pokorny
432434

Pápež František: RADOSŤ LÁSKY (AMORIS LAETITIA)

POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA AMORIS LAETITIA biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom o láske v …More
POSYNODÁLNA APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA
AMORIS LAETITIA
biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a
všetkým veriacim laikom o láske v rodine.
Zo stránky: www.kbs.sk/…/apostolska-exho…
pokorny
Modlitba k Svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme
žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený a pohoršený,
nech …
More
Modlitba k Svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme
žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený a pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina,
daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvätného a nedotknuteľného
charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.


Dané v Ríme pri svätom Petrovi v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva 19.
marca, na slávnosť svätého Jozefa, v roku 2016, vo štvrtom roku môjho pontikátu.

František
pokorny
Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a spoločnú radosť pri prechádzaní jednotlivými kapitolami tejto krásnej exortácie. 🤗 😌
Peter(skala)
👏 🤗
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


325. Slová Majstra (porov. Mt 22, 30) a svätého Pavla (porov. 1 Kor 7, 29 – 31) o
manželstve sú vložené – nie náhodou – do poslednej a definitívnej dimenzie našej
existencie, ktorú potrebujeme znovu získať. Takým spôsobom budú môcť manželia
spoznať zmysel cesty, po ktorej spoločne kráčajú. …More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


325. Slová Majstra (porov. Mt 22, 30) a svätého Pavla (porov. 1 Kor 7, 29 – 31) o
manželstve sú vložené – nie náhodou – do poslednej a definitívnej dimenzie našej
existencie, ktorú potrebujeme znovu získať. Takým spôsobom budú môcť manželia
spoznať zmysel cesty, po ktorej spoločne kráčajú. Vskutku, ako sme viackrát v tejto
exhortácii pripomenuli, žiadna rodina nie je dokonalou skutočnosťou, zhotovenou
raz a navždy, ale vyžaduje si postupný rozvoj vlastnej schopnosti milovať. Je tu
neustále povolanie, ktoré vychádza z plného spoločenstva Najsvätejšej Trojice, z
obdivuhodného spojenia medzi Kristom a jeho Cirkvou, z toho krásneho
spoločenstva, ktorým je nazaretská rodina, a z bratstva bez poškvrny, ktoré existuje
medzi svätými v nebi. Avšak kontemplovať plnosť, ktorú sme ešte nedosiahli, nám
umožňuje dostať do správnej perspektívy aj historické napredovanie, ktoré
uskutočňujeme ako rodiny – aby sme od medziosobných vzťahov nechceli
vyžadovať dokonalosť, čistotu úmyslov, koherenciu, ktorú možno nájsť len v de
nitívnom Božom kráľovstve. Okrem toho nám táto kontemplácia bráni tvrdo súdiť
tých, ktorí žijú v stavoch veľkej krehkosti. Všetci sme povolaní oživovať napätie
vedúce k tomu, čo presahuje nás i naše obmedzenia, a každá rodina musí prežívať
tento neustály impulz. Kráčajme, rodiny, pokračujme v kráčaní! Čo je nám
prisľúbené, je stále väčšie. Nestrácajme nádej kvôli svojim obmedzeniam, ale sa
ani nevzdávajme hľadania tej plnosti lásky a spoločenstva, ktorá nám bola
prisľúbená.
One more comment from pokorny
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


324. Na podnet Ducha rodinné jadro nielen prijíma život, plodiac ho vo vlastnom
lone, ale sa aj otvára, vychádza zo seba, aby svojím dobrom zahrnulo druhých; aby
sa o nich postaralo a hľadalo ich šťastie. Táto otvorenosť sa osobitne prejavuje v
pohostinnosti,389 ku ktorej Božie slovo povzbudzuj…More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


324. Na podnet Ducha rodinné jadro nielen prijíma život, plodiac ho vo vlastnom
lone, ale sa aj otvára, vychádza zo seba, aby svojím dobrom zahrnulo druhých; aby
sa o nich postaralo a hľadalo ich šťastie. Táto otvorenosť sa osobitne prejavuje v
pohostinnosti,389 ku ktorej Božie slovo povzbudzuje sugestívnym spôsobom:
„Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o
tom nevedeli“ (Hebr 13, 2). Keď rodina druhých prijíma a vychádza im v ústrety –
predovšetkým chudobným a opusteným – „symbolizuje, vydáva svedectvo a má
účasť na materstve Cirkvi“.390 Sociálna láska, odlesk Najsvätejšej Trojice, je v
skutočnosti to, čo zjednocuje duchovný zmysel rodiny a jej poslanie za hranicou
seba samej – pretože sprítomňuje kerygmu so všetkými jej požiadavkami týkajúcimi
sa spoločenstva. Rodina prežíva svoju osobitnú spiritualitu ako domáca cirkev a
zároveň ako bunka životne dôležitá pre premenu sveta.391
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


323. Kontemplovať každú milovanú osobu očami Boha a spoznávať v nej Krista je
hlbokou duchovnou skúsenosťou. Žiada si to nezištnú ochotu, ktorá umožní oceniť
jej dôstojnosť. Môžeme byť pred druhým naplno prítomní, ak sa darujeme bez
vypočítavosti, zabudnúc na všetko vôkol. Takto si milovaná …More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


323. Kontemplovať každú milovanú osobu očami Boha a spoznávať v nej Krista je
hlbokou duchovnou skúsenosťou. Žiada si to nezištnú ochotu, ktorá umožní oceniť
jej dôstojnosť. Môžeme byť pred druhým naplno prítomní, ak sa darujeme bez
vypočítavosti, zabudnúc na všetko vôkol. Takto si milovaná osoba zasluhuje celú
pozornosť. Ježiš bol vzorom, pretože keď sa k nemu niekto priblížil na rozhovor,
uprel naňho pohľad, zahľadel sa na neho s láskou (porov. Mk 10, 21). Nik sa v jeho
prítomnosti necítil prehliadaný, pretože jeho slová a jeho gestá boli vyjadrením tejto
otázky: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Mk 10, 51). Toto sa prežíva v každodennom
živote rodiny. V ňom si pripomíname, že človek, ktorý s nami žije, si zasluhuje
všetko, lebo má ľudskú dôstojnosť – pretože je predmetom nesmiernej lásky Otca.
Tak rozkvitá nežnosť, schopná „vzbudiť v druhom radosť z toho, že sa cíti milovaný.
Tá sa prejavuje predovšetkým venovaním delikátnej pozornosti obmedzeniam
druhého, najmä ak vychádzajú na povrch evidentným spôsobom“.388
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


322. Celý život rodiny je milosrdná „pastva“. Každý so záujmom maľuje a píše do
života druhého: „Vy ste náš list napísaný v našich srdciach... nie atramentom, ale
Duchom živého Boha“ (2 Kor 3, 2 – 3). Každý je rybárom, ktorý ide „loviť... ľudí“ (Lk
5, 10) – v Ježišovom mene spúšťa siete (porov.…More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


322. Celý život rodiny je milosrdná „pastva“. Každý so záujmom maľuje a píše do
života druhého: „Vy ste náš list napísaný v našich srdciach... nie atramentom, ale
Duchom živého Boha“ (2 Kor 3, 2 – 3). Každý je rybárom, ktorý ide „loviť... ľudí“ (Lk
5, 10) – v Ježišovom mene spúšťa siete (porov. Lk 5 5) k druhým; alebo roľníkom
pracujúcim na čerstvej pôde, ktorou sú jeho drahí: podnecuje v nich to najlepšie.
Súčasťou manželskej plodnosti je aj napomáhanie, pretože „milovať človeka je
očakávať od neho čosi nedefinovateľné, nepredvídateľné – súčasne jej však
nejakým spôsobom ponúknuť prostriedok, ako odpovedať na toto očakávanie“.387
A to je zároveň bohopocta, pretože práve on do druhých zasial mnohé dobré veci v
nádeji, že im pomôžeme vyrásť.
5 more comments from pokorny
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


321. „Kresťanskí manželia sú si navzájom, pre svoje deti aj pre ostatných členov
rodiny spolupracovníkmi milosti a svedkami viery.“383 Boh ich pozýva k plodeniu a
starostlivosti. Práve preto rodina „vždy bola najbližšou ,nemocnicou‘“.384 Starajme
sa, podporujme sa, podnecujme sa navzájom a …More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita starostlivosti, útechy a podnetu


321. „Kresťanskí manželia sú si navzájom, pre svoje deti aj pre ostatných členov
rodiny spolupracovníkmi milosti a svedkami viery.“383 Boh ich pozýva k plodeniu a
starostlivosti. Práve preto rodina „vždy bola najbližšou ,nemocnicou‘“.384 Starajme
sa, podporujme sa, podnecujme sa navzájom a prežívajme to všetko ako súčasť
našej rodinnej spirituality. Život manželského páru je účasťou na plodnom diele
Boha a každý z dvojice je pre toho druhého neustálou provokáciou Ducha. Božia
láska sa vyjadruje cez „živé a konkrétne slová, ktorými si muž a žena vyznávajú
svoju manželskú lásku“.385 Tak sú si navzájom odrzkadlením Božej lásky, ktorá
utešuje slovom, pohľadom, pomocou, pohladením, objatím. Teda „chcieť formovať
rodinu znamená mať odvahu byť súčasťou Božieho sna; mať odvahu s ním snívať,
mať odvahu s ním budovať, odvahu pustiť sa s ním do tohto príbehu, budovať svet,
kde sa nikto necíti osamelý“.386
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita výlučnej a slobodnej lásky


320. Existuje bod, v ktorom láska manželského páru dosiahne maximálne
oslobodenie a stane sa priestorom zdravej autonómie: keď človek objaví, že ten
druhý nie je jeho, ale má omnoho dôležitejšieho vlastníka, svojho jediného Pána.
Nikto si nemôže nárokovať vlastníctvo najosobnejšej a najtajnejšej inti…More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita výlučnej a slobodnej lásky


320. Existuje bod, v ktorom láska manželského páru dosiahne maximálne
oslobodenie a stane sa priestorom zdravej autonómie: keď človek objaví, že ten
druhý nie je jeho, ale má omnoho dôležitejšieho vlastníka, svojho jediného Pána.
Nikto si nemôže nárokovať vlastníctvo najosobnejšej a najtajnejšej intimity
milovanej osoby, a len on môže stáť v centre jej života. Zároveň princíp
duchovného realizmu má za následok, že manželský partner si nenárokuje, aby druhý plne uspokojoval jeho potreby. Je nevyhnutné, aby duchovné napredovanie –
ako správne naznačil Dietrich Bonhoeffer – každému človeku pomohlo „stratiť ilúzie“
o druhom,382 a prestať očakávať od danej osoby to, čo je vlastné jedine Božej
láske. To si vyžaduje vnútorné zriekanie sa. Exkluzívny priestor, ktorý každý z
manželov rezervuje svojmu osobnému vzťahu s Bohom, nielen umožňuje
uzdravovať rany spolužita, ale aj nachádzať v Božej láske zmysel vlastnej
existencie. Potrebujeme každý deň vzývať činnosť Ducha, aby takáto vnútorná
sloboda bola možná.
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita výlučnej a slobodnej lásky


319. V manželstve sa prežíva aj pocit úplnej prináležitosti jednej jedinej osobe.
Manželia prijímajú výzvu a túžbu spolu zostarnúť a pominúť sa, a tak odzrkadľujú
Božiu vernosť. Toto pevné rozhodnutie, ktoré vyznačuje istý životný štýl, je
„vnútorná požiadavka zmluvy manželskej lásky“,380 pretože „…More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita výlučnej a slobodnej lásky


319. V manželstve sa prežíva aj pocit úplnej prináležitosti jednej jedinej osobe.
Manželia prijímajú výzvu a túžbu spolu zostarnúť a pominúť sa, a tak odzrkadľujú
Božiu vernosť. Toto pevné rozhodnutie, ktoré vyznačuje istý životný štýl, je
„vnútorná požiadavka zmluvy manželskej lásky“,380 pretože „ten, kto sa
nerozhodne milovať navždy, ťažko môže úprimne milovať čo len jediný deň“.381
Toto by však nemalo duchovný význam, keby šlo len o zákon dodržiavaný s
rezignáciou. Je to prináležitosť srdca – tam, kde iba Boh dovidí (porov. Mt 5, 28).
Každé ráno, keď človek vstáva, obnovuje pred Bohom toto rozhodnutie vernosti,
nech sa počas dňa stane čokoľvek. A každý, keď ide spať, očakáva, že sa ráno
zobudí, aby pokračoval v tomto dobrodružstve s dôverou v Pánovu pomoc. Každý z
manželov je tak pre toho druhého znakom a nástrojom blízkosti Pána, ktorý nás
nenecháva samých: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,
20).
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spojení v modlitbe vo svetle Veľkej noci


318. Modlitba v rodine je privilegovaným prostriedkom na vyjadrenie a posilnenie
tejto veľkonočnej viery.376 Každý deň si možno nájsť niekoľko minút na zotrvanie
pred živým Pánom, povedať mu o veciach, ktoré nám robia starosti; modliť sa za
potreby rodiny; modliť sa za niekoho, kto prežíva ťažkú …More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spojení v modlitbe vo svetle Veľkej noci


