Boží slovo na den 22.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "…
b8111
Přítel:
Samozřejmě Bůh po nás nechce žádné slavení svátků. Výroční soboty, svátky, chrámové bohoslužby, atd…, tedy věci, které jsou uvedeny v ceremoniálním zákoně / byl připevněn na boku truhly, desky zákona – desatero - uvnitř / a které poukazovaly na Ježíše, jsou jeho smrtí naplněny a zrušeny / roztrhlá chrámová opona, atd.. /. Nejsme tedy povinni slavit žádné svátky. To se ale netýká slavení…More
Přítel:
Samozřejmě Bůh po nás nechce žádné slavení svátků. Výroční soboty, svátky, chrámové bohoslužby, atd…, tedy věci, které jsou uvedeny v ceremoniálním zákoně / byl připevněn na boku truhly, desky zákona – desatero - uvnitř / a které poukazovaly na Ježíše, jsou jeho smrtí naplněny a zrušeny / roztrhlá chrámová opona, atd.. /. Nejsme tedy povinni slavit žádné svátky. To se ale netýká slavení 7 dne čtvrtého přikázání / desatero /.
Nově ustanovil Ježíš pouze večeři páně.
ŘKC si vytvořila svoje svátky a její věřící jsou povinni tyto svátky slavit. Rovněž změnila zákon / z desatera – vyřadila 2 přikázání / a změnila dobu / přehodila slavení 7 dne ze soboty na neděli /. Původní týden začínal v neděli, což byl 1 den týdne.
Pokud má katolík rád a ctí svou církev, necítí se těmito svátky zotročen. Ba naopak jsou podporou jeho duch. života.
Stylita
S poslední větou souhlasím.Nevidím v oslavě svatých nic zlého. Svátky tu jsou pro připomenutí daného světce či události. Pokud ctíme svatého, není nám proti mysli slaviti jeho svátek. Svatí jsou naši vzory a pomocníci-přimluvci v nebi.
Přítel
Stále stejné nedorozumění.
Přítel
"Tato myšlenka je v Novém zákoně opakována více než jednou: „Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu“ (Římanům 14:5-6a). „Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a roky!…More
"Tato myšlenka je v Novém zákoně opakována více než jednou: „Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu“ (Římanům 14:5-6a). „Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a roky!“ (Galatským 4:9-10)."

Máme tomu rozumět tak, ze nás církev zotročuje, když přikazuje dbát na dny?
b8111
Milí Příteli,
Ježíš rozhodně nepřišel změnit sobotu na neděli. V Mat. 24/20 varuje před útěkem v sobotu v souvislosti se zničením Jeruzaléma, k čemuž došlo teprve až v r.70 n.l.
Aby jsi mohl dobře rozumět těmto sporným textům. Musíš trochu znát ceremoniální zákon, např. službu ve svatostánku, jeho výroční soboty, svátky které se vázaly na lunární kalendář a poukazovaly na Krista. Vše už bylo na …More
Milí Příteli,
Ježíš rozhodně nepřišel změnit sobotu na neděli. V Mat. 24/20 varuje před útěkem v sobotu v souvislosti se zničením Jeruzaléma, k čemuž došlo teprve až v r.70 n.l.
Aby jsi mohl dobře rozumět těmto sporným textům. Musíš trochu znát ceremoniální zákon, např. službu ve svatostánku, jeho výroční soboty, svátky které se vázaly na lunární kalendář a poukazovaly na Krista. Vše už bylo na jiných vláknech vysvětlováno. Spíše přemýšlej nad jasnými výroky evangelia. Přeji hezký večer.
Přítel
To je nedorozumění. Polemizuji s textem v uvozovkách, který odsuzuje svěcení soboty. Uvedené argumenty jsem obrátil proti neznámému autoru citátu v mé otázce.
b8111
Hoki, Stylito, Hento a jiní přátelé, děkuji vám za trpělivost a kulturu dialogu (aspoň se mnou) v lásce a pokoře, bez vzájemného ubližování. Přeji Vám Boží požehnání na cestě do Jeho království. Služebník Kristův se nemá hádat, máme se navzájem vlídně poučovat. Možná se jednou dožijeme doby, kdy budeme na rozcestí, níže uvedeného - kéž se rozhodneme správně. Věřím, že v milosti Ducha sv. ovce …More
Hoki, Stylito, Hento a jiní přátelé, děkuji vám za trpělivost a kulturu dialogu (aspoň se mnou) v lásce a pokoře, bez vzájemného ubližování. Přeji Vám Boží požehnání na cestě do Jeho království. Služebník Kristův se nemá hádat, máme se navzájem vlídně poučovat. Možná se jednou dožijeme doby, kdy budeme na rozcestí, níže uvedeného - kéž se rozhodneme správně. Věřím, že v milosti Ducha sv. ovce Kristovy uslyší Jeho hlas a vytvoří ostatek Božího lidu. Moc Vám to přeji.
b8111
Hoki: Snad na závěr. Ježíš nepřišel zrušit, či měnit zákon, ale naplnit jeho význam.
Mat. 5/19 „…. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým……“
Zatím nehraje takovou roli slavení soboty, či neděle u křesťanů, kteří jsou např. od mala k …More
Hoki: Snad na závěr. Ježíš nepřišel zrušit, či měnit zákon, ale naplnit jeho význam.
Mat. 5/19 „…. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým……“
Zatím nehraje takovou roli slavení soboty, či neděle u křesťanů, kteří jsou např. od mala k neděli vedeni. Ale Sv. písmo ukazuje, že před druhým příchodem J. K. se celý svět rozdělí do dvou skupin:

