiskup stále více plodů mimo hranice Bratrstva, které založil. Nicméně Boží pravá Církev je modernistickými vlky v rouše beránčím stále trhána na kusy a mnohé duše jsou stále pokoušeny opustit pravou Víru a pravou Církev. Upozorněme je na jeden z mnoha výňatků z poselství P. Drexela, např. z Nového roku 1971:

Nad Mou svatou Církví visí temnota. Zmatení roste; stále více kněží se stává nevěrnými vůči svému poslání a milosti (...), ale zatímco plody zlých a bezbožných končí zkažením, plody věrných duší se rozvinou do čistší a krásnější Církve. Sláva těm, kteří chápou hodinu a zůstávají v Mé lásce, vyznávají Mou Matku, následují cestu světců, a kteří se svěřují doprovodu andělů; tyto věrné duše budou zářit v temnotě, nezachvějí se pod náporem a uprostřed zkoušek se nezhroutí...

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…

11. ledna 2020
PROFESOR DREXEL – II
Když někteří, jako tomu je u mnoha údajných poselství z nebe, říkají, že podstata poselství předaných profesoru Drexelovi v letech 1970–1977 už je v Evangeliu, konkrétně, že: „Blahoslavení jste, když vás budou pro mne tupit a pronásledovat... ...neboť vaše odplata je hojná v nebesích.“ (Mt. V, 11–12), mají docela pravdu. Pokud by však dále řekli, že jeho poselství nejsou potřebná právě proto, že už jsou v Evangeliu, docela se mýlí. V 70. letech začalo morální utrpení mnoha dobrých katolíků rozpolcených díky kněžím Druhého vatikánského koncilu mezi svou katolickou vírou a svou katolickou poslušností. Bylo potřeba, aby Náš Pán znovu a znovu říkal duším jako profesor Drexel, že jsou to Jeho vlastní kněží, kteří zradili.

Protože katolíci, kteří byli 400 let chráněni díky své poslušnosti vůči věrnému Tridentskému koncilu (1545–1563) skutečně nemohli nejprve pochopit, že stejnou poslušnost již nemohou vykazovat vůči nevěrnému Druhému vatikánskému koncilu (1962–1965). Věrnost arcibiskupa Lefebvra k neměnné předkoncilní víře a mši měla do roku 2020 čas probudit v celé Církvi Tradici (i když je ještě potřeba urazit dlouhou cestu). V roce 1970 však prostě bylo pro lidi, s výjimkou několika duší, nemyslitelné, že by katolický papež, biskupové a kněží mohli ničit Církev. Odtud plyne potřeba takovýchto poselství, jako je poselství Našeho Pána (jak lze věřit) profesoru Drexelovi z 3. července 1970:

...Buď dobré mysli a nenech se odradit neklidem a pokusem o zničení Mé Církve, ani rozvracením řádu tohoto světa. Je pravda, že Satan a jeho démonické síly působí, jako nikdy předtím v dějinách lidstva a Církve. Cožpak se však vlivem Boha a působením Ducha Svatého netvoří Dílo, které, víc než kterékoliv jiné dílo, žádá pomoc andělů, nadpřirozených sil a dobrých duchů? Toto dílo má Boží původ! Kéž všichni věřící Mé Církve v pokoji a neústupně kráčí k budoucnosti.

Satan bude zuřit a jeho nejlepšími pomocníky jsou ti kněží, kteří vnitřně nebo vnějškově odpadli od své víry a svého svěcení. Neposkvrněná Panna Maria, nedotčená hříchem, zvítězí. Ačkoliv Mé stádo, které následuje Mě a Můj kříž a které je věrné a s láskou věří ve svatou přítomnost Mého Těla a Krve, se může zmenšit, víra a modlitba, vyznání víry, naděje a láska k pravdě nicméně nakonec zvítězí. Bouře mohou zuřit. V přírodě mohou pukat skály a praskat hráze. Bůh je však všemocný, pravda je silnější, milost bohatší a hojnější a proto Skála, kterou jsem já založil, přetrvá do konce!“


V tomtéž stylu jsou slova z poselství profesoru Drexelovi z 5. března 1971:

„Nenech se odradit současným vnitřním i vnějším útlakem Mé Církve. To, že se služebníci Boží stali nevěrnými vůči svému povolání a své milosti, přichází zevnitř. (...) Jsou to tihle kněží a teologové, jak sami sebe nazývají, kteří Mě opustili a zradili a kteří Mě stálé pronásledují. Jejich počet roste (...) Nikdy od chvíle, kdy jsem viditelně chodil mezi lidmi, nebyly problémy Mé jediné a pravé Církve tak veliké, jako v současnosti – a strádání stále roste.