318. Modlitba v rodine je privilegovaným prostriedkom na vyjadrenie a posilnenie
tejto veľkonočnej viery.376 Každý deň si možno nájsť niekoľko minút na zotrvanie
pred živým Pánom, povedať mu o veciach, ktoré nám robia starosti; modliť sa za
potreby rodiny; modliť sa za niekoho, kto prežíva ťažkú chvíľu; prosiť Pána, aby
nám pomáhal milovať; ďakovať mu za život a za dobré veci; prosiť Pannu Máriu,
aby nás ochránila svojím materinským plášťom. Jednoducho povedané, tento
okamih modlitby môže rodine priniesť mnoho dobra. Rozličné prejavy ľudovej
zbožnosti sú pokladnicou duchovnosti pre mnohé rodiny. Spoločné napredovanie v
modlitbe dosahuje svoj vrchol v spoločnej účasti na Eucharistii, predovšetkým v
kontexte nedeľného odpočinku. Ježiš klope na dvere rodiny, aby s ňou zdieľal
eucharistickú večeru (porov. Zjv 3, 20). Tam môžu manželia vždy spečatiť
veľkonočnú zmluvu, ktorá ich spojila a ktorá odzrkadľuje zmluvu, ktorú Boh spečatil
s ľudstvom na kríži.377 Eucharistia je sviatosťou Novej zmluvy, v ktorej sa
aktualizuje vykupiteľský čin Krista (porov. Lk 22, 20). Tak možno postrehnúť hlboké
putá, ktoré existujú medzi manželským životom a Eucharistiou.378 Pokrm
Eucharistie je posilou a podnetom každodenne prežívať manželskú zmluvu ako
„domáca cirkev“.379
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spojení v modlitbe vo svetle Veľkej noci


317. Ak sa rodina dokáže sústrediť na Krista, on spája a osvetľuje celý rodinný
život. Bolesti a problémy sa prežívajú v spoločenstve s Pánovým krížom a objatie s
ním umožňuje vydržať aj tie najhoršie chvíle. V trpkých dňoch rodiny je tu spojenie s opusteným Ježišom, ktoré môže zabrániť rozpadu. …More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spojení v modlitbe vo svetle Veľkej noci


317. Ak sa rodina dokáže sústrediť na Krista, on spája a osvetľuje celý rodinný
život. Bolesti a problémy sa prežívajú v spoločenstve s Pánovým krížom a objatie s
ním umožňuje vydržať aj tie najhoršie chvíle. V trpkých dňoch rodiny je tu spojenie s opusteným Ježišom, ktoré môže zabrániť rozpadu. Rodiny dosahujú kúsok po
kúsku „s milosťou Ducha Svätého svoju svätosť prostredníctvom manželského
života aj účasťou na tajomstve Kristovho kríža, ktorý premieňa ťažkosti a trápenia
na obetu lásky“.374 Napokon chvíle radosti, odpočinku alebo oslavy, a tiež
sexualita, sa prežívajú ako účasť na plnom živote jeho vzkriesenia. Manželia
rôznymi každodennými gestami stvárňujú tento „teologálny priestor, v ktorom
možno skusovať mystickú prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána“.375
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita nadprirodzeného spoločenstva


316. Dobre prežívané rodinné spoločenstvo je opravdivou cestou posväcovania v
bežnom živote a cestou mystického rastu, prostriedkom na intímne spojenie s
Bohom. Vskutku bratské a spoločné potreby rodinného života sú príležitosťou na
čoraz väčšie otvorenie srdca – a to umožňuje čoraz plnšie stretnut…More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita nadprirodzeného spoločenstva


316. Dobre prežívané rodinné spoločenstvo je opravdivou cestou posväcovania v
bežnom živote a cestou mystického rastu, prostriedkom na intímne spojenie s
Bohom. Vskutku bratské a spoločné potreby rodinného života sú príležitosťou na
čoraz väčšie otvorenie srdca – a to umožňuje čoraz plnšie stretnutie s Pánom.
Božie slovo hovorí, že „kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme“ (1 Jn 2,
11), „ostáva v smrti“ (1 Jn 3, 14) a „nepoznal Boha“ (1 Jn 4, 8). Môj predchodca
Benedikt XVI. povedal, že „zatvárať oči pred blížnym nás robí slepými aj voči
Bohu“370 a že láska je v podstate jediné svetlo, ktoré „stále novým spôsobom
prežaruje temný svet“.371 Iba „keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho
láska v nás je dokonalá“ (1 Jn 4, 12). Keďže „človek [má] sociálnu dimenziu, ktorá
mu je vrodená, vložená do jeho štruktúry“372 a „sociálna dimenzia človeka
nachádza svoje prvé a pôvodné vyjadrenie v manželskom páre a v rodine“,373
spiritualita sa vteľuje do rodinného spoločenstva. Preto tí, ktorí majú hlboké
duchovné túžby, nesmú cítiť, že ich rodina vzďaľuje od rastu v živote Ducha, ale že
je cestou, ktorú Pán používa, aby ich priviedol na vrcholy mystického spojenia.
pokorny
Pápež František: Môj predchodca
Benedikt XVI. povedal, že „zatvárať oči pred blížnym nás robí slepými aj voči
Bohu“370 a že láska je v podstate jediné svetlo, ktoré „stále novým spôsobom
prežaruje temný svet“.371 Iba „keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho
láska v nás je dokonalá“
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita nadprirodzeného spoločenstva


315. Prítomnosť Pána prebýva v konkrétnej a reálnej rodine, so všetkými jej
trápeniami, zápasmi, radosťami a každodennými zámermi. Keď sa žije v rodine,
ťažko predstierať a klamať, nemôžeme nosiť masku. Ak túto autentickosť oživuje
láska, vládne v nej Pán – so svojou radosťou a pokojom. Spiritualit…More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita nadprirodzeného spoločenstva


315. Prítomnosť Pána prebýva v konkrétnej a reálnej rodine, so všetkými jej
trápeniami, zápasmi, radosťami a každodennými zámermi. Keď sa žije v rodine,
ťažko predstierať a klamať, nemôžeme nosiť masku. Ak túto autentickosť oživuje
láska, vládne v nej Pán – so svojou radosťou a pokojom. Spiritualita rodinnej lásky
sa skladá z tisícov reálnych a konkrétnych gest. V tejto rôznosti darov a stretnutí,
ktorých prostredníctvom dozrieva spoločenstvo, má Boh svoj vlastný príbytok. Táto
oddanosť spája „ľudské hodnoty s božskými“,369 pretože je plná Božej lásky.
Napokon manželská spiritualita je spiritualita zväzku, v ktorom prebýva Božia
láska.
7 more comments from pokorny
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA

Spiritualita nadprirodzeného spoločenstva


314. Hovorili sme o prebývaní Boha v srdci osoby, ktorá žije v milosti. Dnes
môžeme povedať, že aj Najsvätejšia Trojica je prítomná v chráme manželského
spoločenstva. Tak ako prebýva vo chválach svojho ľudu (porov. Ž 22, 4), intímne
žije aj v manželskej láske, ktorá ju oslavuje.
pokorny
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA


313. Láska nadobúda rôzne odtiene – podľa životného stavu, do ktorého bol každý
povolaný. Už pred niekoľkými desaťročiami Druhý vatikánsky koncil vzhľadom na
apoštolát laikov zdôrazňoval spiritualitu, ktorá pramení z rodinného života. Hovoril,
že spiritualita laikov „má nadobudnúť osobitné charakteristické vlastnosti“ aj v
„manželskom stav…More
Deviata kapitola

MANŽELSKÁ A RODINNÁ SPIRITUALITA


313. Láska nadobúda rôzne odtiene – podľa životného stavu, do ktorého bol každý
povolaný. Už pred niekoľkými desaťročiami Druhý vatikánsky koncil vzhľadom na
apoštolát laikov zdôrazňoval spiritualitu, ktorá pramení z rodinného života. Hovoril,
že spiritualita laikov „má nadobudnúť osobitné charakteristické vlastnosti“ aj v
„manželskom stave a v rodine“367 a rodinné starosti nesmú byť čímsi cudzím pre
ich štýl spirituality života.368 Oplatí sa preto nakrátko zastaviť, aby sme opísali
niektoré základné charakteristiky tejto osobitnej spirituality, ktorá sa rozvíja v
dynamike vzťahov rodinného života.
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


312. To nám poskytuje rámec a atmosféru, ktorá nám pri spracovaní
najdelikátnejších tém bráni rozvíjať chladnú morálku „od písacieho stola“, a uvádza
nás skôr do kontextu pastoračného rozlišovania plného milosrdnej lásky, ktorá sa
vždy disponuje chápať, odpúšťať, sprevádzať, dúfať a predovšetk…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


312. To nám poskytuje rámec a atmosféru, ktorá nám pri spracovaní
najdelikátnejších tém bráni rozvíjať chladnú morálku „od písacieho stola“, a uvádza
nás skôr do kontextu pastoračného rozlišovania plného milosrdnej lásky, ktorá sa
vždy disponuje chápať, odpúšťať, sprevádzať, dúfať a predovšetkým integrovať.
Toto je logika, ktorá musí prevládať v Cirkvi, aby sme mohli „otvoriť srdcia tým, ktorí
žijú na tých najodľahlejších existenciálnych perifériách“.366 Pozývam veriacich,
ktorí žijú v zložitých situáciách, aby s dôverou prišli na rozhovor so svojimi
pastiermi alebo s laikmi, ktorí žijú oddaní Pánovi. Nie vždy u nich nájdu potvrdenie
vlastných predstáv a vlastných túžob, ale určite získajú svetlo, ktoré im umožní
lepšie pochopiť, čo sa deje, a budú môcť objaviť cestu osobného dozrievania. A
pozývam pastierov, aby načúvali s láskou a pokojom, s úprimnou túžbou vstúpiť do
srdca drámy týchto osôb a pochopiť ich uhol pohľadu, aby im pomohli lepšie žiť a
spoznať ich miesto v Cirkvi.
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


311. Učenie morálnej teológie by nemalo opomenúť osvojenie si týchto úvah,
pretože i keď je pravda, že sa treba starať o celistvosť morálneho učenia Cirkvi,
treba vždy venovať osobitnú pozornosť zdôrazňovaniu a povzbudzovaniu
najvyšších a najcentrálnejších hodnôt evanjelia,363 predovšetkým …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


311. Učenie morálnej teológie by nemalo opomenúť osvojenie si týchto úvah,
pretože i keď je pravda, že sa treba starať o celistvosť morálneho učenia Cirkvi,
treba vždy venovať osobitnú pozornosť zdôrazňovaniu a povzbudzovaniu
najvyšších a najcentrálnejších hodnôt evanjelia,363 predovšetkým primátu lásky
(caritas) ako odpovede na nezištnú iniciatívu Božej lásky.364 Niekedy je nám
zaťažko dať v pastorácii priestor bezpodmienečnej láske Boha. Kladieme
milosrdenstvu toľko podmienok, že ho vyprázdňujeme, pripravujeme o konkrétny
zmysel a reálny význam – a toto je najhorší spôsob riedenia evanjelia. Je pravda,
napríklad, že milosrdenstvo nevylučuje spravodlivosť a pravdu, ale musíme
predovšetkým povedať, že milosrdenstvo je plnosťou spravodlivosti a najjasnejším
prejavom Božej pravdy. Preto treba vždy považovať za „neadekvátnu akúkoľvek
teologickú koncepciu, ktorá by v konečnom dôsledku spochybňovala samotnú
Božiu všemohúcnosť, a predovšetkým Božie milosrdenstvo“.365
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


310. Nemôžeme zabudnúť, že „milosrdenstvo nie je len spôsob, akým koná Otec,
ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto sú jeho skutoční synovia. Skrátka, sme
povolaní žiť milosrdenstvo, pretože najprv bolo milosrdenstvo preukázané voči
nám“.360 Nie je to romantický návrh ani povrchná odpoveď …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


310. Nemôžeme zabudnúť, že „milosrdenstvo nie je len spôsob, akým koná Otec,
ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto sú jeho skutoční synovia. Skrátka, sme
povolaní žiť milosrdenstvo, pretože najprv bolo milosrdenstvo preukázané voči
nám“.360 Nie je to romantický návrh ani povrchná odpoveď vzhľadom na Božiu
lásku, ktorá chce vždy podporovať osoby, pretože „milosrdenstvo je nosným
pilierom života Cirkvi. Celé jej pastoračné konanie má byť preniknuté nehou, s
ktorou sa obracia na veriacich; nič z jej ohlasovania a z jej svedectva pred svetom
sa nezaobíde bez milosrdenstva“.361 Je pravda, že niekedy „sa správame ako
kontrolóri milosti, nie ako jej sprostredkovatelia. Ale Cirkev nie je colnica, je to
otcovský dom, v ktorom je miesto pre každého aj s jeho životnými ťažkosťami“.362
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


309. Je prozreteľné, že tieto úvahy sa rozvíjajú v kontexte Svätého roka
venovaného milosrdenstvu, pretože aj vzhľadom na najrozličnejšie situácie, ktoré
sa týkajú rodiny, „Cirkev má poslanie ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je
pulzujúcim srdcom evanjelia a skrze ktoré má evanjelium dospie…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


309. Je prozreteľné, že tieto úvahy sa rozvíjajú v kontexte Svätého roka
venovaného milosrdenstvu, pretože aj vzhľadom na najrozličnejšie situácie, ktoré
sa týkajú rodiny, „Cirkev má poslanie ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je
pulzujúcim srdcom evanjelia a skrze ktoré má evanjelium dospieť k srdcu a mysli
každého človeka. Kristova nevesta si osvojuje správanie Božieho Syna, ktorý ide v ústrety všetkým a nikoho nevylučuje“.358 Dobre vie, že samotný Ježiš sa
predstavuje ako pastier stovky oviec, nie deväťdesiatich deviatich. Chce ich všetky.
Na základe tohto vedomia bude možné, že sa „všetkým, veriacim i tým vzdialeným,
dostane tohto balzamu milosrdenstva ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už
prítomné uprostred nás“.359
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


