Language
18
vi.news

Giáo Sĩ Đại Học Bị Sa Thải Vì An Ủi Cho Lễ Hội Đồng Tính

Cha Mark Morris đã bị sa thải như một giáo sĩ đại học của Đại học Glasgow Caldedonian vì ông đã tổ chức một lời cầu nguyện bồi thường cho "hành vi phạm tội" của Glasgow Gay Pride, báo cáo bbc.com (…