Clicks2K

ZJ.sv.Ján- Apokalypsa

Zj.sv.Jan -APOKALYPSA
O našich ,posledných časoch nám bolo povedané všetko ,okrem dňa a hodiny :
1.-Pred koncom bude evanjelium ohlasované celému svetu .
2.Potom nastane masový odpad od viery.2listSol.2
Ten nastal. Cez infiltráciu slobodomurárov v RKC kresťanom zmenili kresťanstvo na ekumenizmus a tak namiesto jednej ,úzkej cesty a úzkej brány dnes RKC učí ,že všetky cesty vedú do Božieho kráľovstva ,nech už človek vyznáva čo chce. Pretože to prišlo od cirk.vrchnosti tak 1,5 miliarda katolíkov to prijala a páči sa im ,že tú úzku cestu rozšírili a odstránil úzku bránu ,aby sa mohlo nebo naplniť všetkými sodomistami ,modloslužobníkmi a všetkými ,ktorí odmietli Božieho Syna a jeho evanjelium i jeho obeť na kríži ,lebo ju uznali za nepotrebnú ku svojmu životu a k svojej spáse a ostali v zajatí zlého pri uctievaní svojho rozumu a svojich falošných náboženstiev. Božie slovo ale na rozdiel od RKC stále hovorí ,že v iných náboženstvách niet spásy a vedú do zatratenia, lebo sa neklaňajú Bohu ,ale démonom a ich náukám.1Kor.10:20
3V 2liste Tim.3kap. nám Písmo hovorí ,akí budú ľudia v posledných časoch.
4. v 2List Sol.
- čítame ,že sa nemáme nechať naplašiť, lebo pred antikristom sa najprv zjaví falošný prorok, posadí sa na najvyššie miesto v Božom chráme - cirkevnej hierarchii a bude sa povyšovať nad Boha tým, že bude svojvoľne meniť a popierať Božie pravdy ,ktoré cirkev zachovávala takmer dve tisíc rokov. Bergoglio popiera stvorenie za šesť dní ,lebo Boh vraj nie je kúzelník a uznal satanovu evolučnú teoriu.
Popiera piatu Božiu pravdu o nesmrteľnosti duše a hovorí ,že duše zlých budú anulované. Tým popiera aj večnosť pekla a múk. Káže nehlásať pravú vieru iným, ale rešpektovať falošné učenia iných náboženstiev. Teda neprinášať im svetlo evanjelia ,ale nechávať ich v temnote.
Sodomiu ,ktorá je pred Hospodinom ohavnosťou on vydáva za cnosť. Celá pokoncilová RKC už vyznáva arabského bôžika mesiaca Alláha za spoločného boha kresťanov a moslimov. To je proti prvému Božiemu prikázaniu.
5. Židovská vrchnosť -45 najvýznamnejších rabínov sveta vo februári 2015 oznámila ,že ich mesiáš ,na ktorého čakali dve tisíc rokov a ktorému pripravujú tron svetovlády je už tu. Jemu sa chystajú postaviť Tretí chrám v Jeruzaleme.
O ňom hovorí Písmo ,ako o malom rohu ,mužovi bezohľadnej tváre ,bezzákonnom Amosovi a antikristovi ,ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst pri svojom druhom príchode a o ňom povedal židom: Ja prichádzam v mene Božom a mňa neprijímate. Ale príde iný v mene svojom a toho prijmete.
On bude ústrednou postavou NWO a svetovládcom- univerzálnym náboženským a politickým vodcom sveta. Po tejto „osobnosti“ ,ktorá „zjednotí svet a prinesie mu pokoj a prosperitu“ teraz budú volať všetky takzvané „svetové osobnosti na čele s apostatom Františkom Bergogliom.
Teraz ho predstavia svetu a budú vydávať najprv za mierotvorcu a postupne za pravého mesiáša a Krista za falošného.
Jeho dosadia na vrchol NWO – satanovej svetovlády -panstva antikrista a jemu odovzdajú vládu ostatní panovníci. Bude mu dovolené vládnuť 3,5 roka .Písmo hovorí, že on už nebude zvrhnutý ľudskou rukou ,ale ho zničí sám Pán Ježiš pri svojom druhom príchode, keď príde na oblakoch nebeskej slávy ,so všetkými anjelmi svojej moci súdiť svet a nie tu vytvoriť nejaké nové tisícročné kráľovstvo ,ako si predstavujú bludári a falošní proroci.
6. –Prijatie znamenia pred ktorým varuje kap.13verš 16 ,bez ktorého nik nebude môcť predávať ,ani kupovať ,teda zrušenie hotovosti a očipovanie ľudí je tu a všetci až na malé výnimky ho príjmu ,lebo RKC ich pred tým nevaruje ,ale dokonca im to odporučí tak, ako im odporúča islamizáciu Europy a očkovanie proti „koronavírusu“.

A čo jeden a pol miliardy kresťanov? Tí to znamenie príjmu, tak ako je napísané vZj13:16
O tom, čo čaká tých ,ktorí toto znamenie príjmu hovorí Zj.sv.J. kap.16 verš2 a kap.14.verš9.
V kap.20Zj. čítame ,že pred koncom má byť ešte raz vypustený satan ,aby ukázal silu svojho zvodného bludu a teda aby všetci tí ,ktorí odmietli uveriť v Božieho Syna, ale radšej uverili lži ,boli odsúdení. Boh to dopúšťa ,aby sa oddelilo zrno od pliev.
Svätá Anna Katarína Emmerichová ,ktorej Boh vo videniach ukázal celé umučenie Krista so všetkými podrobnosťami hovorí ,že jej bolo ukázané ,že satan bude vypustený 50-60 rokov pred rokom 2000.Podľa toho čo vidíme sa to už naozaj stalo. Za tých 50 rokov je zrazu všetko naopak. Zlo sa verejne prezentuje ako dobro ,lož je vydávaná za pravdu, zvrátenosti sú ľuďom prezentované ako niečo normálne a tí ,ktorí to nadšene neprijímajú sú nálepkovaní a vystavení posmechu. Tiež obrovský boom technologií slúžiacich na zotročenie ľudí a zničenie Božieho diela je dôsledkom vypustenia satana z jeho tisícročného väzenia.
RKC ,ktorá sa svojou zradou stala babylonskou neviestkou z kap.17Zj.je im v tom nápomocná a svojim postojom dáva veriacim najavo ,že všetko je ok a netreba sa ničoho obávať. Vedie stádo do veľkého ,spoločného satanovho náboženstva new age, pod vládu antikrista. Občas vypustí nejakú tú frázu o pokoji a mieri. Veď svetové elity uznávajúce satana a ich sluhovia politici by nám predsa nechceli zle...

Spoločne pripravujú ľudstvu elektronický koncentrák ,kde bude očipované stádo donútené k absolútnej poslušnosti. Globalisti odštartovali Apokalypsu záplavou imigrantov ,pandémiou koronavírusu a nasledovať bude pád finančného systému. Táto celosvetová kríza je samozrejme celá v ich réžii a majú z nej pripravené východisko- Nový svetový priadok- jednu svetovú vládu, jedno spoločné satanovo náboženstvo nového veku a jednu svetovú menu elektronickú.

