Clicks255
Otčenáš
4

Křest Ježíše Nazaretského vodou a Duchem

13Tehdy přišel Ježíš z Galilee na Jordan k Janovi, aby byl pokřtěn od něho.
14Ale Jan bránil mu řka: „Já mám potřebí pokřtěn býti od tebe, a ty jdeš ke mně?“
15Odpovídaje Ježíš, řekl mu: „Nechej nyní; neboť tak sluší nám vyplniti všelikou spravedlnost.“ I nechal ho.
16A když byl Ježíš pokřtěn, vyšel ihned z vody; a hle, otevřela se mu nebesa, i viděl Ducha Božího sestupovat jako holubici a přicházeti na něj.
17A hle, hlas s nebe řkoucí: „Tento jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo.“ Mt 3:13-17
Otčenáš
Poslyšte vy obelhaní vyznavači římského konstruktu o Bohu narozeném z Panny.
Kdyby byla pravda to, co tady lidem nalháváte, nemusel Ježíš chodit k Janovi, aby ho pokřtil. Nemusel se Ježíš znovu narodit z vody a Ducha, nemusel na Ježíše sestupovat Boží Duch, protože by byl Bohem od narození v Betlémě.
No, ale Bohem nebyl a není. Proto se stalo všechno tak, jak je popsáno v Písmu. Písmo svaté je …More
Poslyšte vy obelhaní vyznavači římského konstruktu o Bohu narozeném z Panny.
Kdyby byla pravda to, co tady lidem nalháváte, nemusel Ježíš chodit k Janovi, aby ho pokřtil. Nemusel se Ježíš znovu narodit z vody a Ducha, nemusel na Ježíše sestupovat Boží Duch, protože by byl Bohem od narození v Betlémě.
No, ale Bohem nebyl a není. Proto se stalo všechno tak, jak je popsáno v Písmu. Písmo svaté je obžalobou lhářů a spekulantů, proto ho tolik nenávidí, neboť z Písma nemohou dokázat své bludy.
16A když byl Ježíš pokřtěn, vyšel ihned z vody; a hle, otevřela se mu nebesa, i viděl Ducha Božího sestupovat jako holubici a přicházeti na něj.17A hle, hlas s nebe řkoucí: „Tento jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo.“ Mt 3:16-17 (Dr. J. L. Sýkora)

3Ježíš mu odpověděl: „Vpravdě, vpravdě ti pravím: Nenarodí-li se kdo znova, nemůže vidět Boží království“. 4Praví mu Nikodem: „Jak se může člověk narodit, když je stařec? Což může po druhé vejít do matčina lůna a narodit se?“5Ježíš odpověděl: „Vpravdě, vpravdě ti pravím: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch.7Nediv se, že jsem ti řekl: ´Je třeba, abyste se znova narodili´. J 3:3-7

