ജർമ്മൻ ബിഷപ്പ്: “ആമസോൺ സൂനഹദോസിന് ശേഷം ഒന്നും പഴയത് പോലെയായിരിക്കില…

ഒക്ടോബർ ആമസോൺ സൂനഹദോസ് കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് ഒരു “ഇടവേളയായിരിക്കുമെന്ന്“ ജർമ്മനിയിലെ എസ്സൻ ബിഷപ്പ് ഫ്രാൻസ്-യൂസഫ് ഓവർബെക്ക് മെയ് 2-ന് …