Internet je zaplavený falošnými protestantskými ,adventistickými a jehovistickými výkladmi Apokalypsy od rôznych Veithov a Batchelorov a pretože ich vedú talmudisti ,tak všetci označujú za antikrista –takzv. malý roh pápeža. Pápež nie je ten malý roh z proroctiev Písma! Synagoga satanova nepripravuje tron svetovlády pápežovi ,ale falošnému mesiášovi!
V Zj.sv.J aj v Danielovom proroctve je antikrist označený ako malý roh ,ktorému odovzdajú moc a vládu svetskí panovníci.
Diabol je Božia opica a napodobňuje všetko Božie. Tak,ako sv. Ján Krstiteľ pripravil cestu Kristovi ,tak pápež apostata- falošný prorok v Božom chráme pripravuje cestu antikristovi , aby ho stádo prijalo.
Bergoglio nie je antikrist ,ale len falošný prorok o ktorom Biblia hovorí ,že sa posadí v Božom chráme a bude sa protiviť Bohu a povyšovať nad ním dané prikázania. Bergoglio nie je ani Peter Rímsky posledný 112 pápež z Malachiášovho proroctva, lebo Malachiaš hovorí ,že Peter Rímsky bude pásť Božie stádo v časoch najväčšieho súženia ,teda bude dobrým pastierom! Bergoglio sa sám označuje len za „Rímskeho biskupa“Viacerí svätí nám o falošnom prorokovi predpovedali ,že bude Rímskym biskupom.(Viac v diele Franza Spiraga –„Antikrist“)
Písmo nám v 2L.Sol. hovorí ,že až potom sa zjaví ten zločinec ,ktorého Pán zahubí dychom svojich úst. Rabínmi ohlásený židovský mesiáš je ten malý roh zo ZJ.sv.
Štvrté zviera:
Štvrté zviera a štvrté posledné kráľovstvo z Danielovho proroctva ,ktoré bude odlišné od všetkých predošlých ,ktoré bude všetko drúzgať a ostatok pošliape nohami je synagogou satana ovládané anglo-americké impérium, spolu so všetkými tými tajnými aj oficiálnymi spolkami ako EU ,NATO ,OSN ,Trilaterálna komisia ,CFR atď. a prisluhovačmi a médiami, ktoré ženú stádo do NWO -panstva antikrista. Čo neovládli lsťou, cez zapredaných politikov ako Europu ,to ovládli a zničili silou, rozdrvili a pošliapali.
Líbya ,Irák ,Syria ,Afgánistán ,Ukrajina...
. V Zj. sv.Jana je táto sila ,toto zviera , pomenovaná ako Morská šelma.
Zemská šelma:

Zemská šelma je osoba antikrista, falošného mesiáša ,ktorý príde so všetkou mocou satana a falošnými zázrakmi a ktorému svetskí panovníci odovzdajú tron svetovlády.
V kap.17Zj.svJ je RKC – označená ako žena-neviestka- ,ktorá smilní s kráľmi zeme - to je kolaboruje, spolupracuje so svetskými vládcami a pomáha im zotročiť ľudstvo -vytvoriť jednu vládu ,jednu menu a jedno spoločné satanistické náboženstvo ,veľký Babylon náboženstiev ,v ktorom si každý verí čomu chce, ale kde budú nakoniec všetci prinútení uctievať falošného mesiáša a prijať jeho znamenie.
Správanie tejto organizácie- neviestky RKC počas tohto zotročovania a satanizácie národov opisuje kap.18 :“Lebo v srdci si hovorí ,sedím si ako kráľovná ,vdova nie som a smútok neuzriem“. O treste za svoju zradu, za to že pred plánmi Božieho nepriateľa ľudstvo nevarovala ,ale mu ho pomáhala zotročiť hovorí Zj.svJ kap.17 verš 15až 18.
Tak je to naplánované aj v Protokoloch židovských mudrcov.Väčšina kresťanov je k tomu všetkému ľahostajná a hovoria ,že veď za to sa budú zodpovedať oni –cirkevná vrchnosť. Písmo ale hovorí ,že „kam ide pastier ,tam idú aj ovce“ Ak ovce nasledujú zlého pastiera a falošného proroka, tak skončia s ním.
Preto nás kresťanov Písmo vyzýva "Vyjdite ľud môj z neho ,aby ste neboli účastní na jeho hriechoch a aby sa vám neušlo z jeho rán ,lebo jeho hriechy siahajú až do nebies"

