Ostrik
19371

Stydíte se za Syna člověka?

Mk 8:31-38 31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si …
Ostrik
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané - následovníci Krista. O vás Ježíš řekl:

Mt 7:21 :Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.

Ještě nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se posluchači v Ježíšově podobenství…More
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané - následovníci Krista. O vás Ježíš řekl:

Mt 7:21 :Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.

Ještě nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se posluchači v Ježíšově podobenství o milosrdném Samaritánovi identifikovali s nemravnými násilníky. Vyjadřovat sympatie ženě, která kope do dětí a podráží nohu otci, který utíká s dítětem v náručí může pouze velmi porušená duše. Zapomněli jste???

L 6:31 :Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.

Bůh může dopustit, že se role obrátí. Vy budete utíkat a jiní vám podrazí nohy, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Jste slepí a hluší. 🙏
Ostrik
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace, na hloupé bezbožné komentáře? 🤦

1K 9:16 :

Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal.
🤗
7 more comments from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek! 🤗
Ostrik
Nebojte se! Nestrašte se vzájemně. Bůh Otec o vás ví i v hodině zkoušek.
L 12:32-34
32Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.33Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere.34Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce!
🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré odpoledne vespolek!
2Kor 1:3-5
3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, 4který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. 5Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré odpoledne vespolek!
2Kor 1:3-5
3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, 4který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. 5Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení.
🤗
Ostrik
Je mi líto všech, kteří nepochopili, že jsme na tomto zlém světě ve vyhnanství. Naším pravým domovem je Ráj. Byli jsme stvořeni do Ráje! Je mnoho těch, kteří obelhávají sami sebe, že patří Kristu a přitom se na tomto světě zabydleli, jako by byli doma. Jejich jediným zájmem je mít se na tomto světě dobře a užívat si věcí tohoto světa. Takové oklamal Satan. 🥴
Ostrik
Toto vlákno je tu proto, aby každý, kdo slyší Boží Slovo, vyznal Krista skutkem z víry. Jestliže jsme uvěřili židovskému králi Ježíši Nazaretskému, pak jsme povinni jeho příkazy plnit. Vzpomeňte, jak to řekla Ježíšova matka služebníkům!
J 2:5b Cokoli vám řekne, učiňte. Ježíšova matka se že nás přimlouvá, že nemáme víno, tj. krev Kristovu. Proč tedy nemáte připraveny očištěné nádoby tj. svá těla?…More
Toto vlákno je tu proto, aby každý, kdo slyší Boží Slovo, vyznal Krista skutkem z víry. Jestliže jsme uvěřili židovskému králi Ježíši Nazaretskému, pak jsme povinni jeho příkazy plnit. Vzpomeňte, jak to řekla Ježíšova matka služebníkům!
J 2:5b Cokoli vám řekne, učiňte. Ježíšova matka se že nás přimlouvá, že nemáme víno, tj. krev Kristovu. Proč tedy nemáte připraveny očištěné nádoby tj. svá těla? Místo, abyste naslouchali Kristu, věnujete pozornost hluku tohoto světa.

Mt 15:24On řekl: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.“

R 1:16Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka.

1P 4:16Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu.
🤗
Ostrik
Vzdycháte po světském králi a za pravého a jediného krále - Ježíše Krista se stydíte!
INRI - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum

Ježíš Nazaretský král židovský.
😇
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek! 🤗
______________________________________________________________________________________________
Toto vlákno slouží Bohu tím, že varuje před nemístným studem. Před studem za Pána Ježíše Krista.
Je potřebné a spasitelné stále znovu připomínat, že ne každý, kdo říká Pane, Pane, vejde do nebeského království. K tomu, …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek! 🤗
______________________________________________________________________________________________
Toto vlákno slouží Bohu tím, že varuje před nemístným studem. Před studem za Pána Ježíše Krista.
Je potřebné a spasitelné stále znovu připomínat, že ne každý, kdo říká Pane, Pane, vejde do nebeského království. K tomu, abyste vešli, musíte bezpodmínečně plnit vůli nebeského Otce.
Znáte vůli nebeského Otce? Nebo znáte jen tu svou vůli, vůli svévolníků? Uvědomujete si, když recitujete modlitbu Páně, že se modlíte o Boží vůli? Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Proč jí tedy neplníte? Proč se rouháte, když do úst berete modlitbu Páně? Neodpouštíte, nekonáte Boží vůli, o chléb prosíte, ale neberete...
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

😇
Samson1
Ostrik tobě vadí dogma o nanebevzetí P. Marie, že mažeš? Hmm
Ostrik
V Písmu svatém můžeme číst, že Pán bude soudit každého jednotlivě podle toho, co udělal nebo neudělal pro Jeho nejmenší. Dobře rozvažujte, Bůh nahlíží do lidských srdcí. Ani vaše nejtajnější myšlenky nejsou před ním skryty. Dbejte na to, abyste milovali každého člověka. Bohu patří všichni lidé, Bůh člověka stvořil, člověk je Jeho majetek. 🤗
Ostrik
Pán Bůh svěřil Joba Satanovi, aby se ukázalo, jestli bude Job velebit Boha i za velmi nepříznivých okolností. Stejně tak si Satan vyžádal i následovníky Páně, aby je tříbil jako pšenici. Prosím nebeského Otce za vás za všechny, abyste v těžkých zkouškách, které nás všechny čekají, dobře obstáli. 🤗
Samson1
A za jeho i naši Matku? www.nase-rodina.cz/article.php