Kvůli vám, lhářům, je navěky zapsáno, že člověk nemůže podruhé vejít do lůna matky, aby se znovu narodil. Nové narození je bez matky - z vody a Ducha.
Tím padá vaše konstrukce o Bohorodičce. Ježíš je jen člověk. A vy nemůžete Ježíše Krista následovat, protože jste si před Cestu navalili spoustu překážek. S vašimi bludy nemůžete projít těsnou branou.
Otčenáš
Člověk Pán Ježíš Kristus říká Nikodémovi -
6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch.7Nediv se, že jsem ti řekl: ´Je třeba, abyste se znova narodili´. J 3:3-7
Ježíš Nazaretský se narodil z těla, byl tedy až do svého křtu pouhým tělem. Maria byla tělesná žena a porodit mohla pouze tělesné dítě. Žádný Bůh, žádná Bohorodička!
Ježíš se znovu narodil z vody a Ducha a stal se …More
Člověk Pán Ježíš Kristus říká Nikodémovi -
6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch.7Nediv se, že jsem ti řekl: ´Je třeba, abyste se znova narodili´. J 3:3-7
Ježíš Nazaretský se narodil z těla, byl tedy až do svého křtu pouhým tělem. Maria byla tělesná žena a porodit mohla pouze tělesné dítě. Žádný Bůh, žádná Bohorodička!
Ježíš se znovu narodil z vody a Ducha a stal se duchem.
Manipulanti tu píší, že mám na očích nějaké brýle a sami nevidí. Nevidí a proto nemohou věřit tomu, co Kristus říká. Mají v hlavách jenom intimity žen.
Otčenáš
Stylita, nejdříve k citátu z evangelia svatého Matouše.
Překlad, který používáš, formuluje hlas z nebe takto -
„Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“
Kdybych měl na tuto verzi přistoupit, musel bych se tázat: Kdy si Bůh vyvolil Ježíše jako milovaného Syna? Už na věčnosti nebo po křtu vodou a Duchem? Kdyby to totiž mělo být už na věčnosti, pak by to vedlo k dalším otázkám.
Já mám přek…More
Stylita, nejdříve k citátu z evangelia svatého Matouše.
Překlad, který používáš, formuluje hlas z nebe takto -
„Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“
Kdybych měl na tuto verzi přistoupit, musel bych se tázat: Kdy si Bůh vyvolil Ježíše jako milovaného Syna? Už na věčnosti nebo po křtu vodou a Duchem? Kdyby to totiž mělo být už na věčnosti, pak by to vedlo k dalším otázkám.
Já mám překlad od katolíka, který má blíže k dokonalosti. Nenech bez povšimnutí drobné rozdíly, jsou drobné, ale podstatné, zásadní -
16A když byl Ježíš pokřtěn, vyšel ihned z vody; a hle, otevřela se mu nebesa, i viděl Ducha Božího sestupovat jako holubici a přicházeti na něj.17A hle, hlas s nebe řkoucí: „Tento jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo.“ Mt 3:16-17 (Dr. J. L. Sýkora)
Ježíši se otevřela nebesa, viz svědectví kamenovaného Štěpána -
55Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a řekl: „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“ Sk 7:55-56 Stalo se něco, co viděl jen Štěpán.
Ježíš po křtu vodou se jako jedinému z přítomných otevřela nebesa a uviděl Ducha Božího, jak na něho (na Ježíše) sestupuje - zrození z Ducha. Teprve v této chvíli se Ježíš Nazaretský stává Božím Synem. A stalo se to, co tu hlásám již nějakou dobu, že totiž do člověka Ježíše vstoupil Bůh. Viz - „Tento jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo.“ Bůh byl v něm. Od této chvíle byl Bůh v něm. Bůh opustil Ježíše jen na malý čas při ukřižování, jinak by člověk Ježíš, náš Pán, nemohl na kříži zemřít.
O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ což v překladu znamená: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ Mk 15:34
pokr.
Otčenáš
pokr.
Díky tomu, že události Ježíšova života jsou ve svatých Písmech pečlivě zapsány, můžeme lépe chápat, co se dělo při Henochovi.
22Henoch chodil s Bohem. Po Matuzalemově narození žil Henoch tři sta let a zplodil syny a dcery. 23Celkem se Henoch dožil tří set šedesáti pěti let.24Henoch chodil s Bohem, pak zmizel, protože Bůh ho vzal s sebou. Gn 5:22-24
Bůh Henocha vzal s sebou, protože se mu v …More
pokr.
Díky tomu, že události Ježíšova života jsou ve svatých Písmech pečlivě zapsány, můžeme lépe chápat, co se dělo při Henochovi.
22Henoch chodil s Bohem. Po Matuzalemově narození žil Henoch tři sta let a zplodil syny a dcery. 23Celkem se Henoch dožil tří set šedesáti pěti let.24Henoch chodil s Bohem, pak zmizel, protože Bůh ho vzal s sebou. Gn 5:22-24
Bůh Henocha vzal s sebou, protože se mu v něm také zalíbilo. Henoch tak nepoznal smrt, protože v něm byl přítomen Bůh. Vidíme, jak svatá Písma sama vydávají svědectví. Jen musí být člověk Pravdě otevřený a mysl nesmí mít zaneřáděnou lidskou přízemní moudrostí.
Člověka Ježíše si Bůh vyvolil od věčnosti. Ježíš se však stal Božím Synem až po znovuzrození z vody a Ducha. Až po křtu na Ježíše sestoupil Duch Boží. Až po křtu se stal Božím Slovem. To ostatně opět dosvědčuje Písmo svaté, když čteme, od kdy začal Ježíš svou veřejnou činnost, od kdy začal hlásat evangelium Božího království.
17Od té doby Ježíš začal kázat a říkat:,,Čiňte pokání, neboť nebeské království je zcela blízko“. Mt 4:17
To je také důvod, proč o Ježíšově dětství a mládí nejsou v Písmu, až na jednu výjimku, žádné zmínky. Pro plán spásy je důležitý znovu narozený Kristus, s kterým chodí Bůh. Kristus - Slovo Boží.