Boží slovo na den 24.9. A.D. 2019

Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka a …
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Ezdrášovy.
Král Dareios napsal místodržitelům provincie „Za Eufratem“ toto: „Nerušte práci na tom Božím domě. Vladař Židů a židovští starší ať stavějí ten Boží dům na jeho původním místě. Vydávám rozkaz, co máte udělat pro ty židovské starší, pokud jde o stavbu Božího domu. Z královských prostředků, z …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Ezdrášovy.
Král Dareios napsal místodržitelům provincie „Za Eufratem“ toto: „Nerušte práci na tom Božím domě. Vladař Židů a židovští starší ať stavějí ten Boží dům na jeho původním místě. Vydávám rozkaz, co máte udělat pro ty židovské starší, pokud jde o stavbu Božího domu. Z královských prostředků, z daní (provincie) „Za Eufratem“ ať je těm mužům svědomitě proplácen potřebný obnos, aby stavba nevázla. Já, Dareios, vydávám tento rozkaz. Ať je svědomitě prováděn!“ Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Aggeus a Zachariáš, syn Iddův. Stavbu dokončili podle rozkazu Izraelova Boha a podle rozkazu perských králů Kýra a Dareia. Dům byl dostavěn do třetího dne měsíce adaru a v šestém roce vlády krále Dareia. Izraelité – kněží, levité i ostatní, kteří se vrátili z vyhnanství – slavili s radostí posvěcení Božího domu. Při posvěcení Božího domu obětovali sto býků, dvě stě beranů, čtyři sta beránků a jako oběť za hřích celého Izraele dvanáct kozlů podle počtu izraelských kmenů. Ustanovili kněze podle tříd a levity podle skupin, aby vykonávali v Jeruzalémě bohoslužbu, jak je psáno v knize Mojžíšově. Potom čtrnáctého dne prvního měsíce ti, kdo se vrátili z vyhnanství, slavili velikonoce. Levité se do jednoho očistili, takže všichni byli čistí. Zabili velikonočního beránka pro všechny, kdo se vrátili z vyhnanství, pro své bratry kněze i pro sebe.
Ezd 6,7-8.12b.14-20

Žalm:
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy.

Jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
Zl 122

Evangelium:
Lk 8,19-21

Církevní kalendář:
sv. Gerard (+1406)
Pocházel z Benátek, stal se benediktinským knězem a později, dle přání krále Štěpána, už jako biskup pracoval na utvrzování křesťanské víry v Uhrách. Po Štěpánově smrti se častěji dostal do sporu se zákonnými i nezákonnými nástupci, kteří mezi sebou bojovali o vládu v Uhrách. Někteří velmoži organizovali útoky proti křesťanství, které Gerard bránil. Při poslední cestě ke králi byl v blízkosti Dunaje kamenován a proboden kopím.
více: catholica.cz