308. Jednako z nášho vedomia o váhe poľahčujúcich okolností – psychologických,
historických aj biologických – vyplýva, že „bez toho, aby sme čokoľvek uberali
ideálu evanjelia, treba s milosrdenstvom a trpezlivosťou sprevádzať rozličné štádiá
rastu osôb, ktoré deň po dni postupne napredujú“, …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


308. Jednako z nášho vedomia o váhe poľahčujúcich okolností – psychologických,
historických aj biologických – vyplýva, že „bez toho, aby sme čokoľvek uberali
ideálu evanjelia, treba s milosrdenstvom a trpezlivosťou sprevádzať rozličné štádiá
rastu osôb, ktoré deň po dni postupne napredujú“, nechávajúc priestor pre
milosrdenstvo Pána, „ktorý nás povzbudzuje, aby sme robili všetko dobré“.355
Chápem tých, ktorí uprednostňujú rigidnejšiu pastoráciu, nedávajúcu priestor
akémukoľvek zmätku. Avšak úprimne verím, že Ježiš chce Cirkev pozornú voči
dobru, ktoré Duch šíri uprostred krehkosti: matka, ktorá v tom istom momente, keď
jasne vyjadruje svoje objektívne učenie, „nezanedbáva dobro, ktoré môže vykonať,
aj keď riskuje, že sa zašpiní blatom ulice“.356 Pastieri, ktorí predkladajú veriacim
úplný ideál evanjelia a doktríny Cirkvi, im musia pomôcť aj prijať logiku súcitu voči
krehkým osobám a vyhnúť sa perzekúciám alebo príliš tvrdým a netrpezlivým
súdom. Samotné evanjelium nás žiada nesúdiť a neodsudzovať (porov. Mt 7, 1; Lk
6, 37). Ježiš chce, „aby sme prestali hľadať osobné alebo spoločné útočiská, ktoré
nám umožňujú držať si odstup od jadra ľudského utrpenia – aby sme skutočne
vstúpili do kontaktu s konkrétnou existenciou druhých a spoznali silu nežnosti. Keď
to robíme, život sa nám vždy obdivuhodne komplikuje“.357
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


307. Aby sme sa vyhli akejkoľvek scestnej interpretácii, pripomínam, že Cirkev sa
nijakým spôsobom nesmie vzdať predkladania plného ideálu manželstva, Božieho
projektu v celej jeho veľkosti: „Pokrstených mladých treba povzbudzovať, aby
neváhali prijať bohatstvo, ktoré ich projektom lásky posk…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Logika pastoračného milosrdenstva


307. Aby sme sa vyhli akejkoľvek scestnej interpretácii, pripomínam, že Cirkev sa
nijakým spôsobom nesmie vzdať predkladania plného ideálu manželstva, Božieho
projektu v celej jeho veľkosti: „Pokrstených mladých treba povzbudzovať, aby
neváhali prijať bohatstvo, ktoré ich projektom lásky poskytuje sviatosť manželstva –
posilnení podporou, ktorú dostávajú z milosti Krista a z možnosti úplne sa
zúčastňovať na živote Cirkvi.“354 Vlažnosť, akákoľvek forma relativizmu alebo
prehnaný rešpekt pri predkladaní evanjelia by boli nedostatkom vernosti evanjeliu a
tiež nedostatkom lásky Cirkvi k samotným mladým. Mať pochopenie pre výnimočné
situácie nikdy neznamená ukrývať svetlo najplnšieho ideálu ani predkladať menej,
než Ježiš človeku ponúka. Dôležitejšie než pastorácia zlyhaní je dnes pastoračné
úsilie na posilnenie manželstiev, aby sa zabránilo ich rozpadom.
pokorny
Pápež František AL307:
"Mať pochopenie pre výnimočné
situácie nikdy neznamená ukrývať svetlo najplnšieho ideálu ani predkladať menej,
než Ježiš človeku ponúka.

Dôležitejšie než pastorácia zlyhaní je dnes pastoračné
úsilie na posilnenie manželstiev, aby sa zabránilo ich rozpadom."
Peter(skala)
Aby sme sa vyhli akejkoľvek scestnej interpretácii, pripomínam, že Cirkev sa

nijakým spôsobom nesmie vzdať predkladania plného ideálu manželstva
, Božieho
projektu v celej jeho veľkosti: „Pokrstených mladých treba povzbudzovať, aby
neváhali prijať bohatstvo, ktoré ich projektom lásky poskytuje sviatosť manželstva..
👍 👏
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Normy a rozlišovanie


306. V akýchkoľvek okolnostiach pred tými, ktorí majú ťažkosť naplno žiť Boží
zákon, musí nanovo zaznievať pozvanie kráčať po ceste lásky [via caritatis]. Bratská láska je prvý zákon kresťanov (porov. Jn 15, 12; Gal 5, 14). Nezabúdajme
na prisľúbenie Svätého písma: „Predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Normy a rozlišovanie


306. V akýchkoľvek okolnostiach pred tými, ktorí majú ťažkosť naplno žiť Boží
zákon, musí nanovo zaznievať pozvanie kráčať po ceste lásky [via caritatis]. Bratská láska je prvý zákon kresťanov (porov. Jn 15, 12; Gal 5, 14). Nezabúdajme
na prisľúbenie Svätého písma: „Predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým,
lebo láska zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 8); „odčiň svoje hriechy
spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom“ (Dan 4, 24); „horiaci oheň
zadúša voda, almužna odčiňuje hriechy“ (Sir 3, 30). Toto učí aj svätý Augustín: „Tak
ako by sme najskôr bežali po vodu, aby sme mohli uhasiť oheň, keby sme sa ocitli
v nebezpečenstve požiaru... rovnako ak sa nejaký plameň hriechu rozhorel od
slamy našich vášní, a sme preto rozrušení, tešme sa z príležitosti, ktorú
dostaneme, aby sme urobili skutok opravdivého milosrdenstva – akoby nám bol
ponúknutý prameň vody na uhasenie ohňa, ktorý vzplanul.“353
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Normy a rozlišovanie


305. Preto sa pastier nemôže cítiť spokojný len s aplikovaním morálnych zákonov
na tých, ktorí žijú v „neregulárnych“ situáciách, akoby dané zákony boli kameňmi na
hádzanie do života osôb. To je prípad uzavretých sŕdc, ktoré sa neraz zakrývajú
náukou Cirkvi, „aby zasadli na Mojžišov stolec a súdili, niekedy…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Normy a rozlišovanie


305. Preto sa pastier nemôže cítiť spokojný len s aplikovaním morálnych zákonov
na tých, ktorí žijú v „neregulárnych“ situáciách, akoby dané zákony boli kameňmi na
hádzanie do života osôb. To je prípad uzavretých sŕdc, ktoré sa neraz zakrývajú
náukou Cirkvi, „aby zasadli na Mojžišov stolec a súdili, niekedy s povýšenectvom a
povrchnosťou, ťažké prípady a zranené rodiny“.349 V tejto istej línii sa vyjadrila
Medzinárodná teologická komisia: „Prirodzený zákon nemôže byť prezentovaný
ako už vytvorený celok pravidiel, ktoré sa a priori ukladajú mravnému subjektu, ale
je zdrojom objektívnej inšpirácie pre jeho mimoriadne ľudský proces tvorby
rozhodnutia.“350 Kvôli podmienenostiam a poľahčujúcim faktorom je možné, že v
rámci objektívnej situácie hriechu – ktorý nie je subjektívne zavinený alebo nie je
zavinený naplno – možno žiť v Božej milosti, možno milovať a možno rásť v živote
milosti a lásky, prijímajúc s týmto cieľom pomoc od Cirkvi.351 Rozlišovanie musí
pomáhať nachádzať možné spôsoby odpovede Bohu i spôsoby rastu navzdory
obmedzeniam. Keď veríme tomu, že všetko je čierne alebo biele, zatvárame tak
niekedy cestu milosti a rastu, a odrádzame od cestičiek posvätenia, ktoré oslavujú
Boha. Pamätajme, že „malý krôčik uprostred ľudských ohraničení môže byť Bohu
vzácnejší než navonok bezchybný život človeka, ktorý svoje dni trávi bez toho, aby
musel čeliť vážnym ťažkostiam“.352 Konkrétna pastorácia duchovných a
spoločenstiev nemôže opomenúť prijatie tejto skutočnosti za vlastnú.
Peter(skala)
305. Preto sa pastier nemôže cítiť spokojný len s aplikovaním morálnych zákonov
na tých, ktorí žijú v „neregulárnych“ situáciách, akoby dané zákony boli kameňmi na
hádzanie do života osôb. To je prípad uzavretých sŕdc, ktoré sa neraz zakrývajú
náukou Cirkvi, „aby zasadli na Mojžišov stolec a súdili, niekedy s povýšenectvom a
povrchnosťou, ťažké prípady a zranené rodiny“
👍 👌

typycké pre novodo…More
305. Preto sa pastier nemôže cítiť spokojný len s aplikovaním morálnych zákonov
na tých, ktorí žijú v „neregulárnych“ situáciách, akoby dané zákony boli kameňmi na
hádzanie do života osôb. To je prípad uzavretých sŕdc, ktoré sa neraz zakrývajú
náukou Cirkvi, „aby zasadli na Mojžišov stolec a súdili, niekedy s povýšenectvom a
povrchnosťou, ťažké prípady a zranené rodiny“
👍 👌

typycké pre novodobých zakonikov-farizejov-tradicionalistov-zakonzervovaných idealistov
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Normy a rozlišovanie


304. Je nedostatočné zastaviť sa len pri posudzovaní toho, či konanie nejakej
osoby zodpovedá alebo nezodpovedá nejakému zákonu alebo všeobecnej norme,
pretože to nestačí na rozlíšenie a zaistenie plnej vernosti Bohu v konkrétnej
existencii človeka. Veľmi prosím, aby sme vždy pamätali na to, čo učí svät…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Normy a rozlišovanie


304. Je nedostatočné zastaviť sa len pri posudzovaní toho, či konanie nejakej
osoby zodpovedá alebo nezodpovedá nejakému zákonu alebo všeobecnej norme,
pretože to nestačí na rozlíšenie a zaistenie plnej vernosti Bohu v konkrétnej
existencii človeka. Veľmi prosím, aby sme vždy pamätali na to, čo učí svätý Tomáš
Akvinský a naučili sa prevziať to do pastoračného rozlišovania: „Aj keď vo
všeobecných veciach existuje istá nevyhnutnosť, čím viac sa schádza ku
konkrétnym veciam, tým viac sa objavuje neurčitosť. [...] V praktickej oblasti pravda
alebo praktická norma nie je rovnaká pre všetkých vzhľadom na konkrétne, ale len
vzhľadom na to, čo je všeobecné; a aj pri tých, ktorí v konkrétnych prípadoch
prijímajú tú istú praktickú normu, nie je táto norma známa všetkým v rovnakej
miere. [...] A neurčitosť sa zväčšuje o to viac, o čo viac sa schádza do
konkrétnosti.“347 Je pravda, že všeobecné normy predstavujú dobro, ktoré sa
nikdy nesmie zanedbať ani prehliadať, ale vo svojej formulácii tieto normy nemôžu
zahŕňať úplne všetky konkrétne situácie. Zároveň je pre ten istý dôvod potrebné
povedať, že to, čo je súčasťou praktického rozlišovania vzhľadom na konkrétnu
situáciu, nemôže byť pozdvihnuté na úroveň normy. To by nielenže viedlo k
neznesiteľnej kazuistike, ale by aj ohrozilo hodnoty, ktoré treba uchovávať s
osobitnou starostlivosťou.348
pokorny
"Treba povedať, že to, čo je súčasťou praktického rozlišovania vzhľadom na konkrétnu
situáciu, nemôže byť pozdvihnuté na úroveň normy"
Peter(skala)
toto sa mi velmi páči, lebo ludia častokrat podliehaju tomu, ako svoje nedokonalosti-neznalosti vedia zakryť Zakonom. Namiesto toho, aby priznali že nevedia... alebo aspon počkali so svojim vyjadrením..tak radšej to hodia do jendeho vreca, kde je všetko zlé a potom na to doplacaju nevinní - pre ich neznalé ale ctižiadostivé vyjadrenie sa k téme, ktorej poriadne nerozumeju. Tak kvôlli nim trpia, …More
toto sa mi velmi páči, lebo ludia častokrat podliehaju tomu, ako svoje nedokonalosti-neznalosti vedia zakryť Zakonom. Namiesto toho, aby priznali že nevedia... alebo aspon počkali so svojim vyjadrením..tak radšej to hodia do jendeho vreca, kde je všetko zlé a potom na to doplacaju nevinní - pre ich neznalé ale ctižiadostivé vyjadrenie sa k téme, ktorej poriadne nerozumeju. Tak kvôlli nim trpia, či už manželia alebo aj slobodní...
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Poľahčujúce okolnosti v pastoračnom rozlišovaní


303. Keď sme uznali váhu konkrétnych podmieneností, môžeme dodať, že
svedomie osôb musí byť lepšie zapojené do cirkevnej praxe v niektorých
situáciách, ktoré objektívne neuskutočňujú naše chápanie manželstva. Prirodzene,
treba povzbudzovať k vyzrievaniu osvieteného svedomia, form…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Poľahčujúce okolnosti v pastoračnom rozlišovaní