Ladislav Bajza
Dajte si pozor ,aby vás nikto ,nijakým spôsobom nezviedol. Lebo mnohí veria falošným teoriám o období pokoja v dnešných časoch odpadu od viery a časoch antikrista. Je to diablov podvod ,lebo takéto obdobie pokoja bude sľubovať práve falošný mesiáš - antikrist a všetci ,ktorí šíria takéto teorie Soud národů – (2020) mu tým pripravujú cestu.
Tí,ktorí takýmto teoriám uveria si budú myslieť ,že už …More
Dajte si pozor ,aby vás nikto ,nijakým spôsobom nezviedol. Lebo mnohí veria falošným teoriám o období pokoja v dnešných časoch odpadu od viery a časoch antikrista. Je to diablov podvod ,lebo takéto obdobie pokoja bude sľubovať práve falošný mesiáš - antikrist a všetci ,ktorí šíria takéto teorie Soud národů – (2020) mu tým pripravujú cestu.
Tí,ktorí takýmto teoriám uveria si budú myslieť ,že už to prichádza ,pritom to bude diablov podvod.
b8111
Informace od Bl. A. K. Emerichové ohledně 1000 let nejsou v souladu s oficiálním učením ŘKC /jak před 2 V.K., tak i po něm/, rovněž nejsou v souladu se Sv. písmem. Je to falešné svědectví , rozhodně né od Boha. Viz. Satan bude spoután až po 2 příchodu J. Krista na tuto zem, tato událost spustí období1000 let.
Ladislav Bajza
b8111- Bludári nechápu ,že satanova moc bola podlomená a bol spútaný práve pri Kristovej vykupiteľskej smrti na kríži. Pán Ježiš to potvrdil slovami: "Teraz sa koná súd nad týmto svetom ,teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von".
Kam?! Von ,do žalára tmy na "tisíc rokov" .A tak to Pán Ježiš zjavil aj Anne Kataríne Emmerichovej.
Písmo nehovorí či bol satan vyhodený a spútaný na jeden ,alebo viac…More
b8111- Bludári nechápu ,že satanova moc bola podlomená a bol spútaný práve pri Kristovej vykupiteľskej smrti na kríži. Pán Ježiš to potvrdil slovami: "Teraz sa koná súd nad týmto svetom ,teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von".
Kam?! Von ,do žalára tmy na "tisíc rokov" .A tak to Pán Ježiš zjavil aj Anne Kataríne Emmerichovej.
Písmo nehovorí či bol satan vyhodený a spútaný na jeden ,alebo viac tisíc rokov.
Ale my vieme ,že bol spútaný ,aby sa splnili Kristove slová a Jeho evanjelium sa rozšírilo po celej zemi.To sa za uplynulých 2000 rokov aj stalo.Pred koncom dejín spásy Božie slovo predpovedá ,že bude vypustený na krátky čas. Aj to sa stalo ,presne ako bolo ukázané Emmerichovej. Svoju moc nám ukazuje každý deň.
Satanova moc bola podlomená práve tým ,že náš Pán zaplatil výkupné za dedičný hriech i naše hriechy a satana spútali anjeli práve pri Kristovom slávnostnom zostúpení do najhlbších končín zeme. Tak to učila aj RKC. Neviem o tom ,že by po koncile sama prijala tento blud milenarizmu za svoje učenie. To je len tvoja drzá lož a diablov podvod ,cez ktorý dáva ľudom falošné nádeje!
b8111
Laďo, mnoho Tvých příspěvků se mi líbí. Ale toto nemohu přijmout. Na které období, chceš napasovat těch 1000 let / délka je jasně určena Sv. písmem /, když jsme zde přes 2000 roků? V každé době i přes hlásání evangelia, lze vidět obrovské působení satana. To bych si opravdu rád poslechl první křesťany, co byli vražděni v arénách, upalováni, atd., jaký mají názor na to, že byl satan "SVÁZÁN".More
Laďo, mnoho Tvých příspěvků se mi líbí. Ale toto nemohu přijmout. Na které období, chceš napasovat těch 1000 let / délka je jasně určena Sv. písmem /, když jsme zde přes 2000 roků? V každé době i přes hlásání evangelia, lze vidět obrovské působení satana. To bych si opravdu rád poslechl první křesťany, co byli vražděni v arénách, upalováni, atd., jaký mají názor na to, že byl satan "SVÁZÁN". Za další, ukaž mi, kde církev oficiálně učila to, co zde hlásáš ohledně těch 1000 let, tak jak to podává A. K. Emmerichová. Mám na mysli katechismus, atd..... Ne, nějaké schválení biskupské, to Ti mohu najít několik knih takto schválených ohledně 1000 letého období, ale každá si bude protiřečit.
Vždyť první proces jejího blahořečení začal v roce 1892, ale byl přerušen hlavně kvůli podezření, že Clemens Brentan upravil některé pasáže, jejichž autorství bylo připisováno Anně Kateřině Emmerichové. Proces byl přerušen v roce 1928, ale v roce 1973 byl znovu obnoven a definitivně završen v roce 2004. Komise prohlásila, že blahořečení se týká pouze svatosti její osoby a nikoli věrohodnosti Brentanových knih, ačkoli tyto byly prohlášeny za prosté dogmatických omylů a doporučené ke čtení.[zdroj?] 3. října 2004 byla Anna Kateřina Emmerichová blahořečena papežem Janem Pavlem II. cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Kateřina_E…
Ladislav Bajza
b8111 - Už som to tu v diskusii vysvetlil zabe ,ktorá verí takým nezmyslom už dlho a tiež ľubici ,ktorá tu pridala vízie Valtorty o "periode pokoja" po porazení antikrista. Tam si to prečítaj.
BernadettaJaMalinka
Drak - Satan Lucifer je sputnany na "tisíc" rokov (=dlhý čas) a hodený do podsvetia. Niektorí starší vykladaci si to vysvetľovali o tisícročnom zemskom raji. Viacerí pritom upadli do bluzniveho rojčenia a povymyslali si možné i nemožné veci (tzv. Chiliasti - tisícročnici). Ale pravdepodobnejší je výklad sv. Hieronima a sv. Augustina a mnohých katolíckych vedcov, že týchto tisíc rokov označuje …More
Drak - Satan Lucifer je sputnany na "tisíc" rokov (=dlhý čas) a hodený do podsvetia. Niektorí starší vykladaci si to vysvetľovali o tisícročnom zemskom raji. Viacerí pritom upadli do bluzniveho rojčenia a povymyslali si možné i nemožné veci (tzv. Chiliasti - tisícročnici). Ale pravdepodobnejší je výklad sv. Hieronima a sv. Augustina a mnohých katolíckych vedcov, že týchto tisíc rokov označuje celé obdobie kresťanských dejín. Satanova moc bola Kristovym víťazstvom podlomena a sputnana, takže nemôže plno rozvinúť a uplatniť svoje zvody a šaľby. /Zjv20,1-3/

Istý čas pred koncom.sveta Boh dovolil Satanovi aby ešte raz voľne ukázal svoju moc a svoj klam. Je to tzv. obdobie Antikrista (2sol2,3-12). Satan shromazdi bezboznych nepriateľov Krista a Cirkvi (národ Magog pod kniežaťom Gogom, Že 38,39) a povedie ich proti nim. Oblahnu sväté mesto (= Jeruzalem ako obraz Cirkvi) ale oheň Božieho hnevu (=pekelný oheň) ich pohltí. A Satan bude s konečnou platnosťou odsúdený a zatrateny na večné veky. /Zjv20, 7-10/

Poznámky k týmto versom z katolíckeho svätého písma z r. 1947
BernadettaJaMalinka
@zaba precitaj si toto vyššie ako vysvetľuje tie verše v zjv 20 katolícka cirkev.
Roberto 55
Mesias bol slubeny este Adamovi a Eve. potom praotcovi Abrahamovi, teda nie 2000 rokov ale uz cez xy rokov a zidia-neskor talmudisti uz cakaju na prichod anciasa, kedze Pana Jezisa - praveho Spasitela odmietli.
Vysvetlovanie Apokalypsy nie je jednoduche a to co tu pise mr.Bajza nie je pravdive -dosadzuje si tam svoje udaje=osoby a obsadenie ako v nejakom filme...a tiez miesta cinu.
Mnohi, ktori …More
Mesias bol slubeny este Adamovi a Eve. potom praotcovi Abrahamovi, teda nie 2000 rokov ale uz cez xy rokov a zidia-neskor talmudisti uz cakaju na prichod anciasa, kedze Pana Jezisa - praveho Spasitela odmietli.
Vysvetlovanie Apokalypsy nie je jednoduche a to co tu pise mr.Bajza nie je pravdive -dosadzuje si tam svoje udaje=osoby a obsadenie ako v nejakom filme...a tiez miesta cinu.
Mnohi, ktori sa vyznaju hovoria, ze najprv bude varovanie - t.j. Pan Boh nam ukaze nasu dusu ako ju vidi ON, potom, (kedze vacsina ludi to bude negovat) prevychova-aby si svet uvedomil, kto je Pan , teda nieco ako 3 dni tmy alebo 3 sv. vojna, potom triumf Neposkvrneneho Srdca Panny Marie (po zasvateni Ruska) a nejake obdobie pokoja s dobrym papezom a vladcom-monarchom, potom prichod Anciasa a po nejakych par rokoch Posledny sud...
Ladislav Bajza
Roberto- "Mnohi, ktori sa vyznaju hovoria, ze najprv bude varovanie"
To je čo za argument? To sú len falošné predstavy blúdiacich.tieto falošné nádeje majú práve z tých falošných "posolstiev a varovaní" ,ktorými to tu bludári denne zahlcujú.
Dolož to slovami Písma!
ľubica
Ladislav, Roberto,chystám sa prečítať toto od M Valtorty APOKALYPSA, pdf, zrejme sa tam viac dočítame... nehádajte sa, budme radi že máme k dispozícii toto dielo
Roberto 55
Varovanie je akt Bozieho milosrdenstva, aby nikto nemohol povedat, ze Pan je nemilosrdny...Teda sanca pre kazdeho aby sa mohol zmenit, potom trest ci mala ocista sveta a urcity triumf Cirkvi po utrpeni. atd.
Ladislav Bajza
ľubica - Tieto vízie ,ako od Valtorty máme vždy posudzovať vo svetle Písma.

"Keď bude Antikrist porazený, príde perióda mieru," Antikrist už nebude porazený ľudskou rukou ,ale ho zabije sám Pán Ježiš ,pri svojom druhom príchode, 2Sol.2kap a príde so všetkou slávou a so všetkými anjelmi svojej moci a uvidí ho každé oko ,aj tí ,čo ho prebodli!!! Nepríde tu nastoliť žiadnu "perriodu pokoja" ,ale …More
ľubica - Tieto vízie ,ako od Valtorty máme vždy posudzovať vo svetle Písma.