Nicméně si nezoufej – i když se stádo, o němž jsem Já jako Boží a Dobrý Pastýř hovořil, velmi zmenšuje, nebude ona Církev, kterou jsem založil na Petrovi a kterou jsem přirovnal ke skále, zničena ani zvnějšku, ani zevnitř. Ale ty a všichni, kteří ti byli Otcem dáni, musíte pokračovat v práci pro Církev, pro víru a pro duše. Lidé, kteří ti pomáhají, sklidí požehnání za své dobré skutky, a toto požehnání se nedá přirovnat k ničemu na světě.“


Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…

Doplnění dle: www.lumendelumine.cz/index.php

Výběr z textů důležitých pro pochopení kořenů a závažnosti současné situace.

Malé krůčky k rehabilitaci Boha

Ustavičný souboj

Odvěký souboj kulminuje

Nejtragičtější ortel Velerady

Soud nad tímto světem

Šach na tři tahy

Permanentní instrukce Alta Vendita

Vzešlá setba karbonářské instrukce

Masonský plán na zničení církve

Pecorelliho seznam

Modernismus jak vnitřní spiknutí

Modernismus snůška všech herezí

Krize církve a krize moderního světa

Církev před otevřením 2.VK

Osoby fakta a vlivy na 2VK

Karl Rahner jako učitel Koncilu

Nebezpečný modernista

Problém jednoty a modernismus

Z minulosti budoucího světce

S kým to papežové uzavřeli bratrství a spolupráci?

Kdo na jeho místo

Kanonizace papeže

Před otevřením II. vatikánského koncilu

Závažné otázky kolem koncilu

Porušení koncilní zákonnosti

Progresisté a jejich strategie

Co se dělo na koncilu

Zlom v pojetí ekumenismu

Geneze a zákulisí Nostra aetate

Prorocký dopis biskupa Sigauda

Zrada na odkazu našeho Pána

Don Luigi Villa

Fatima kulminuje
zda sa ze krestanstvo na slovensku sa dostalo presne do bodu kde bolo zidovstvo pred 2000 rokmi,

mame krasne chramy aj penazomencov v kazdej farskej rade,

mame nadpočet mimoriadnych rozdavatelov "nekvasenych celopalov" a dalsich kandidatov k tomu mnoho
mame lektorov co precitaju obzalobu, mame ich ku kazdemu mikrofonu aspon troch, len ku lopate do snehu ani jedneho
mame zbojmastrov, kanto…
More
zda sa ze krestanstvo na slovensku sa dostalo presne do bodu kde bolo zidovstvo pred 2000 rokmi,

mame krasne chramy aj penazomencov v kazdej farskej rade,

mame nadpočet mimoriadnych rozdavatelov "nekvasenych celopalov" a dalsich kandidatov k tomu mnoho
mame lektorov co precitaju obzalobu, mame ich ku kazdemu mikrofonu aspon troch, len ku lopate do snehu ani jedneho
mame zbojmastrov, kantorov i zalmistov
mame detí zbor
mame skvelych generalnych prokuratorov , skvele osvetlene namestia,
mame k dispo na prenajom rozladacie tribuny, stadiony haly, mame gabbathy s reproduktormi
mame gitaristov, spevakov s akordmi co pilia uši,
mame telku k tomu radio
mame knazov historikov teologov mame zubeka s wiliamsonom co to vsetko vysvetlia,
mame oslika na ktorom este nik nesedel mame saraha co to zvladne staci ked prehodime cez neho Burkeho capu magnu
mame ratolesti z klastornych zahrad jasova, mame velradu co sa zijde na pockanie co je k dispo 24 hodin a kdekolvek bude treba - odsudi,
mame aj dav co heiluje hesla a k tomu heilovaniu 75 rokov funkcny navod od biskupa,
aj premier herodes prispel z toho miliona na dolapenie vraha... jeho pociatek nam na ucte nechal poslednych 30 striebornych pre judaša
aj vyberove konania na Judasa uz ukoncene a zverejnene na webe...
uz mame aj scenar toho vsetkeho aj ten skvely zaver co si slovenske obecenstvo vola - žiada
dokonaly scenar a hned od roznych styroch roznych autorov staci vybrat dizajnera jan, ci lukas, matus a ci marek...

