പേപ്പൽ കുർബ്ബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആളുകൾ കുറവ്

“കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും അഭയാർത്ഥികളുടെയും ലോകദിനത്തിൽ“ സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിൽ വെച്ച് സെപ്റ്റംബർ 29-ന് കുർബ്ബാനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ആളുകളുടെയ…