vi.news
37

Trích dẫn từ cuốn sách mới của Benedict XVI: "Ngoại lệ nhỏ khỏi đời sống độc thân là một lời dối …

Benedict XVI và Hồng y Sarah viết trong cuốn sách mới của họ về đời sống độc thân (nguồn: LeFigaro.fr) "Ngày nay, thật dễ dàng để khẳng định rằng độc thân sẽ chỉ là hậu quả của sự khinh miệt đối …