Maria je obrazem oslaveného člověka
Přesvědčení, že Panna Maria je přítomna v nebi s tělem i duší, je v řadách věřících po staletí. Právě tato událost z jejího života je nejčastějším titulem zasvěcení mariánských kostelů. Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo papežem Piem XII. vyhlášeno teprve před šedesáti lety – 1. listopadu 1950, na …More
A za jeho i naši Matku? www.nase-rodina.cz/article.php

Maria je obrazem oslaveného člověka
Přesvědčení, že Panna Maria je přítomna v nebi s tělem i duší, je v řadách věřících po staletí. Právě tato událost z jejího života je nejčastějším titulem zasvěcení mariánských kostelů. Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo papežem Piem XII. vyhlášeno teprve před šedesáti lety – 1. listopadu 1950, na svátek Všech svatých.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný první den po sobotě! Požehnaný den zvláště těm, kteří z Glorie dělají zeď nářků! 😀 🤗
_______________________________________________________________________________________________
Pána Ježíše nemůže zapřít ten, kdo ho nikdy nevyznal. Na pochopení mých slov stačí i ten selský rozum, kterého se dovolává Janka. Na vyznání Krista nestač…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný první den po sobotě! Požehnaný den zvláště těm, kteří z Glorie dělají zeď nářků! 😀 🤗
_______________________________________________________________________________________________
Pána Ježíše nemůže zapřít ten, kdo ho nikdy nevyznal. Na pochopení mých slov stačí i ten selský rozum, kterého se dovolává Janka. Na vyznání Krista nestačí pouze ústní projev. Skuteční následovníci Krista vyznávají svého Pána skutky. Co je platné, že chodí člověk na mše svaté, když nemá ve svém srdci lásku? Co je platné, že přijímá nehodně? Pán Ježíš řekl:
Mt 7:21-27
21„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘ 23A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.‘“ 24„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. 25A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. 26A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 27A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký.“
Když nebudete dělat to, co vám Ježíš přikazuje, tak si nadarmo budete dělat naděje na spásu. Když budete pouze lamentovat, jaké nepohodlí vám dělá představa, že příchozí vyznavači jiných náboženství jsou také lidé, nebudete dětmi nebeského Otce. Těmi se můžete stát pouze tehdy, když budete následovat Krista. Abyste mohli říkat Bohu Otče, musíte všechny milovat. I nepřátele! Pokud to nedokážete, nic si nenamlouvejte, nepoznali jste Krista.
Mt 5:44-45a
44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích;
🤗
Stylita
Pan Dědeček kdysi nazpíval píseň Doznání, i dnes mi z této písně mrazí.
www.youtube.com/watch
Tedy je to dílo Boží, láska mučedníků ke Kristu, jež je silnější než smrt.
Co tuberkuloza svaté Terezičky, která se objevila o velikonocích roku1896 ?
Filofej
Stylita,boli takí čo zapreli ale prevažovali tí verní.Ako by bolo tomu dnes?
Stylita
Filofej
je známo, že mnoho z křesťanů zapřelo svého Mistra a obětovali bohům Říma. Představovat si, že všichni šli s radostí na smrt je dětinské. Je třeba být nohama na zemi a nelítat v krásných představách. Ano mnoho bylo mučedníků a mnoho bylo i Jidášů.
Filofej
Počas prenasledovania kresťanov v Rímskej ríši títo nevolali po moci a meči ale ochotne napodobnovali svojho Majstra a postúpili mučenie i smrť. A ich krv sa stala "semenom nových kresťanov ".Napriek krutemu prenasledovaniu Cirkev vzrastala.A neboli to nejaký "tridenťáci",vyplakavajúci,že ako ich chcú zničiť slobodomurári, či pohania a pod.Ich viera bola pevná a prijatie mucenictva sa neobávali.
Ostrik
Některým z vás se Ježíšovo učení stává nesnesitelné. Přestáváte doufat v kříž a svou naději vkládáte do meče. Představte si Petra, který by neuposlechl Ježíše, nepoložil by meč a sekal by kolem sebe hlava nehlava. Myslíte, že by měl z pozice svého úřadu vyhlásit dogma o použití meče na obranu Krista?
Stydíte se za Syna člověka, protože se tváří v tvář přistěhovalcům cítíte bezmocní? Pak jste …More
Některým z vás se Ježíšovo učení stává nesnesitelné. Přestáváte doufat v kříž a svou naději vkládáte do meče. Představte si Petra, který by neuposlechl Ježíše, nepoložil by meč a sekal by kolem sebe hlava nehlava. Myslíte, že by měl z pozice svého úřadu vyhlásit dogma o použití meče na obranu Krista?
Stydíte se za Syna člověka, protože se tváří v tvář přistěhovalcům cítíte bezmocní? Pak jste nepochopili podobenství o Rozsévači. Když jste nepochopili toto podobenství, nepochopili jste vůbec nic. Naplňuje se na vás jiné podobenství o pošetilém muži, který stavěl svůj dům na písku. Ani toto podobenství nechápete.
Mt 7:26-27
26A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 27A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký.
🤗