Clicks1.1K

Mons. M. Chovanec: Prijímanie do úst je starobylá cirkevná prax. Prijímanie do úst lepšie zabraňuje zneužívaniu Eucharistie. Prijímanie do úst môže viesť k väčšej úcte pri prijímaní. Podávanie svätého prijímania na ruku je z jurisdického hľadiska výnimkou

Mons. M. Chovanec: Prijímanie do úst je starobylá cirkevná prax. Prijímanie do úst lepšie zabraňuje zneužívaniu Eucharistie. Prijímanie do úst môže viesť k väčšej úcte pri prijímaní. Podávanie …More
Mons. M. Chovanec: Prijímanie do úst je starobylá cirkevná prax. Prijímanie do úst lepšie zabraňuje zneužívaniu Eucharistie. Prijímanie do úst môže viesť k väčšej úcte pri prijímaní. Podávanie svätého prijímania na ruku je z jurisdického hľadiska výnimkou

Iba miestna konferencia biskupov, s potvrdením Svätej stolice, môže dovoliť, aby sa svätá hostia podávala na ruku.
II. časť – Eucharistia ako pokrm
Na žiadosť Kňazskej rady Banskobystrickej diecézy, zídenej dňa 22. októbra 2015 v Banskej Bystrici, postupne uvádzame hlavné pastoračné zásady, podľa ktorých sa treba riadiť pri vysluhovaní sviatostí

Hovorca KBS M. Kramara: Konferencia biskupov musí pred promulgovaním všeobecného dekrétu o dovolení prijímania do rúk žiadať súhlas Vatikánu. A KBS… zatiaľ nežiadala. Takže autori internetových článkov a facebookových statusov k tejto téme majú pravdu Eucharistia ako pokrm (sväté prijímanie) TU: m.tkkbs.sk/mview.php

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života (konštit. Lumen gentium 11; KKC 1324), a preto si zaslúži najväčšiu pozornosť a lásku všetkých veriacich –najmä kňazov.
Pápež Ján Pavol II. v enc. Cirkev žije z Eucharistie (č. 52) zdôraznil, aby sa najmä pri Eucharistii s veľkou vernosťou zachovávali liturgické predpisy, ktoré sú konkrétnym vyjadrením autentickej ekleziality Eucharistie.

Príprava na sväté prijímanie
Pán Ježiš vyzval svojich nasledovníkov, aby ho sviatostne prijímali: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 53). Na sväté prijímanie, ako na veľkú a svätú chvíľu, sa treba náležite pripraviť. Na prvom mieste si treba spytovať svedomie (por. 1 Kor 11, 27-29). Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia (por. KKC 1358). Ďalšia príprava spočíva v patričnej zbožnosti, ktorá sa prejavuje eucharistickým pôstom (jedna hodina pred svätým prijímaním), primeranou modlitbou a vhodným oblečením i správaním v kostole.

List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne smutné- TU

alianciazanedelu.sk/archiv/6532


Osobná svätosť kňaza pramení z Eucharistie
Osobná svätosť kňaza úzko súvisí so živým a nábožným prijímaním Eucharistie.
Opravdivá, hlbšia a zrejmejšia duchovná obnova farnosti je možná len vtedy, ak ju vedie pastier, úprimne sa usilujúci o pravú svätosť.
Úprimná snaha realizovať túto našu „profesionálnu úlohu“ – byť svätým – nie je možná bez Eucharistie, jej zbožného slávenia a prijímania (por. enc. Cirkev žije z eucharistie 31). Prosím, živme a žime, my – kňazi, ako prví vo farnosti, túto snahu – byť svätými!

Sväté prijímanie vo svätej omši
Aby sa aj „znakmi lepšie ukázalo, že prijímanie je účasťou na obete, ktorá sa práve slávi“, je želateľné, aby veriaci mohli prijať sväté prijímanie v hostiách, premenených v tej istej omši (por. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: inštrukcia Sviatosť vykúpenia z r. 2004, č. 89).

