Vatican bắt đầu phiên tòa chống lại Hồng y tử đạo Pell

Văn phòng báo chí Vatican đã tuyên bố (27 tháng 2) rằng Bộ Giáo lý Đức tin sẽ xử lý trường hợp của Hồng y George Pell, 77, "theo thủ tục và trong thời gian được thiết lập bởi chuẩn mực chính thống" …