“ഒരു വലിയ നുണ: മെജുഗോരെയെപ്പറ്റിയുള്ള ബിഷപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ അഭിമുഖം

ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രിയ ജെമ്മ, 88, സെപ്റ്റംബർ 2-ന് റോമിൽ വെച്ച് കാലം ചെയ്തു. ഇസേർണിയ-വെനാഫ്രോയുടെ മുൻ ബിഷപ്പായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഭൂതോച്ചാടകനായിരുന്ന ഏക …