303. Keď sme uznali váhu konkrétnych podmieneností, môžeme dodať, že
svedomie osôb musí byť lepšie zapojené do cirkevnej praxe v niektorých
situáciách, ktoré objektívne neuskutočňujú naše chápanie manželstva. Prirodzene,
treba povzbudzovať k vyzrievaniu osvieteného svedomia, formovaného a
sprevádzaného zodpovedným a serióznym rozlišovaním pastiera, a predkladať
čoraz väčšiu dôveru k milosti. Avšak toto svedomie môže spoznať nielen to, že
nejaká situácia objektívne nezodpovedá všeobecnému pozvaniu evanjelia; môže
tiež úprimne a čestne spoznať to, čo je v danom momente ušľachtilou odpoveďou,
ktorú možno ponúknuť Bohu a objaviť s určitou morálnou istotou, že práve toto je darovanie, ktoré sám Boh žiada uprostred konkrétnej zložitosti ohraničení, i keď to
ešte naplno nezodpovedá objektívnemu ideálu. V každom prípade pamätajme na
to, že toto rozlišovanie je dynamické a musí vždy zostať otvorené pre nové etapy
rastu a nové rozhodnutia, ktoré ideál umožnia uskutočniť plnším spôsobom.
2 more comments from pokorny
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Poľahčujúce okolnosti v pastoračnom rozlišovaní


302. Ohľadom týchto podmieneností sa Katechizmus Katolíckej cirkvi vyjadruje
rozhodným spôsobom: „Pričítateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň sa môžu
znížiť, ba aj zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, návykmi,
nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Poľahčujúce okolnosti v pastoračnom rozlišovaní


302. Ohľadom týchto podmieneností sa Katechizmus Katolíckej cirkvi vyjadruje
rozhodným spôsobom: „Pričítateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň sa môžu
znížiť, ba aj zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, návykmi,
nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými alebo sociálnymi faktormi.“343 V
inom odseku znovu spomína okolnosti, ktoré zmierňujú morálnu zodpovednosť a
veľmi naširoko sa zmieňuje o citovej nezrelosti, sile nadobudnutých návykov, stave
úzkosti alebo iných psychických či sociálnych faktoroch.344 Z tohto dôvodu
negatívne posúdenie objektívnej situácie v sebe nezahŕňa súd o pričítateľnosti
alebo zavinení zo strany zainteresovanej osoby.345 V kontexte týchto presvedčení
pokladám za veľmi vhodné to, čo zastávali mnohí synodálni otcovia: „V určitých
situáciách majú osoby veľké ťažkosti konať odlišným spôsobom. [...] Pastoračné
rozlišovanie, berúc do úvahy správne formované svedomie osôb, sa musí postarať
o tieto situácie. Ani dôsledky vykonaných skutkov nie sú nevyhnutne rovnaké vo
všetkých prípadoch.“346
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Poľahčujúce okolnosti v pastoračnom rozlišovaní


301. Pre správne chápanie toho, prečo je v niektorých takzvaných „iregulárnych“
situáciách možné a nevyhnutne potrebné osobitné rozlišovanie, existuje otázka,
ktorú vždy treba vziať do úvahy, aby sa nemyslelo, že ide o nárok na znižovanie
požiadaviek evanjelia. Cirkev má solídnu …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Poľahčujúce okolnosti v pastoračnom rozlišovaní


301. Pre správne chápanie toho, prečo je v niektorých takzvaných „iregulárnych“
situáciách možné a nevyhnutne potrebné osobitné rozlišovanie, existuje otázka,
ktorú vždy treba vziať do úvahy, aby sa nemyslelo, že ide o nárok na znižovanie
požiadaviek evanjelia. Cirkev má solídnu reflexiu o podmienenostiach a
poľahčujúcich okolnostiach. Preto nie je možné povedať, že všetci, ktorí sa
nachádzajú v niektorej takzvanej „iregulárnej“ situácii, žijú v stave smrteľného
hriechu, bez posväcujúcej milosti. Obmedzenia nezávisia len od prípadnej
neznalosti normy. Subjekt, i keď dobre pozná normu, môže mať veľké ťažkosti pri
chápaní „hodnôt, ktoré mravná norma obsahuje“,339 alebo sa môže nachádzať v
konkrétnych okolnostiach, ktoré mu neumožňujú konať inak a robiť iné rozhodnutia
bez spáchania novej viny. Ako sa správne vyjadrili synodálni otcovia, „môžu
existovať faktory, ktoré obmedzujú rozhodovaciu schopnosť“.340 Už svätý Tomáš
Akvinský pripúšťal, že niekto môže mať milosť a lásku, ale bez toho, aby mohol
dobre praktizovať niektorú z čností,341 takže aj vlastniac všetky vliate mravné
čnosti, jasne nepreukazuje existenciu niektorej z nich, pretože vonkajší prejav tejto
čnosti je sťažený: „Hovorí sa, že niektorí svätci nemajú určité čnosti, pretože
pociťujú ťažkosti v ich konaní, [...] napriek tomu, že majú návyk všetkých
čností.“342
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


300. Ak sa vezme do úvahy nespočetná rôznorodosť konkrétnych situácií – ako
napríklad tých, ktoré sme spomenuli vyššie – je pochopiteľné, že od synody alebo
od tejto exhortácie by sa nemal očakávať nový všeobecný normatív kánonického
typu, aplikovateľný na všetky prípady. Možné…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


300. Ak sa vezme do úvahy nespočetná rôznorodosť konkrétnych situácií – ako
napríklad tých, ktoré sme spomenuli vyššie – je pochopiteľné, že od synody alebo
od tejto exhortácie by sa nemal očakávať nový všeobecný normatív kánonického
typu, aplikovateľný na všetky prípady. Možné je len nové povzbudenie k
zodpovednému osobnému a pastoračnému rozlišovaniu konkrétnych prípadov,
ktoré by malo chápať, že „stupeň zodpovednosti nie je totožný vo všetkých
prípadoch“,335 a preto ani dôsledky alebo účinky normy nevyhnutne nemusia byť
vždy tie isté.336 Kňazi majú úlohu „sprevádzať dané osoby na ceste rastu podľa
učenia Cirkvi a smerníc biskupa. V tomto procese bude užitočné urobiť spytovanie
svedomia prostredníctvom chvíľ uvažovania a kajúcnosti. Rozvedení a
znovuzosobášení by sa mali pýtať seba samých, ako sa správali voči svojim
deťom, keď sa ich manželský zväzok dostal do krízy; či tam boli pokusy o
zmierenie; aká je situácia opusteného partnera; aké následky má nový vzťah na
zvyšok rodiny a spoločenstvo veriacich; aký príklad tento vzťah ponúka mladým,
ktorí sa pripravujú na manželstvo. Úprimné uvažovanie môže posilniť dôveru v
Božie milosrdenstvo, ktoré sa neodopiera nikomu“.337 Je to program sprevádzania
a rozlišovania, ktorý „usmerňuje týchto veriacich, aby si uvedomili svoju situáciu
pred Bohom. Rozhovor s kňazom v internom fóre prispieva k formácii správneho
úsudku o tom, čo prekáža možnosti plnšej účasti na živote Cirkvi – a o krokoch,
ktoré túto účasť môžu napomôcť a podporiť jej rast. Keďže v samotnom zákone niet
postupnosti (porov. Familiaris consortio, 34), dané rozlišovanie nemôže nikdy
opomenúť požiadavky pravdy a lásky evanjelia, predkladané Cirkvou. Aby sa to
uskutočnilo, treba zaručiť nevyhnutné podmienky pokory, diskrétnosti, lásky k Cirkvi
a k jej učeniu, v úprimnom hľadaní Božej vôle a v túžbe dospieť k čo
najdokonalejšej odpovedi na ňu“.338 Tieto postoje sú podstatné, aby sme sa vyhli
vážnemu riziku chybných posolstiev, napríklad predstave, že nejaký kňaz by mohol
rýchlo poskytovať „výnimky“ alebo že by existovali osoby, ktoré by sviatostné
privilégiá dosiahli výmenou za preukázané služby. Keď sa zodpovedný a taktný
človek, ktorý nechce vlastné túžby povyšovať nad spoločné dobro Cirkvi, stretne s pastierom, ktorý vie rozpoznať vážnosť preberanej otázky, predíde sa riziku, aby
dané rozlišovanie viedlo k dojmu, že Cirkev zastáva dvojakú morálku.
pokorny
Kňazi majú úlohu „sprevádzať dané osoby na ceste rastu podľa
učenia Cirkvi ...

Je to program sprevádzania
a rozlišovania, ktorý „usmerňuje týchto veriacich, aby si uvedomili svoju situáciu
pred Bohom.
Peter(skala)
Oslovili ma 2 skutočnosti, na ktoré poukazal pp.František, ako upozornenie na chyby, ktoré by sa dopustili ludia, čo si zle vysvetluju jednak učenie Cirkvi ale aj dokument Amoris Laetitia:

1. "Rozvedení a znovuzosobášení by sa mali pýtať seba samých, ako sa správali voči svojim deťom, keď sa ich manželský zväzok dostal do krízy; ..."
✍️

TU pápež jasne poukazuje na to, že rozvedení a znovuzosob…More
Oslovili ma 2 skutočnosti, na ktoré poukazal pp.František, ako upozornenie na chyby, ktoré by sa dopustili ludia, čo si zle vysvetluju jednak učenie Cirkvi ale aj dokument Amoris Laetitia:

1. "Rozvedení a znovuzosobášení by sa mali pýtať seba samých, ako sa správali voči svojim deťom, keď sa ich manželský zväzok dostal do krízy; ..."
✍️

TU pápež jasne poukazuje na to, že rozvedení a znovuzosobašení urobili chybu, ked sa dostali do takeho stavu "rozvodu a znovuzosobašeniu".

2."Tieto postoje sú podstatné, aby sme sa vyhli
vážnemu riziku chybných posolstiev, napríklad predstave, že nejaký kňaz by mohol

rýchlo poskytovať „výnimky“
alebo že by existovali osoby, ktoré by sviatostné
privilégiá dosiahli výmenou za preukázané služby."

✍️

TU papež ako keby vedel dopredu, že nejaký knaz alebo aj laik bude chcieť zneužiť dokuemnt AL na svoje obohatenie v zmysle, že si Sviatosti (manželstva a príjmania) kúpi za nejaku protislužbu. Upozornuje knazov, aby nerobili vynimky ak je zjavené, že 2.manželstvo stale je platne pred Bohom a napriek tomu, chcu nové sobáš v kostole.

Pre laikov platí to iste, aby sa neobraciali na knazov s takou žiadosťou, ked očividne ich 1manželstvo stale pred Bohom trvá - i ked su rozvedení civilne

TU však treba poukazať aj na take pripady, kedy jeden alebo aj obidvaja sa snažia prehovoriť knaza, že ich manželstvo nie je platne odzačiatku, pritom podmienky manželstva boli a su stale splnene.

Stava sa totiž, že aspon jeden z manželov prehovorí knaza o anulacii manželstva a potom ten druhý sa dostáva do nemilosti resp.aj ked na papieri od miestneho biskupa má dekret o anulacii manželstva, predsa v skutočnosti anulacia nebola platna, lebo druha polovička oklamala resp.prehovorila klerikov. V takom pripade musia riešiť pripad až vo Vatikane a to vie ludí poriadne odradiť.
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


299. Prijímam úvahy mnohých synodálnych otcov, ktorí povedali, že „pokrstení,
ktorí sú rozvedení a civilne znovuzosobášení, musia byť viac integrovaní do
kresťanských spoločenstiev rozličnými možnými spôsobmi tak, aby sa zabránilo
každej možnosti pohoršenia. Logika včlenenia …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


299. Prijímam úvahy mnohých synodálnych otcov, ktorí povedali, že „pokrstení,
ktorí sú rozvedení a civilne znovuzosobášení, musia byť viac integrovaní do
kresťanských spoločenstiev rozličnými možnými spôsobmi tak, aby sa zabránilo
každej možnosti pohoršenia. Logika včlenenia je kľúčom pre ich pastoračné
sprevádzanie, aby nielen vedeli, že patria do Kristovho tela, ktorým je Cirkev, ale
mali z toho aj radostnú a plodnú skúsenosť. Sú pokrstení, sú to bratia a sestry,
Duch Svätý do nich vlieva dary a charizmy pre dobro všetkých. Ich účasť sa môže
prejaviť v rozličných cirkevných službách: treba preto rozlíšiť, ktoré z rozličných
foriem vylúčenia, momentálne praktizovaného v liturgickej, pastoračnej,
vzdelávacej a inštitucionálnej oblasti, je možné prekonať. Nie sú a nesmú sa cítiť
exkomunikovaní, ale môžu žiť a dozrievať ako živé údy Cirkvi, vnímajúc ju ako
matku, ktorá ich vždy prijíma, s láskou sa o nich stará a povzbudzuje ich na ceste
života a evanjelia. Táto integrácia je nevyhnutná aj pre kresťanskú výchovu a
starostlivosť o ich deti, ktoré treba pokladať za najdôležitejšie“.334
Peter(skala)
Veľmi dobrý konkretny príklad papež ukázal...už len pre nich nájsť spoločenstvo.
Na Slovensku existuje: rodinaba.sk/…/17-Pre-rozveden…
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


298. Napríklad rozvedení, ktorí žijú v novom zväzku, sa môžu nachádzať vo veľmi
rozličných situáciách, ktoré sa nedajú katalogizovať alebo uzavrieť do príliš
rigidných tvrdení, bez ponechania priestoru na adekvátne osobné a pastoračné
rozlišovanie. Jedna vec je druhý zväzok …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


