Boží slovo na den 23.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/02_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Pas, (Hospodine, pastýřskou) holí svůj lid, stádce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě, uprostřed úrodných krajin; ať se pasou v Bašanu, v Gileadu jako za pradávných časů. Ukaž nám divy (své moci), jako za dnů, když jsi vycházel z Egypta. Který bůh je ti podoben? Zbytku …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/02_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Pas, (Hospodine, pastýřskou) holí svůj lid, stádce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě, uprostřed úrodných krajin; ať se pasou v Bašanu, v Gileadu jako za pradávných časů. Ukaž nám divy (své moci), jako za dnů, když jsi vycházel z Egypta. Který bůh je ti podoben? Zbytku svého dědictví odpouštíš nepravost, promíjíš hřích. Netrváš na svém hněvu navěky, spíše máš zálibu v milosrdenství. Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí. Jakubovi ukážeš věrnost, Abrahámovi svoji přízeň, jak jsi přísahal našim otcům od pradávných časů.
Mich 7,14-15.18-20

Žalm:
Hospodin je milosrdný a milostivý.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Nechce se přít ustavičně
ani se hněvat navěky.
Nejedná s námi podle našich hříchů
ani podle našich vin nám neodplácí.

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Zl 103

Evangelium: Lk 15,1-3.11-32

Církevní kalendář:
sv. Turibius z Mongroveja (+1606)
Pocházel ze Španělska. V Salamance vystudoval práva. Filipem II. byl ustanoven předsedou inkvizičního tribunálu v Granadě. Od svých 43 let byl 25 let arcibiskupem v peruánském hlavním městě Limě. Cítil s indiánskými domorodci, kteří úpěli pod nadvládou Španělů a měli sklon svou nenávist přenášet na křesťanství. Turibius se naučil jazykům domorodých kmenů. Putoval po celé zemi a hlásal Boží slovo, zakládal kostely, kláštery, školy i nemocnice. Pln horlivosti konal synody a koncily, které podnítily náboženský život. Důsledně hájil práva církve i domorodců, kterým věnoval mnoho péče.
více: catholica.cz