Stylita
22262

Boží slovo na den 5.12. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, …
Zedad
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království...
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky. Svrhl ty, kdo sídlí na výšinách, pokoří nepřístupné město; poníží ho až k zemi, do prachu ho srazí. Budou po něm šlapat nohy chudých, kroky ubohých."
Iz 26,1-6

Žalm:
Odp: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Nebo: Aleluja.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Lépe je utíkat se k Hospodinu,
než důvěřovat v člověka.

Lépe je utíkat se k Hospodinu,
než důvěřovat v mocné.

Otevřte mně brány spravedlnosti,
vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.

Toto je brána Hospodinova,
jí procházejí - spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel
a stal se mou spásou.

Hospodine, dej spásu,
Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.
Zl 118

Evangelium:
Mt 7,21.24-27

Církevní kalendář:
sv. Sába (+532)
Pocházel od Caesaree. Mládí prožil v blízkém klášteře Flavianae. Pak odešel do Svaté země, kde v Judské poušti vedl poustevnický život a založil novou formu mnišského života v lávře. Vytvořil sedm klášterů tohoto typu přísného života a ovlivnil rozvoj východního mnišství. Stal se knězem a představeným svých následovníků. Byl důsledný v dodržování zásad zvoleného způsobu života i zásad Chalcedonského sněmu. Zasazoval se o dobrý život lidí v Palestině a zemřel až v 93 letech ve své Velké lávře.
více: catholica.cz
Joske likes this.