Stylita
11141

Boží slovo na den 12.12. A.D. 2019

Ježíš řekl zástupům: "Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až …
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/02_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: "Nestrachuj se! Já ti pomohu! Neboj se, červíčku Jakube, izraelský hloučku! Já ti pomohu" - praví Hospodin. Tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Udělám z tebe ostrou mlátičku, novou, s mnohými zuby. Rozmlátíš hory a rozdrtíš je, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/02_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: "Nestrachuj se! Já ti pomohu! Neboj se, červíčku Jakube, izraelský hloučku! Já ti pomohu" - praví Hospodin. Tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Udělám z tebe ostrou mlátičku, novou, s mnohými zuby. Rozmlátíš hory a rozdrtíš je, pahorky obrátíš v plevy. Převěješ je a vítr je odvane, vichřice je rozpráší, ty však zaplesáš v Hospodinu, budeš se chlubit ve Svatém Izraele. Chudáci a ubožáci marně hledají vodu, jejich jazyk vysychá žízní. Já, Hospodin, je vyslyším, já, Bůh Izraele, je neopustím. Na holých pahorcích dám vytrysknout řekám, uprostřed údolí zřídlům, změním step v jezera vod, vyprahlou zemi v prameny vod. Vysázím cedry na poušti, akácie, myrty a stromy oliv, v pustině vysázím cypřiše, jilmy, s nimi i terebinty, aby všichni viděli a poznali, aby uvážili a pochopili, že to způsobila Hospodinova ruka, že Svatý Izraele to stvořil.
Iz 41,13-20

Žalm:
Odp: Milosrdný a milostivý je Hospodin, shovívavý a plný lásky.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno po všechny věky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle!

Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Zl 145

Evangelium:
Mt 11,11-15

Církevní kalendář:
Panna Maria Guadalupská
Tato památka obrací naši pozornost ke znamením daným Pannou Marií v Mexiku, kde svým zjevením podpořila misijní činnost a mnoho lidí přivedla od pohanství ke Kristu. P. Maria se zjevila Janovi Didakovi poprvé 9. 12., kdy s jeho památkou je připomínána první část historie. O tři dny později, 12. 12. 1531, předala vizionáři znamení pro biskupa, které s odhalením další úžasné skutečnosti se stalo znamením pro celý svět.
více: catholica.cz
Joske likes this.