Vytráca sa na Slovensku úcta k Eucharistickému Kristovi?

alianciazanedelu.sk/archiv/6662


Spôsob prijatia svätej hostie – do úst
Iba miestna konferencia biskupov, s potvrdením Svätej stolice, môže dovoliť, aby sa svätá hostia podávala na ruku. Konferencia biskupov Slovenska je stále za to, aby sa na Slovensku podávalo sväté prijímanie do úst.

Odôvodnenie:
– Prijímanie do úst je starobylá cirkevná prax.
– Prijímanie do úst lepšie zabraňuje zneužívaniu Eucharistie.
– Prijímanie do úst môže viesť k väčšej úcte pri prijímaní.
– Podávanie svätého prijímania na ruku je z jurisdického hľadiska výnimkou (indult) z univerzálneho poriadku, ktorú Svätá stolica povolila iba tým biskupským konferenciám, ktoré o to požiadali.


Spôsob prijatia svätej hostie – stojac i kľačiac
Pri rozdávaní svätého prijímania treba pamätať, že „posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali“.

Každý pokrstený katolík, ktorému to podľa práva nie je zakázané, musí byť pripustený k svätému prijímaniu. Teda, nie je dovolené odoprieť nikomu z veriacich sväté prijímanie len preto, lebo napr. chce prijať Eucharistiu pokľačiačky alebo postojačky (inštrukcia Sviatosť vykúpenia z r. 2004, č. 91-92).
Prosím, aby táto inštrukcia bola zaradená medzi normy našej diecézy.

Biskupský úrad Banská Bystrica
dňa 19.9.2016
Mons. Marián Chovanec
biskup
Krátené- Poznámka redakcie AZN

alianciazanedelu.sk/archiv/6739
Dana22
Obidva texty boli preložené cez translator

www.gloriadei.io/the-sins-agains…

A message from Bishop Schneider.

---------- Forwarded message --------
Date: so 25. 7. 2020 o 14:22
Subject: A Message From Bishop Schneider.

Správa od biskupa Schneidera.

V dejinách Cirkvi nikdy nebolo obdobie, v ktorom bola svätosť Eucharistie zneužívaná a pobúrovaná tak alarmujúco a hrozne, ako to bolo v …More
Obidva texty boli preložené cez translator

www.gloriadei.io/the-sins-agains…

A message from Bishop Schneider.

---------- Forwarded message --------
Date: so 25. 7. 2020 o 14:22
Subject: A Message From Bishop Schneider.

Správa od biskupa Schneidera.

V dejinách Cirkvi nikdy nebolo obdobie, v ktorom bola svätosť Eucharistie zneužívaná a pobúrovaná tak alarmujúco a hrozne, ako to bolo v posledných piatich desaťročiach, najmä od oficiálneho zavedenia a pápežského schválenia v roku 1969 praktikovanie spoločenstva v ruke.

Toto zneužívanie sa ešte zhoršuje rozšírenou praxou v mnohých krajinách veriacich, ktorí napriek tomu, že po mnoho rokov neprijali sviatosť pokánia, pravidelne prijímajú sväté prijímanie.

Výška zneužívania svätej Eucharistie je zrejmá z prijatia párov, ktoré žijú vo verejnom a objektívnom stave cudzoložstva, na sväté prijímanie, čím porušujú ich nerozlučiteľné platné sviatostné manželské zväzky, ako v prípade tzv. rozvedený a oženený “, toto priznanie bolo v niektorých regiónoch oficiálne legalizované konkrétnymi normami av prípade regiónu Buenos Aires v Argentíne normy dokonca schválené pápežom.

Okrem tohto zneužívania prichádza aj prax oficiálneho prijatia protestantských manželov v zmiešaných manželstvách k svätému prijímaniu, napr. V niektorých diecézach v Nemecku.

Povedať, že Pán netrpí v dôsledku pobúrení, ktoré boli voči nemu spáchané pri sviatosti sv. Eucharistie, môže viesť k minimalizácii veľkých spáchaných zverstiev.

Niektorí ľudia hovoria: Boh je urazený zneužívaním Najsvätejšej sviatosti, ale Pán netrpí osobne.

Toto je však teologicky a duchovne príliš úzky pohľad.

