Boží slovo na den 25.8. A.D. 2019

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/21_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich znamení a pošlu (některé) z těch, kdo se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu, Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, k …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/21_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich znamení a pošlu (některé) z těch, kdo se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu, Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, k těm, kteří o mně neslyšeli mluvit a neviděli mou slávu. Budou hlásat národům mou slávu. Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na koních, na vozech, na nosítkách, na mezcích a na dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma – praví Hospodin – jako když synové Izraele přinášejí v čistých nádobách dary do Hospodinova domu. A také z nich si vezmu kněze a levity“ – praví Hospodin.
Iz 66,18-21

Žalm:
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.
Zl 117(116)

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: `Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.' V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Vždyť kterého syna otec nekárá? Pokud ovšem (taková přísná) výchova trvá, nezdá se radostná, nýbrž bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž spravedlnost. Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte pro své kroky přímé stezky, aby se chromý (úd) nevymkl, ale spíše uzdravil.
Zd 12,5-7.11-13

Evangelium:
Lk 13,22-30

Církevní kalendář:
sv. Ludvík (+1270)
Byl potomkem francouzského krále Ludvíka VIII. a po jeho smrti r. 1226 se stal králem. Do plnoletosti za něj vládla matka Blanka Kastilská. Pak se oženil s Markétou, vychoval s ní 11 dětí a vládl dle křesťanských zásad. Stal se terciářem, ujímal se chudých a stavěl nemocnice i školy. Vynikal duchem kajícnosti, láskou k Bohu a k chudým. Usiloval o mír mezi národy i o mravní povznesení ve své zemi. Podnikal výpravy k osvobození Kristova hrobu a zemřel u Kartága v 56 letech.
více: catholica.cz

sv. Benedikt a druhové (+1003)
Benedikt a Jan byli kněží benediktinského řádu z Itálie, kteří na přání Boleslava Chrabrého a císaře Oty III. přišli r.1001 do Polska. V poustevně poblíž Poznaně se učili slovanskému jazyku a tam se k nim připojili Poláci Matouš a Izák. Po vystavění malého kláštera i kuchař Kristin. V době přípravy na misijní působení a vyčkávání papežského pověření byli povražděni lupiči.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá likes this.