Ostrik
92.5K

Spravedlivý Lot

Spravedlivý Lot, příklad zbožného chování.
snakee
Ostrik středa, 00:24

Doporučuji ke zhlédnutí. Dobře poslouchejte.
Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

NEDOSAHUJE KVALIT PRVNÍCH PATERŮ REDEMPTORISTŮ

www.lumendelumine.cz/index.php
Ostrik
Ostrik
Mt 6:19-24
19Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou.20Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást.21Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.22Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné.23Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo …More
Mt 6:19-24
19Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou.20Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást.21Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.22Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné.23Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota!24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Jsou jen dvě možnosti. Buď se zoufale budete držet světa a věcí v něm nebo svou naději složíte v Bohu. Buď budete sloužit mamonu nebo světem pohrdnete a zamilujete si Boha. Dokud se nepustíte světa, nemůžete nalézt Boží království. Budete se trápit, budete k smrti vyděšení a nakonec stejně všechen mamon opustíte. Nakonec přijdete úplně o všechno. I o naději. Jako hloupý služebník, který zle hospodařil se svou hřivnou.
L 19:12:27
12Řekl: »Jeden urozený člověk odcházel do daleké země, aby převzal královskou důstojnost a pak aby se vrátil.13Zavolal si deset svých služebníků, svěřil jim deset hřiven a řekl jim: 'Hospodařte s nimi, dokud se nevrátím.'14Ale jeho občané ho nenáviděli; poslali proto za ním poselstvo se vzkazem: 'Nechceme toho člověka za krále!'15On se však vrátil s královskou hodností a nařídil předvolat k sobě ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vyzískal.16Přišel první a řekl: 'Pane, tvoje hřivna vyzískala deset hřiven.' 17Řekl mu: 'Správně, dobrý služebníku! Že jsi byl věrný v maličkosti, budeš mít pod mocí deset měst.'18Přišel druhý a řekl: 'Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.'19Odpověděl mu: 'A ty budeš mít pod sebou pět měst.'20Další přišel a řekl: 'Pane, tady je tvoje hřivna; měl jsem ji uloženou v šátku.21Bál jsem se tě, protože jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, sklízíš, co jsi nezasel.'22On mu na to řekl: 'Špatný služebníku! Z tvých vlastních slov tě budu soudit. Věděl jsi, že jsem přísný člověk: beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel?23Proč jsi tedy neuložil moje peníze do směnárny? A já, až bych přišel, vyzvedl bych je i s úrokem.'24Těm, kdo stáli okolo, řekl: 'Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!'25Namítli mu: 'Pane, ten má už deset hřiven.'26'Říkám vám: Každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.27Ale ty moje nepřátele, kteří mě nechtěli za svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobijte!'«
😇
6 more comments from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný sedmý den, který Hospodin oddělil pro sebe.
Mt 6:31-34
31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ 32Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný sedmý den, který Hospodin oddělil pro sebe.
Mt 6:31-34
31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ 32Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 34 Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“
🤗
Ostrik
Nejdůležitější pokyn pro následovníky Páně: Žít jako On! 😇
1J 2:3-6
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
4Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.
6Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil …
More
Nejdůležitější pokyn pro následovníky Páně: Žít jako On! 😇
1J 2:3-6
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
4Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.
6Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.


Následovník Páně, který Krista poznal, nemůže žít jinak, než žil Ježíš! Vždy, když následovník Páně řeší nějakou situaci a zvažuje, jak se má zachovat, pomyslí na Pána, jak žil On a zachová se stejně! Musí žít tak, jak žil on.
Tím se lišíme od dětí tohoto světa, ty žijí pro věci tohoto světa a nedbají na to, co učil Pán Ježíš. 🤗
Ostrik
Nepoznali jste milosrdného Boha. Bůh by nezničil hříšnou Sodomu, kdyby bylo deset takových, jako byl Lot.
Gn 18:32Potom řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde deset. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm deseti.
Milosrdný Bůh nemá zalíbení ve smrti zlých lidí.
Ez 18:23Copak si opravdu přeji smrt ničemy, je výrok Panovníka Hospodina? Nemám snad v oblibě, …More
Nepoznali jste milosrdného Boha. Bůh by nezničil hříšnou Sodomu, kdyby bylo deset takových, jako byl Lot.
Gn 18:32Potom řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde deset. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm deseti.
Milosrdný Bůh nemá zalíbení ve smrti zlých lidí.
Ez 18:23Copak si opravdu přeji smrt ničemy, je výrok Panovníka Hospodina? Nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít?
Milosrdný Bůh chce, aby všichni lidé byli očištěni pokáním.
2Pt 3:9Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Proto na obraze, který na Glorii vložil bratr Sylita, je vyobrazeno všech dvanáct apoštolů, jak je povolal Pán Ježíš Kristus. Bohu díky za všechny, kteří vědí, proč se jim obraz líbí. Poděkujme milosrdnému Bohu. Poslední soud 🤗 🙏
Ostrik
Právě, že i tato událost svědčí o Lotově spravedlnosti. Kdyby bylo deset takových, jako Lot, Sodoma by byla ušetřena. Dnes se zachází se slovem spravedlnost jako se špinavým hadrem. Dokonce se mnozí nestydí užít toto slovo do protimluvného sousloví spravedlivá válka. 🤦 To je do nebe volající hřích. Žádná válka nemůže být spravedlivá. 🤗
Ostrik
Iz 55:7-9
7Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k Hospodinu, a on se nad ním slituje, k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. 8Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. 9Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.
🤗
Ostrik
Kdo chce pochopit myšlení Kristovo, myšlení následovníků Krista, tedy myšlení spravedlivých, musí pochopit, že se spravedlivý Lot zachoval správně a příkladně.
Gn 19:1-8
1Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi 2a řekl: Moji páni, zajděte prosím do domu svého otroka a přenocujte a umyjte si nohy. Časně ráno …More
Kdo chce pochopit myšlení Kristovo, myšlení následovníků Krista, tedy myšlení spravedlivých, musí pochopit, že se spravedlivý Lot zachoval správně a příkladně.
Gn 19:1-8
1Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi 2a řekl: Moji páni, zajděte prosím do domu svého otroka a přenocujte a umyjte si nohy. Časně ráno pak půjdete svou cestou. Odpověděli: Nikoli, jenom přenocujeme na náměstí. 3Velmi je nutil, takže zašli k němu a vešli do jeho domu. Připravil jim jídlo, napekl nekvašené chleby a jedli. 4Dříve nežli ulehli, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, 5pokřikovali na Lota a říkali mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme! 6Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře 7a řekl: Prosím, moji bratři, nepáchejte takové zlo. 8Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší.
🤗