vi.news
78

Đã là "chắc chắn": Francis sẽ xóa bỏ cuộc sống độc thân ở Nam Mỹ - Và ở những nơi khác

IlSismografo.blogspot.com bán chính thức (ngày 16 tháng 1) thông báo rằng dường như đã "chắc chắn" rằng Francis sẽ xóa bỏ đời sống độc thân vào đầu tháng 2 thông qua Tông huấn Amazon. Biện pháp này …