Hoci Kristus je teraz vo svojom slávnom stave, a teda už viac nepodlieha ľudskému utrpeniu, napriek tomu je vo svojom Svätom Srdci zasiahnutý zneužívaním a pobúrením proti Božskej majestátnosti a nesmiernosti Jeho Lásky v Najsvätejšej sviatosti.

Náš Pán vyjadril niektorým Svätým svoje sťažnosti a smútok o svätých a pobúreniach, ktorými ho ľudia urážajú.

Túto pravdu je možné pochopiť zo slov Pána, ktoré hovoril sv. Margaret Mary Alacoque, ako pápež Pius XI. Uvádza vo svojom encyklike Miserentissimus Redemptor:

Kliknite sem a prečítajte si zvyšok jeho výroku.

Boh žehnaj,

Christopher P. Wendt

www.gloriadei.io/the-sins-agains…

Hriechy proti Najsvätejšej sviatosti a potreba krížovej výpravy eucharistickej reparácie biskup Athanasius Schneider
Zdielať na Facebook-u
Zdieľajte na Twitteri
Zdieľajte na LinkedIn
Poslať email

V dejinách Cirkvi nikdy nebolo obdobie, v ktorom bola svätosť Eucharistie zneužívaná a pobúrovaná tak alarmujúco a hrozne, ako to bolo v posledných piatich desaťročiach, najmä od oficiálneho zavedenia a pápežského schválenia v roku 1969 praktikovanie spoločenstva v ruke. Toto zneužívanie sa ešte zhoršuje rozšírenou praxou v mnohých krajinách veriacich, ktorí napriek tomu, že po mnoho rokov neprijali sviatosť pokánia, pravidelne prijímajú sväté prijímanie. Výška zneužívania svätej Eucharistie je zrejmá z prijatia párov, ktoré žijú vo verejnom a objektívnom stave cudzoložstva, na sväté prijímanie, čím porušujú ich nerozlučiteľné platné sviatostné manželské zväzky, napríklad v prípade tzv. rozvedený a oženený “, toto priznanie bolo v niektorých regiónoch oficiálne legalizované konkrétnymi normami av prípade regiónu Buenos Aires v Argentíne normy dokonca schválené pápežom. Okrem tohto zneužívania prichádza aj prax oficiálneho prijatia protestantských manželov v zmiešaných manželstvách k svätému prijímaniu, napr. Na niektorých diecézach v Nemecku.

Povedať, že Pán netrpí v dôsledku pobúrení, ktoré boli voči nemu spáchané pri sviatosti sv. Eucharistie, môže viesť k minimalizácii veľkých spáchaných zverstiev. Niektorí ľudia hovoria: Boh je urazený zneužívaním Najsvätejšej sviatosti, ale Pán netrpí osobne. Toto je však teologicky a duchovne príliš úzky pohľad. Hoci Kristus je teraz vo svojom slávnom stave, a teda už viac nepodlieha ľudskému utrpeniu, napriek tomu je vo svojom Svätom Srdci zasiahnutý zneužívaním a pobúrením proti Božskej majestátnosti a nesmiernosti Jeho Lásky v Najsvätejšej sviatosti. Náš Pán vyjadril niektorým Svätým svoje sťažnosti a smútok o svätých a pobúreniach, s ktorými ho ľudia urážajú. Túto pravdu možno pochopiť zo slov Pána, ktoré hovoril sv. Margaret Mária Alacoque, ako pápež Pius XI. Uvádza vo svojom encyklike Miserentissimus Redemptor:

„Keď sa Kristus zjavil Margaret Márii a zároveň jej vyhlásil nekonečnosť svojej lásky
ti.me, v podobe smútku, sťažoval sa, že mu toľko a také veľké zranenia spôsobili
nevďační muži - a my by sme chceli, aby tieto slová, v ktorých podal túto sťažnosť, boli upevnené v mysliach
verní a nikdy neboli vymazaní zabudnutím: „Hľa, toto srdce“ - Povedal - „ktorý tak veľmi miloval ľudí a
naložil ich všetkými výhodami, a pre túto bezhraničnú lásku sa nemal návrat, len zanedbávanie a opovrhnutie,
a to často od tých, ktorí boli viazaní dlhom a povinnosťou osobitnej lásky. “ (č. 12)