lebo ... zradili sme vsetci

, staci si len pockat kym sa zotmie, prejst potok a potom chytit HO v tej zahrade.......

a ta noc sa blizi..

noc sa blizi.....

Pane zostan s nami lebo sa zvečerieva...
Pavol IV
±φdeiΠš2s Velmi spravne Ste pomenovali co vsetko mame, ale nenapisali Ste, co nam chyba! Chyba nam Spasonosna viera v Jezisa Krista!!!!
Mame plne usta teologickych reci, ale uplne prazdne srdcia, z ktorych sa vytratila aj ta posledna ciastocka Kristovej lasky.
Ani si uz vlastne neuvedomujeme, ze uz davno bezmocne tapeme v tme.
Peter(skala) likes this.
Čo máme robiť?
pavol:

ako velmi boli TMA,

TMA boli ked sa zvecerieva, ked sa zotmelo...., ked Ta pribijaju a znova ako kedysi , ked je to znova v MENE OTCA,

ako velmi to bolí , ked SYNOVI rozsudok smrti precitali zo zvitkov knihy JEHO OTCA

tak velmi boli... az maš chut prijst si to zopakovat po 2000 rokov znova..

znova z tymi od jazera, znova tymi s mimo stada, znova s neviestkami mytnikmi a lotrami , …
More
pavol:

ako velmi boli TMA,

TMA boli ked sa zvecerieva, ked sa zotmelo...., ked Ta pribijaju a znova ako kedysi , ked je to znova v MENE OTCA,

ako velmi to bolí , ked SYNOVI rozsudok smrti precitali zo zvitkov knihy JEHO OTCA

tak velmi boli... az maš chut prijst si to zopakovat po 2000 rokov znova..

znova z tymi od jazera, znova tymi s mimo stada, znova s neviestkami mytnikmi a lotrami , znova ukazat prstom na nich, na jazere tíšiť burky, znova poprevracat stoly, znova nechat okradnut sa pred Jerichom, znova heretickemu samaritanovi dat obviazat si rany, znova liecit , ucit, kriesit , znova dat sa zradit, znova pribit znova zomriet , znova z hrobu vstat..
lebo ked milujes nie je co riesit, ,maš chut to dať nova ked treba dalsich 8 miliard krat...

ale to vsetko uz bolo, bolo a boli lebo vsetko ti je take povedome, chram a v nich personal co nevie kde je sever, , cisar a pre neho znova dan co uz platia iba otroci, bohaty mladik čo naberačkou plni misky polievkou pre chudakov ktorych pred tym stihol okradnut sa ti liška znova otazkami co mal viacej este robit aby bol spaseny, posadnuty vydava knihy o sebe samom aj ked tvrdi ze to o tebe....

uz iba lotri, neviestky, slepi , hromí malomocní su presne tí co kedysi..... preto este stale sa prist oplati...