Na ty, kdo jsou věrni a zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši (obnoví se závaznost a plnost významu desatera) a na ty, kteří se rozhodnou poslouchat lidské tradice ( Mar.7/8), včetně změněného desatera. Toto bude cejchem na čelo.
Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Mat.5/18
b8111
Hoki, to už nechme na milosti Ducha sv. Zbytečná ztráta času znovu vysvětlováním, co je ceremoniální zákon, desatero, atd... Už tu vše bylo dříve napsáno. Víc se dívej na Ježíše a uvidíš.... Jsem rád, že jsem Tě mohl více poznat a držím Ti palce. Jedu v létě na Skalakův mlýn, nepojedeš tam ?
b8111
Hoki: Myslím si, že si rozumíme a plně s Tebou souhlasím. Jde o to jak, v milosti Duch sv. zrajem. Ale právě na základě Tebou uvedeného verše Jakub 2/10 musím doplnit toto:

…Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. Luk.3/16

A ani nemohl jednat jinak. Vždyť v Jan 14/10 říká:“ Nevěříš, že já jsem v Otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe, Otec, který …More
Hoki: Myslím si, že si rozumíme a plně s Tebou souhlasím. Jde o to jak, v milosti Duch sv. zrajem. Ale právě na základě Tebou uvedeného verše Jakub 2/10 musím doplnit toto:

…Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. Luk.3/16

A ani nemohl jednat jinak. Vždyť v Jan 14/10 říká:“ Nevěříš, že já jsem v Otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe, Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky“. A dále v Jan 10/30 „Já a Otec jedno jsme“. A proto tentýž Bůh prohlašuje v Iz.58/13,14 „ ..jestliže odvrátíš svou nohu od pošlapávání soboty, od konání svých zálib v můj svatý den, a nazveš sobotu rozkošnou a svatý den Hospodinův ctihodným a budeš ho ctít tak, že nebudeš konat své cesty, nebudeš hledat své záliby a mluvit planá slova, potom budeš mít rozkoš v Hospodinu... A dále v Ex.31/13 „….Jistě budete zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny generace, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.“
A já chci být posvěcen v Kristu a nechci pošlapávat sobotu
One more comment from b8111
b8111
Hoki: .. v mém pojetí není sobota důležitá..potřebuješ to jako oporu…
Názor není v souladu s Kristem. On říká: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání..“ Jan 14/15. Pokud pracujete s kvalitními překlady bible/např. český studijní překlad /, což ekumenické vydání není, tak se tam dočtete, jak zní čtvrté přikázání /Exodus 20/8-11/.
Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš …More
Hoki: .. v mém pojetí není sobota důležitá..potřebuješ to jako oporu…
Názor není v souladu s Kristem. On říká: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání..“ Jan 14/15. Pokud pracujete s kvalitními překlady bible/např. český studijní překlad /, což ekumenické vydání není, tak se tam dočtete, jak zní čtvrté přikázání /Exodus 20/8-11/.
Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
Zedad
Hoki ach ty tvoje představy o Církvi svaté. No, nejsi sám, kdo má představy. Znáš to, takových již bylo, co měli představy. Je to pýcha. Církev svatá a je jedna
Zedad
Jeremjáš 31, 33Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
b8111 likes this.
3 more comments from Zedad
Zedad
Slovo živého Boha platí do konce věků. Máme na to se zamyslet, co to znamená pro náš život.
b8111 likes this.
Zedad
Kristus ustanovil pouze jednu Církev, a ta je svatá. Mimo tuto Církev není spásy.
Zedad
Hoki hmmmm a jak používat tu tvou páku vůči Církvi svaté? Tu ustanovil Kristus. Od počátku se postavilo dost mudrlantů, a ti tvrdili, že to oni jsou Církev, a že mají lidé jít za nimi, a to znamenalo pouze štěpení v Církvi, hádky a boje. Může vlastně člověk žít s tím, že to on je ten moudrý, a že to on ustanovil Církev svatou? To byla, je a bude vždy velká odpovědnost. No a navíc jsme pak k …More
Hoki hmmmm a jak používat tu tvou páku vůči Církvi svaté? Tu ustanovil Kristus. Od počátku se postavilo dost mudrlantů, a ti tvrdili, že to oni jsou Církev, a že mají lidé jít za nimi, a to znamenalo pouze štěpení v Církvi, hádky a boje. Může vlastně člověk žít s tím, že to on je ten moudrý, a že to on ustanovil Církev svatou? To byla, je a bude vždy velká odpovědnost. No a navíc jsme pak k posměchu svému okolí, když někdo dojde k moudru, že to on krásnějí klečí před Kristem. Kritsus sám nás vybízí k jednotě!
b8111
Hoki: Ještě bych doplnil. Ty máš rád církev, tak to aspoň vnímám, a ona je pro Tebe hlavní autoritou na cestě k Bohu. Já mám rád Krista a On je pro mě hlavní autoritou. / Proti církvi nic nemám, mám na ni hezké vzpomínky, pouze s ní nesouhlasím v některých bodech / Proto bych si přál být v souladu s Boží vůlí. A já vím, že pokud slavím sobotu, tak jsem. Já nestavím na historii, na sporných bodec…More
Hoki: Ještě bych doplnil. Ty máš rád církev, tak to aspoň vnímám, a ona je pro Tebe hlavní autoritou na cestě k Bohu. Já mám rád Krista a On je pro mě hlavní autoritou. / Proti církvi nic nemám, mám na ni hezké vzpomínky, pouze s ní nesouhlasím v některých bodech / Proto bych si přál být v souladu s Boží vůlí. A já vím, že pokud slavím sobotu, tak jsem. Já nestavím na historii, na sporných bodech v listech apoštolů, atd… Já stavím na životě Ježíše Krista, popsaném v Evangeliích, jež je naplněním S. zákona. A můj Spasitel je tvůrcem soboty a vzorem, jak jí mám světit. A ON sobotu světil.
b8111
Hoki: děkuji za materiály, aspoň další obohacení, ohledně sporných textů. Např. Sk. 20/7.. První den v týdnu /podpora neděle/ jsme se sešli k lámání chleba…
Což zpochybní Sk.2/46 ..Denně zůstavali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm../tedy každý den/, atd….To se můžem přít do rána – nekonečný příběh.
Daleko hlubší úvahy ohledně nezávaznosti a významu soboty, uveřejnil …More
Hoki: děkuji za materiály, aspoň další obohacení, ohledně sporných textů. Např. Sk. 20/7.. První den v týdnu /podpora neděle/ jsme se sešli k lámání chleba…
