Clicks888
Vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná v Uznesení vo veci trestného oznámenia na umiestnenie vlajky na sochu sv. Jána Pavla II. v Petržalke: Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako …More
Vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná v Uznesení vo veci trestného oznámenia na umiestnenie vlajky na sochu sv. Jána Pavla II. v Petržalke: Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako útok. Poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli prijímať a rešpektovať tak, ako ich prijíma a rešpektuje „Boh“

Vyšetrovateľka mjr. JUDr. L. Pilná v Uznesení vo veci trestného oznámenia na umiestnenie vlajky na sochu sv. Jána Pavla II. v Petržalke: Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako útok. Poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli prijímať a rešpektovať tak, ako ich prijíma a rešpektuje „Boh“.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, Národná kriminálna agentúra Odbor Bratislava, 1. oddelenie vyšetrovania mjr. JUDr. Lucia Pilná vydala Uznesenie:
„podľa § 197ods. 1 písm. d) Trestného poriadku vec týkajúcu sa podozrenia z trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1, písm. b) Trestného zákona, trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 odsek 1 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť páchateľ tým, že v presne nezistenom čase odo dňa 14. 8. 2020 mal umiestniť na sochu Jána Pavla II. nachádzajúcu sa v Bratislave – Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny, na námestí Jána Pavla II. dúhovú vlajku, ktorého fotografiu zdieľala mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute, pričom umiestnenie vlajky na sochu bývalého pápeža Jána Pavla II. vzbudilo u veriacich katolíkov, ktorého slovenskí kresťania i kresťania na celom svete uctievajú ako svätého, pohoršenie odmietam Nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, alebo postupu podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

Odôvodnenie:

Dňa 08. 09. 2020 bolo z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podľa § 198 odsek 1 Trestného poriadku odovzdané na vybavenie trestné oznámenie Mgr. Antona Čulena a Antona Seleckého pre podozrenie zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 odsek 1 písmeno b) Trestného zákona a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 odsek 1, prípadne odsek 3 písmeno a) Trestného zákona.

Podľa oznámenia sa mal neznámy páchateľ dopustiť niektorého z trestných činov extrémizmu v zmysle ustanovenia § 140a Trestného zákona, konkrétne hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 odsek 1písmeno a), písmeno b), ako aj podnecovanie k národnostnej , rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 odsek 1, odsek 3 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na § 140 písmeno e) Trestného zákona. Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z. a Magnificat Slovakia o.z. podali podnet vo veci vyššie uvedených trestných činov….“

Vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná v Uznesení ďalej uvádza:
„Vyšetrovateľ PZ sa pri posudzovaní obsahu uvedeného podnetu riadil podľa prvej vety § 2 odsek 10 Trestného poriadku, podľa ktorej orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie.
V súlade s vyššie uvedením ustanovením bolo v priebehu trestného konania predmetné oznámenie doplnené a vyhotovené zálohy facebookových stránok, pričom predmetný príspevok bol vyhľadaný na sociálnej sieti facebook.com, primárne vo verejných skupinách a s väčším počtom sledovateľov, v rámci ktorých dochádzalo ku vzájomne názorovým konfrontáciám osôb z rôznych spektier, ktoré tento akt schvaľovali alebo naopak odsudzovali, pričom žiadny z komentárov nezakladal skutkovú podstatu trestného činu extrémizmu podľa § 140 a Trestného zákona, prípadne priestupku na úseku extrémizmu. V tejto súvislosti boli vyhotovené zálohy facebookových stránok, kde bol predmetný príspevok zdieľaný, konkrétne Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute, link: facebook.com/ludskeprava, Mladí proti fašizmu, link: facebook.com/mladiprotifasizmuu, Sloveak Political Watchdog- strážny pes na politikov, link: facebook.com/slovakpoliticalwatchdog.org, z ktorých boli vypracované zálohy časovej osi a samotného príspevku jednotlivo.

Z dostupných informácií podľa vyjadrení aktivistiek z neformálneho združenia Dúhové Slovensko socha Jána Pavla II. stojaca v bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke bola reakciou na útoky cirkvi a vlády voči LGBTI menšine v susednom Poľsku, ktoré sa neustále zhoršujú, kedy sa najprv pokúšali kriminalizovať umelecké diela, ktoré vraj urážajú city veriacich, tamojšia moc sa nezastavila ani pred použitím policajnej brutality voči nenásilným aktivistkám a aktivistom, avšak oni pri tom využívali iba svoje zhromaždovacie právo a poukazovali na neustále porušovanie menšinových a ľudských práv v Poľsku. Dúhová vlajka mala byť vyjadrením solidarity s prenasledovanou poľskou LGBTI menšinou.

