ധീരനായ ബ്രസീൽ ആർച്ചുബിഷപ്പ് “പാരമ്പര്യവാദത്തിൻ്റെ സത്വത്തിനെതിരെ“ …

അപ്പറിസീദ ആർച്ചുബിഷപ്പ് ഒർലാൻഡോ ബ്രാൻഡസ്, 75, പറയുന്നത് പ്രകാരം, “ശരിയായിട്ടുള്ളത്“ ക്രൂരവും ന്യായരഹിതവുമാണ്. അപ്പറിസീദ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ വേളയിൽ …