"Keď bude Antikrist porazený, príde perióda mieru," Antikrist už nebude porazený ľudskou rukou ,ale ho zabije sám Pán Ježiš ,pri svojom druhom príchode, 2Sol.2kap a príde so všetkou slávou a so všetkými anjelmi svojej moci a uvidí ho každé oko ,aj tí ,čo ho prebodli!!! Nepríde tu nastoliť žiadnu "perriodu pokoja" ,ale súdiť svet!!! Kde v Božom slove slove máte napísané ,že po porazení antikrista príde "perioda pokoja"?
Roberto- Ty si najprv prečítaj všetky časti Písma ,ktoré sa týkajú obdobia antikrista a skús nájsť ,kde je prisľub takého varovania ,o ktorom vás tu toľko fantazíruje?
Nikde! Varovaní ste mali dosť .Máte Božie ,ale keď neveríte Jemu ,tak neuveríte ,ani keď sa to bude diať. Ako nevidíte ani teraz.
Pavol IV
Roberto 55 Varovanie je akt Bozieho milosrdenstva, aby nikto nemohol povedat, ze Pan je nemilosrdny...
Mily Roberto, absolutne nerozumiem tvojej logike. Teda to tvoje VAROVANIE ma byt sancou pre kazdeho, aby sa mohol zmenit? Teda ti co zomreli doteraz, alebo ti co zomru do uskutocnenia VAROVANIA logicky tuto sancu nedostali, teda sa zmenit nemohli!!! Nedostali ucast na akte Bozieho milosrden…More
Roberto 55 Varovanie je akt Bozieho milosrdenstva, aby nikto nemohol povedat, ze Pan je nemilosrdny...
Mily Roberto, absolutne nerozumiem tvojej logike. Teda to tvoje VAROVANIE ma byt sancou pre kazdeho, aby sa mohol zmenit? Teda ti co zomreli doteraz, alebo ti co zomru do uskutocnenia VAROVANIA logicky tuto sancu nedostali, teda sa zmenit nemohli!!! Nedostali ucast na akte Bozieho milosrdenstva. Ku vsetkym tymto, Pan nebol milosrdny, pretoze im nedal sancu zmenit sa a zomreli vo svojich hriechoch.
To tvoje VAROVANIE nie je nicim inym iba loz satana! Ma sluzit k tomu, aby odradzalo ludi od pokania a nahovaralo im, aby este pockali, vsak pri tvojom VAROVANI to celkom iste urobia a vsetci sa zmenia!
To tvoje VAROVANIE je popieranie dokonalosti Obety Jezisa Krista a nekonecneho Milosrdenstva Nebeskeho Otca!
Aky iny a vecsi dokaz Lasky a Milosrdenstva nasho Nebeskeho Otca k nam ludom ma byt, ak nie to, ze poslal na svet svojho jednorodeneho Syna, aby nik kto v neho uveri nezahynul, ale aby mal Vecny Zivot???
Teda jedinou sancou pre kazdeho, aby sa mohol zmenit je: UVERIT v Jezisa, cinit uprimne pokanie a znovu sa narodit z Ducha a Pravdy!
A ty mily Roberto si uvedom, komu vlastne sluzis, siriac tieto satanove lzi. Maj na pameti, ze nikto nevie, kedy si ho Pan povola, aby si to stihol sa ZMENIT a zachranit pre vecnost. To ti uprimne zo srdca prajem a prosim Nebaskeho Otca o tuto Milost , nielen pre teba, ale aj pre mnohych...
Roberto 55
Je to jednoduche. Pozri sa v akom stave je ludstvo. Nie je to z mojej hlavy to varovanie.
Kazdy kym zije ma sancu sa zmenit aj bez varovania. Prave preto, ze Pan Boh nechce aby boli ludia zatrateni, kedze vela ludi umrie pocas trestu, tak nas predtym varuje. Tu sa vsak hovori o Bozom treste za prilis mnoho hriechov, nieco ako Sodoma a Gomora. Teda predtym nez Pan Boh dopusti nejaky trest teraz, …More
Je to jednoduche. Pozri sa v akom stave je ludstvo. Nie je to z mojej hlavy to varovanie.
Kazdy kym zije ma sancu sa zmenit aj bez varovania. Prave preto, ze Pan Boh nechce aby boli ludia zatrateni, kedze vela ludi umrie pocas trestu, tak nas predtym varuje. Tu sa vsak hovori o Bozom treste za prilis mnoho hriechov, nieco ako Sodoma a Gomora. Teda predtym nez Pan Boh dopusti nejaky trest teraz, tak pride predtym varovanie nejaky znak na nebi + kazdy dostane milost od Pana Boha v tom zmysle aby videl v akom stave je jeho dusa-teda ako nas vidi Pan Boh (nie ako sa vidime my sami) a nasledne pride uz len trest...
Pavol IV
Roberto 55 Ako mozes verit takymto nezmyslom a Evanieliu neveris??? Keby si totiz veril Evanieliu, bolo by ti jasne,ze 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Tam je!‘ — neverte!…More
Roberto 55 Ako mozes verit takymto nezmyslom a Evanieliu neveris??? Keby si totiz veril Evanieliu, bolo by ti jasne,ze 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Tam je!‘ — neverte! 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených. Mt;24;
A ti, co neveria tomuto slovu, ale veria nezmyslom ako VAROVANIE a budu cakat, kedy uz konecne uvidia svoje hriechy, ako ich vidi Pan Boh, zomru vo svojich hriechoch. Pretoze neverili Jezisovi a jeho prislubeniam.
Roberto 55
Mily Pavol IV, Ja som nikde nepovedal, ze neverim evanjeliu Pana Jezisa. Samozrejme , ze verim vsetkemu, ale niektore casti evanjelia su stale tajomstvo, tam patri aj Apokalypsa sv. Jana apostola. Laici si to vysvetluju ako sa im paci a ani teologovia v tom nemaju jasno, lebo je to tajomstvo. Podla urcitych znakov sa da nieco predpokladat, ale ani to naisto. To co ja hovorim je zo zjavenia …More
Mily Pavol IV, Ja som nikde nepovedal, ze neverim evanjeliu Pana Jezisa. Samozrejme , ze verim vsetkemu, ale niektore casti evanjelia su stale tajomstvo, tam patri aj Apokalypsa sv. Jana apostola. Laici si to vysvetluju ako sa im paci a ani teologovia v tom nemaju jasno, lebo je to tajomstvo. Podla urcitych znakov sa da nieco predpokladat, ale ani to naisto. To co ja hovorim je zo zjavenia roznych svatych o poslednych casoch. Duch Svaty pracuje a bude pracovat stale a skrze niektore vyvolene duse zvestuje co sa udeje ak... sa ludia nepolepsia a my ludia nie sme lepsi, skor sa vsetko zhorsuje, iba hlupak to nevidi. (nehovorim o tebe).
Kdesi sa mi zapatrosila knizka od isteho pana Birch-a, (katolika) ktory sa venoval tejto problematike asi 12 rokov a napisal celkom hrubu knihu s cirkevnym schvalenim, kde zhrnul vsetky cirkvou schvalene zjavenia, najma o poslednych casoch. Ked ju najdem dam ti presnu citaciu...
Roberto 55
Nasiel som to:Trial, Tribulation & Triumph: Before, During, and After Antichrist

by Desmond A. Birch (Author)
Pavol IV
Toto citanie je urcene pre tych, ktori sa nazdavaju, ze drviva vecsina knazov a prelatov budu oslavovat Boha v jeho Kralovstve.