Aj napriek skutočnosti, že nie je hodnoverne preukázané, kto umiestnil predmetnú dúhovú vlajku do rúk sochy Jána Pavla II. nemožno toto konanie považovať a kvalifikovať ako trestný čin hanobenia národa, rasy a a presvedčenia podľa § 423 odsek 1 Trestného zákona alebo akýkoľvek iný trestný čin v zmysle ustanovení Trestného zákona. Išlo o symboliku a vyjadrenie podpory ľuďom z komunity LGBTI. Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako útok, vlajka žiadnym spôsobom sochu nepoškodila a je zrejmé, že síce oznamovatelia nesúhlasia s vyvesením dúhovej vlajky na soche Jána Pavla II., ale nazvať toto konanie ako útok, resp. hanobenie národa, rasy a presvedčenia nie je namieste.“

Ďalej vyšetrovateľka m. i. pripomína článok 12 odsek 2 Ústavy SR – základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti…. atď. ako aj článok 26 odsek 1 Ústavy o slobode prejavu a právo na informácie sú zaručené, ale aj článok 26 odsek 2 Ústavy, podľa ktorej každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ale aj to, že podľa článku 26 odsek 4 Ústavy slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom…. Aj to, že v zmysle článku 26 Ústavy SR, ktorý hovorí, že každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu, je sloboda prejavu i garantom nerušenej sebarealizácie osôb….

Vyšetrovateľka ďalej mjr. JUDr. Lucia Pilná m.i. cituje aj „článok 10 odsek 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len dohovor) každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.
Sloboda prejavu neznamená len slobodu myslenia, ale predstavuje slobodu v prejavení názoru navonok, teda verejne. Podľa článku 10 odsek 1 Dohovoru každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice“.


Vyšetrovateľka m.i. ďalej poukazuje aj na konanie najvyššieho predstaviteľa cirkvi Pápeža Františka
Vyšetrovateľka m.i. ďalej poukazuje aj na „samotné konanie najvyššieho predstaviteľa cirkvi Pápeža Františka, ktorý sa od začiatku svojho pôsobenia na čele katolíckej cirkvi prezentuje ako človek, ktorý s otvorenou náručou prijíma aj odsudzované komunity ľudí, medzi ktoré možno priradiť aj LGBTI.Tento svoj postoj nedávno potvrdil aj na audiencii vo Vatikáne, kedy sa pristavil pri skupine rodičov s názvom Tenda di Gionata, pričom sa jedná o skupinu, ktorá združuje rodičov, ktorých deti patria do LGBTI komunity, ale napriek tomu nechcú opustiť katolícku cirkev. Organizácia vznikla v roku 2018 a dnes v nej pôsobia desiatky ľudí, ktorí sa snažia komunikovať so samotnou cirkvou, ostatnými rodičmi aj verejnosťou o tom, že LGBTI komunita zákonite do cirkvi patrí. Iniciatívu skupiny teraz požehnal samotný pápež. Viceprezidentka Mara Grassi mu na audiencii povedala, že keď zistila sexuálnu orientáciu svojho najstaršieho dieťaťa, dlho mala strach z toho, že ho kvôli tomu Boh nemiluje tak, ako ostatné deti. Reakcia pápeža Františka bola: „Cirkev tieto deti neodsudzuje, pretože ich hlboko ľúbi,“ a dodal, že „Boh miluje naše deti, pretože sú všetky deťmi Boha.“

Keď ho Mara Grassi požiadala, aby cirkev neodsudzovala ľudí z LGBTI komunity, reakcia Pápeža Františka ju zaskočila, pretože povedal, že „cirkev miluje naše deti také, aké sú,“. Organizácia napokon pápežovi Františkovi odovzdala dar v podobe trička v dúhových farbách s nápisom „V láske nie je žiaden strach“ aviceprezidentka Mara Grassi svoje vyznanie zakončila slovami, že až vďaka svojmu homosexuálnemu synovi sa začala na veci pozerať rozdielne a uvedomila si, že v skutočnosti patrí medzi „šťastných rodičov“. Predmetné informácie sú dostupné aj na stránke americamagazine.org.


Vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná: Poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli prijímať a rešpektovať tak, ako ich prijíma a rešpektuje „Boh“
Poslaním cirkvi by okrem iného malo byť aj viesť ľudí k tomu, aby sa vedeli prijímať a rešpektovať tak, ako ich prijíma a rešpektuje „Boh“, aby v tomto svete zápasili o pravdu a spravodlivosť, a vedeli sa zastávať slabých a znevýhodňovaných.

Ako príklad uvádzam, že Východoslovenská galéria ako významná kultúrna inštitúcia podporuje kultúru bez nenávisti a zároveň uvádza , že „Tak ako umenie, ktoré neohraničujú tradície či vkus určitej skupiny, by mala byť akceptovaná aj rôznorodosť v našej spoločnosti. Volanie po tolerantnosti je aktuálne a naliehavé. Stávame sa svedkami, ako pri presadzovaní vlastných mocenských ambícií sa u nás „tradične“ podnecuje nenávisť voči ľuďom, ktorých má determinovať ich orientácia. V čase, keď nám celosvetovo bijú na poplach dôsledky nezodpovedného ľudského konania voči prírode a jej zdrojom, by sme sa mali zjednocovať v prospech záchrany tejto planéty. Nájdime to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje“.

Ako znak ich symbolickej podpory v čase od 14. 8. 2020 do 23. 8. 2020 počas trvania Pride festivalu v Košiciach vyvesila dúhovú vlajku. Aj primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že „Ako primátor si želá, aby Bratislava bola tolerantným mestom, kde sa nikto nemusí báť ani hanbiť za svoju inakosť a kde sa všetci budeme rešpektovať vo svojich postojoch a hodnotách“.
Z vyššie uvedených úkonov má vyšetrovateľ za nepochybne preukázané, že vloženie dúhovej vlajky do rúk sochy Jána Pavla II. v bratislavskej Petržalke nebolo primárne cieľom hanobiť národ, rasu a presvedčenie iných, pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k náboženskému vyznaniu, ale cieľom bolo podporiť komunity v Poľsku a vyjadriť im solidaritu s prenasledovanou Poľskou LGBTI menšinou.“


V ďalšej časti Uznesenia (od strany 5-9) vyšetrovateľka mjr. JUDr. Lucia Pilná opisuje akými príslušnými ustanoveniami trestného zákona a poriadku sa riadila pri posudzovaní zisteného skutku.

V samotnom závere udáva tieto hranice slobody prejavu v nadväznosti na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva:
„Je na mieste spomenúť, že pri zisťovaní „hraníc“ slobody prejavu je potrebné poukázať na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý už dlhodobo judikuje, že právo na slobodu prejavu podľa § 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor) predstavuje jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti, ktorý ja základným predpokladom pre pokrok spoločnosti ako celku a pre rozvoj každého jednotlivca.

Toto právo sa vzťahuje nielen na „informácie, ktoré zraňujú, šokujú, či znepokojujú štát alebo skupinu obyvateľov. Je tomu tak preto, že to vyžaduje pluralita, tolerancia a otvorenosť, bez ktorých nie je demokratická spoločnosť možná.

Už bolo uvedené vyššie, že aj sloboda prejavu má svoje limity, pričom ustupuje hlavne v prípadoch pokiaľ ide o prejavy nenávistné, hrubo urážlivé alebo hanobiace, ktorými môže dôjsť k podstatnému zneváženiu, potupeniu, výraznému zníženiu vážnosti inej osoby, či skupiny osôb, respektíve podnecujúce k obmedzeniu práv, či slobôd iných osôb. Až v takýchto krajných prípadoch možno v podmienkach SR vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť za spáchanie trestných činov, v tomto prípade prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. b) Trestného zákona. Vzhľadom k judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a výkladu obsahu slobody prejavu je však nutné hanobiace prejavy vykladať užšie, pretože nie je možné, aby sa nejaký výrok považoval za hanobiaci len preto, že vyvolal u tretej osoby pocit zneváženia. Nie je to možné dokonca ani vtedy, pokiaľ ide o prehnanú, či útočnú kritiku.