298. Napríklad rozvedení, ktorí žijú v novom zväzku, sa môžu nachádzať vo veľmi
rozličných situáciách, ktoré sa nedajú katalogizovať alebo uzavrieť do príliš
rigidných tvrdení, bez ponechania priestoru na adekvátne osobné a pastoračné
rozlišovanie. Jedna vec je druhý zväzok ustálený v čase, s novými deťmi,
osvedčenou vernosťou, ušľachtilou oddanosťou, kresťanským úsilím, vedomím o
neregulárnosti svojej situácie a veľkou ťažkosťou vrátiť sa späť bez pocitu vo
svedomí, že by sa tak upadlo do páchania ďalších vín. Cirkev vie o situáciách, keď
„muž a žena... z vážnych príčin, ako je napríklad výchova detí, nemôžu splniť
požiadavku vzájomného rozchodu“.329 Existuje aj prípad tých, ktorí venovali veľké
úsilie záchrane prvého manželstva a zažili nespravodlivé opustenie; alebo prípad
tých, ktorí „uzavreli nové životné spoločenstvo len z ohľadu na výchovu detí a
niekedy sú vo svojom svedomí subjektívne presvedčení, že predchádzajúce
manželstvo, už nenapraviteľne rozvrátené, nebolo vlastne nikdy platné“.330 Druhá
vec je, naopak, nový zväzok uzatvorený krátko po rozvode, so všetkými dôsledkami
utrpenia a zmätku, ktoré doliehajú na deti a celé rodiny, alebo situácia niekoho, kto
opakovane zlyhal vo svojich rodinných povinnostiach. Musí byť jasné, že toto nie je
ideál, ktorý evanjelium predkladá o manželstve a rodine. Synodálni otcovia
povedali, že rozlišovanie pastierov sa vždy musí robiť s „adekvátnym rozoznávaním“,331 s pohľadom, ktorý dobre rozlišuje situácie.332 Vieme, že
neexistujú „jednoduché recepty“.333
One more comment from pokorny
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


297. Ide o včlenenie všetkých; každému musíme pomôcť nájsť vlastný spôsob
účasti na cirkevnom spoločenstve, aby sa cítil byť predmetom „nezaslúženého,
bezpodmienečného a nezištného milosrdenstva“. Nik nemôže byť navždy
odsúdený, pretože to nie je logika evanjelia! Nemám na …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


297. Ide o včlenenie všetkých; každému musíme pomôcť nájsť vlastný spôsob
účasti na cirkevnom spoločenstve, aby sa cítil byť predmetom „nezaslúženého,
bezpodmienečného a nezištného milosrdenstva“. Nik nemôže byť navždy
odsúdený, pretože to nie je logika evanjelia! Nemám na mysli len rozvedených,
ktorí žijú v novom zväzku, ale všetkých, v akejkoľvek situácii sa nachádzajú.
Samozrejme, ak niekto vystavuje na obdiv objektívny hriech, akoby bol súčasťou
kresťanského ideálu, alebo chce vnucovať niečo iné, než to, čo učí Cirkev, nemôže
chcieť katechizovať a kázať – a v tomto zmysle je tu niečo, čo ho oddeľuje od
spoločenstva (porov. Mt 18, 17). Potrebuje opätovne počúvať hlásanie evanjelia a
pozvanie na obrátenie. No ešte aj pre túto osobu môže existovať nejaký spôsob
účasti na živote spoločenstva: v sociálnej angažovanosti, modlitbových stretnutiach
alebo podľa toho, čo jej osobná iniciatíva, spolu s rozlišovaním pastiera, môže
navrhnúť. Ohľadom spôsobu zaobchádzania s rozličnými situáciami, ktoré sa
nazývajú „iregulárne“, synodálni otcovia dosiahli všeobecnú zhodu, ktorú
podporujem: „Vzhľadom na pastoračný prístup k osobám, ktoré uzavreli civilné
manželstvo, sú rozvedené a znovuzosobášené, alebo jednoducho spolu žijú, Cirkvi
prináleží, aby im odhalila Božiu pedagogiku milosti v ich živote a pomohla im
dosiahnuť plnosť Božieho plánu“,328 čo je vždy možné s posilou Ducha Svätého.
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


296. Synoda sa zmienila o rozličných situáciách krehkosti alebo nedokonalosti. V
danom ohľade chcem na tomto mieste pripomenúť, čo som jasne predstavil celej
Cirkvi – aby sa nám nestalo, že si pomýlime cestu: „celú históriu Cirkvi sprevádzajú
dve logiky: vyčleňovať a znovuzačle…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Rozlišovanie takzvaných „iregulárnych“ situácií325


296. Synoda sa zmienila o rozličných situáciách krehkosti alebo nedokonalosti. V
danom ohľade chcem na tomto mieste pripomenúť, čo som jasne predstavil celej
Cirkvi – aby sa nám nestalo, že si pomýlime cestu: „celú históriu Cirkvi sprevádzajú
dve logiky: vyčleňovať a znovuzačleňovať... Cesta Cirkvi už od Jeruzalemského
koncilu je vždy Ježišovou cestou: cestou milosrdenstva a včleňovania... Cestou
Cirkvi je nikoho naveky neodsudzovať; vylievať Božie milosrdenstvo na ľudí, ktorí
oň prosia s úprimným srdcom... Pretože skutočná láska (caritas) je vždy
nezaslúžená, bezpodmienečná a nezištná!“326 Preto „sa treba vyhnúť súdom,
ktoré neberú do úvahy zložitosť rozličných situácií; a je nevyhnutné byť pozornými
voči spôsobu, ktorým ľudia pre svoj stav žijú i trpia“.327
Peter(skala)
Cestou Cirkvi je nikoho naveky neodsudzovať; vylievať Božie milosrdenstvo na ľudí, ktorí oň prosia s úprimným srdcom... Pretože skutočná láska (caritas) je vždy
nezaslúžená, bezpodmienečná a nezištná!“326

Preto „sa treba vyhnúť súdom,
ktoré neberú do úvahy zložitosť rozličných situácií; a je nevyhnutné byť pozornými
voči spôsobu, ktorým ľudia pre svoj stav žijú i trpia“
👍

Perfektné..... povz…More
Cestou Cirkvi je nikoho naveky neodsudzovať; vylievať Božie milosrdenstvo na ľudí, ktorí oň prosia s úprimným srdcom... Pretože skutočná láska (caritas) je vždy
nezaslúžená, bezpodmienečná a nezištná!“326

Preto „sa treba vyhnúť súdom,
ktoré neberú do úvahy zložitosť rozličných situácií; a je nevyhnutné byť pozornými
voči spôsobu, ktorým ľudia pre svoj stav žijú i trpia“
👍

Perfektné..... povzbudivé v súlade s Božím Slovom a Zjavením Ježiša Krista

Sirach 2,18 Ktorí sa boja Pána, nebudú neposlušní jeho slovu, ktorí ho milujú, zachovajú jeho cestu.
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Postupnosť v pastorácii


295. V tejto línii svätý Ján Pavol II. predkladal takzvaný „zákon postupnosti“, vo
vedomí toho, že človek „poznáva, miluje a koná mravné dobro primerane
jednotlivým stupňom svojho rastu“.323 Nie je to „postupnosť zákona“, ale
postupnosť v rozvážnom konaní slobodných skutkov subjektmi, ktoré ešte nie sú v …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Postupnosť v pastorácii


295. V tejto línii svätý Ján Pavol II. predkladal takzvaný „zákon postupnosti“, vo
vedomí toho, že človek „poznáva, miluje a koná mravné dobro primerane
jednotlivým stupňom svojho rastu“.323 Nie je to „postupnosť zákona“, ale
postupnosť v rozvážnom konaní slobodných skutkov subjektmi, ktoré ešte nie sú v
stave chápať, oceňovať alebo naplno praktizovať objektívne požiadavky zákona.
Pretože aj zákon je Boží dar, ktorý ukazuje cestu; dar pre všetkých bez výnimky;
dar, ktorý možno žiť v sile milosti, i keď každý človek „pozvoľne napreduje spolu s
postupným vnášaním Božích darov a požiadaviek jeho definitívnej a absolútnej
lásky do celého osobného a spoločenského života človeka“.324
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Postupnosť v pastorácii


294. „Rozhodnutie pre civilné manželstvo alebo – v iných prípadoch – pre
jednoduché spolužitie, veľmi často nie je motivované predsudkami alebo odporom
voči sviatostnému zväzku, ale kultúrnymi či podmienenými situáciami.“319 V týchto
situáciách možno zhodnotiť tie znaky lásky, ktoré nejakým spôsobom odrá…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Postupnosť v pastorácii


294. „Rozhodnutie pre civilné manželstvo alebo – v iných prípadoch – pre
jednoduché spolužitie, veľmi často nie je motivované predsudkami alebo odporom
voči sviatostnému zväzku, ale kultúrnymi či podmienenými situáciami.“319 V týchto
situáciách možno zhodnotiť tie znaky lásky, ktoré nejakým spôsobom odrážajú
lásku Boha.320 Vieme, že „neustále narastá počet tých, ktorí po tom, čo dlhšie
spolu žili, žiadajú slávenie manželstva v kostole. Jednoduché spolužitie si ľudia
často volia kvôli všeobecnej mentalite, orientovanej proti inštitúciám a definitívnym
záväzkom, ale aj kvôli čakaniu na existenčnú istotu (stabilná práca a mzda). V
iných krajinách sú napokon faktické zväzky veľmi početné nielen z dôvodu
odmietania hodnôt rodiny a manželstva, ale predovšetkým preto, že vstúpiť do
manželstva sa pokladá za luxus – pre sociálne podmienky, takže materiálny
nedostatok ľudí tlačí žiť vo faktických zväzkoch“.321 V každom prípade, „ku
všetkým týmto situáciám treba pristupovať konštruktívnym spôsobom: snažiť sa ich
premieňať na príležitosti napredovania smerom k plnosti manželstva a rodiny vo
svetle evanjelia. Ide o to prijať a sprevádzať ich s trpezlivosťou a citlivosťou“.322 To
je to, čo urobil Ježiš so Samaritánkou (porov. Jn 4, 1 – 26): oslovil jej túžbu po
skutočnej láske, aby ju oslobodil od všetkého, čo zatieňovalo jej život, a priviedol ju
k plnej radosti evanjelia.
Peter(skala)
som rád, že pápež zdôrazňuje aké je dôležité, aby sa civilné manželstvá neuspokojili len s takým záväzkom, ale prešli do sviatostného...

Dobrý príklad uviedol, ked ukazal na Samaritánku.
👍
Peter(skala)
Nedávno som sa dozvedel o živote spisovatelky Astrid Lindgrenovej, ktorá pochádzala z protestantského prostriedia, čiže vychovávali ju v kresťanskej viere a úcte k počatým deťom atd... ale napriek tomu všetkému mala veľký problém so sviatostným manželstvom, dokonca aj civilným.

Pápež poukazuje na rôzne druhy manželstiev, ale aj partnerských vzťahov,
ktoré môžu suvisieť a zaujímavým prikladom …More
Nedávno som sa dozvedel o živote spisovatelky Astrid Lindgrenovej, ktorá pochádzala z protestantského prostriedia, čiže vychovávali ju v kresťanskej viere a úcte k počatým deťom atd... ale napriek tomu všetkému mala veľký problém so sviatostným manželstvom, dokonca aj civilným.

Pápež poukazuje na rôzne druhy manželstiev, ale aj partnerských vzťahov,
ktoré môžu suvisieť a zaujímavým prikladom je aj spomínaná spisovateľka. Ona totiž nebola zosobášená cirkevne ale ani civilne a to kvôli okolnostiam, ktoré ju k tomu donutili i ked to tak nechcela.

Keby pápež František písal len o katolickych rodinách, bolo by to málo na pochopenie rodinných problémov a záležitostí. Pápež objasnuje viac ako len idilické rodiny, či problemove rodiny v katolickych kruhoch a to je velmi dôležité, pretože katolici nežiju vždy len medzi katolikmi ale aj protestantmi, inovercami a aj ateistami.

Aj Astrid bola protestantkou a velmi tužila priviesť svoje dieťa na svet i ked život.okolnosti jej velmi nepriali ho vychovávať. Rozhodla sa preto adoptovať svoje dieťa s tým, že ked vyrieši svoju zložitu situáciu s partnerom, tak si po dieťa príde.

Pripomenulo mi to film "Bella",www.youtube.com/watch kde matka dieťaťa tiež adoptovala svoje dieťa a neskôr si po neho prišla. Takže aj tak sa dá zachrániť ludský život.

Astrid, aj ked sa nejaký čas odsudila rodine, predsa nakoniec sa vratila s nadejou, že si navzájom pomôžu vychovávať dieťa a to všetko s Božou pomocou. Jej pribeh života ukazuje zložité rodinné vzťahy, pády do hriechov nečistoty, nevery... ale zároveň aj odpustenia a vzájomnej pomoci, ktorá pramení z viery a lásky k Bohu i žovotu.
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Postupnosť v pastorácii


293. Otcovia sa tiež zaoberali osobitnou situáciou manželstva uzavretého iba
občianskym spôsobom alebo – pri náležitom zachovaní rozdielov – aj jednoduchým
spolužitím, pri ktorom „keď spojenie dosiahne zjavnú stabilitu prostredníctvom
verejného zväzku, vyznačuje sa hlbokou náklonnosťou, zodpovednosťou …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ

Postupnosť v pastorácii


293. Otcovia sa tiež zaoberali osobitnou situáciou manželstva uzavretého iba
občianskym spôsobom alebo – pri náležitom zachovaní rozdielov – aj jednoduchým
spolužitím, pri ktorom „keď spojenie dosiahne zjavnú stabilitu prostredníctvom
verejného zväzku, vyznačuje sa hlbokou náklonnosťou, zodpovednosťou za deti,
schopnosťou prekonávať skúšky, môže byť vnímané ako príležitosť na
sprevádzanie v rozvoji smerom k sviatosti manželstva“.315 Napokon je
znepokojujúce, že mnohí mladí sú nedôverčiví voči manželstvu, žijú spolu a
donekonečna odkladajú manželský záväzok, zatiaľ čo iní zasa prijatý záväzok
ukončia a hneď po ňom založia ďalší. Tí, „ktorí sú súčasťou Cirkvi, potrebujú
milosrdnú a povzbudivú pastoračnú pozornosť“.316 Pastierom prináleží nielen
podporovanie kresťanského manželstva, ale aj „pastoračné rozlišovanie situácií
mnohých, ktorí túto skutočnosť už nežijú“, aby „vstupovali do dialógu s danými
ľuďmi s cieľom zdôrazniť tie prvky ich života, ktoré môžu viesť k väčšej otvorenosti
pre evanjelium manželstva v jeho plnosti“.317 Pri pastoračnom rozlišovaní je
vhodné „identifikovať prvky, ktoré môžu podporiť evanjelizáciu i ľudský a duchovný
rast“.318
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ


292. Kresťanské manželstvo, odraz spojenia medzi Kristom a jeho Cirkvou, sa
naplno uskutočňuje v spojení medzi jedným mužom a jednou ženou, ktorí sa jeden
druhému navzájom darujú vo výlučnej láske a v slobodnej vernosti, patria si až do
smrti a otvárajú sa pre odovzdávanie života, zasvätení sviatosťou, ktorá im
poskytuje milosť,…More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ


292. Kresťanské manželstvo, odraz spojenia medzi Kristom a jeho Cirkvou, sa
naplno uskutočňuje v spojení medzi jedným mužom a jednou ženou, ktorí sa jeden
druhému navzájom darujú vo výlučnej láske a v slobodnej vernosti, patria si až do
smrti a otvárajú sa pre odovzdávanie života, zasvätení sviatosťou, ktorá im
poskytuje milosť, aby sa stávali domácou cirkvou a kvasom nového života pre
spoločnosť. Iné formy spojenia radikálne protirečia tomuto ideálu, zatiaľ čo niektoré
ho uskutočňujú aspoň čiastočným a analogickým spôsobom. Synodálni otcovia
povedali, že Cirkev neopomína zhodnotenie konštruktívnych prvkov v týchto
situáciách, ktoré ešte alebo už nezodpovedajú jej učeniu o manželstve.314
Peter(skala)
292. Kresťanské manželstvo, odraz spojenia medzi Kristom a jeho Cirkvou, sa
naplno uskutočňuje v spojení medzi jedným mužom a jednou ženou...

👍 o tieto výroky sa "bojovalo" aby boli v slovenskej Ustave a podarilo sa.

Ako môžeme vidieť i pápež toto považuje za veľmi dôležité -poukazať na skutočnosť, že manželstvo je platné a možné jedine medzi mužom a ženou. Nie medzi ženami alebo mužami, …More
292. Kresťanské manželstvo, odraz spojenia medzi Kristom a jeho Cirkvou, sa
naplno uskutočňuje v spojení medzi jedným mužom a jednou ženou...

👍 o tieto výroky sa "bojovalo" aby boli v slovenskej Ustave a podarilo sa.

Ako môžeme vidieť i pápež toto považuje za veľmi dôležité -poukazať na skutočnosť, že manželstvo je platné a možné jedine medzi mužom a ženou. Nie medzi ženami alebo mužami, navzájom.

Pápež hovorí o takých "manželstvach", že "radikálne protirečia" skutočnemu manželstvu (zrejme homosexualne páry) ale potom píše aj o takých "manželstvach" ktore "čiastočne uskutočňuju manželský ideál" - také môžu byť medzi mužom a ženou, ktoré su schvalené ale bud jedna stránka nie je katolicka alebo aj ked su obaja, predsa nie su zosobašení cirkevne. Také "matrikove" manželstva môžu naplnať manželský ideál, ale zaroven ho poškodzovať.

Naplnať vzajomnou vernosťou, sexualnou identitou, ale ak sa jedna o nekatolicke manželstvo, časom môže stroskotať pre nejednotu vo viere a čo sa týka katolikov, ktorí su zosobašení len na civilnom urade, tak také tiež nemá záväznosť pred Bohom a to ho robí zranitelným-neuplným.

Preto najvyšší idela mnažlstva je jedine u katolikov, ktorí su cirkevne zosobašení.
pokorny
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ


291. Synodálni otcovia skonštatovali, že hoci je Cirkev presvedčená, že každé
porušenie manželského zväzku „je proti Božej vôli, uvedomuje si tiež krehkosť
mnohých svojich detí“.311 Osvetlená Kristovým pohľadom sa „Cirkev s láskou
obracia na tých, ktorí sa na jej živote zúčastňujú neúplným spôsobom – uznávajúc,
že Božia milosť …More
Ôsma kapitola

SPREVÁDZAŤ, ROZLIŠOVAŤ A INTEGROVAŤ KREHKOSŤ


291. Synodálni otcovia skonštatovali, že hoci je Cirkev presvedčená, že každé
porušenie manželského zväzku „je proti Božej vôli, uvedomuje si tiež krehkosť
mnohých svojich detí“.311 Osvetlená Kristovým pohľadom sa „Cirkev s láskou
obracia na tých, ktorí sa na jej živote zúčastňujú neúplným spôsobom – uznávajúc,
že Božia milosť pôsobí aj v ich životoch a dodáva im odvahu, aby konali dobro, s
láskou sa starali jeden o druhého a slúžili spoločenstvu, v ktorom žijú a pracujú“.
312 Tento postoj je posilnený aj v kontexte Svätého roka venovaného
milosrdenstvu. I keď vždy predkladá dokonalosť a pozýva k plnšej odpovedi Bohu,
„Cirkev musí pozorne a starostlivo sprevádzať svoje najkrehkejšie deti, poznačené
zranenou alebo stratenou láskou, dodávajúc dôveru a nádej – ako svetlo majáka v
prístave alebo pochodeň prinesenú medzi ľudí – na osvetlenie tých, ktorí stratili
smer alebo sa nachádzajú uprostred búrky“.313 Nezabúdajme, že práca Cirkvi sa
často podobá poľnej nemocnici.
Peter(skala)
Dobre, pápež vysvetluje rozdiel a poukazuje na jediné právoplatné vo sviatostnom manželstve, pričom dokáže niečo dobrého nájsť aj v manželstve, ktoré nie je sviatostné:

Osvetlená Kristovým pohľadom sa „Cirkev s láskou
obracia na tých, ktorí sa na jej živote zúčastňujú neúplným spôsobom – uznávajúc,

že Božia milosť pôsobí aj v ich životoch
a dodáva im odvahu, aby konali dobro, s
láskou sa …
More
Dobre, pápež vysvetluje rozdiel a poukazuje na jediné právoplatné vo sviatostnom manželstve, pričom dokáže niečo dobrého nájsť aj v manželstve, ktoré nie je sviatostné:

Osvetlená Kristovým pohľadom sa „Cirkev s láskou
obracia na tých, ktorí sa na jej živote zúčastňujú neúplným spôsobom – uznávajúc,

že Božia milosť pôsobí aj v ich životoch
a dodáva im odvahu, aby konali dobro, s
láskou sa starali jeden o druhého a slúžili spoločenstvu, v ktorom žijú a pracujú“
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


290. „Rodina sa tak konštituuje ako subjekt pastoračnej činnosti prostredníctvom
priameho hlásania evanjelia a dedičstva rozličných foriem svedectva: solidarita s
chudobnými, otvorenosť k rozmanitosti ľudí, starostlivosť o stvorenie, morálna a
materiálna solidarita voči druhým rodinám, predovšetkým tým najchudobnejším,
úsilie o podpo…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


290. „Rodina sa tak konštituuje ako subjekt pastoračnej činnosti prostredníctvom
priameho hlásania evanjelia a dedičstva rozličných foriem svedectva: solidarita s
chudobnými, otvorenosť k rozmanitosti ľudí, starostlivosť o stvorenie, morálna a
materiálna solidarita voči druhým rodinám, predovšetkým tým najchudobnejším,
úsilie o podporu spoločného dobra aj prostredníctvom premeny nespravodlivých
sociálnych štruktúr, počnúc územím, na ktorom rodina žije, s konaním skutkov
telesného a duchovného milosrdenstva.“310 To treba zasadiť do rámca
najvzácnejšieho presvedčenia kresťanov: tým je láska Otca, ktorá nás podopiera a
dáva nám rásť; prejavená v úplnom dare Ježiša, živého medzi nami, ktorý nás robí
schopnými spoločne čeliť všetkým búrkam a všetkým fázam života. Aj v srdci rodiny
treba nechať znovu zaznieť kerygmu, pri každej vhodnej i nevhodnej príležitosti,
aby osvetlila cestu. Všetci by sme mali byť schopní povedať, na základe toho, čo
sme prežili v našich rodinách: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám“ (1 Jn 4,
16). Len vychádzajúc z tejto skúsenosti bude môcť pastorácia rodín dosiahnuť, aby
boli rodiny zároveň domácimi cirkvami i evanjelizačným kvasom v spoločnosti.
pokorny
Pápež František: "To treba zasadiť do rámca
najvzácnejšieho presvedčenia kresťanov: tým je láska Otca, ktorá nás podopiera a
dáva nám rásť; prejavená v úplnom dare Ježiša, živého medzi nami, ktorý nás robí
schopnými spoločne čeliť všetkým búrkam a všetkým fázam života. "
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


289. Prax odovzdávania viery deťom v zmysle napomáhania jej prejavu a rastu
umožňuje, aby sa rodina stala evanjelizačnou a aby spontánne začala odovzdávať
vieru všetkým, ktorí s ňou prídu do kontaktu aj mimo rodinného prostredia.
Deti, ktoré vyrastajú v misijných rodinách, sa často stávajú misionármi, ak rodičia
dokážu žiť svoju úloh…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


289. Prax odovzdávania viery deťom v zmysle napomáhania jej prejavu a rastu
umožňuje, aby sa rodina stala evanjelizačnou a aby spontánne začala odovzdávať
vieru všetkým, ktorí s ňou prídu do kontaktu aj mimo rodinného prostredia.
Deti, ktoré vyrastajú v misijných rodinách, sa často stávajú misionármi, ak rodičia
dokážu žiť svoju úlohu takým spôsobom, že ich druhí vnímajú ako blízkych a
priateľských, a tak aj deti rastú v takomto štýle vzťahu so svetom – bez toho, aby
sa zriekli svojej viery a svojho presvedčenia. Spomeňme si, že aj samotný Ježiš
jedol a pil s hriešnikmi (porov. Mk 2, 16; Mt 11, 19), mohol sa zastaviť na rozhovor
so Samaritánkou (porov. Jn 4, 7 – 26), prijal v noci Nikodéma (porov. Jn 3, 1 – 21),
nechal si pomazať nohy prostitútkou (porov. Lk 7, 36 – 50) a neváhal sa dotýkať
chorých (porov. Mk 1, 40 – 45; 7, 33). To isté robili aj jeho apoštoli, ktorí druhými
ľuďmi nepohŕdali, neboli uzavretí do malých skupín tvorených iba vyvolenými,
neboli izolovaní od života ľudí. Zatiaľ čo úrady ich prenasledovali, tešili sa
sympatiám všetkého ľudu (porov. Sk 2, 47; 4, 21. 33; 5, 13).
Peter(skala)
povzbudivé 👍 pápež skvelo povzbudzuje rodičov, aby dávali priklad deťom v evanjelizacii, pričom vnímam ako to chýba aj u kresťanských rodinách, ktoré jednak neevanjelizuju a dokonca brania svojim deťom zo strachu pred utrpením.

Vidím to, ked sa rodičia boja o svoje deti, žeby mohli ochorieť alebo byť ponížení, či fyzicky napadnutí počas evanjelizacii alebo len pri jednoduchej charitnej službe. …More
povzbudivé 👍 pápež skvelo povzbudzuje rodičov, aby dávali priklad deťom v evanjelizacii, pričom vnímam ako to chýba aj u kresťanských rodinách, ktoré jednak neevanjelizuju a dokonca brania svojim deťom zo strachu pred utrpením.

Vidím to, ked sa rodičia boja o svoje deti, žeby mohli ochorieť alebo byť ponížení, či fyzicky napadnutí počas evanjelizacii alebo len pri jednoduchej charitnej službe. Radšej deti nechaju doma na ulici pred blokom ako keby mali sa obávať o deti, lenže takto im chtiac-nechtiac brania si vybudovať imunitu a zaroven v evanjelizacii.
Peter(skala)
Dobré by bolo keby rodičia chodili so svojimi deťmi aspon do Charitných domov, kde su nbezdomovci a nosili im šaty, zhovarali sa s nimi ... a tak si deti uvedomia, aké bohatstvo maju doma od rodičov.

Deti su častokrat sebecke a rozmaznane prave preto, lebo si myslia že maju toho málo ale keby sa porovnavali s chudobnejšími, tak by to vnímali opačne.

Pokial ide o evanjelizaciu, tak treba zobrať …More
Dobré by bolo keby rodičia chodili so svojimi deťmi aspon do Charitných domov, kde su nbezdomovci a nosili im šaty, zhovarali sa s nimi ... a tak si deti uvedomia, aké bohatstvo maju doma od rodičov.