Svätá Veronika Giuliani VARUJE kňazov pred PEKLOM
www.lifenews.sk/content/svätá-veronika-…
F.L.Věk
SLUŽEBNÍCI SATANA - VIZIONÁŘI Z MEDJUGORJE -www.marcocorvaglia.com/medjugorje-en/and-so-it-was-t…
Ladislav Bajza
Aj títo sú oklamaní démonom,ktorý sa im zjavuje ako anjel svetla a vodí ich za nos: 15.6.2020 posolstvo Kráľovnej Pomoci
F.L.Věk
Přesně tak, já ovšem nemohu evangelizovat, jelikož Peter /Skala/ mně hrdinně zablokoval. Ano, klam démonů je velmi sofistikovaný a bez skutečného Krista jej nemáme šanci prozkoumat. Zkoumejte duchy, ale vždy v Kristu, ne vlastními domněnkami a tendencemi přirozenosti.
Dana22
Satan,vyhnaný z neba,používa svoj rozum a danosti na boj proti BOHU a ľudstvu.

Jednou z najohavnejších ukážok boja satana proti katolíkom bola Francúzska revolúcia.
Slobodomurári ukázali komu slúžia.

www.euportal.cz/Articles/7674-francuzska…

sites.google.com/…/zlociny-organiz…

1793
Väčšine ateistov slovo Vendée nič nevraví. A malo by. Onoho času, v roku 1793 tu došlo k masakru obyvateľstva…More
Satan,vyhnaný z neba,používa svoj rozum a danosti na boj proti BOHU a ľudstvu.

Jednou z najohavnejších ukážok boja satana proti katolíkom bola Francúzska revolúcia.
Slobodomurári ukázali komu slúžia.

www.euportal.cz/Articles/7674-francuzska…

sites.google.com/…/zlociny-organiz…

1793
Väčšine ateistov slovo Vendée nič nevraví. A malo by. Onoho času, v roku 1793 tu došlo k masakru obyvateľstva, žien a detí. Podľa dobových záznamov boli tehotným ženám rozpárané bruchá a deti nabodnuté na bajonety. Tieto udalosti viedli k občianskej vojne, počet obetí ktorej niekoľkonásobne prevyšuje počty obetí Inkvizície za poltisícročie.Tak nejako začala vo Francúzsku občianska vojna, ktorá si vyžiadala aj s následnými dobyvačnými vojnami milióny ľudských životov.
Čo na to ateisti?
Po porážke katolíckej sedliackej armády katolícke oddiely zaplavili mesto Saint-Florent. Umierajúci katolícky veliteľ nariadil ušetriť asi 5000 zajatých republikánskych vojakov. Republikáni však túto veľkorysosť neopätovali. Spolu s mužmi povraždili aj ženy a deti nechali udupať pod konskými kopytami. V
Nantes a Angree v snahe šetriť pušným prachom zajatcov topili v Loire. Osvietenstvo prišlo aj s "republikánskymi svadbami": Zviazaný pár muža a ženy utopili spolu.

Iný zdroj uvádza, citujem:
V
decembri 1793 bolo 484 osôb postrieľaných kartáčmi. V Lyone tiekla krv potokmi, v Nantes dal Carrier utopiť v Loire 228 osôb. Kňazi a ženy bývali pri tom nahí priväzovaní k sebe a hádzaní do vody - nazývalo sa to republikánske manželstvo. Matky sa museli dívať na masakrovanie svojich synov a k tomu všetkému hrala hudba.
Viac tu.
>

1793, Notre Dame, Chrám rozumu

2. brumaira II roku (10. novembra 1793) priviedli v sprievode municipálnych úradníkov do katedrály Notre Dame prostitútku Candeilliu oblečenú do priesvitného flóru s jakobínskou čiapkou na hlave, čoby stelesnenie boha rozumu, postavili ju na oltár, pod nohami mala kríž, v ruke zástavu, incenzovali ju kadidlom, pri čom ona spievala hymnus na slobodu od Cheniera z Gossatu. Táto ohavná modloslužba sa mala konávať pravidelne a zaviesť aj do iných kostolov, čo sa z mohutnými pitkami, tancami a inými nehanebnosťami dialo. Pôvodcom tohto teátru bol pofrancúzštený Nemec Anacharis Cloots a veľmi sa tým dotkol Robespierrovej márnivosti, ktorý vtedy už fakticky bol diktátorom. Vyslovil nad tým svoju nevôľu, čo proti nemu spojilo opozíciu. Aby predišiel problémom, nechal Clootsa, bývalého arcibiskupa Gobeta aj s prívržencami zatknúť a 24. marca 1794 popraviť.
Zdroj:
Francúzkarevolúcia, vraždy katolíkov, prostitútka v Notre Dame. Matky sa museli pozerať na masakrovanie svojich detí. (Chronoógia udalostí) >
Dana22
Francúzska revolúcia a vraždy katolíkov

Revolučná doba si vyžiadala vo Francúzku zrovnateľný počet obetí ako Prvá svetová vojna, t.j. asi jeden milión.

Zdroj: http://www.obcinst.cz/cs/VENDEE-A-JEJI-BOJ-c933/ ,

www.katopedia.cz/index.php

www.euportal.cz/Articles/815-genocida-ve…

Kresťanstvo bolo nahradené ateistickým kultom rozumu a kultom Najvyššej bytosti. Tieto zaviedol sám Robespierr
More
Francúzska revolúcia a vraždy katolíkov

Revolučná doba si vyžiadala vo Francúzku zrovnateľný počet obetí ako Prvá svetová vojna, t.j. asi jeden milión.