Vyšetrovateľ má za to, že z vyššie uvedených dôvodov skutok nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1, písm. b) Trestného zákona.
Oznamovatelia v trestnom oznámení deklarujú aj naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podnecovanie k národnostnej a etnickej nenávisti podľa § 424 odsek 1 Trestného zákona, prípadne podľa § 424 odsek 3 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na § 140 písmeno e) Trestného zákona. V stručnosti možno skonštatovať, že uvedené konanie nenapĺňa skutkovú podstatu ani jedného z týchto trestných činov a nenapĺňa ani skutkové podstaty priestupkov, či už uvedených v § 47a) alebo § 49 zákona o Priestupkoch a nie je preto dôvod na odovzdanie veci na prejednanie priestupku.

Skutok uvedený v enunciate uznesenia nemožno subsumovať ani pod skutkovú podstatu žiadneho z iných trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, z oznámenia alebo v konaní nebolo ani zistené spáchanie žiadneho iného trestného činu, nie je preto dôvod na začatie trestného stíhania.
V zmysle § 197 ods. 1 písmeno d) Trestného poriadku, ak nie je dôvod ma začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor, alebo policajt uznesením vec odmietne.

Vzhľadom k vyššie uvedenému po zhodnotení všetkých okolností a po zvážení všetkých dôkazov prípadu jednotlivo i v ich súhre má vyšetrovateľ za to, že skutkový stav bol náležite, bez dôvodných pochybností zistený v rozsahu nevyhnutnom na toto rozhodnutie a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.“

Vyšetrovateľ PZ: mjr. JUDr. Lucia Pilná
alianciazanedelu.sk/archiv/7285
Roberto 55
Pani Pilna chce poucovat Cirkev, co ma robit, na druhej strane si homosexuali ai. privlastnili , ci ukradli symbol duhy, ktory sa mimochodom spomina uz v Biblii.
Policia a sudy vsak pracuju, nielen na Slovensku podla dvojiteho standardu a preto sa netreba cudovat, ale nesmie sa to prijat.
Kallistratos
S tou duhou mne také docela štvou. Tak krásný symbol. Měli raději zůstat u růžového trojúhelníku.
Pavol Iring
Co keby niekto zavesil niekam kus latky s hakovym krizom? To by tiez bolo OK?
Anna Krátka
hlavnespravy.sk/…psychopata-s-peciatkou/2317966

Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou
Citácia z článku:
"Uzavretie kostolov je protiprávne. Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej so Svätou Stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.“
"Vláda nemá …More
hlavnespravy.sk/…psychopata-s-peciatkou/2317966

Čarnogurský ml.: Krutosť a neznesiteľná ľahkosť bytia psychopata s pečiatkou
Citácia z článku:
"Uzavretie kostolov je protiprávne. Podľa článku 5 medzinárodnej zmluvy uzavretej so Svätou Stolicou, „Katolícka cirkev má právo vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku.“
"Vláda nemá podľa zmluvy právo obmedziť liturgické obrady, a už vôbec nemá právo ich zakázať.
Podľa článku 11 Ústavy SR, „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd.“
Ľudské právo na slobodu vierovyznania, bližšie špecifikované v Základnej zmluve so Svätou Stolicou, nemôže byť preto obmedzované ani zákonom.
Taktiež, podľa článku 13 Ústavy, „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“
Anna Krátka
Neviem,či pani vyšetrovateľka brala do úvahy tieto dokumenty,súčasne aj dokumenty OSN a Zmluvy SR s Vatikánom.

intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=23&report=15
text bol preložený cez translator

Great News: rezolúciu Rady Európy proti netolerancii voči kresťanom v Európe

Dňa 29.januára 2015, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo uznesenie: "Boj proti netolerancii a diskriminácii…More
Neviem,či pani vyšetrovateľka brala do úvahy tieto dokumenty,súčasne aj dokumenty OSN a Zmluvy SR s Vatikánom.

intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=23&report=15
text bol preložený cez translator

Great News: rezolúciu Rady Európy proti netolerancii voči kresťanom v Európe

Dňa 29.januára 2015, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo uznesenie: "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov". Observatórium víta rezolúciu ako dôležitý krok správnym smerom. Uznesenie bolo prijaté 67 hlasmi za, 2 proti a 15 sa zdržalo hlasovania.
Rozlíšenie sa uvádza, so zameraním na kresťanstvo okrem iného:

- Že intolerancia a diskriminácia je spôsobené aj pre osoby, ktoré patria do väčšinových náboženským skupinám
- Že výraz viery je niekedy neprimerane obmedziť vnútroštátnymi právnymi predpismi
- Že primerané ubytovanie vyznania a prax je dobrý spôsob, ako vpred
-, Ktorá by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie účinného výkonu ochrany slobody náboženského vyznania v Európe
- Že sloboda svedomia na pracovisku musí byť prijatý
- Že právo rodičov poskytnúť svojim deťom vzdelanie v súlade s ich náboženské alebo filozofické presvedčenie musí byť zachovaná
-, Že kresťania musí byť povolený, aby plne sa podieľať na verejnom živote
- Že sloboda assemblymust byť chránená esp. so zreteľom na proti-demonštrácie
- Že základné právo na slobodu prejavu musí byť chránené
- Že používanie a podnecovania k násiliu, musí byť verejne odsúdil a účinné vyšetrovanie
-, Že médiá by sa mala podporovať, aby sa zabránilo negatívnym stereotypom.

Odkaz na prijaté uznesenia: assembly.coe.int/…/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp (zhromaždenie diskusie 29. januára 2015 (8th posedenie) (pozri Doc. 13660, správa Výboru pre rovnosť a nediskriminácia, spravodajca: .. Pán Valeriu Ghileţchi) Text prijatý zhromaždením 29. januára 2015 (8. posedenie))

Sledujte diskusiu:
Angličtina: http://clients.dbee.com/coe/webcast/index.php?id=20150129-2&lang=en&ch=5
Francúzština: http://clients.dbee.com/coe/webcast/index.php?id=20150129-2&lang=fr&ch=5
Hlasovanie záznamov: assembly.coe.int/…l/Votes/DB-VotesResults-EN.asp

Odkaz k správe na internetových stránkach strediska:
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/report-document/council-of-europes-parliamentary-assembly-adopts-resolution-on-intolerance-against-christians.html
Dr. Gudrun Kugler, MTS
Kairos Consulting, Möllwaldplatz 5, A-1040 Wien
Tel: 43/1/274 98 98 , Mob: 43/650/25 26 933
gudrun.kugler@kairos-pr.com , www.kairos-pr.com

zakonypreludi.sk/zz/1992-460

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky

460

ÚSTAVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. septembra 1992

PREAMBULA

My, národ slovenský,

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,

spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,

usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky,

uznášame sa

prostredníctvom svojich zástupcov

na tejto ústave:
One more comment from Anna Krátka
Anna Krátka
Bolo to extrémistické konanie voči veriacim,ktorí sa ničoho nedopustili.

fotky-link

hlavnespravy.sk/…ana-pavla-ii-petrzalke/2262941
Združenie Dúhové Slovensko vyvesilo dúhovú vlajku na sochu Jána Pavla II v Petržalke

33
Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:Dúhové Slovensko)

Aktivistky z neformálneho združenia Dúhové Slovensko sa pochválili fotkami sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v …More
Bolo to extrémistické konanie voči veriacim,ktorí sa ničoho nedopustili.

fotky-link

hlavnespravy.sk/…ana-pavla-ii-petrzalke/2262941
Združenie Dúhové Slovensko vyvesilo dúhovú vlajku na sochu Jána Pavla II v Petržalke

33
Bratislava 14. augusta 2020 (HSP/Foto:Dúhové Slovensko)

Aktivistky z neformálneho združenia Dúhové Slovensko sa pochválili fotkami sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke. Ich „výtvor“ zdieľala aj kontroverzná mimovládka Inštitút ľudských prav – Human Rights Institute

Fotografia sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke
Aktivistky uvádzajú vo svojom stanovisku: „SOLIDARITA S PRENASLEDOVANOU POĽSKOU LGBT MENŠINOU! Útoky cirkvi a vlády voči LGBT menšine v susednom Poľsku sa stále zhoršujú. Najprv sa pokúšali kriminalizovať umelecké diela, ktoré vraj urážajú city veriacich. Teraz sa tamojšia moc nezastavila ani pred použitím policajnej brutality voči nenásilným aktivistkám a aktivistom. Oni pritom iba využívali svoje zhromažďovacie právo a poukazovali na neustále porušovania menšinových a ľudských práv.“
Fotografia sochy Jána Pavla II, ktorá sa nachádza v bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke
fiat33
Takže s týmto uznesením si bude môcť každý utrieť nohy do katolíkov vďaka tejto zapredanej pani. A vari sme čakali spravodlivosť?😠