Hồng Y Burke: Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Amazon là "Bội giáo"

Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Amazon không thể trở thành một giáo huấn của Giáo hội theo Hồng y Raymond Burke. Trong một cuộc phỏng vấn dài trên PatrickCoffin.media (ngày 13 tháng 8) Burke …