ബിഷപ്പിനെ “തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി“, പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു - സമ്മാനമായി കോഴിയിറച്ചി

കാമറൂണിലെ കുമ്പോയുടെ ബിഷപ്പായ ജോർജ് ൻകുവോയെ, 66, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സിസെഷനിസ്റ്റുകൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് വിട്ടയക്കുകയും …