maranatha... Pane
Peter(skala) likes this.
Pavol IV
±φdeiΠš2s Nesuhlasim s vami, ze ma nas Spasitel chut si tu hrozu nasho vykupenia zopakovat znova. Preco by to robil? On nikomu nic nasilu nevnucuje, nas Stvoritel nam totiz nechal slobodnu volu a iba na nas zalezi, ci prijmeme jeho lasku, vrcholom ktorej je smrt na krizi jeho Syna, ktoreho oslavil vzkriesenim z mrtvych.
Nas Stvoritel spolocne s Vykupitelom skrze Ducha Sveteho nam neustale ponuka…More
±φdeiΠš2s Nesuhlasim s vami, ze ma nas Spasitel chut si tu hrozu nasho vykupenia zopakovat znova. Preco by to robil? On nikomu nic nasilu nevnucuje, nas Stvoritel nam totiz nechal slobodnu volu a iba na nas zalezi, ci prijmeme jeho lasku, vrcholom ktorej je smrt na krizi jeho Syna, ktoreho oslavil vzkriesenim z mrtvych.
Nas Stvoritel spolocne s Vykupitelom skrze Ducha Sveteho nam neustale ponuka moznost spasy nasej nesmrtelnej duse. Zalezi iba na nas, ci tuto milost prijmeme. On pre nas urobil vsetko, co vo svojej nekonecnej laske a milosrdenstve mal urobit, obetoval koli tomu aj svojho jedineho Syna.
Teraz je rad na nas! Prijat ho a robit POKANIE!!!!!!!
Ano, On este pride, ale uz iba vo svojej Slave a zahubi dychom svojich ust a znici svojim slavnym prichodom antikrista, ktoremu tak usilovne pripravuju tron, zial aj ti, ktorych ulohou je, v prvom rade past a chranit jeho ovce!
Mates5485
On hovorí len skutočnú pravdu len slepí a hluchí to nevidia ako ste vy a potom neveria tomu ani takým skutočným kresťanom ako je wiliamson,Marcel lefebvre a ďalší čo sú Boží služobníci a im podobní narozdiel od vás.

Vy čo veríte aj vám podobní,že máme toho istého boha s moslimami a židmi a klaňame sa ku nemu a modlíme je totálna heréza a blud. Vy veríte na alaha čo je satan nie skutočný svätý …
More
On hovorí len skutočnú pravdu len slepí a hluchí to nevidia ako ste vy a potom neveria tomu ani takým skutočným kresťanom ako je wiliamson,Marcel lefebvre a ďalší čo sú Boží služobníci a im podobní narozdiel od vás.

Vy čo veríte aj vám podobní,že máme toho istého boha s moslimami a židmi a klaňame sa ku nemu a modlíme je totálna heréza a blud. Vy veríte na alaha čo je satan nie skutočný svätý Boh. Nič nemajú spoločné židia ( talmud ) a moslimovia ( korán ) s kresťanmi ani vieru ani boha iba pravý kresťania majú pravú katolícku vieru a pravého svätého Boha svätú trojicu ( Otec nebeský - Jahve, syn živého Boha Ježiš Kristus a Duch svätý ) nič iné nieje. Ostatné všetko je od diabla aj falošné sekty a falošné náboženstva vrátane ideológie islamu zo satanom alahom.

Vy čo veríte aj vám podobní na ekumenizmus a humanizmus, spoločnú vieru a boha s inými falošnými náboženstvami a židmi to len totálny odpadlík tak žije a šíri. Taký nie sú kresťania. Je to úplná heréza a blud.