Což zpochybní Sk.2/46 ..Denně zůstavali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm../tedy každý den/, atd….To se můžem přít do rána – nekonečný příběh.
Daleko hlubší úvahy ohledně nezávaznosti a významu soboty, uveřejnil Českoslo od Bth. Škody a jiných. Autoři v těchto spisech dokazovali, že Kristus zrušil nejen ceremoniální zákon, ale i DESATERO a dal nám nové zákony. Což je plně v rozporu s učením ŘK. církve, která desatero přik. uznává. Katech. čl.2076-2081. Tyto úvahy jsou na hraně dedukcí. Proto je mi milejší přístup ŘKC, která přiznává, že má moc přesunout sobotu na neděli. Je pro mě čitelná.
b8111
Hoki: ..dokázal převrstvit její význam.. – NENÍ PRAVDA!
Cílem soboty bylo a je přivádět člověka do společenství s Bohem. A né, nesmyslné oběti…
Tomuto tématu se Ježíš velmi věnoval / uzdravování, pře se zákoníky, atd../.
Tedy sobotu naplňuje, né převrstvuje / TO DĚLALI ZÁKONÍCI/, vrací ji PŮVODNÍ VÝZNAM. Kdyby ji chtěl časově změnit, řekl by nám to. V evangeliích mluví pouze o podstatě.
b8111
Hoki: K odkazu - Upřímné a hezké vyznání, zítra prostuduji. Dík
b8111
Máš Stylito pravdu. Chtěl jsem hlavně reagovat na Hokiho, že někdo ztratí....argumenty...
Problém je ale jinde. Ty posloucháš církev, já se snažím poslouchat Krista.
b8111
Milí přátelé Stylito, Hoki:
Písmo svědčí o tom, že Kristus je stvořitelem i soboty. /Jan1-1,2/. Tedy je pánem i nad sobotou. Sobota mu patří, je jejím majitelem. Může ji klidně zrušit ve významu a může ji přesunout na neděli, pondělí, atd..
To se ovšem nestalo, nikde o tom nehovoří. Skutečný křesťan se snaží zachovávat Boží přikázání a Ježíšovu víru. To bude jednou rozhodovat. /Zj 14-12/. Proto …More
Milí přátelé Stylito, Hoki:
Písmo svědčí o tom, že Kristus je stvořitelem i soboty. /Jan1-1,2/. Tedy je pánem i nad sobotou. Sobota mu patří, je jejím majitelem. Může ji klidně zrušit ve významu a může ji přesunout na neděli, pondělí, atd..
To se ovšem nestalo, nikde o tom nehovoří. Skutečný křesťan se snaží zachovávat Boží přikázání a Ježíšovu víru. To bude jednou rozhodovat. /Zj 14-12/. Proto neponižujte ty, kteří se snaží hledat pravdu a Henta jí v tomto má. S historií se dá manipulovat, ale myslím si, že zde mluví jasně Sv. písmo.
Stylita
Proč se diskutuje o svěcení neděle či soboty? Vždyť je to dávno uzavřená věc, církev světí neděli. K čemu to vůbec slouží, vytahování soboty? Jen ke svárům.
Samson1 likes this.
Přítel
Sobota je pro člověka.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali, a na (vaši) lásku, kterou jste kvůli němu projevovali, když jste prokazovali a stále prokazujete služby spolukřesťanům. Přejeme si jen, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost do té doby, kdy se naplní (naše) naděje až …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali, a na (vaši) lásku, kterou jste kvůli němu projevovali, když jste prokazovali a stále prokazujete služby spolukřesťanům. Přejeme si jen, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost do té doby, kdy se naplní (naše) naděje až do konce; abyste neochabli, ale (spíše) napodobovali ty, kteří pro (svou) víru a trpělivost dostanou dědictví, které mají slíbeno. Když totiž dal Bůh Abrahámovi slib a neměl nikoho vyššího, při kom by mohl přísahat, přísahal při sobě samém: `Zahrnu tě jistě požehnáním a velmi tě rozmnožím.' (Abrahám) trpělivě čekal, a dosáhl toho, co mu bylo slíbeno. Když přísahají lidé, (dovolávají se) někoho vyššího, a přísaha je jim zárukou, kterou končí každý spor. Když tedy Bůh chtěl zvlášť zřejmě ukázat dědicům svého zaslíbení, že jeho rozhodnutí je nezměnitelné, zaručil se přísahou. Tyto dvě nezměnitelné skutečnosti (vylučují), že by Bůh mluvil lež. (Proto se) s důvěrou pevně opřeme o (nalezené) útočiště a jistě dosáhneme vytoužených (hodnot), které jsou nám určeny. (V této naději) máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku (nebeské velesvatyně), kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš, velekněz navěky podle řádu Melchizedechova.
Zid 6,10-20

Žalm:
Hospodin bude neustále pamatovat na svou smlouvu.
Nebo: Aleluja


Oslavím Hospodina celým srdcem
ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
Veliká jsou Hospodinova díla,
ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

Památku ustanovil na své divy,
Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
neustále bude pamatovat na svou smlouvu.

Vykoupení seslal svému lidu,
sjednal navěky svou smlouvu;
svaté a velebné je jméno jeho,
jeho chvála zůstává navždy.
Zl 111
Žalmy 111/112

Evangelium: Mk 2,23-28

Církevní kalendář:
sv. Vincenc
Stal se jáhnem v Zaragoze. Za Diokleciánova pronásledování byl se svým biskupem Valeriem vězněn ve Valencii. Tam byl také krutě umučen.
více: catholica.cz