04:27

A FUGA IN EGITTU E A STRAGGI DI NNUCCENTI in VERSI SICILIANI a cura di P. Pino LIcciardi

Episodio drammatico di questa fuga e permanenza in Egitto, mentre Erode perpetra lo sterminio degli Innocenti a Betlehem. Il ritorno a Nazaret è la conclusione che consente di riprendere la storia …More
Episodio drammatico di questa fuga e permanenza in Egitto, mentre Erode perpetra lo sterminio degli Innocenti a Betlehem. Il ritorno a Nazaret è la conclusione che consente di riprendere la storia di Gesù.
Un caro ed affettuoso saluto. DIO VI BENEDICA.
P. Pino
A FUGA IN EGITTU
(Matteo 2, 13-23)

Di notti e notti i Magi di l’Orienti
parteru di Bettlemmi prontamenti
e ncaminu, facennu n’autra strata, si misiru pi jiri a so cuntrata. Nto stissu tempu, mentri chi durmia, un ancilu a Giuseppi ci apparia e nsonnu: “Prestu, susiti – dicia- e cu gran prescia mettiti p’a via. U picciriddu ccà nun pò cchiù stari, dicci a Maria ch’è ura di scappari. Pigghia a strata chi va versu l’Egittu, camina, un ti firmari e fila drittu: ddà vi nn’aviti a jiri e aviti a stari finu a quannu un v’avvertu di turnari. Vidi ca Erodi accumincia a circari o picciriddu, ca u voli ammazzari!” Di subbitu Giuseppi s’arruspigghia ed a Maria cu picciriddu pigghia; ddi quattru cosi chi s’hannu a purtari supra o sceccu li …More