Boží slovo na den 6.7. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě …
Zedad
Ať ti dá Hospodin rosu nebes, úrodnost země, hojnost obilí a moštu.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_06.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Izák zestárl a oči mu zeslábly, že neviděl, zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Můj synu!“ Ozval se: „Tady jsem!“ Izák řekl: „Podívej se, už jsem starý, nevím, kdy umřu. Nuže, vezmi své zbraně, toulec a luk, a vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Udělej mi chutné jídlo, které …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_06.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Izák zestárl a oči mu zeslábly, že neviděl, zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Můj synu!“ Ozval se: „Tady jsem!“ Izák řekl: „Podívej se, už jsem starý, nevím, kdy umřu. Nuže, vezmi své zbraně, toulec a luk, a vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Udělej mi chutné jídlo, které mám rád, přines mi ho, ať se najím, abych ti požehnal, dříve než umřu.“ Rebeka zaslechla, jak Izák mluvil ke svému synu Ezauovi. Když vyšel do polí ulovit zvěřinu svému otci, Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla u sebe doma, a oblékla do nich svého mladšího syna Jakuba. Na ruce i na hladký krk navlékla mu kozlečí kožky. Pak dala svému synu Jakubovi do rukou připravené chutné jídlo a chléb. Jakub přišel k svému otci a řekl: „Otče!“ Ozval se: „Poslouchám, kdo jsi, můj synu?“ Jakub odpověděl svému otci: „Já jsem Ezau, tvůj prvorozenec. Udělal jsem, cos mi poručil. Vstaň, posaď se a jez, co jsem ulovil, a požehnej mi.“ Ale Izák odpověděl svému synu: „Jak jsi to mohl tak rychle najít, můj synu?“ A on: „Hospodin, tvůj Bůh, dal, že mi to vběhlo do cesty.“ Izák řekl Jakubovi: „Pojď přece blíž, abych tě ohmatal, zda jsi můj syn Ezau, nebo ne.“ Jakub přistoupil k svému otci Izákovi, ten ho ohmatal a řekl: „Hlas je hlas Jakubův, ale ruce jsou ruce Ezauovy.“ Nepoznal ho, neboť jeho ruce byly jako ruce jeho bratra Ezaua chlupaté, a požehnal mu. Znovu řekl: „Ty jsi skutečně můj syn Ezau?“ Odpověděl: „Ano!“ Izák pravil: „Podej mi to tedy, ať se najím z úlovku svého syna a požehnám ti.“ Podal mu to a on jedl. Přinesl mu i víno a on pil. Potom mu řekl jeho otec Izák: „Pojď sem, můj synu, a polib mě!“ Když přistoupil a políbil ho, pocítil vůni jeho šatů a požehnal mu: „Hle, vůně mého syna je jako vůně pole, kterému požehnal Hospodin. Ať ti dá Hospodin rosu nebes, úrodnost země, hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží národy, klanějí se ti kmeny, buď pánem svých bratří, ať se ti klanějí synové tvé matky. Kdo tě proklíná, ať je proklet, kdo ti žehná, ať je požehnán!“
Gn 27,1-5.15-29

Žalm:
Chvalte Hospodina, protože je dobrý.
Nebo: Aleluja.

Chvalte jméno Hospodinovo;
chvalte, Hospodinovi služebníci,
kteří sloužíte v Hospodinově domě,
v nádvořích domu našeho Boha.

Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin,
opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba,
Izraele za svůj majetek.

Vždyť já vím: velký je Hospodin
a náš Pán je nade všemi bohy.
Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi,
v moři i ve všech hlubinách vod.
Zl 135

Evangelium: Mt 9,14-17

Církevní kalendář:
sv. Marie Gorettiová (+1902)
V 10 letech jí zemřel otec. Starost o čtyři sourozence tak zůstala zcela na ní. Také měla za úkol vykonávat služebné práce pro Serenelliovy, kteří nebyli dobrými sousedy. Starší pil a jeho asi 16letý syn, který již dříve pracoval s námořníky, v sobě choval hříšnou vášeň. Marie nemohla chodit na katechismus, ale pochopila dobře základní věc, že skutečným zlem není chudoba, ale hřích, a že jedinou účinnou zbraní proti němu je modlitba. Byla pilná a v čistotě udržovala domácnost i svou duši. V necelých 12 letech byla napadena žádostivým mladíkem ze sousedství. S nasazením života bránila svou čistotu. Na jejím těle napočítali 14 bodných ran. Než druhého dne zemřela, zcela vrahovi odpustila.
více: catholica.cz
Ak sa na pôst opýtate veriacich z RKC ,tak odpovedajú takmer jednomyseľne:
"Postiť sa netreba ,lebo hriech nie to ,čo do človeka vchádza ,ale čo z neho vychádza.Ani kňazi sa už dnes nepostia."
Niet nad to,keď "veriaci" odpovedajú slovami Písma :)
Zedad
Ladislav Bajza
Není to šablona, že se ti a ti lidé nepostí. Nevíš, kdo se postí a kdo ne. Člověk se nestane svatým, když si sedne pod sochu Mistra Jana v Praze a obleče se do pestrobarevného roucha a ozdobí se řetězy na krku. Ani krása čepic na hlavě nezaručí, že se staneš svatým.
Buďte svatí, říká Hospodin, protože já jsem svatý.
Svätci tvrdia, že k svätosti je askeza nevyhnutná. Čím to je? Čím to je?
Zedad
apredsasatoci
Dnešní doba nás nese tím, že dáváme jiná jména hříchům, a pak jsme schopni je oslavovat. Na druhé straně se vysmíváme ctnostem.