Zdroj: http://www.obcinst.cz/cs/VENDEE-A-JEJI-BOJ-c933/ ,

www.katopedia.cz/index.php

www.euportal.cz/Articles/815-genocida-ve…

Kresťanstvo bolo nahradené ateistickým kultom rozumu a kultom Najvyššej bytosti. Tieto zaviedol sám Robespierr
Boli zakázané náboženské kresťanské procesie, zvonenie na zvonoch a vystavovanie krížov ( aká to zhoda s dnešnými liberálmi ! ).
Pavol IV
Dana22 Sice poucny exkurz do dejin padleho Francuzka, ale nechapem, aky to ma suvis s Apokalypsou sv. Jana. Co si vlastne sledovala uverejnenim popisu niektorych ohavnosti, ktore sa diali vo Fran, revolucii.
Keby si chcela opisat vsetko, coho je clovek schopny vykonat svojim bliznym v ramci dejin ludstva, musela by si si uvedomit, aky je clovek vo svojej podstate skazeny.
Dana22
Takto to súvisí.
Ktosi tu vyťahuje ako kladivo na katolíkov vytrhnutú vetu zo Zjavenia sv. Jána.
Z nevesty Pána Ježiša -svätej cirkvi katolíckej,tu chcú robiť prostitútku-neviestku.
Je to krok v boji proti katolíkom.
Druhý krok ...ani si to nechcem predstaviť.
Zjavenie napísal sv. Ján pred 2000 rokmi.
Zjavenie sv. Jána,ako to môžeš čítať v poznámkach k textu,sa týka obdobia 2000 rokov.
V týchto …More
Takto to súvisí.
Ktosi tu vyťahuje ako kladivo na katolíkov vytrhnutú vetu zo Zjavenia sv. Jána.
Z nevesty Pána Ježiša -svätej cirkvi katolíckej,tu chcú robiť prostitútku-neviestku.
Je to krok v boji proti katolíkom.
Druhý krok ...ani si to nechcem predstaviť.
Zjavenie napísal sv. Ján pred 2000 rokmi.
Zjavenie sv. Jána,ako to môžeš čítať v poznámkach k textu,sa týka obdobia 2000 rokov.
V týchto časoch sa iste našlo dosť ľudí,ktorí boli schopní zo zištných dôvodov slúžiť ZLU.
Katolícka cirkev prešla za tú dobu krutým prenasledovaním.V každom storočí.
Francúzska revolúcia bola z pohľadu tisícročí nie tak dávno.
Niečo viac ako pred 200 rokmi.
Tí utýraní nevinní ľudia si zaslúžia honor,nie urážky.
Neviestka?
Veď vyznávame:"Verím v jednu svätú všeobecnú apoštolskú cirkev..."
Ja neverím v žiadnu neviestku.
Napriek tomu katolíci zostali cirkvi verní...a prenasledovaní.
A tak je to aj dnes.
Ladislav Bajza
Dana22- "Ktosi tu vyťahuje ako kladivo na katolíkov vytrhnutú vetu zo Zjavenia sv. Jána."
Keď sa ťa opýtam ,čo je vytrhnuté z kontextu a ako je to správne ,s kontextom,tak odpoveď od teba nedostanem.
Tak isto od teba nejde dostať odpoveď na otázku kto je tá neviestka z kap.17Zj ,ak nie RKC? Len sa snažíš zahmliť pravdu ,ako všetci služobníci zlého. Ak neodpovieš ako je s tým kontextom a kto je …More
Dana22- "Ktosi tu vyťahuje ako kladivo na katolíkov vytrhnutú vetu zo Zjavenia sv. Jána."
Keď sa ťa opýtam ,čo je vytrhnuté z kontextu a ako je to správne ,s kontextom,tak odpoveď od teba nedostanem.
Tak isto od teba nejde dostať odpoveď na otázku kto je tá neviestka z kap.17Zj ,ak nie RKC? Len sa snažíš zahmliť pravdu ,ako všetci služobníci zlého. Ak neodpovieš ako je s tým kontextom a kto je teda tá neviestka ,tak ti budem to tvoje krútenie mazať.
ľubica
Pavol IV.: nechapem, aky to ma suvis s Apokalypsou sv. Jana
---------------------------
ako sa tak možete pýtať? Ano tie zverstva majú veľký súvis s Zjv. sv. Jána.... čo myslíte to odmietnutie čipizácie a dalších vecí hlavne v duchovnej oblasti, keď vlastní pôjdu proti vlastným, v rádoch, v kňazstve, v komunitách, v rodinách....každý bude proti každému..... ste si istý že to vydržíte? to prena…More
Pavol IV.: nechapem, aky to ma suvis s Apokalypsou sv. Jana
---------------------------
ako sa tak možete pýtať? Ano tie zverstva majú veľký súvis s Zjv. sv. Jána.... čo myslíte to odmietnutie čipizácie a dalších vecí hlavne v duchovnej oblasti, keď vlastní pôjdu proti vlastným, v rádoch, v kňazstve, v komunitách, v rodinách....každý bude proti každému..... ste si istý že to vydržíte? to prenasledovania až po kosť?
Ladislav Bajza
ľubica- Danna 22 - to tu vložila s úmyslom hodiť tú 17kap.Zj na slobodomurárov. Sama používa ich manipulácie- napíše ,že je to vytrhnuté z kontextu. Takto obhajujú títo ekumenisti - krsniatka slobodomurárov aj bludy Bezáka a Kuffu.
Ale ešte nikto od nich nedostal odpoveď a vysvetlenie ako je to teda správne a v kontexte :) Argumenty nemajú ,tak si pomôžu takto. Stačí výkrik,že je to vytrhnuté z …More
ľubica- Danna 22 - to tu vložila s úmyslom hodiť tú 17kap.Zj na slobodomurárov. Sama používa ich manipulácie- napíše ,že je to vytrhnuté z kontextu. Takto obhajujú títo ekumenisti - krsniatka slobodomurárov aj bludy Bezáka a Kuffu.
Ale ešte nikto od nich nedostal odpoveď a vysvetlenie ako je to teda správne a v kontexte :) Argumenty nemajú ,tak si pomôžu takto. Stačí výkrik,že je to vytrhnuté z kontextu. Ani odpoveď kto je teda tá neviestka :)
Vyzerá to ,že ju birmoval sám Bergoglio.
Dudko
Ladislav Bajza
A na základe čoho si presvedčený, že tá Smilnica zo Zjavenia je práve katolícka cirkev? Prečo nie skôr tí, ktorí Cirkev prenasledujú a majú ruky od krvi mučeníkov?
6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov.

...a ešte - myslíš si že RKC vládne nad svetovou politikou a určuje kurz?
18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme
F.L.Věk
Je to vše jednoduché, buď jste odevzdali život Kristu a musíte počítat i s možností, že prostě na této zemi zabijí vaše tělo, anebo budete pořád ustrašeně těkat odkud přijde pomoc. Snad od vědců? Z tv? Z nějaké církve? Ne , jenom od Krista. Jste připraveni položit svůj život pro Krista? Nebo ne? Nic mezi tím není a žádná třetí cesta neexistuje.
Pavol IV
ľubica Mila lubica, ak sa budem spoliehat iba sam na seba a svoje sily, som si celkom isty, ze to NEVYDRZIM !!! Prave preto cela moja nadej a istota je ukotvena v prislube, ktory nam nas spasitel zanechal. A na zaklade viery v Jezisa a jeho prislubu som si isty, ze vdaka jeho Milosti VYDRZIM !!! Aj keby som mal patrit medzi tych usmtenych.
7 Opýtali sa ho: „Učiteľ, kedy to bude? Aké bude …More
ľubica Mila lubica, ak sa budem spoliehat iba sam na seba a svoje sily, som si celkom isty, ze to NEVYDRZIM !!! Prave preto cela moja nadej a istota je ukotvena v prislube, ktory nam nas spasitel zanechal. A na zaklade viery v Jezisa a jeho prislubu som si isty, ze vdaka jeho Milosti VYDRZIM !!! Aj keby som mal patrit medzi tych usmtenych.
7 Opýtali sa ho: „Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ 8 On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť: ‚Ja som!‘ a ‚Ten čas je už blízko!‘, no nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To vám bude príležitosťou na svedectvo. 14 Zaumieňte si teda, že sa nebudete dopredu pripravovať, ako sa brániť. 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 19 Ak vytrváte, získate život.
Ladislav Bajza
Dudko,dudko - Ján by sa nebol zadivil ,keby to boli tí ,čo cirkev prenasledujú :)
Opis jej vzhľadu je nezameniteľný.Slobodomurári majú čierne obleky a modré zástery s uholníkmi a kružidlami.Purpur a šarlát nie je ich odevom :)
Nie sú to svetskí panovníci ,ale žena ,ktorá s nimi smilní -kolaboruje. A že RKC s nimi kolaboruje dnes nevidí len ten ,kto si úmyselne zatvára oči :)
A to mesto ? A

