Boží slovo na den 17.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z …
Zedad
Kallistratos možná se začti do životopisů světců, abys popřemýšlel o tom, jestli byl milosrdný Samařan kakabus, hladový kakabus a bez prostředků.
Formuloval jsem svůj názor směrem k Blahoslavenství pro ty, kteří by se případně domnívali, že svraštělé obočí, hlad a nuznost je automaticky kritériem blahoslavenosti... Není.
Zedad likes this.
Zajisté tato slova Krista neznamenají, že by člověk měl být bez prostředků, hladovět a tvářit se jako kakabus. Tato Kristova slova jsou potěchou pro duše co strádají a samozřejmě pro ty, kteří nesou příkoří. Ne kvůli svým lidských nedostatkům a chybám či přímo hlouposti, ale kvůli vyznávání Krista, své víře...
Souvisí to prosím nějak s výkladem Blahoslavenství? Pokud ano, je vhodné uvést návaznost. Děkuji.
Zedad
Kallistratos tato slova souvisí s desaterem i blahoslavenstvími. Nejen kdysi, ale do konce věků.
Neptal jsem se Zedada.
Zedad
@Kallistratos neumíš se zamyslet?
Mates5485 likes this.
Zedad
Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin!
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce.“
Jer 17,5-8

Žalm:
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.
1Kor 15,12.16-20

Evangelium: Lk 6,17.20-26

Církevní kalendář:
sv. Alexius a druhové
catholica.cz