Ostrik
142.5K

Labyrint

Cesta k vlastnímu srdci je jako labyrint.
Ostrik
Modlete se, jak nás naučil náš Pán:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.
_______________________________________________________…More
Modlete se, jak nás naučil náš Pán:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Zamyslete se. Když se modlíte, aby byla vůle Otce jak na nebi, tak na zemi, proč potom reptáte, že se neděje vaše lidská vůle? 😲
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané dopoledne vespolek. 🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Mk 4:13 A řekl jim: „Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství? 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré odpoledne vespolek. Probuďte se všichni kdo spíte a zazáří vám Kristus!
_______________________________________________________________________________________________
Ef 5:14-17
14A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abys…
More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré odpoledne vespolek. Probuďte se všichni kdo spíte a zazáří vám Kristus!
_______________________________________________________________________________________________
Ef 5:14-17
14A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

16nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

17Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

🤗
Samson1
Člověk nemusí chápat, ale věřit. Stejně jsi pochopila jen nějaký paprsek, ale ne celou pravdu v plnosti. No hento, Bůh připravil těm, kdo ho milují, co na lidskou mysl nevstoupilo. Jo člověk se může někdy nechat i překvapit, ne loudit, co Bůh skovává ve své ruce. 😉 👍
Samson1
Hento, já to s písma znám dlouho. Jen říkám dostat se tam a Bůh už všechno naplní.

henta 10:32

👌 Fakt nekecám ,dnes zrána mi bylo dáno pochopit, že Bůh bude všecko ve všem a je : jako Stvořitel všeho. 👏
Ostrik úterý, 17:14
BŮH BUDE VŠECKO VE VŠEM!
Ostrik
Ano, tak to je. Vnější schéma, které slouží k přenosu informací se vždy opouští, když člověk vstoupí na cestu obrácení. Uvnitř, v Duchu, je všechno jiné, všechno zcela nové. Popisuje to apoštol Pavel i všichni středověcí mystici. Zážitky z této cesty jsou nepřenositelné. 🤗
Ostrik
Duchovní hloubku má i samotný příběh o Théseovi, který se vydal do labyrintu zabít Minotaura. To jsou ona zrnéčka pravdy, která můžeme najít v legendách pohanských národů. Nejedná se o nic jiného než o hrdinu, který se obrátil do svého nitra, aby v sobě zabil zvíře. My bychom řekli starého člověka s tělesnými pudy. 🤗
6 more comments from Ostrik
Ostrik
Až bude BŮH VŠECHNO VE VŠEM, naplní se slova proroka Izaiáše:
Iz 11:6-9
6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.

7Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu.

8Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě.…
More
Až bude BŮH VŠECHNO VE VŠEM, naplní se slova proroka Izaiáše:
Iz 11:6-9
6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.

7Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu.

8Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě.

9Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.

🤗
Ostrik
BŮH BUDE VŠECKO VE VŠEM!
1Kor 15:24-28
24Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.

25Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘.

26Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt,

27vždyť ‚pod nohy jeho podřídil všecko‘. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko …
More
BŮH BUDE VŠECKO VE VŠEM!
1Kor 15:24-28
24Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.

25Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘.

26Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt,

27vždyť ‚pod nohy jeho podřídil všecko‘. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil.

28Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.

Přijď brzy, Pane Ježíši! 🤗
Ostrik
Jak hledat cestu k vlastnímu srdci celým svým srdcem? Zde musí posluchač opustit logiku tělesného způsobu myšlení a přijmout paradox podobenství, kde je Ježíš současně Rozsévačem i Zrnem.
Zde padá jakýkoliv příměr s matematikou, jakého se dovolávají ti, kteří nechápou srdcem. Všechny množiny zde ztrácí domnělou hodnotu a proměňují se v absolutní a bezrozměrnou jednotku.
🤗
Ostrik
Cesta do Božího království vede labyrintem. Pán Ježíš nám dal spolehlivý návod, ukázal nám správný směr v horském kázání Ježíšovo kázání na hoře. Pokud se někdo rozhodne hledat celým svým srdcem, sám Ježíš se mu stane vůdcem.
Obraz labyrintu byl křesťanům v minulosti velice dobrou pomůckou k tomu, aby si uvědomili marnost honby za mamonem v tomto světě. Křesťan mohl lépe pochopit, kdo je v …More
Cesta do Božího království vede labyrintem. Pán Ježíš nám dal spolehlivý návod, ukázal nám správný směr v horském kázání Ježíšovo kázání na hoře. Pokud se někdo rozhodne hledat celým svým srdcem, sám Ježíš se mu stane vůdcem.
Obraz labyrintu byl křesťanům v minulosti velice dobrou pomůckou k tomu, aby si uvědomili marnost honby za mamonem v tomto světě. Křesťan mohl lépe pochopit, kdo je v centru všeho viditelného i neviditelného.
Labyrint inspiroval mnohé výtvarníky, ale i spisovatele. Připomínám knihu Labyrint světa a ráj srdce, jejíž autorství bývá připisováno J.A. Komenskému.
🤗
Ostrik
J 8:21 :

Ježíš jim opět řekl: „Já odcházím; budete mne hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.“

Jr 29:13 :
Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem.

Nejdříve však musíte nalézt cestu ke svému srdci, ta je jako labyrint, s mnoha slepými postranními cestami. 🤗
Ostrik
Jan 12:40 | ‚Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže neuvidí očima a srdcem nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím.‘
Dokud nepochopíte srdcem, nemůžete konat vůli nebeského Otce.
Dříve tomu lidé rozuměli, dokonce obraz labyrintu byl na podlaze mnoha chrámů. Cesta k srdci není snadná.

cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint_(bludiště)