kosi …More
Dudko,dudko - Ján by sa nebol zadivil ,keby to boli tí ,čo cirkev prenasledujú :)
Opis jej vzhľadu je nezameniteľný.Slobodomurári majú čierne obleky a modré zástery s uholníkmi a kružidlami.Purpur a šarlát nie je ich odevom :)
Nie sú to svetskí panovníci ,ale žena ,ktorá s nimi smilní -kolaboruje. A že RKC s nimi kolaboruje dnes nevidí len ten ,kto si úmyselne zatvára oči :)
A to mesto ? A

kosi si si pozabudol ,že je štyroch pahorkoch :) A to je Rím :)
Prava: nie na štyroch pahorkoch ,ale na siedmych.
Ladislav Bajza
Prosím vás ,vysvetlite niekto tej ekumenickej Dane 22 ,že pokiaľ mi neodpovie na otázky kto je tá neviestka a ako je to správne s kontextom,tak jej komenty od veci budem mazať stále.
Dudko
Áno, to oblečenie Smilnice má vskutku kráľovskú, panovnícku farbu; čo na tom že politici sa obliekajú do čierneho, keď majú v rukách reálnu moc? Keby nad politikou panovala Cirkev, svet vy vypadal podstatne ináč, nemyslíš?
A čo to prenasledovanie, že by sme prelievali krv prorokov, svätých a mučeníkov? To hádam nie!
Ladislav Bajza
Dudko,dudko- "Áno, to oblečenie Smilnice má vskutku kráľovskú, panovnícku farbu"
Ty si ale mazaný :)
Prečo nenapíšeš ,že má farbu ako odev kardinálov a biskupov ? :)
Dudko
Samozrejme, vieme koho tam ako Smilnicu spomínal Ján, ale sú veci, ktoré je lepšie si nechať pre seba.
Dudko
Takže kto si oblečie červené, klania sa Diablovi, baží po krvi kresťanov a vládne svetom? Ten purpur je len symbolika jej kráľovského postavenia a moci nad svetom.
Ladislav Bajza
Dudko,dudko-"Samozrejme, vieme koho tam ako Smilnicu spomínal Ján..."
Takže ty dobre vieš o kom je reč v tej 17 kap. ,ale aj tak sa snažíš oklamať ľudí:)
Máš toho falošného ,farizejského ducha.
Mal by si si to krútenie nechať pre seba.Ale nemôžeš .Váš majster,knieža tohto sveta , vás posiela do boja ,ako ten náš- Pán Ježiš Kristus.
Dudko
Myslím si, vytušil som kto smilní s diablom, prenasleduje nás a vládne politikou. Chcem si to ale nechať pre seba, aj tak by si tomu neveril a húdol by si si svoje.
A nad touto nižšieuvedenou vetou sa nechceš zamyslieť?
6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov.
ľubica
Ladislav..myslím že táto téma, ohľadne RKC ako neviestky , smilnice, dá mnohým zabrať... ja tiež vyznávam v CREDO: ",,,, Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. " A vždy mi príde na rozum trojitosť RKC: 1/ oslávená=svätí a blahoslavení, 2/ bojujúca= my clenovia RKC na zemi a 3/ trpiaca= duše v očistci.
Je to smutné, ale je to fakt, že tá viditeľná časť RKC ( hierachia ) sa stala …More
Ladislav..myslím že táto téma, ohľadne RKC ako neviestky , smilnice, dá mnohým zabrať... ja tiež vyznávam v CREDO: ",,,, Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. " A vždy mi príde na rozum trojitosť RKC: 1/ oslávená=svätí a blahoslavení, 2/ bojujúca= my clenovia RKC na zemi a 3/ trpiaca= duše v očistci.
Je to smutné, ale je to fakt, že tá viditeľná časť RKC ( hierachia ) sa stala viac sa stáva neviestkou---- koketuje so svetom, už viac desaťročí, vpustila akože vzduch do - podľa niektorých jej predstaviteľov, služobníkov NWO - potuchnutej a rigidnej Cirkvi, lenže pp. Pavol VI, sám povedal. že je to dym Satana, ktorým sa priotrávila: stratila svoju pozornosť na Zlo, preto sa dostal k slovu ekumenizmus, teológia oslobodenia, povstali opäť komunisti a neomarxisti sa dostali k slovu. Ak mám spomenúť v kocke , posledný násilým okupovaný pontifikát rímskeho biskupa JMB., / nakoľko je stále platný pp Benedikt XVI. / , tak jednoducho sa jej podarilo umiestniť na prvé pozície ekológiu, spoluprácu s Abdu dhabí, vyznamenavanie svetských ludí, ktorý šliapu po RKC, vzrastajucu homoloby vo VAT, kde JMB vonkoncom neurobil razne čistky ako mal, skor naopak, sám dáva zelenú homoaktivistom kde môže, množstvo teologických prešlapov a v priamom prenose popretých základných pravd viery vrátane---
ANO., toto všetko robí len neviestka.
Chýba tu jasný duch: ano, ano/ nie nie. všetko je zahmlené od 2013 ešte viac,doslova tu máme SMOG z nahromadených lží! A to z vlastných radov hierarchie! Toto je najväčšia bolesť. Svätí a duše v očistci to vidia jasne. Ich modlitby nám môžu len pomôcť sa od takýchto prelátov distancovat sa, jednoducho vyjsť z nej, lebo toto už nie je tá RKC na zemi čo bola, je skorumpovana a opitá mocou a ešte chystá zradu na bežných veriacich, zámerne ich klame, nehovorí pravdu o C19, o tom že je to cele len divadlo, aby sa nastolila poslušnosť cez povinné diabolské očkovanie , vakcináciu z potratených plodov, kde je prítomný tekutý nanočip 060606.
Dobrý otec svoju rodinu bude ratovať, upozorňovať na nebezpečenstva a dobre radiť.
Takého ale nemáme. Pápež Benedikt XVI bol umlčaný a hrá druhé husle. Hlavný huslista JMB je v službách masonierie a je im oddaný. Jeho úloha je celkom iná=má nás odovzdať jednému svetovému náboženstvu a tak na tom pracuje, pomáha si humanitnými akciami, aby vzbudil dôveru. Všetci z masonierie sú tým typickí´= totiž maju v popise práce konať dobré skutky plné slniečkárskej humanitárnej lásky....
Jeho úloha v ochrane, apologii a úcte Božích tajomstiev je NULOVA.
Ladislav Bajza
Dudko,dudko :) Už si dokrútil :) Ale sám seba :) Takto sa prezradiť :) Máš sa ešte veľa čo učiť od tvojich bratov s vyšším stupňom zasvätenia Kalistráta a Petra(skalu) :)
ľubica
ano Dušan, ak sa chceš spasiť, budeš musieť vyliať svoju krv! AK ale hráš pod taktovkou JMB, tak sa o ten ubohy holy život bať nemusíš, oni si ťa natrú sami tam kam chcú.... do pekla...:(
Ladislav Bajza
ľubica- Tu si pozri "Dialektický sled pápežov za posledných sto let" www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com
ľubica
mam to, nestiham citat..dakujem
zaba
-Žádné tisícileté království, kdy by vládli svatí zde přece ještě nebylo, ani na pár let, musí tedy býti teprve před námi.
-Ten obraz zvrhlé ženy z Janovi apokalypsy určitě není dobré rozkódovat na Římskokatolickou církev , protože ona po většinu času držela pravdu věrně (k průniku zednářů na nejvyšší místa došlo až v čase posledním). Hraje to spíše na symbol zákulisního vedení světa mocnými (…More
-Žádné tisícileté království, kdy by vládli svatí zde přece ještě nebylo, ani na pár let, musí tedy býti teprve před námi.
-Ten obraz zvrhlé ženy z Janovi apokalypsy určitě není dobré rozkódovat na Římskokatolickou církev , protože ona po většinu času držela pravdu věrně (k průniku zednářů na nejvyšší místa došlo až v čase posledním). Hraje to spíše na symbol zákulisního vedení světa mocnými (zednáři všech staletí), kteří aniž to věděli, byli vlastně ovládáni satanem, který v závěru času tento skrytý způsob ovládání světa nahradí zjevným -antikrist.
-V 2Te, si myslím, že není řeč o falešném proroku, ale přímo o antikristu, jehož vláda bude právě umožněna nefunkčností papežství (až bude odstraněn ten kdo tomu brání).
Blahovec01
Ten obraz zvrhlej ženy vysvetľuje Biblia. Biblia určuje, kto to je. Je to ten - inštitúcia, systém, ktorý zmení Boží zákon a povýši sa nad samotného Boha všemohúceho. Boh-Stvoriteľ je najvyšší pán. On dal zákon na kamenných tabuliach Mojžišovi, platný po všeky časy až do skončenia sveta. Nikto nemá právo, povedal by som drzosť, to zmeniť. Takú drzosť a opovážlivoasť a pľuvanec do tváre …More
Ten obraz zvrhlej ženy vysvetľuje Biblia. Biblia určuje, kto to je. Je to ten - inštitúcia, systém, ktorý zmení Boží zákon a povýši sa nad samotného Boha všemohúceho. Boh-Stvoriteľ je najvyšší pán. On dal zákon na kamenných tabuliach Mojžišovi, platný po všeky časy až do skončenia sveta. Nikto nemá právo, povedal by som drzosť, to zmeniť. Takú drzosť a opovážlivoasť a pľuvanec do tváre Stvoriteľovi má len sám najväčší nepriateľ Lucifer, Satan, Diabol a jeho služobníci. Žiadna autorita na tomto svete nemá právo zmeniť zákon. Potvrdil to sám Ježiš Kristus slovami:

Matúš 5:17

"…16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18 Amen, hovorím vám: Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane.…

Len jeden má tu drzosť a rúha sa samotnému Bohu, a zmení jeho zákon. A len tí ľudia zo stvorenstva Boha-Stvoriteľa, ktorí slúžia ZLÉMU, nech majú akúkoľvek pozíciu a post nasledujú odporcu Boha stvoriteľa, ktorý zmenil čas a zákon.

Kristus jasne povedal, kto je jeho následovník. Je to každý, kto dodržiava Boží zákon, plní jeho prikázania a dá sa pokrstiť. Všetci ostatní sú mimo, a nie sú kresťania. Dnes vidíme, že prijímajú cudzie pohanské božstvá, ich náboženstvá a Krista považujú len za jedného z prorokov, prípadne mu priradia niečo iné, alebo jeho používajú ako kryciu masku, či manéver na zastieranie a oklamanie veriacich ľudí. Tvrdia, že všetky náboženstvá vedú k Bohu. A to je koniec. Je to neviestka. Do jej stáda patria všetci tí, ktorí prijímajú "Nové Evanjelium" - falošné evanjelium, a sú v jednote s Bergóliom, ktorí plne slúži Globalistom a New Age. Žijeme dobu vrcholu vlády neviestky a totálneho odpadu celej hierarchie od pravého Boha.
Ladislav Bajza
zaba- "Žádné tisícileté království, kdy by vládli svatí zde přece ještě nebylo, ani na pár let, musí tedy býti teprve před námi."
Takže Kristové slová nesplnili? Alebo si ich len nepochopila ,ako farizeji? :)
"kráľovstvo Božie nepríde spozorovateľne,bude vo vás a medzi vami"
K tým ,ktorí uverili v Krista prišlo Božie kráľovstvo a bolo v nich ,aj medzi nimi. Ty tú skúsenosť nemáš ,preto to ani …More
zaba- "Žádné tisícileté království, kdy by vládli svatí zde přece ještě nebylo, ani na pár let, musí tedy býti teprve před námi."
Takže Kristové slová nesplnili? Alebo si ich len nepochopila ,ako farizeji? :)
"kráľovstvo Božie nepríde spozorovateľne,bude vo vás a medzi vami"
K tým ,ktorí uverili v Krista prišlo Božie kráľovstvo a bolo v nich ,aj medzi nimi. Ty tú skúsenosť nemáš ,preto to ani nechápeš.
issuu.com/…/tis_cro_n__kr__…
Dana22
Ťažiskom vzácneho odkazu,ktorý nám zanechali apoštoli,priami svedkovia slov Pána Ježiša Krista,
sú aj sväté evanjeliá.
Tam je všetko,čo nám pomáha nasledovať Pána.

Mudrci tu na gtv mudrujú nad Zjavením sv. Jána,snažia sa vytrhnutím viet z kontextu obhadzovať svätú cirkev katolícku.
Komu slúžia?
Ladislav Bajza
Dana 22- Zas len kecy.
Čo sú vám platné evanjeliá a ten odkaz ,keď im nerozumiete? Keď sa ťa opýtam ,čo je vytrhnuté z kontextu a ako je to správne ,s kontextom,tak odpoveď od teba nedostanem.
Tak isto od teba nejde dostať odpoveď na otázku kto je tá neviestka z kap.17Zj ,ak nie RKC? Len sa snažíš zahmliť pravdu ,ako všetci služobníci zlého.
ľubica
LadislavB, nechajte Danu22, nech o tom pouvažuje, nechcite hned aby vam dala odpoved... vsetko ma svoj čas....
Ladislav Bajza
ľubica- tak Dana22 ma obviní ,že som vytrhol vety z kontextu ,ale keď to nevie vysvetliť ,tak ju mám nechať pouvažovať nad tým ,čo to vlastne napísala a nechcieť hneď odpoveď? :) ?
Nemala by si skôr napísať Dane ,aby najprv porozmýšľala ,kým niečo napíše,alebo nech to aj vysvetlí ,keď už je tak múdra?
Božie slovo hovorí,že ak žena z týchto náboženských vecí niečomu nerozumie,tak má byť ticho a …More
ľubica- tak Dana22 ma obviní ,že som vytrhol vety z kontextu ,ale keď to nevie vysvetliť ,tak ju mám nechať pouvažovať nad tým ,čo to vlastne napísala a nechcieť hneď odpoveď? :) ?
Nemala by si skôr napísať Dane ,aby najprv porozmýšľala ,kým niečo napíše,alebo nech to aj vysvetlí ,keď už je tak múdra?
Božie slovo hovorí,že ak žena z týchto náboženských vecí niečomu nerozumie,tak má byť ticho a doma sa opýtať muža ,aby jej to vysvetlil.
Rosario33
Rím leží na 7 pahorkoch
Ladislav Bajza
Rosario- Ano ,na 7 pahorkoch :) Vďaka za upozornenie :) Hneď to opravím.
Ladislav Bajza
Keď bude celosvetovo zrušená hotovosť ,tak bude čip jediným prístupom k účtom a bez neho nebu môcť nikto predávať ,ani kupovať. 666 Znak šelmy je už tu
Rosario33
A na to,aby to dobre fungovalo potrebujú samozrejme 5G siete,na ktorých sa už samozrejme pracuje.