Frère Michel de la Sainte Trinité podal hlboké teologické vysvetlenie významu „utrpenia“ alebo „smútku“ Boha z dôvodu trestných činov, ktoré proti nemu hriešnici spáchajú:

Toto „utrpenie“, toto „smútok“ Nebeského Otca alebo Ježiša od jeho Vzostupu, musí byť
chápané analogicky. Netrpia sa pasívne ako u nás, ale naopak slobodne a ochotne
vybrané ako konečné vyjadrenie ich milosrdenstva voči hriešnikom povolaným k obráteniu. Sú iba a
prejav Božej lásky k hriešnikom, lásky, ktorá je suverénne slobodná a bezdôvodná a ktorá nie je
neodvolateľné. " (Celá pravda o Fatime, zväzok I, s. 1311 - 1312)

Tento analogický duchovný význam „smútku“ alebo „utrpenia“ Ježiša v eucharistickom tajomstve je potvrdený slovami Anjela v jeho zjavení v roku 1916 deťom z Fatimy, najmä slovami a príkladom života Francisco Marto. Deti boli pozvané anjelom, aby sa napravili za trestné činy proti eucharistickému Ježišovi a aby ho potešili, ako to môžeme čítať v spomienkach sestry Lucia:

Keď sme tam boli, Anjel sa nám zjavil už tretí krát, držiac v rukách kalich a nad ním hostiteľa, z ktorého padali nejaké kvapky krvi do posvätnej nádoby. Keď opustil kalich a hostiteľa vo vzduchu, Anjel sa pokoril na zemi a trikrát zopakoval túto modlitbu: „„ Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý ... “Potom vstal a vzal si znova kalich a hostiteľ v jeho rukách. Dal mi vojsko a Jacinte a Francisco dal obsah kalicha na pitie a povedal: „Vezmite a pite telo a krv Ježiša Krista, strašne pobúrení nevďačnými mužmi. Opravte ich zločiny a potešte svojho Boha. “ (Fatima vlastnými slovami Lucia. Memoriály sestry Lucia, Fatima 2007, s. 172)

Keď sestra Lucia informovala o treťom zjavení 13. júla 1917, zdôraznila, ako Francisco vnímal Božie tajomstvo a potrebu ho potešiť z dôvodu
dalila
To je 2016. Nemylte ľudí. Azda bol na schôdzi, kde sa dohodli o postupe
Peter(skala)
tu neide o omyl, ale pointu:
Mons.Chovanec zrejme ani netušil že o niekolko rokov bude musieť riešiť sv.prijímanie kvôli COVI19 a tak nemal problem sa vyjadriť v ramci učenia KC.

Dnes už by nevyťahoval učenie Cirkvi, ale len svoju vlastnu interpretaciu.

My však si môžeme z jeho predošleho vynatku z učenia Cirkvi vybrať za poučné to, ako aj sám napísal: zmena sv.prijímania sa môže uskutočniť …More
tu neide o omyl, ale pointu:
Mons.Chovanec zrejme ani netušil že o niekolko rokov bude musieť riešiť sv.prijímanie kvôli COVI19 a tak nemal problem sa vyjadriť v ramci učenia KC.

Dnes už by nevyťahoval učenie Cirkvi, ale len svoju vlastnu interpretaciu.

My však si môžeme z jeho predošleho vynatku z učenia Cirkvi vybrať za poučné to, ako aj sám napísal: zmena sv.prijímania sa môže uskutočniť len ak KBS požiada Svätu Stolicu a to je najdôležitejšie - schváli ...

Dodnes toto neurobila KBS ale to neznamená, že by mala. To znamená, že by mala žiadať Svätu Stolicu o zmenu sv.prijmania a to hyg.lyžicami.

To, že doteraz bez suhlasu Svätej Stolice urobili zmenu nemá opodstatnenie v žiadnom cirkevnom zakone a ešte brania veriacim prijmať do ust?!

Toto je tak velký škandál, že sa nečudujem, prečo o nom nechcu viesť verejnu diskusiu.
Boja sa, žeby sa odhalil ich podvod na veriacich a preto ututlavaju všetko prostrednictvom medii, ked v nich vystupuju len ich nastrčení ludia (klerici a laici) ktorí maju všetko pripravené a len prekrucaju fakty.