±φdeiΠš2s

pred 1 hodinou

biskup Williamson - posledný zo sonderkommanda Auschwitz – Birkenau

k tym, podla "poslednych volebnym prieskumov" - 14 percentam slovakov, co si zajtra nic nepripomenu, mozno zaratat aj ich ideologickeho vodcu - tohto zaryteho nepriatela krestanov katolikov .. anglikana vzdy verneho anglickej kralovnej . "akozebiskupa" Wiliamsona ...
dalila
Tak akože so zidmi nemáme spoločného Boha? Že po Kristovi sa odklonili je iné. Ale Boh Abraháma Izáka a Jakuba je i náš Boh
Mates5485
Si nepochopila iba pravý židia sú,ale ich v dnešnej dobe veľmi málo a ostatní hlavne väčšina sú falošní a majú svoj satanský talmud.
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
Monika G likes this.
Mates5485
Asi ste nepočula hlášku od Ježiša Krista,keď hovoril židom váš otec je diabol a otec lži.
apredsasatoci likes this.
One more comment from Mates5485
Mates5485
apredsasatoci likes this.
Pavol IV
dalila Takze podla teba zidia spravodlivo odsudili a ukrizovali Jezisa?
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.
Dalila- "Tak akože so zidmi nemáme spoločného Boha?"
Oni stále slúžia tomu "bohu" ,ktorý im kázal Krista zavrhnúť.
Keby stále slúžili Bohu Abraháma,Izáka a Jakuba ,tak by robili skutky Abrahámove. Veď im to Pán povedal a ty to stále nechápeš?
Pavol IV and 2 more users like this.
Pavol IV likes this.
Libor Halik likes this.
Mates5485 likes this.
dalila
Nie. Židia neukrizovali Krista spravodlivo, ale naša viera pochádza od nich.
dalila Ty tvrdíš, ze židia na základe viery ukrižovali Krista. A ty máš takú vieru ako židia. Z toho mi logicky vyplýva, že ty neveríš v Pána Ježiša.
dalila
Ojoj. Veľmi ste dopleteni. Kristus bol žid, spása prišla zo židov
Mates5485
Si nepochopila čo som napísal si to poriadne prečítaj napísal som sú dve typy židov.
Židia sú vyvolený národ a napriek tomu im Pán Ježiš povedal: vašim otcom je diabol. A ty sa na týchto židov odvolávať?
Mates5485
Ježiš Kristus bol syn živého Boha on bol iba medzi židmi lebo vedel,že oni najviac neveria a chcel ich obrátiť aj tak veľmi málo sa podarilo a to platí dodnes
dalila
Jn 4,22
dalila
Jn 8
Pretože jn4,22 a jn8, tak sa budeme klamať navzájom? Nebudeme hovoriť Pravdu? Takéto Evanjelium sa ti páči?
dalila
Lk 6,37-42
Áno, to si už písala.
"Nie. Židia neukrizovali Krista spravodlivo, ale naša viera pochádza od nich."
Teda potom máš rovnakú "vieru" ako oni? Tiež nepokladáš Krista za Božieho Syna,ako oni?
Pavol IV and one more user like this.
Pavol IV likes this.
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.
biskup Williamson - posledný zo sonderkommanda Auschwitz – Birkenau

k tym, podla "poslednych volebnym prieskumov" - 14 percentam slovakov, co si zajtra nic nepripomenu, mozno zaratat aj ich ideologickeho vodcu - tohto zaryteho nepriatela krestanov katolikov .. anglikana vzdy verneho anglickej kralovnej . "akozebiskupa" Wiliamsona ...
In nomine Jesus likes this.
Pokračování, biskup Williamson 18.1.2020 PROFESOR DREXEL – III Víra je víc než poslušnost (tj. apoštolé odpověděli vražedným velekněžím: "Boha je třeba poslouchat více než lidi".) rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…
Pavol IV and 2 more users like this.
Pavol IV likes this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.
problém nebude v neznalosti, ale spíše v nešťastných formulacích dokumentů
Určité formulace 2. vatikánu jsou úmyslně nešťastné. Bohu žel. Pro @mavigerdan
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Můj katolický kamarád ze Slovenska mi ke komentáři Tomislava napsal: Neznalosť buď Gaudium et spes alebo Lumen gentium vedie k falošnému záveru že tam ten antropocentrizmus nie je a on tam je. Pro @Tomislav
Tomislav
Neznalost dokumentů II.vat.sněmu vede k falešným výkladům tohoto sněmu jak ze strany křesťanů, tak ze strany jejich odpůrců. Pravda je, že když se Bůh lidsky vtělil, pak je člověk cestou Boha. To však neznamená stavění člověka na místo Boha, protože by to znamenalo popírání Kristova božství.
Ovocie 2VK už vidíme na vlastné oči.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik likes this.
Mates5485
Píšete dosť často hlúposti a nielen vy je tu viacej takých individua neviem či zámerne alebo nevedome. Každý deň pozorujem kde dávate svoje komentáre pod príspevkami čo šírite za nezmysly až sa mi hlava z toho točí a je mi zle,ale čo už.
"Po ovocí ich poznáte" Ovocie IIVatikánu: www.youtube.com/watch
Mates -je to s nimi taký diablov mix ,že častokrát ani nejde rozoznať kedy ide o trolla a kedy o blúdiaceho ...