Deti su častokrat sebecke a rozmaznane prave preto, lebo si myslia že maju toho málo ale keby sa porovnavali s chudobnejšími, tak by to vnímali opačne.

Pokial ide o evanjelizaciu, tak treba zobrať deti na misie, nemusia daleko mimo štatu, ale v ramci Slovenska. Redemptoristi to maju vo svojej špiritualite
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


288. Výchova k viere sa vie prispôsobiť každému dieťaťu, pretože naučené
prostriedky alebo recepty niekedy nefungujú. Deti potrebujú symboly, gestá,
rozprávanie. Dospievajúci sa zvyčajne dostávajú do krízy s autoritou a s pravidlami,
a preto je vhodné stimulovať ich osobné skúsenosti viery a ponúknuť im jasné
svedectvá, ktoré sa doká…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


288. Výchova k viere sa vie prispôsobiť každému dieťaťu, pretože naučené
prostriedky alebo recepty niekedy nefungujú. Deti potrebujú symboly, gestá,
rozprávanie. Dospievajúci sa zvyčajne dostávajú do krízy s autoritou a s pravidlami,
a preto je vhodné stimulovať ich osobné skúsenosti viery a ponúknuť im jasné
svedectvá, ktoré sa dokážu presadiť svojou krásou. Rodičia, ktorí chcú sprevádzať
vieru svojich detí, sú pozorní voči ich zmenám, pretože vedia, že duchovná
skúsenosť sa nevnucuje, ale len ponúka ich slobode. Je dôležité, aby deti
konkrétnym spôsobom videli, že pre ich rodičov je modlitba skutočne dôležitá.
Preto okamihy modlitby v rodine a prejavy ľudovej zbožnosti môžu mať väčšiu
evanjelizačnú silu než všetky katechézy a príhovory. Chcem osobitným spôsobom
vyjadriť svoju vďačnosť všetkým matkám, ktoré sa neprestajne modlia, ako to robila
svätá Monika, za deti, ktoré sa vzdialili od Krista.
Peter(skala)
Veľmi sa mi páči ako papež poukazuje na svedectvá, ktoré deti povzbudzuju k živej viere, pretože naozaj toto vnímam detstva, že ked deti nevidia živu vieru u svojich rodičov, potom to nebudu žiť ani oni.

...aj ssv.JPII. hovoril že najviac ho posilnovalo vo viere to, ako videl svojho otca kľačať a modliť sa sukromne vo svojej izbe.

Tu podotknem, že je rozdiel ked deti musia sa spoločne modliť …More
Veľmi sa mi páči ako papež poukazuje na svedectvá, ktoré deti povzbudzuju k živej viere, pretože naozaj toto vnímam detstva, že ked deti nevidia živu vieru u svojich rodičov, potom to nebudu žiť ani oni.

...aj ssv.JPII. hovoril že najviac ho posilnovalo vo viere to, ako videl svojho otca kľačať a modliť sa sukromne vo svojej izbe.

Tu podotknem, že je rozdiel ked deti musia sa spoločne modliť napr. pri stole, alebo pred spaním atd.. ako ked vidia svojich rodičov sa modliť v sukromí.

Totižto deti vnímaju spoločnu modlitbu niekedy skôr ako niečo formálne, kde si neuvedomia že je medzi nimi Boh, kdežto ked vidia ako sa jedna osoba (rodič) zhovára s Bohom, ktorého nevidieť, vtedy si uvedomuje, že jeho rodič to myslí vážne s rozhovorom k Bohu, čiže s modlitbou.

Preto nestačí pozývať deti len k spoločnej modlitbe, ale najprv sa modliť v sukromí a potom ich aj naučiť ako sa modliť sám-zhovarať sa s Bohom.
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


287. Výchova detí musí byť charakterizovaná procesom odovzdávania viery. Ten sa
stal zložitým pre súčasný štýl života, pracovný čas a komplexnosť dnešného sveta, v ktorom mnohí, aby prežili, znášajú uponáhľané rytmy.306 Napriek tomu rodina
musí byť aj naďalej miestom, kde sa človek učí chápať dôvody a krásu viery, modliť
sa a slúžiť …More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Odovzdávať vieru


287. Výchova detí musí byť charakterizovaná procesom odovzdávania viery. Ten sa
stal zložitým pre súčasný štýl života, pracovný čas a komplexnosť dnešného sveta, v ktorom mnohí, aby prežili, znášajú uponáhľané rytmy.306 Napriek tomu rodina
musí byť aj naďalej miestom, kde sa človek učí chápať dôvody a krásu viery, modliť
sa a slúžiť blížnemu. To začína krstom, pri ktorom – ako hovorieval svätý Augustín
– matky prinášajúce svoje deti „spolupracujú na svätom pôrode“.307 Potom začína
napredovanie a rast tohto nového života. Viera je Boží dar, prijatý v krste, nie je to
výsledok ľudskej činnosti, avšak rodičia sú nástrojom Boha pre jej rozvoj a
dozrievanie. Je preto „krásne, keď mamy učia malé deti poslať bozk Ježišovi alebo
Panne Márii. Koľko nežnosti je v tomto geste! V tom okamihu sa srdce detí
premieňa na priestor modlitby“.308 Odovzdávanie viery predpokladá, že rodičia
prežívajú reálnu skúsenosť toho, že Bohu dôverujú, hľadajú ho a potrebujú, pretože
len týmto spôsobom „z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov“ (Ž 145,
4) a „otec synom zvestuje tvoju vernosť“ (Iz 38, 19). To si vyžaduje prosiť o Boží
zásah v srdciach – tam, kde my prísť nemôžeme. Horčičné zrnko sa zasieva
maličké, ale stane sa z neho veľký strom (porov. Mt 13, 31 – 32), a tak spoznávame
nepomer medzi skutkom a jeho účinkom. Vieme teda, že nie sme pánmi daru, ale
len jeho starostlivými správcami. Naša kreatívna úloha je však príspevkom, ktorý
nám umožňuje spolupracovať s Božou iniciatívou. Preto „treba zhodnotiť
manželské páry, matky a otcov, ako aktívne subjekty katechézy... Rodinná
katechéza je veľkou pomocou, lebo je účinnou metódou na formáciu mladých
rodičov a nato, aby si uvedomili svoje poslanie evanjelizátorov vlastnej rodiny“.309
pokorny
"Vieme teda, že nie sme pánmi daru, ale
len jeho starostlivými správcami"
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


286. Nemožno tiež ignorovať, že v usporiadaní vlastného spôsobu bytia, mužského
alebo ženského, sa nestretávajú len biologické alebo genetické faktory, ale aj
mnohé prvky vzťahujúce sa na temperament, rodinný príbeh, kultúru, prežité
skúsenosti, prijatú výchovu, vplyv priateľov, príbuzných, obdivované osoby a
mnohé ďalšie konkr…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


286. Nemožno tiež ignorovať, že v usporiadaní vlastného spôsobu bytia, mužského
alebo ženského, sa nestretávajú len biologické alebo genetické faktory, ale aj
mnohé prvky vzťahujúce sa na temperament, rodinný príbeh, kultúru, prežité
skúsenosti, prijatú výchovu, vplyv priateľov, príbuzných, obdivované osoby a
mnohé ďalšie konkrétne okolnosti, ktoré si vyžadujú úsilie adaptácie. Je pravda, že
nemôžeme oddeľovať to, čo je mužské a ženské od diela stvoreného Bohom, ktoré
predchádza všetky naše rozhodnutia a skúsenosti a v ktorom sú biologické prvky,
ktoré nemožno ignorovať. Je však tiež pravda, že mužskosť a ženskosť nie sú
niečím rigidným. Preto je napríklad možné, aby sa mužský spôsob jestvovania
manžela exibilne prispôsobil pracovnej situácii manželky. Zobrať si na starosť
domáce práce alebo niektoré aspekty rastu detí ho nerobí menej mužným ani to
neznamená zlyhanie, poddanie sa či hanbu. Treba deťom pomôcť, aby tieto zdravé
„výmeny“ chápali ako normálne veci, ktoré neoberajú postavu otca o žiadnu
dôstojnosť. Rigidita je preháňaním mužskosti alebo ženskosti a nevychováva deti a
mládež k reciprocite stelesnenej v reálnych podmienkach manželstva. Táto rigidita
môže zabrániť rozvoju schopností jednotlivca až tak, že rozhodnutie venovať sa
umeniu alebo tancu bude pokladať za málo mužské a funkciu riadenia za málo
ženskú. Toto sa, chvalabohu, už zmenilo, ale na niektorých miestach isté
neadekvátne predstavy naďalej podmieňujú legitímnu slobodu a okliešťujú
autentický vývoj konkrétnej identity detí a ich schopností.
Peter(skala)
Dobre že papež spomína aj vzájomnu pomoc manželov, čo sa týka prace, lebo ozaj je hlupe, ked manžel nechce pomôcť upratovať manželke, len preto že má dojem, či pocit, že to manžel nemá robiť ako keby to bola čisto ženská práca.

Ináč v angl.jazyku je:) "This, thank God,..."
v talianskom jazyku: "Questo, grazie a Dio..."

Toto sa, vďaka Bohu, už zmenilo, ale na niektorých miestach isté
neadek…
More
Dobre že papež spomína aj vzájomnu pomoc manželov, čo sa týka prace, lebo ozaj je hlupe, ked manžel nechce pomôcť upratovať manželke, len preto že má dojem, či pocit, že to manžel nemá robiť ako keby to bola čisto ženská práca.

Ináč v angl.jazyku je:) "This, thank God,..."
v talianskom jazyku: "Questo, grazie a Dio..."

Toto sa, vďaka Bohu, už zmenilo, ale na niektorých miestach isté
neadekvátne predstavy naďalej podmieňujú legitímnu slobodu a okliešťujú
autentický vývoj konkrétnej identity detí a ich schopností.


TKKBS niekedy preklada v ľudovom štýle, ktorý nekorešponduje s Božou Tradiciou, lebo Boh sa vždy píše s Veľkým B. Media zvyknu sprofanizovať všetko, dokonca aj Božie meno ako keby Boh bol len privlastok a nie podstatne meno.
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


285. Sexuálna výchova by mala obsahovať aj rešpekt a úctu voči rozdielnosti, ktorá
každému ukazuje možnosť prekonať uzavretosť svojich ohraničení, aby sa otvoril
pre prijatie druhého. Ponad pochopiteľné ťažkosti, ktoré každý človek môže
zažívať, je potrebné pomôcť mu prijať vlastné telo tak, ako bolo stvorené, pretože
„logika …More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


285. Sexuálna výchova by mala obsahovať aj rešpekt a úctu voči rozdielnosti, ktorá
každému ukazuje možnosť prekonať uzavretosť svojich ohraničení, aby sa otvoril
pre prijatie druhého. Ponad pochopiteľné ťažkosti, ktoré každý človek môže
zažívať, je potrebné pomôcť mu prijať vlastné telo tak, ako bolo stvorené, pretože
„logika nadvlády nad vlastným telom sa niekedy premieňa na ľstivú logiku nadvlády
nad stvorením... Vážiť si vlastné telo v jeho ženskosti alebo mužskosti je potrebné
na uznanie seba samých pri stretnutí s druhými, ktorí sa líšia. Tak je možné s
radosťou prijať špeci cký dar druhého alebo druhej ako dielo Boha Stvoriteľa a
navzájom sa obohacovať“.304 Len zanechaním strachu voči rozdielnosti možno
dosiahnuť oslobodenie od imanencie vlastného bytia a zaľúbenosti do seba.
Sexuálna výchova musí človeku pomôcť prijať vlastné telo takým spôsobom, aby
nechcel „vymazať sexuálnu rozdielnosť preto, že sa s ňou už nevie konfrontovať“.
305
Peter(skala)
Sexuálna výchova musí človeku pomôcť prijať vlastné telo takým spôsobom, aby
nechcel „vymazať sexuálnu rozdielnosť preto, že sa s ňou už nevie konfrontovať“
👍

tento dôvod sa dá aplikovať aj na iné zaujmy ako napr. spoločenstvo v rodine, priatelov, študentov, robotnikov atd... ked si človek povie, že "odchádza" od nich, lebo sa mu už nechce KONFRONTOVAŤ s nimi... Konfrontácia - výámena …More
Sexuálna výchova musí človeku pomôcť prijať vlastné telo takým spôsobom, aby
nechcel „vymazať sexuálnu rozdielnosť preto, že sa s ňou už nevie konfrontovať“
👍

tento dôvod sa dá aplikovať aj na iné zaujmy ako napr. spoločenstvo v rodine, priatelov, študentov, robotnikov atd... ked si človek povie, že "odchádza" od nich, lebo sa mu už nechce KONFRONTOVAŤ s nimi... Konfrontácia - výámena nazorov nehladá odlišnosti, ale skôr to, čo ich doplňa-spája. Vtedy je človek schopná správnej diskusie. V opačnom prípade bude hladať inde uznanie a možno až tam pride na to, že to iste je všade.
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


284. Mladých netreba mýliť, aby si nezamieňali rôzne roviny: príťažlivosť „vytvára
na chvíľu ilúziu zjednotenia, avšak bez lásky toto ,zjednotenie‘ zanecháva oboch rovnako cudzími a rozdelenými ako predtým“.303 Reč tela si vyžaduje trpezlivé
učenie sa, ktoré umožní vlastné túžby interpretovať a vychovávať pre skutočné
sebadarov…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


