Stylita
1194

Žalm 84

Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm. Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc …
Zedad
Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože!
Zedad likes this.