Clicks889
Varovanie

NEPOŠPIŇTE SE KRVÍ NEVINNÉHO

Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm
Moji milovaní lidé, žehnám vám.
Jste mé děti, a jako takové vás chovám ve svém svatém srdci.

Vy jste generace, kterou jsem povolal, aby plnila mou vůli.

Kolik toho ještě budete muset prožít, než se setkáte s Varováním!
Co budete žít, budete snášet s rostoucí vírou, s láskou, jednotou, bratrstvím a poslušností, budete lidskými tvory s velkorysým, zkroušeným a pokorným duchem [Ž 50,17]. Pyšní budou pohlceni svou pýchou, stejně jako nespravedliví svou nespravedlností.
Lidé budou zkoušeni ve své víře a morálce, v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, zdravotní a technologické, protože lidstvo je výzvou pro zednářství, které si dalo za cíl ovládnout můj lid, a daří se mu to.
Probuďte se, děti!
Probuďte se, nepokračujte ve spánku.


Tolik jsem vám toho zjevil o této době, která již nastala, a většina mých dětí nevěří a nechce přijmout, že dojde k velkým katastrofám, protože se bojí kvůli svému duchovnímu stavu.
Lidstvo touží žít jako v minulosti a nepodaří se mu to. Lidé budou žít dál, ale ve strachu, protože všechno, co se stane, vědí předem. Já jsem jim to oznámil, moje Matka jim to oznámila, můj milovaný svatý archanděl Michael jim to oznámil a oni nevěřili.
Ocitáte se ve světovém chaosu. Velká část z něj je důsledek nedostatku duchovnosti v lidské bytosti.
Pohybujete se ve lži, sebelítosti a popírání, a to vás přivede k sebezničení.
Můj milovaný lide, země se stále chvěje.
Modlete se za Chile a Peru.

Modlete se za Francii a Německo.
Modlete se za Japonsko.
Modlete se za Mexiko.

Modlete se za Čínu.
Mor pokračuje jako projev ďábelského plánu.
Modlete se za Afriku.

Modlete se za Izrael.

Modlete se za Nizozemsko.
Komunismus postupuje, aniž by byl zadržován, železnou rukou zaslepuje můj lid, pronásleduje jej a utlačuje.
To bude mít svůj konec a Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí.
Vyzývám vás, abyste dbali na znamení a signály. To, co se děje, vás povede k naplnění Varování.
Připravte se, čiňte pokání, obraťte se!
Moji lidé, i někteří z vás popírají Varování… Popírat Varování znamená popírat, že vám moje milosrdenství nabízí příležitost.
S hrůzou budete hledět na oblohu a nebudete vědět, co dělat. Vzývejte mé Jméno a řekněte:
Zdrávas, Maria nejčistší, počatá bez hříchu.

Pronásledování se stupňuje... Nepošpiňte se krví nevinného tím, že budete spolupracovat.
Máte strach?
Kde je vaše víra?
Nejsem snad Já váš Bůh [Ex 20,2], který vás chrání a brání před vašimi utlačovateli, který od vás odvrací zlo, když Mi prokazujete svou víru?
Naslouchejte mým výzvám, nezoufejte, stůjte pevně.

Své lidi, které jsem povolal, neopustím, budu je hledat v místech, kam jsem je povolal.

Žehnám svému lidu, svému věrnému lidu. Miluji vás, děti.
Váš Ježíš
poselstvi-zbytku.org/html1/1675.html