Boží slovo na den 19.11. A.D. 2019

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on …
Opominu to, že mi občas jsou mazány komentáře, ale když vidím, jak tady někdo na Glorii trousí spekulace o českých králích, Habsburcích, Husovi, Jeronýmovi, oprašuje velké schizma a dokonce třicetiletá válka se tu mihla..... pak nějaký Malachiáš, zbývá snad Sibyla ... Do toho zbožné invokace sebestředného lumpa... Pořádně se lidé ani neshodnou na 30. výročí "sametu" a tady chtějí spekulanti …More
Opominu to, že mi občas jsou mazány komentáře, ale když vidím, jak tady někdo na Glorii trousí spekulace o českých králích, Habsburcích, Husovi, Jeronýmovi, oprašuje velké schizma a dokonce třicetiletá válka se tu mihla..... pak nějaký Malachiáš, zbývá snad Sibyla ... Do toho zbožné invokace sebestředného lumpa... Pořádně se lidé ani neshodnou na 30. výročí "sametu" a tady chtějí spekulanti rozlousknout události stovky let zpět a nebo prorokovat co bude a nebude :) Podobně úsměvné jako zavilí odpůrci II. VK ... V té době dupali možná do plenek a vůbec nechápali a zřejmě ani nechápají dobový kontext a proč vůbec k II. VK došlo a co měl řešit.... Buďme rádi, že jsme rádi a žijme podle Písma a slov Krista. Kdo miluje, nemůže minout Nebe..... Tam je totiž skutečná Láska.
Bratia a sestry likes this.
Joske
Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš.
Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. Abych vzal větší užitek, nechám události promlouvat, jako bych byl jejich přímým účastníkem. Ve včerejším příběhu jsem se stal slepcem, abych prosil Ježíše o dar vidět. Dnes jsem Zacheem, člověkem malé postavy, který tolik touží vidět Ježíše! Vidíme, …More
Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš.
Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. Abych vzal větší užitek, nechám události promlouvat, jako bych byl jejich přímým účastníkem. Ve včerejším příběhu jsem se stal slepcem, abych prosil Ježíše o dar vidět. Dnes jsem Zacheem, člověkem malé postavy, který tolik touží vidět Ježíše! Vidíme, že Zacheus věděl, kudy Ježíš půjde. Nelenil, běžel napřed a vylezl na fíkovník. Jen aby mohl spatřit Ježíše. A Pán vešel do jeho domu jako host.
My běžíme na mši svatou, protože také víme, že se tam Pán stane hostem našeho domu. Zachea setkání s Ježíšem proměnilo, uvědomil si, že žije sám pro sebe a že to není dobré. Rovněž se rozhodl čtyřnásobně nahradit škodu, kterou lidem způsobil.
Jak proměňuje setkání s Ježíšem tebe, bratře, sestro?
Paxus
Snažíš sa ísť do hĺbky a si už na dôchodku, skús si nájsť čas aj na tieto tri prednášky:www.tvlux.sk/archiv/play/10144
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“

Zvláštní jak nedostatečně se v období katolické církve
uskutečňovala tak ušlechtilá spravedlnost.Dodnes
jim není blbé …More
Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“

Zvláštní jak nedostatečně se v období katolické církve
uskutečňovala tak ušlechtilá spravedlnost.Dodnes
jim není blbé to co získali bez práce, žádat zpět.
Nejen církev,ale i /domělá/ šlechta světská, se soudí
o majetek.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu. Tak i při lásce k svému …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu. Tak i při lásce k svému životu by se měli chovat všichni, kdo mají odvahu odmítnout to, co není dovoleno jíst. Ti, kteří dozírali nad nezákonnou obětní hostinou, vzali ho stranou a – poněvadž s ním byli dávno známí – domlouvali mu, aby jedl přinesené maso, které je mu dovoleno jíst a které si sám připraví, ale aby předstíral, že jí z masa obětovaného (modlám), jak to král přikázal. Když bude tak jednat, unikne smrti a bude mít užitek z (jejich) laskavosti pro staré přátelství, které ho k nim váže. On však pojal vznešené rozhodnutí, hodné jeho věku, vážnosti stáří, znamenitého veřejného postavení, vzorného chování od mládí, ale zvláště přiměřené svatým a od Boha daným zákonům. Bez váhání prohlásil, aby ho raději poslali na onen svět. „Neboť“ – řekl – „přetvářka není vhodná pro náš věk. Mnozí z mladých lidí by se mohli domnívat, že devadesátiletý Eleazar přešel k pohanství, a tak by kvůli mně mou přetvářkou pro zcela kratičký zbytek života byli svedeni a já sám bych pokryl své stáří hanebnou skvrnou. Neboť i kdybych nyní ušel mučení od lidí, neuniknu ani živý ani mrtvý rukám Všemohoucího. Proto se nyní mužně zříkám svého života a ukážu se hodným svého stáří, abych zanechal mladým lidem ušlechtilý příklad ochotné a hrdinné smrti za svaté a vznešené zákony.“ Když to řekl, šel ihned k mučidlu. Ti, kdo ho vedli, změnili své laskavé chování, které mu nedávno prokazovali, v chování tvrdé, protože slova, která předtím pronesl, byla z jejich hlediska holé bláznovství. Když pod ranami dokonával, sténal a pravil: „Pán ví ve své svatosti a moudrosti, že ačkoli jsem mohl uniknout smrti, snáším ukrutné bolesti bičování na těle, v duši však je s radostí trpím pro bázeň před ním.“ Tak dokonal a svou smrtí zanechal nejen mladým, ale všemu lidu příklad statečnosti a památku ctnosti.
2Mak 6,18-31

Žalm:
Hospodin mi pomáhá.

Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují!
Mnoho jich na mě dotírá!
Mnoho jich o mně říká:
„Ani Bůh mu nepomůže!“

Ty však, Hospodine, jsi můj štít,
jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
Hlasitě jsem volal k Hospodinu,
a vyslyšel mě ze své svaté hory.

Klidně jsem ulehl a usnul.
Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců,
kteří mě obkličují.
Zl 3

Evangelium:
Lk 19,1-10

Církevní kalendář:
sv. Mechtilda (+ asi 1298)
Pocházela ze saské hraběcí rodiny. Již od dětství byla vychovávána v klášteře a později se sama stala řeholnicí. V Helftě vedla řeholní školu, pěvecký sbor při mši a Liturgii hodin. Vynikala zejména pokorou a obětavostí. Později odhaleným tajemstvím byl její mystický život, pro který je označována za důvěrnici Ježíšova Srdce.
catholica.cz
Klidně jsem ulehl a usnul.
Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců,

kteří mě obkličují.

Ano tak požehnaně může být i dnes všem,
co nežijí podle světa a nehromadí
majetek. Máme kupovat jen to co
nutně potřebujeme
.Ostatní trousit děravou
kapsou :-)
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.