Další problem však je aj v tom, že práve tí medialni dezinformatori spolupracuju s nepriatelmi Cirkvi a tí im davaju aj iné inštrukcie, takže v mediach si preto protirečia.
KBS povie niečo, hovorca KBS iné, a v mediach (o.Vitek a spol.) ešte iné...

Preto veriaci su pomýlení, alebo žiju v naivite a nakoniec aby nevideli Pravdu o tom, tak radšej zvalia vinu na tých, čo pravdu odhaluju. Radšej budu zatvarať usta im ako keby sa mali dostať do konfliktu so zapredanými klerikmi
dalila
No. Zažila som si tiež svoje. A dnes som zistila, napr u nás pán farár nevedel o troch príčinách prijatia do úst. Fyzickú a psychologickú vedel, no duchovnú prehliadol. A tak myslím, či takých ktorí to prehliadli nebude viac.
Myslím si, že svätou túžbou po sv.prijimani do úst a modlitbou za kňazov a biskupov urobíme lepšie
Anton Čulen
Peter, pekne si to napísal. Veru, vyzerá to ako keby si už ani nepamätali čo hlásali len zopár rokov dozadu... A ešte sa oháňajú aj hierarchiou v Cirkvi, ktorú majú vo veľkej úcte a sami priznávajú, že konajú svojvoľne a Svätú Stolicu o žiadne povolenie nežiadali. Dobre vedia, že by tam bolo napísané, že normou je prijímanie Eucharistického Krista do úst a na kolenách....
Všemohúci Bože, daj …More
Peter, pekne si to napísal. Veru, vyzerá to ako keby si už ani nepamätali čo hlásali len zopár rokov dozadu... A ešte sa oháňajú aj hierarchiou v Cirkvi, ktorú majú vo veľkej úcte a sami priznávajú, že konajú svojvoľne a Svätú Stolicu o žiadne povolenie nežiadali. Dobre vedia, že by tam bolo napísané, že normou je prijímanie Eucharistického Krista do úst a na kolenách....
Všemohúci Bože, daj nám aj na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska takých biskupov, ako boli sv. Cyril a sv. Metod, čo aj život položili za svoje ovce... Prosíme Ťa pre zásluhy Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ochraňuj Slovenský národ, aby zostal verný Kristovi a Cirkvi.
obyčajná veriaca žena
Áno, treba ich nachytať cez ich vlastné vyjadrenia!
Á propo: dozvedela som sa, že na poslednom zasadnutí KBS väčšina biskupov bola za vrátenie podávania sv. prijímania len do úst, ale tí ostatní to potom nejako zabrzdili!!!
obyčajná veriaca žena
Peter(skala) perfektne vyjadrené! Vytlačiť a nosiť so sebou ako argumentáciu! Len, bohužiaľ, mnohí kňazi neprijmú sebalepšie argumenty. Moja osobná skúsenosť.
A podobné vyjadrenie nám Mons. Chovanec napísal cca pred tromi rokmi, keď sme mali problém s niektorými kňazmi, ktorí nechceli dať sv. prijímanie, keď sme kľačali. Ale, musím pochváliť, samotný biskup s tým nemal problém. Naopak, podal nám …More
Peter(skala) perfektne vyjadrené! Vytlačiť a nosiť so sebou ako argumentáciu! Len, bohužiaľ, mnohí kňazi neprijmú sebalepšie argumenty. Moja osobná skúsenosť.
A podobné vyjadrenie nám Mons. Chovanec napísal cca pred tromi rokmi, keď sme mali problém s niektorými kňazmi, ktorí nechceli dať sv. prijímanie, keď sme kľačali. Ale, musím pochváliť, samotný biskup s tým nemal problém. Naopak, podal nám ho s veľkou úctou! Čo mu slúži ku cti. Ktovie, či by to urobil aj dnes?
One more comment from obyčajná veriaca žena
obyčajná veriaca žena
dalila, musíme aj hovoriť! Veď ako sa inak dozvedia, ze s tým nesúhlasíme?
dalila
Keď bola väčšina, tak by neodsuhlasili, nie?