284. Mladých netreba mýliť, aby si nezamieňali rôzne roviny: príťažlivosť „vytvára
na chvíľu ilúziu zjednotenia, avšak bez lásky toto ,zjednotenie‘ zanecháva oboch rovnako cudzími a rozdelenými ako predtým“.303 Reč tela si vyžaduje trpezlivé
učenie sa, ktoré umožní vlastné túžby interpretovať a vychovávať pre skutočné
sebadarovanie. Keď sa chce darovať všetko naraz, je možné, že sa nedaruje vôbec
nič. Jedna vec je chápať krehkosť veku alebo jeho zmätenosť, druhá vec je
povzbudzovať dospievajúcich, aby predlžovali nezrelosť svojho spôsobu milovania.
Kto však o týchto veciach dnes hovorí? Kto je schopný brať mladých vážne? Kto im
pomáha, aby sa seriózne pripravili na veľkú a štedrú lásku? Sexuálna výchova sa
berie príliš na ľahkú váhu.
Peter(skala)
Ano, to je ten exteem, ktorý si niekedy ludia zamienaju ... myslia si že sex.zjednotením si vybuduju vzajomnu lasku, ale láska má predchádzať sex.vzťah - je to presne naopak.
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


283. Sexuálna výchova sa často koncentruje na pozvanie „chrániť sa“ v snahe o
„bezpečný sex“. Tieto výrazy odovzdávajú negatívny postoj k prirodzenej nalite
sexuality, ktorou je plodnosť, akoby prípadné dieťa bolo nepriateľom, pred ktorým
sa treba chrániť. Tak sa podporuje narcistická agresivita namiesto prijatia.
Nezodpovedné…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


283. Sexuálna výchova sa často koncentruje na pozvanie „chrániť sa“ v snahe o
„bezpečný sex“. Tieto výrazy odovzdávajú negatívny postoj k prirodzenej nalite
sexuality, ktorou je plodnosť, akoby prípadné dieťa bolo nepriateľom, pred ktorým
sa treba chrániť. Tak sa podporuje narcistická agresivita namiesto prijatia.
Nezodpovedné je každé pozvanie mladých hrať sa so svojimi telami a svojimi
túžbami – akoby už mali zrelosť, hodnoty, vzájomný záväzok a ciele patriace do
manželstva. Takto sú s ľahkým srdcom povzbudzovaní použiť druhú osobu ako
predmet zážitkov na kompenzovanie svojich nedostatkov a ohraničení. Naopak, je
dôležité naučiť ich ceste k rozličným vyjadreniam lásky, k vzájomnej starostlivosti, k
rešpektujúcej nežnosti, k bohatej, zmysluplnej komunikácii. Toto všetko človeka
pripravuje na integrálne a ušľachtilé sebadarovanie, ktoré – po prijatí verejného
záväzku – bude vyjadrené v darovaní tiel. Sexuálne spojenie v manželstve sa tak
bude javiť ako znak úplného záväzku, obohatený celým predchádzajúcim
napredovaním.
Peter(skala)
toto dobre vystihol, lebo naozaj ked sa hovorí o sex.výchove LEN ako ochrane pred počatím, tak naozaj to vyznieva ako keby počatie dieťaťa bolo niečo zlé, avšak ked sa hovorí o sexualnej výchove ako o príprave na manželstvo, tak potom sa výchova vníma ako dobrá priprava na Dieťa ako Bož dar.
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


282. Sexuálna výchova, ktorá uchováva zdravú hanblivosť, má nesmiernu hodnotu,
i keď niektorí sa dnes domnievajú, že je to vec minulosti. Je to prirodzená obrana
osoby, ktorá si chráni svoje vnútro a predchádza tomu, aby sa zmenila len na
obyčajný objekt. Bez hanblivosti môžeme náklonnosť a sexualitu zredukovať na
obsesie, ktoré…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


282. Sexuálna výchova, ktorá uchováva zdravú hanblivosť, má nesmiernu hodnotu,
i keď niektorí sa dnes domnievajú, že je to vec minulosti. Je to prirodzená obrana
osoby, ktorá si chráni svoje vnútro a predchádza tomu, aby sa zmenila len na
obyčajný objekt. Bez hanblivosti môžeme náklonnosť a sexualitu zredukovať na
obsesie, ktoré sa koncentrujú len na pohlavný akt; na chorobné prejavy, ktoré
deformujú našu schopnosť milovať; a na rozličné formy sexuálneho násilia, ktoré
nás vedú k neľudskému zaobchádzaniu alebo k poškodzovaniu druhých.
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


281. Sexuálna výchova ponúka informácie, ale bez zabúdania na to, že deti a
mládež ešte nedosiahli úplnú zrelosť. Informácia musí prichádzať vo vhodnom
momente a spôsobom zodpovedajúcim fáze, ktorú prežívajú. Netreba ich presýtiť
údajmi, bez rozvíjania kritického úsudku vzhľadom na inváziu ponúk, na pornogra u
bez kontroly a …More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


281. Sexuálna výchova ponúka informácie, ale bez zabúdania na to, že deti a
mládež ešte nedosiahli úplnú zrelosť. Informácia musí prichádzať vo vhodnom
momente a spôsobom zodpovedajúcim fáze, ktorú prežívajú. Netreba ich presýtiť
údajmi, bez rozvíjania kritického úsudku vzhľadom na inváziu ponúk, na pornogra u
bez kontroly a neúnosný prebytok stimulov, ktoré môžu sexualitu zmrzačiť. Mladí si
potrebujú uvedomiť, že sú bombardovaní posolstvami, ktorým nejde o ich dobro a
dozrievanie. Je potrebné pomôcť im rozpoznať a vyhľadávať pozitívne vplyvy a
zároveň zachovať odstup od všetkého, čo deformuje ich schopnosť milovať.
Rovnako musíme pripustiť, že „predovšetkým v okamihu, keď deti a mládež treba
vovádzať do témy sexuality, objavuje sa požiadavka nových a primeranejších
jazykových prostriedkov“.302
Peter(skala)
Mladí si
potrebujú uvedomiť, že sú bombardovaní posolstvami, ktorým nejde o ich dobro a
dozrievanie. Je potrebné pomôcť im rozpoznať a vyhľadávať pozitívne vplyvy a
zároveň zachovať odstup od všetkého, čo deformuje ich schopnosť milovať.
👍

tu vystihol čo by mala nauka obsahovať, hlavne čo sa týka nebezepečenstiev, ktoré sexualitu deformuju ako su napr. antipkoncpčne metody a predčasný pohl.…More
Mladí si
potrebujú uvedomiť, že sú bombardovaní posolstvami, ktorým nejde o ich dobro a
dozrievanie. Je potrebné pomôcť im rozpoznať a vyhľadávať pozitívne vplyvy a
zároveň zachovať odstup od všetkého, čo deformuje ich schopnosť milovať.
👍

tu vystihol čo by mala nauka obsahovať, hlavne čo sa týka nebezepečenstiev, ktoré sexualitu deformuju ako su napr. antipkoncpčne metody a predčasný pohl.styk, eroticke media ...
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


280. Druhý vatikánsky koncil naznačil, že treba zabezpečiť „pozitívnu a rozvážnu
sexuálnu výchovu“ pre deti a mládež „primerané veku“ a „sledujúc pokrok
psychológie, pedagogiky a didaktiky“.301 Mali by sme sa pýtať, či naše výchovné
inštitúcie prijali túto výzvu. Je ťažké uvažovať o sexuálnej výchove v dobe, keď
existuje tendenc…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Áno sexuálnej výchove


280. Druhý vatikánsky koncil naznačil, že treba zabezpečiť „pozitívnu a rozvážnu
sexuálnu výchovu“ pre deti a mládež „primerané veku“ a „sledujúc pokrok
psychológie, pedagogiky a didaktiky“.301 Mali by sme sa pýtať, či naše výchovné
inštitúcie prijali túto výzvu. Je ťažké uvažovať o sexuálnej výchove v dobe, keď
existuje tendencia sexualitu banalizovať a ochudobňovať. Dalo by sa o nej hovoriť
len v rámci výchovy k láske, k vzájomnému darovaniu. Takým spôsobom výrazové
prostriedky lásky nie sú žalostne ochudobnené, ale objasnené. Sexuálny pud môže
byť kultivovaný na ceste sebapoznania a pri rozvoji kapacity sebaovládania, ktoré
môžu pomôcť vyniknúť vzácnym schopnostiam radosti a láskyplného stretnutia.
Peter(skala)
„pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu“ pre deti a mládež ....„Mali by sme sa pýtať, či naše výchovné inštitúcie prijali túto výzvu.
👍

velmi dobra otazka pretože môžeme vnimať tento nedostatok a zaroven extremizmus:
1. na jednej strane deti ktore dospievaju nie su rodičmi vychovaní-poučení o sexualite a na druhej strane v niektorých školách ale hlavne v mediach cih učia nemravnej sexualite. …More
„pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu“ pre deti a mládež ....„Mali by sme sa pýtať, či naše výchovné inštitúcie prijali túto výzvu.
👍

velmi dobra otazka pretože môžeme vnimať tento nedostatok a zaroven extremizmus:
1. na jednej strane deti ktore dospievaju nie su rodičmi vychovaní-poučení o sexualite a na druhej strane v niektorých školách ale hlavne v mediach cih učia nemravnej sexualite.

Takže, katolicke inštitucie ako su školy atd... by mali učiť v tejto oblasti, samozrejme že v sulade s učenim KC.
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Rodinný život ako výchovný kontext


279. Tiež nie je dobré, ak sa rodičia pre svoje deti stávajú „všemohúcimi
bytosťami“, akoby deti mohli dôverovať jedine im, pretože tak bránia adekvátnemu
procesu ich socializácie a afektívneho dozrievania. Aby sa napomohlo účinnejšie
rozšírenie otcovstva a materstva smerom k obsiahlejšej skutočnosti, „kresťanské
More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Rodinný život ako výchovný kontext


279. Tiež nie je dobré, ak sa rodičia pre svoje deti stávajú „všemohúcimi
bytosťami“, akoby deti mohli dôverovať jedine im, pretože tak bránia adekvátnemu
procesu ich socializácie a afektívneho dozrievania. Aby sa napomohlo účinnejšie
rozšírenie otcovstva a materstva smerom k obsiahlejšej skutočnosti, „kresťanské
spoločenstvá sú povolané ponúkať podporu výchovnému poslaniu rodín“,297
osobitným spôsobom prostredníctvom iniciačnej katechézy. Na podporu integrálnej
výchovy potrebujeme „oživiť spojenie medzi rodinami a kresťanským
spoločenstvom“.298 Synoda zdôraznila dôležitosť katolíckych škôl, ktoré „majú
podstatnú úlohu pomáhať rodičom pri plnení ich povinnosti vychovávať deti...
Katolícke školy by mali byť povzbudené v ich poslaní pomáhať žiakom, aby rástli
ako zrelí dospelí, ktorí svet dokážu vidieť pohľadom Ježišovej lásky a ktorí chápu
život ako povolanie slúžiť Bohu“.299 V tom zmysle „treba rozhodne potvrdiť
slobodu Cirkvi vyučovať svoju doktrínu a právo na výhradu vo svedomí zo strany
vyučujúcich“.300
pokorny
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Rodinný život ako výchovný kontext


278. Výchovné stretnutie medzi rodičmi a deťmi môže byť uľahčené alebo aj
ohrozené čoraz ra novanejšími technológiami komunikácie a zábavy. Keď sú dobre
použité, môžu byť užitočné pre spojenie členov rodiny aj napriek vzdialenosti.
Kontakty tak môžu byť časté a pomáhať pri riešení ťažkostí.296 Musí však zostať
jasné…More
Siedma kapitola

POSILŇOVAŤ VÝCHOVU DETÍ

Rodinný život ako výchovný kontext


278. Výchovné stretnutie medzi rodičmi a deťmi môže byť uľahčené alebo aj
ohrozené čoraz ra novanejšími technológiami komunikácie a zábavy. Keď sú dobre
použité, môžu byť užitočné pre spojenie členov rodiny aj napriek vzdialenosti.
Kontakty tak môžu byť časté a pomáhať pri riešení ťažkostí.296 Musí však zostať
jasné, že nezastupujú ani nenahrádzajú potrebu osobnejšieho a hlbšieho dialógu,
ktorý si vyžaduje fyzický kontakt alebo aspoň hlas druhej osoby. Vieme, že niekedy
tieto prostriedky vzďaľujú, namiesto toho, aby približovali – ako keď sa v čase
spoločného stolovania každý sústredí na svoj mobilný telefón alebo keď jeden z
manželov zaspí v očakávaní druhého, ktorý celé hodiny trávi pri nejakom
elektronickom zariadení. V rodine i toto musí viesť k dialógu a k dohodám, ktoré
umožnia dať prednosť stretaniu sa jej členov – bez upadania do nezmyselných
zákazov. V každom prípade nemožno ignorovať riziká, ktoré z nových foriem
komunikácie vyplývajú pre deti a pre dospievajúcich: niekedy sa kvôli nim stávajú
apatickí, odtrhnutí od reálneho sveta. Tento „technologický autizmus“ ich ľahšie
vystavuje manipulácii zo strany tých, ktorí sa s egoistickými záujmami snažia
vstúpiť do ich intimity.
Peter(skala)
technológiami komunikácie a zábavy. ...
však zostať jasné, že nezastupujú ani nenahrádzajú potrebu osobnejšieho a hlbšieho dialógu, ktorý si vyžaduje fyzický kontakt alebo aspoň hlas druhej osoby

napr. pri stolovaní-jedení, ked sa niekto hraje s mobilom 🙄