Clicks283
Stylita
51

Boží slovo na den 22.10. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.“
Lk 12,35-38
Bratia a sestry likes this.
Tomislav
Římanům: Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili...

„Hřích", totiž dědičný hřích, je dokazován v následujících verších. Připomíná Adama, který jako hlava lidstva přestoupil nařízení Boží, na jehož přestoupení byl stanoven trest smrti. Adamův hřích se stal dědictvím celého lidstva; jako by se celé …More
Římanům: Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili...

„Hřích", totiž dědičný hřích, je dokazován v následujících verších. Připomíná Adama, který jako hlava lidstva přestoupil nařízení Boží, na jehož přestoupení byl stanoven trest smrti. Adamův hřích se stal dědictvím celého lidstva; jako by se celé lidstvo stalo dědicem blaženého stavu v ráji, kdyby Adam jako hlava lidstva nezhřešil.
Ano, toliko učení a nepochybně tomu tak je, nicméně jakým způsobem se toto realizovalo je věc druhá. Pro nás je důležité a aspoň já to tak vnímám, že svět je narušen a podléhá disharmonii, narušenosti, časnosti a zkáze, dříve či později.... Vše toto se ovšem odehrává na pozadí obrovské majestátní tvůrčí aktivity, rozprostraněnosti času, mnohých objevů a poznatků, technologií a možností, které …More
Ano, toliko učení a nepochybně tomu tak je, nicméně jakým způsobem se toto realizovalo je věc druhá. Pro nás je důležité a aspoň já to tak vnímám, že svět je narušen a podléhá disharmonii, narušenosti, časnosti a zkáze, dříve či později.... Vše toto se ovšem odehrává na pozadí obrovské majestátní tvůrčí aktivity, rozprostraněnosti času, mnohých objevů a poznatků, technologií a možností, které jsou ukryty v "zárodcích stvoření". A tyto možnosti jsou opět dány samotným Bohem k objevení, nalezení.... Objevovat zákonitosti hmoty i ducha je mimořádný dar. Ale stejně jako cokoli jiného je to zneužitelné a má to dvě strany.... Jako nůž, jako kámen, jako voda, která může utopit, ale i napojit žíznivé.... A na tomto světě plném protikladů žijeme...... Žít je velký DAR, stejně jako POZNÁVAT život. A MILOVAT.
Zedad
A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jednoho (člověka) vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. Kde se však rozmnožil hřích, (tam) se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Jako hřích projevoval svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Rim 5,12.15b.17-19.20b-21

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nechť jásají a v tobě se radují
všichni, kteří tě hledají,
ti, kteří touží po tvé pomoci,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“
Zl 40

Evangelium:
Lk 12,35-38

Církevní kalendář:
sv. Jan Pavel II. (+2005)
Pocházel z polských Wadovic. V Krakově jako dělník prožil válku, za které se připravoval na kněžství. Svůj život přitom vložil do rukou Ježíši skrze Marii. Jako kněz a doktor teologie vykonával službu vesnického kaplana. Po necelých 12 letech kněžství byl jmenován biskupem a po dalších 20 letech zvolen papežem. Za charakteristický rys jeho pontifikátu je považována nejen evangelizace s jeho výzvou "Otevřete brány Kristu, nebojte se!", ale také vřelý vztah k mládeži, kterou naplňoval novým elánem, i 104 zahraničních apoštolských cest konaných s Janovou láskou ke Kristu i s Pavlovou horlivostí. Nehleděl na sebe a s odevzdaností Marii se stával obrazem Kristovy lásky. Zemřel ve věku 84 let.
více: catholica.cz
Zedad likes this.
Tomislav
Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. A