Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks150

Người thật của Jorge Bergoglio trong bức ảnh này

Nick Donnelly: "Nếu hội nghị năm 2013 đã nhìn thấy bức ảnh này của Jorge Bergoglio, tôi nghĩ nó sẽ thay đổi lịch sử. Đây là người đàn ông thực sự."
Pazzo
Der Name BERGOGLIO, geschrieben nach dem ASCII-Code, ergibt folgendes:
66 (B) + 69 (E) + 82 (R) + 71 (G) + 79 (O) + 71 (G) + 76 (L) + 73 (I) + 79 (O) = 6 6 6 !

Offb.13,18: "Die Zahl 666 muss errechnet werden."
Auszug aus einem Beitrag von @Waagerl
Mladý papež: