vi.news
48

Quân đoàn Chúa Ki tô đối mặt với sự thay đổi sâu sắc

Quân đoàn Chúa Ki tô sẽ nhận được vào ngày 15 tháng 9 đạo luật mới, được phê duyệt trong năm năm. Theo Excelsior.com.mx (ngày 12 tháng 8), "lời thề giữ bí mật" cho phép một số hành vi lạm dụng xảy …